Файл қосу


Шағын жинақты бастауыш|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі                 |
|Семей қаласының Шәкәріматындағы мемлекеттік университеті               |
|Педагогикалық факультеті                               |
|3 деңгейдегі СМК құжаты  |ПОӘК           |      ПОӘК        |
|              |Баспа №1         |042-18.30.034.-2013      |
|              |             |                |
|ПОӘК            |             |                |
|«« Шағын жинақты мектепте |             |                |
|педагогикалық процесті   |             |                |
|ұйымдастыру және басқару» |             |                |
|пәнінен оқытушыға арналған |             |                |
|жұмыс бағдарламасы    |             |                |


        «Шағын жинақты мектепте педагогикалық процесті ұйымдастыру
және басқару»
            пәнінен оқыту-әдістемелік кешен


      5В010200 –Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
              мамандығына арналған
         Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы
                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз
1. Құрастырған
Құрастырған: ____________________  Серикова Н.У.
«Педагогика» кафедрасының доцент м.а.
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«28» тамыз 2013 ж.

2. Талқыланды
2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Педагогика» кафедрасы отырысында қарастырылды.


   Хаттама № 1   «_04» _09 ____ 2013 ж.


   Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д.: __________ Джанбубекова М.З.


2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды


   Хаттама № 1  «05» 09   2013 ж.


   Төрайымы __________ Ахметова Ш.Т.
3. бекітілді
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды
және мақұлданды.


   Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Искакова Г.К.


                  03.09. 2013 ж.№1 басылым
                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                     |    |
|Нормативті сілтемелер                  |    |
|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны   |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары       |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта            |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы     |    |
|Әдебиеттер                        |    |
               1. Қолданылу облысы


    «Шағын жинақты мектепте педагогикалық процесті ұйымдастыру және
басқару»
 пәнінен оқыту-әдістемелік комплекске енетін Оқытушыға арналған оқу жұмыс
бағдарламасы 5В010200 –Бастауыш оқытудың педагогикасы  мен  әдістемесі
мамандығының студенттеріне арналған.


             2. Нормативті сілтемелер
    Бұл «Шағын жинақты мектепте педагогикалық процесті ұйымдастыру және
басқару»
 пәні бойынша оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін
келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін
құрастырылған және реттейді:

- Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2009 ж. 23
қаңтарындағы № 26 бұйрығымен БЕКІТІЛДІ және ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

- СТУ 042 – РГКП – СГУ – 8-2007 Университет стандарты «Пәннің оқыту
әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;
- ДП-042-08.10.10.12–2007 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік
комплексінің құрылымы мен мазмұны»

               3. Жалпы жағдайлар
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні  ретінде  курстың  міндеттері,
ұстанымдары және әдістері. Шағын жинақты мектеп, оның сипаттамасы және
тұтас педагогикалық үдерісті ұйымдастыру ерекшеліктері. ШЖБМ жағдайында оқу-
тәрбие үдерісін  жоспарлау  мен  басқарудың;  оқушылардың  іс-әрекетін
ұйымдастырудың; тәрбие жұмысын жоспарлау мен  өткізудің;  инновациялық
технологияларды қолданудың өзіндік ерекшеліктері
3.2. Курстың мақсаты мен  міндеттері:  Болашақ  мұғалімдердің  кәсіби
құзіреттілігін, ШЖМ  сипаттамасына сай  білім, білік және практикалық
дағдыларын қалыптастыру
 3.3. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің білуі және орындай алуы керек:
Сабақты  ұйымдастырудың  дидактикалық  тәсілдерін.  Белгілі  сыныптар
жағдайында жалпы дидактикалық әдістер мен тәсілдерді, оқытудағы құралдар
мен формаларды нақты есепке алу.
 Біріктірілген сыныптарда алуан түрлі сабақтың типтерін  жоспарлауға,
өткізуге,талдауға дағдылану
3.4. Пән пререквизиттері: Педагогикалық пәндер бойынша білімі
3.5. Пән постреквизиттері: Педагогикалық практика
1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат

|Курс |Семестр                |Несие|Дәріс   |Практи-к|Межелік |
|   |                    |   |     |алық  |бақылау |
|   |                    |   |     |сабақ  |    |
|   |Модуль 1.ШЖМ оқыту үрдісінің теориялық |10  |5     |8    |27   |
|   |негізі                 |   |     |    |    |
|   |Шағын жинақты мектеп, мәнді белгісі.Оқу|   |     |    |    |
|   |үрдісінің басты міндеттері       |   |     |    |    |
|   |Шағын жинақты бастауыш мектептің тарихы|   |     |    |    |
|   |мен қазіргі жайы. ШЖМ ерекшелігі    |   |     |    |    |
|   |Шағын жинақты мектепте педагогикалық  |   |     |    |    |
|   |үрдісті ұйымдастыру ерекшеліктері.   |   |     |    |    |
|   |Шағын жинақты мектептеғі оқу үрдісінің |   |     |    |    |
|   |өзіндік ерекшелігі.          |   |     |    |    |
|   | ШЖБМ-ге арналған оқу-әдістемелік және |   |     |    |    |
|   |басқа оқыту құралдарына сипаттама   |   |     |    |    |
|   |ШЖБМ оқушыларының білімдерін бағалау  |   |     |    |    |
|   |және есепке алу. ШЖБМ-те пәндерді оқыту|   |     |    |    |
|   |нәтижелерін бақылау          |   |     |    |    |
|   |Модуль II. Шағын жинақты бастауыш   |8  |4     |8    |25   |
|2.  |мектеп оқушыларының білім, білік және |   |     |    |    |
|   |дағдыларын меңгеру барысын ұйымдастыру |   |     |    |    |
|   |ШЖБМ-те пәндерді оқытуды жоспарлау   |   |     |    |    |
|   |Шағын жинақты бастауыш мектепте    |   |     |    |    |
|   |сабақты ұйымдастыру          |   |     |    |    |
|   |Өзіндік жұмыс, оның түрлері және    |   |     |    |    |
|   |пәндерді оқытуда өзіндік жұмысты    |   |     |    |    |
|   |ұйымдастырудың әдістемесі       |   |     |    |    |
|   |                    |   |     |    |    |
|   |ШЖБМ жағдайында сыныптан тыс      |   |     |    |    |
|   |жүргізілетін жұмыстар         |   |     |    |    |
|   |                    |   |     |    |    |
|   |Модуль III. Шағын жинақты бастауыш   |6  |6     |6,5   |15,5  |
|3.  |мектепте пәндерді оқыту барысында   |   |     |    |    |
|   |қолданылатын қосымша материалдар    |   |     |    |    |
|   | Шағын комплектілі бастауыш      |   |     |    |    |
|   |сыныптардағы бағалау(Оқушылардың   |   |     |    |    |
|   |ауызша, жазбаша жауаптарын бағалау)  |   |     |    |    |
|   |Әр пәндік және бір пәндік сабақ    |   |     |    |    |
|   |кестесі                |   |     |    |    |
|   |ШЖБМ-тегі сабақ жоспарларының үлгілері |   |     |    |    |
|   |ШЖБМ жағдайында пәндерді оқыту     |6  |     |    |    |
|   |барысында оқушылардың іс-әрекетін   |   |     |    |    |
|   |басқарудың қазіргі заманғы       |   |     |    |    |
|   |педагогикалық технологиялары      |   |     |    |    |


5. Студенттік оқытушымен өздік жұмысытарының құрылымы:
5.1. Студенттің өздік жұмыстарының құрылымы:
СОӨЖ№1 ШЖМ ерекшелігі. Шағын жинақты мектепте педагогикалық үрдісті

ұйымдастыру ерекшеліктері.Тақырыптың мазмұнын конспект  түрінде
беру.

СОӨЖ №2 Реферат жазу: Шағын жинақты мектептегі оқушыларды еңбекке даярлау
(Шағын жинақты мектептегі тәрбие үрдісінің ерекшеліктері,бағыттары.Еңбек
тәрбиесінің мақсатына тоқталу)
СОӨЖ №3 Реферат жазу: ШЖБМ жағдайында пәндерді оқыту барысында оқушылардың
іс-әрекетін басқарудың қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары
(Қазіргі кезде оқу үрдісінде қолданып жүрген   педагогикалық жаңа
технологиялардың теориялық негізі )

5.2 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

СӨЖ №1 Шағын жинақты мектептегі оқушылардың сабақтан тыс әрекетері.
Тақырыптың мазмұнын конспект түрінде беру.

