Файл қосу


Курстың постреквизиті|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3-деңгейлі СМЖ        |         |                |
|құжаты            |ПОӘК       |                |
|               |         |ПОӘК 042-18-28.1.10/02-2014  |
|ПОӘК «Прагмалингвистика»   |______2014 жылғы |                |
|пәніне арналған       |№ басылым    |                |
|оқу-әдістемелік материалдар |         |                |


           5В050117- Қазақ тілі мен әдебиеті
              мамандығына арналған
               «Прагмалингвистика»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2014                  КІРІСПЕ


1 ӘЗІРЛЕГЕН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті қазақ тілінің
теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Жақсыбаева Фарида
Задақызы
_____________  «___» ___________20___ жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1  Қазақ тілінің теоиясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Филология  факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.


ОӘК төрағасы  _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ

                  Мазмұны

1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
 7 Әдебиеттер


               1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

   Жақсыбаева Ф.З. – қазақ тілі кафедрасының доценті, ф.ғ.к.

Кафедра: Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі
Ақпараттық қатынас:
Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 318 дәрісхана
Кредит саны: 3

   1.2. Пәннің қысқаша мазмұны:
   Прагмалингвистика» курсы – жоғары оқу орындарының қазақ тілі мен
әдебиеті мамандықтарына оқылатын ғылыми-теориялық пән. Фонетика саласында
тілдің дыбыстық жүйесі, дауысты, дауыссыз дыбыстарды, үндестік  заңы,
орфография мен орфоэпия, қазақ тілінің даму    заңдылықтары  анықталады.
Фонетиканың зерттелу нысаны, дамуы, қалыптасуы сараланады.
 1.3. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерді прагмалингвистика ғылымының
теориялық негіздерімен таныстыру, қазақ әдеби тілінің  стилистикалық
құралдары, стильдік тармақтары туралы мағлұмат беріп, оларды ажыратудың
жолдарын көрсету, студенттерге стилистикалық норманы меңгерту, сөздердің,
басқа да тілдік тұлғалардың қолданылуына қарай туындайтын мағыналық
реңктерін, стильдік қырларын ажырата білуге үйрету.
1.4. Пәнді оқыту міндеттері.
  Прагмалингвистика – тіл саласының негізгі саласының бірі.  Тілдік
элементтердің дұрыс,  әсерлі  қолданылуын  өзінің  объектісі  санайтын
стилистика тіл білімінің барлық салаларымен тығыз байланысты  екендігі,
оның ғылымдар арасында алатын орны, басқа ғылым салаларымен  байланысы,
оның зерттеу әдістері жайлы түсінік беру.
  Тәжірибе сабақтары теориялық материалдарды меңгеруді қамтамасыз етеді.


    1.5. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
  - Прагмалингвистиканың өзекті мәелелерін білуі керек;
- алған білімдерін практикада қолдана білу;
- сөйлеудің негізгі әдістерін меңгеру керек;
- теориялық талдау жасай алу;
- сөйлеу мәдениеті тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және
концепция мәселелерін түсіну;
- өзіндік пікір айта алу;
- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
1.6. Курстың пререквизиттері:
   “Баспасөз тілі”, “Когнитивті лингвистика” пәндері оқылды.  Қазақ
тілінің  дыбыстық жүйесі мен фонетикалық заңдылықтары туралы  жүйелі
мәліметі болу керек.
1.7. Курстың постреквизиті:
  Әлеуметтік лингвистика, «Тілдік қатынас негіздері». Студент қазақ
тілінің фонетикалық жүйесін, дыбыстық құрамы мен ерекшеліктері, үндестік
 заңы, орфоэпия мен орфографияның тілдік даму заңдылықтарын білуі керек.


  1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ
                                   Кесте 1