СӨЖ №2 Сабақ кестесінің түрлері және оларды құру технологиясы.
Тақырыптың мазмұнын конспект түрінде беру.
СӨЖ №3 . Реферат жазу: ШЖБМ жағдайында компьютерлік технологияны қолдану.
СӨЖ №4 . ШЖБМ-тегі сабақ жоспарларының үлгілері(ШЖБМ-тегі сабақ
жоспарларының үлгілерін жинастыру)

          6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
                       3-кесте. Пән бойынша оқу-
әдістемелік карта

|а |             Тақырыптар |Көрнекілік |Өз бетімен   |Бақылау  |
|п |                   |құрал,   |оқуға сұрақтар |түрі   |
|т |                   |плакаттар, |        |     |
|а |                   |техникалық |        |     |
|  |                   |жабдық   |        |     |
|  |Дәріс сабақтары  |Практикалық    |      |        |     |
|  |          |сабақтар     |      |        |     |
|1 |Тақырып №1-2    |Тақырып №1-2   |Топтық   |1.Шағын жинақты|Презента |
|  |Шағын жинақты   |Шағын жинақты   |тапсырмалар |мектептің   |ция    |
|  |мектеп, мәнді   |бастауыш мектепте |      |ерекшелігі   |     |
|  |белгісі.Оқу    |сабақты      |      |неде?     |     |
|  |үрдісінің басты  |ұйымдастыру мен  |      |2. Шағын    |     |
|  |міндеттері     |жоспарлаудың   |      |жинақты    |     |
|  |          |спецификасы    |      |мектепте    |     |
|  |          |         |      |сабақты    |     |
|  |          |         |      |ұйымдастыру мен|     |
|  |          |         |      |жоспарлаудың  |     |
|  |          |         |      |спецификасы  |     |
|  |          |         |      |қандай?    |     |
|  |          |         |      |3.Шағын жинақты|     |
|  |          |         |      |бастауыш    |     |
|  |          |         |      |мектепте    |     |
|  |          |         |      |сабақты    |     |
|  |          |         |      |ұйымдастыру мен|     |
|  |          |         |      |жоспарлаудың  |     |
|  |          |         |      |тиімді жақтарын|     |
|  |          |         |      |атаңыз     |     |
|2 |Тақырып №3-4 Шағын |Тақырып №3-4   |      |1 . Жоспар   |Ауызша  |
|  |жинақты бастауыш  |Шағын жинақты   |      |жасау дегеніміз|қорғау  |
|  |мектептің тарихы  |мектеп жұмысын  |      |не?      |     |
|  |мен қазіргі жайы. |жоспарлау     |      |2. Жоспардың |     |
|  |ШЖМ ерекшелігі   |         |      |түрлеріне   |     |
|  |          |         |      |тоқталыңыз:  |     |
|  |          |         |      |3.Перспектива |     |
|  |          |         |      |лық жоспар   |     |
|  |          |         |      |аудандық    |     |
|  |          |         |      |(қалалық) оқу |     |
|  |          |         |      |бөлімдерімен  |     |
|  |          |         |      |келісілеме?.  |     |
|  |          |         |      |4.Жылдық    |     |
|  |          |         |      |жоспарлар оқу |     |
|  |          |         |      |жылының қай  |     |
|  |          |         |      |мерзімінде   |     |
|  |          |         |      |жасалады және |     |
|  |          |         |      |кімдер     |     |
|  |          |         |      |бекітеді?.   |     |
|  |          |         |      |5.Перспективалы|     |
|  |          |         |      |қ жоспарға не |     |
|  |          |         |      |кіреді?:    |     |
|  |          |         |      |6.Оқу жылына  |     |
|  |          |         |      |арналған    |     |
|  |          |         |      |мектептің   |     |
|  |          |         |      |оқу-тәрбие   |     |
|  |          |         |      |жұмысының   |     |
|  |          |         |      |жоспарының,  |     |
|  |          |         |      |құрылымына не |     |
|  |          |         |      |кіреді, үлгі  |     |
|  |          |         |      |ретінде    |     |
|  |          |         |      |көрсетіңіз?  |     |
|3 |Тақырып №5-6 Шағын |Тақырып №5-6   |      | 1.ШЖМ-тегі  |Слаид   |
|  |жинақты мектепте  |ШЖМ-те оқушының  |      |тәрбие     |     |
|  |педагогикалық   |сабақтан тыс   |      |процесінің   |     |
|  |үрдісті ұйымдастыру|әрекеттері    |      |ерекшелігі   |     |
|  |ерекшеліктері.   |         |      |неде?     |     |
|  |Шағын жинақты   |         |      |2. ШЖМ-тегі  |     |
|  |мектептеғі оқу   |         |      |тәрбие     |     |
|  |үрдісінің өзіндік |         |      |процесінің   |     |
|  |ерекшелігі.    |         |      |бағыттары   |     |
|  |          |         |      |қандай?    |     |
|4 |Тақырып №7-8    |Тақырып №7-8 Кіші|      |1.Өздік    |Ауызша  |
|  |ШЖБМ-ге арналған  |мектеп жасындағы |      |жұмыстың    |қорғау  |
|  |оқу-әдістемелік  |оқушыларға өздік |      |түрлерін    |     |
|  |және басқа оқыту  |жұмыс орындатуда |      |дайындаңыз   |     |
|  |құралдарына    |көрнекіліктердің |      |2.       |     |
|  |сипаттама     |рөлі       |      |Көрнекіліктер |     |
|  |          |         |      |жасаңыз    |     |
|  |          |.         |      |        |     |
|5 |Тақырып №9-10   |Тақырып №9-10   |оқу-әдістеме|ШЖМ жайында  |жазбаша  |
|  |ШЖБМ оқушыларының |ШЖМ-те      |лік құралдар|оқу-әдістемелік|     |
|  |білімдерін бағалау |оқу-әдістемелік  |жинақтау  |құралдар    |     |
|  |және есепке алу.  |жұмысты      |      |жинақтаңыз.  |     |
|  |ШЖБМ-те пәндерді  |ұйымдастыру    |      |        |     |
|  |оқыту нәтижелерін |         |      |        |     |
|  |бақылау      |         |      |        |     |
|  |          |         |      |        |     |
|6 |Тақырып №11-12   |Тақырып №11-12  |      |1.ШЖМ-тегі   |Ауызша  |
|  |ШЖБМ-те пәндерді  |ШЖМ-ті басқарудағы|      |кейбір шешімін |қорғау  |
|  |оқытуды жоспарла  |мәселелер     |      |таппай келе  |     |
|  |          |         |      |жатқан     |     |
|  |          |         |      |мәселелерді  |     |
|  |          |         |      |атап көрсетіңіз|     |
|7 |Тақырып №13-14   |Тақырып №13-14-15 |Тест    |Тесттің    |Әдістеме |
|  |Шағын жинақты   |ШЖМ оқушыларының |түрлерін  |түрлерін    |     |
|  |бастауыш мектепте |білімін бағалау  |жинақтау  |көрсетіңіз   |     |
|  |сабақты ұйымдастыру|және есепке алу  |      |        |     |
|8 |Тақырып №15-16   |         |      |        |     |
|  |Өзіндік жұмыс, оның|         |      |        |     |
|  |түрлері және    |         |      |        |     |
|  |пәндерді оқытуда  |         |      |        |     |
|  |өзіндік жұмысты  |         |      |        |     |
|  |ұйымдастырудың   |         |      |        |     |
|  |әдістемесі     |         |      |        |     |
|  |          |         |      |        |     |
|9 |Тақырып №17-18   |         |      |        |     |
|  |ШЖБМ жағдайында  |         |      |        |     |
|  |сыныптан тыс    |         |      |        |     |
|  |жүргізілетін    |         |      |        |     |
|  |жұмыстар      |         |      |        |     |
|10 |Тақырып №19-20   |         |      |        |     |
|  |Шағын комплектілі |         |      |        |     |
|  |бастауыш      |         |      |        |     |
|  |сыныптардағы    |         |      |        |     |
|  |бағалау(Оқушылардың|         |      |        |     |
|  |ауызша, жазбаша  |         |      |        |     |
|  |жауаптарын бағалау)|         |      |        |     |
|11 |Тақырып №21-22   |         |      |        |     |
|  |Әр пәндік және бір |         |      |        |     |
|  |пәндік сабақ   |         |      |        |     |
|  |кестесі      |         |      |        |     |
|12 |Тақырып №23-24   |         |      |        |     |
|  |ШЖБМ-тегі сабақ  |         |      |        |     |
|  |жоспарларының   |         |      |        |     |
|  |үлгілері      |         |      |        |     |