|Тақырып атауы         |Сағат саны                     |
|                |Дәріс |Семинар|Лаб  |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |әдебиеттер  |
|1               |2   |3   |4   |5    |6   |7      |
|Прагмалингвситика семиотика |2     |1   |   |2    |2   |1, Б. 3-9  |
|мен лингвитиканың аралығында|     |    |   |    |   |2, Б. 3-8  |
|пайда болған ілім екендігі. |     |    |   |    |   |3, Б. 3-11  |
|Прагмалингвистиканың    |     |    |   |    |   |4, Б. 3-12  |
|лингвистикалық зерттеу   |     |    |   |    |   |       |
|саласына айналуы.      |     |    |   |    |   |       |
|Прагмалингвистиканың зерттеу|2     |1   |   |2    |2   |1, Б. 12-23 |
|нысаны, мақсаттары, негізгі |     |    |   |    |   |2, Б. 8-37  |
|ұғымдары, мәселелері. Қазақ |     |    |   |    |   |3, Б. 11-20 |
|прагмалингвситиканың    |     |    |   |    |   |4, Б. 12-23 |
|зерттелу жайы.       |     |    |   |    |   |       |
|Семантиканың семантика,   |2     |1   |   |2    |2   |3, Б. 25-37 |
|синтактика, прагматика деп |     |    |   |    |   |4, Б. 64-68 |
|үш топқа бөлінетіндігі.   |     |    |   |    |   |8, Б. 23-38 |
|Олардың           |     |    |   |    |   |9, Б. 63-67 |
|прагматикабағытындағы орны |     |    |   |    |   |       |
|мен рөлі.          |     |    |   |    |   |       |
|Прагмалингвистиканың    |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 37-53 |
|мәтіннің эмоционалды әсер  |     |    |   |    |   |4, Б.38-78  |
|ету теориясының мәселелері. |     |    |   |    |   |5, 24-28   |
|Ғылыми сөздің прагматикалық |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 53-61 |
|аспектісі.         |     |    |   |    |   |4, Б. 80-92 |
|              |     |    |   |    |   |5, Б. 20-24 |
|Публицистикалық стильдегі  |2     |1   |   |2    |2   |2, Б.63-68  |
|ақпаратты жеткізуші тілдік |     |    |   |    |   |4, Б.92-125 |
|бірліктер.         |     |    |   |    |   |5, Б. 25-37 |
|Прагматикалық лингвитиканың |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 52-68; |
|қатысымдық табиғаты     |     |    |   |    |   |79-132    |
|              |     |    |   |    |   |4, Б.    |
|              |     |    |   |    |   |126-134;   |
|              |     |    |   |    |   |134-166   |
|              |     |    |   |    |   |7, 38-41   |
|Газет мәтініндегі әсер ету |2     |1   |   |2    |2   |2, Б.133-148 |
|қызметінің көрінісі.    |     |    |   |    |   |4, Б. 166-183|
|              |     |    |   |    |   |5, Б. 42-45 |
|Газет мәтінінің әсер ету  |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 148-164|
|қызметінің көрінісі.    |     |    |   |    |   |4, Б. 183-190|
|              |     |    |   |    |   |5, Б. 46-48 |
|Прагматикадағы тілге әсер  |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 164-178|
|ететін экстралингвитикалық |     |    |   |    |   |4, Б. 191-207|
|мәнділері (коммуникативтік |     |    |   |    |   |6, Б. 95-120 |
|жағдаят, мақсат,      |     |    |   |    |   |       |
|стратагиялық, тактика)   |     |    |   |    |   |       |
|Мәтінді прагматикалық аспект|2     |1   |   |2    |2   |2. Б. 179-200|
|негізінде зерттеу мәселесі |     |    |   |    |   |       |
|жайында           |     |    |   |    |   |4, Б. 207-222|
|              |     |    |   |    |   |6. Б. 121-132|
|Коммуникативтік мақсат және |2     |1   |   |2    |2   |2, Б.200-322 |
|оқырман дүниетанымы     |     |    |   |    |   |4, Б.222-333 |
|              |     |    |   |    |   |       |
|              |     |    |   |    |   |8, Б. 12-24 |
|Прагмалингвитиканың     |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 200-322|
|хабарламалық аспектілері  |     |    |   |    |   |4, Б. 222-333|
|              |     |    |   |    |   |8, Б. 64-71 |
|Прагмалингвистикалық    |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 322-331|
|қызметтің көркем мәтіндегі |     |    |   |    |   |4, Б. 333-344|
|қолданысы.         |     |    |   |    |   |7, Б. 72-81 |
|Прагмалингвистиканың өзекті |2     |1   |   |2    |2   |2, Б. 332-349|
|мәселелері         |     |    |   |    |   |4, Б.344-358 |
|              |     |    |   |    |   |3, Б. 82-86 |


         2. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ
        «Прагмалингвистика» курсы – жоғары оқу орындарының қазақ
тілі мен әдебиеті мамандықтарына оқылатын ғылыми-теориялық пән. Фонетика
саласында тілдің дыбыстық жүйесі, дауысты, дауыссыз дыбыстарды, үндестік
заңы, орфография мен орфоэпия, қазақ тілінің даму     заңдылықтары
анықталады. Фонетиканың зерттелу нысаны, дамуы, қалыптасуы сараланады.

   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды
талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент
әдебиеттің негізгі және қосымша  қайнар  көздерінің  тізіміне  сәйкес
дайындалуы керек  (негізгі  бөлімдер  мен  бөлімшелер  әрбір  сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
   Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа
қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді
жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір
жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа
студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студентке дәрістің бір
де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.
   ОЖСӨЖ мақсаты – әдістеме  саласына байланысты зерттеу еңбектерді
қарастыру.
   ОЖСӨЖ міндеттері келесілерді қарастырады:
   - курстың методологиясы және зерттеу әдiстерi;
   - әдістеме ғылымы және оның ерекшелiктерi туралы.
   Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол
өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы, сонымен қатар жеке тілдік
тұжырым-ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол келешек маманның
жаңа білімінің ашылуына, қалыптасуына жағдай жасайды.
   Өздік жұмыс сонымен қатар  студенттің  максималды  белсенділігін
қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және
өндірістік қызметтерде көрінеді.


   5 КУРС САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ
тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын  орындағаны  жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті  тапсырмалар сессияның
соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент
емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу  міндеті, өтілген материалды
меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу, бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз
сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет
кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.


  6. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


  |Апта                  |1                |
|Дәріс    |    30 ұпай      |        30 ұпай     |
|Семинар   |             |15                |
|Барлығы   | 300 ұпай         | 300 ұпай            |
|Емтихан   |                 400 ұпай         |
|қорытынды  |                 1000 ұпай         |

  «Прагмалингвистика»  пәні  бойынша  15  аптаға  бөлінген  дәріс,
практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ тапсырмаларының ұпай саны берілген. Әр аптада
қойылған ұпайлар бойынша 8-15 апталарда межелік бақылау  тапсырмаларының
қорытындысы қойылады. 8-15 апталарда ең жоғарғы көрсеткіші – 270 ұпайдан
жинау  шарт. Әр аптадағы жинау керек  ұпай  сандары  кестеде  нақты
көрсетілген.

  7. ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Қарашева Н.В. Грамматические особенности казахской публистики начала
   ХХ века (на материале журнала «Айқап(). Автореф. Дисс. канд. филол.
   наук. Алматы, 1959. - 15с.
  2. Әбiлқасымов Б.А. «Дала уалаяты( газетiнiң тiлi (1988-1902). Филол.
   ғыл.канд. дисс. Автореф. Алматы, 1964. - 24б.
  3. Алдашева А. Қазiргi қазақ тiлiндегi лексикалық жаңа қолданыстар. Фил.
   ғыл. канд. дисс. Алматы, 1992-143б.
  4. Бүркiтов О. Қазақ әдебиет тiлiнiң публицистикалық стилi. (Мерзiмдi
   баспасөз материалдары бойынша). Филол. ғыл. канд. дисс. Автореф.
   Алматы, 1996. - 27б.
  5. Момынова Б.І. «Қазақ( газетiндегi қоғамдық-саяси лексика. Филол. ғыл.
   канд. дисс. Автореф. Алматы, 1973. - 27б.
  6. Стриженко А.А. Роль языка в системе средств пропаганды. Томск: Красное
   знамя, 1980. - 273с.
  7. Кайда Л.Т. Эффективность публицистического текста. М.: Изд. МГУ, 1989.
   -198с.
  8. Моррис Ч. Основания теории знаков //Семиотика. М., 1983.
  9. Арутюнова Н.Д. Прагматика //Лингвистический энциклопедический словарь.
   /Под редакцией В.Н.Ярцевой. М.: Советская энциклопедия. 1990. С-389-
   390.
 10. Дейк Т.А. Вопросы прагматики текста //Новое в зарубежной лингвистике.
   Выпуск 8-е. М.: Прогресс, 1978. С-259-336.
 11. Богданов В.В. Речевое общение. Прагматический и семантический аспекты.
    Л.: ЛГУ, 1990. - 83с.
 12. Алдашева А. Қазiргi баспасөз тiлi: жанрлық-стильдiк ерекшелiктер
   //Мемлекеттiк тiл: терминология, iс қағаздары мен бұқаралық ақпарат
   құралдарының тiлi. Қ.Жұбановтың 100 жылдығына арналған Республикалық
   ғылыми-тәжiрибелiк конференция материалдары. Астана, 1999. 364-370б.б.
 13. Момынова Б. Газет лексикасы (жүйесi мен құрылымы). Алматы: Арыс, 1999.
   -228б.
 14. Аташев С. Тiлдiк нормалар жүйесiнiң бұқаралық ақпарат құралдарында
   әрекет ететiн параметрлерiнiң маңызды сәттерiнен //Мемлекеттiк тiл:
   терминология, iс қағаздары мен бұқаралық ақпарат құралдарының тiлi.
   Қ.Жұбановтың 100 жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжiрибелiк
   конференция материалдары. Астана, 1999. 439-443б.б.
 15. Хасанов Ғ.Қ. Сөздiң лексикалық мағынасының құрылымы. Филол. ғыл. канд.
   дисс. Алматы, 1997. -176б.
 16. Балақаев М. Қазақ тiлi мәдениетiнiң мәселелерi. Алматы: Қазақстан,
   1965.-187б.
 17. Әмiров Р. Ауызекi сөйлеу тiлiнiң синтаксистiк ерекшелiктерi. Алматы:
   Мектеп, 1977.-92б.
 18. Серғалиев М. Синтаксис және стилистика. Алматы: Қазақ университетi,
   1997. - 196б.
 19. Ахметжанова З.К. К вопросу о национально-культурной специфике речевого
   общения //Теория и практика русистики в мировом контексте: Тезисы
   международной конференции, посвященной 30-летию МАПРЯЛ. М., 1997. С-16-
   18.
 20. Оразбаева Ф.Ш. Тiлдiк коммуникацияның негiздерi. Алматы: Республикалық
   баспа кабинетi.,1995. - 252б.
 21. Алдашева А. Аударматану: Лингвистикалық және лингво-мәдени мәселелер.
   Филол. ғыл. док. дисс. Автореф. Алматы, 1999. - 48б
 22. Смағұлова Г. Фразеологизмдердiң варианттылығы.Көмекшi оқу құралы.
   Алматы: Санат, 1996.-129б.
 23. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969.
   - 214с.
 24. Исаев М. Мерзiмдi баспасөзде ұштастыратын стильдiк қателер
 25. туралы //Тiл мәдениетi және баспасөз. Баспасөз тiлiнiң мәдениетi
   жөнiндегi ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Алматы:
   Ғылым, 1972. 122-131б.б.
 26. Әбiлқасымов Б.А. Алғашқы қазақ газеттерiнiң тiлi. Алматы: Ғылым, 1971.
 27. Момынова Б.Қ. «Қазақ( газетiндегi қоғамдық-саяси лексика. Алматы:
   Арыс, 1998.-110б.
 28. Момынова Б.Қ. Газет лексикасы (жүйесi мен құрылымы). Филол. ғыл. докт.
   Дисс. Автореф. Алматы, 1999.
 29. Балақаев М. Тiл мәдениетi және қазақ тiлiн оқыту. Алматы: Мектеп,
   1989. - 96б.
 30. Қордабаев Т.Р. Қазақ жазбалары тiлiнiң синтаксисi. Алматы, 1966.-165б.
 31. Сарыбаев Ш. Бұқаралық  ақпарат  тiлдерiндегi  жаңа  қолданыстар
   //Мемлекеттiк тiл: терминология, iс қағаздары мен бұқаралық ақпарат
   құралдарының тiлi. Қ.Жұбановтың 100 жылдығына арналған Республикалық
   ғылыми-тәжiрибелiк конференция материалдары. Астана, 1999. 34-42б.б.
 32. Қайдар Ә. Қазақ тiлiнiң өзектi мәселелерi //Актуальные вопросы
   казахского языка. Алматы: Ана тiлi, 1998. - 304б.
 33. Айтбайұлы Ө. Қазақ сөзi //Қазақ терминологиясының негiздерi.  Алматы:
   Рауан, 1997.-240б.
 34. Қалиұлы Б. Қазақ тiлiнiң көкейкестi мәселелерi.  Алматы: Дайк-пресс,
   1997. - 150б.
 35. Болғанбаев Ә. Тiл және шеберлiк //Өнер алды қызыл тiл. Мақалалар
   жинағы. Алматы: Жазушы, 1986. 153-170б.б.
Пәндер