|13 |Тақыры №25-26;   |         |      |        |     |
|  |№27.-28;№29-30   |         |      |        |     |
|  |ШЖБМ жағдайында  |         |      |        |     |
|  |пәндерді оқыту   |         |      |        |     |
|  |барысында     |         |      |        |     |
|  |оқушылардың    |         |      |        |     |
|  |іс-әрекетін    |         |      |        |     |
|  |басқарудың қазіргі |         |      |        |     |
|  |заманғы      |         |      |        |     |
|  |педагогикалық   |         |      |        |     |
|  |технологиялары   |         |      |        |     |      7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың|Экз. саны|Студенттер  |Жабдықталу  |
|аттары                  |     |саны     |%      |
|Адильгазинов Г.З., Хмель Н.Д. Особенности|2    |7      |28      |
|организации управления педагогическим  |     |       |       |
|прцессом в малокомплектной школе -А. 2002|     |       |       |
|Адильгазинов Г.З. Педагогические основы |2    |7      |28      |
|подготовки учителя к управлению     |     |       |       |
|процессом обучения в малокомплектной   |     |       |       |
|школе: теория и практика         |     |       |       |
|(монография).-Усть-Каменогорск:Изд.-ВКГУ,|     |       |       |
|1997.- 180с.               |     |       |       |
|П.Т. Фролов «Особеннности педагогического|5    |7      |71      |
|процесса в малокомплектной        |     |       |       |
|школе».,-М.-1991             |     |       |       |
|В.П. Стрезикозин «Урок в сельской    |3    |7      |42      |
|малокомплектной школе».,-М.       |     |       |       |
8.  Пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1.Базарбаева Н.Ә. Шағын комплектілі  мектептердегі оқу-тәрбие үрдісіндегі
ерекшеліктер.-Алматы, 2002.
2.Адильгазинов Г.З., Хмель  Н.Д.  Особенности  организации  управления
педагогическим прцессом в малокомплектной школе -А. 2002
3. Астамбаева Ж.Қ. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқыту
технологиясы.-Алматы, 2002.
4. Адыбаева Л.Д. Шағын жинақталған мектеп жұмысын ұйымдастыру. Алматы,
2001.
5.Құсайынұлы Ы.Қ., Адыбаева Л.Д. Шағын жинақталған мектептердегі бастауыш
сыныптардағы оқыту әдістері.-Алматы, -2001.
6.Кондратенко.А.Е.,Осовский.Е.Г.Сельская  малокомплектная  школа:целовая
программа иследования//Советская педагогика-1987№7.-С.53-57
7.Суворова.Г.Ф.Совершенствовать работу малокомплектных  сельских  школ//
Советская педагогика-1986№2.-С.66-69.
8.республикадағы аз комплектілі мектептер ондағы проблемалар(социологиялық
зерттеу материалы бойынша)/Дайындаған Жандарина.М.Ж. жәнет.б-Алматы,1990.-
80С.
9.МамироваК.Н.Малокомплектные
школы:состаяние,проблемы,перспективы.Алматы,2000.С.134-136
10.    Сельская    малокомплектная     школа:Пособие     для
руководителейшкол/НИИшкол/Сост.Давыдов.В.П.,Валенко О.И-М.:НИИШ,1986.-150с
11.  Суворова.Г.Ф.,Кудрявцев.С.В.Рациональное  использование   кадрого
потнециала сельских малокомплектных школ// Советская педагогика-1984№9.-
С.88-92.
12.В             помощь             малокомплектной
школе:Сб.материалов/Составители:Ж.А.Караев,Е.А.Ушуров  идр.-Астана,2000.-69
с
13,Аналитический доклад« О состоянии малокомплектных школ »/Рассмотрен на
Республиканском семинаре, проведенном Фондом Сорос-Казакстан 10-11апреля ,
г.в.г.Алматы.
14.Аскарбаев.А.,Хранченков.Г.М.  Содержание  и   методыобучения   в
малокомплектных школе.-Алма-Ата:Мектеп,1985.-88с.
15. Адильгазинов Г.З  Педагогические основы подготовки учителя    к
управлению процессом обучения в малокомплектной школе: теория и практика
(монография).-Усть-Каменогорск:Изд.-ВКГУ, 1997.- 180с.
16. П.Т. Фролов «Особеннности педагогического процесса в малокомплектной
школе».,-М.-1991
17. В.П. Стрезикозин «Урок в сельской малокомплектной школе».,-М.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть