Файл қосу

кәсіби - тілі - химиялық - қажетті - ағылшын - шетел - боөж

|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК         |             |
|              |           |             |
|              |           |ПОӘК           |
|              |           |042-18-10.1.108/02-2014  |
|ПОӘК            |           |             |
|«Кәсіби бағытталған шетел  |__11.09____2014 ж.  |             |
|тілі» пәнінің студентке   |№1  басылым     |             |
|арналған бағдарламасы    |           |             |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


            «Кәсіби бағытталған шетел тілі»

     5В072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
                мамандығы үшін           СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014

                  Кіріспе

  1 ӘЗІРЛЕНГЕН


  Құрастырушы ___________ «__29___»___08___ 2014 ж. А.Ш. Омарова, Ph.D.,
  «Химия» кафедрасының доцент м.а.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 «Химия» кафедрасының отырысында
  «__29__»____08_____ 2014 ж. № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ____________ Б.Х. Мұсабаева


  2.2  Инженер-технологиялық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросы
  отырысында


  «__05__» _____09______ 2014 ж. № 1 хаттама


  Төрайымы ______________С.С. Төлеубекова
  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
  мақұлданған және ұсынылған
  «___11___» ______09______ 2014 ж. № 1 хаттама


  ОӘК төрайымы ____________Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны

|1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар        |5  |
|4  |Курс форматы                          |6  |
|5  |Курс саясаты                          |6  |
|6  |Баға қоюдың саясаты                      |6  |
|7  |Әдебиеттер                           |9  |
   1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
 Омарова Айгүл Шайзолла қызы, PhD, доцент м.а.
«Химия» кафедрасы.
Байланыс ақпараты – тел. 35-05-90, оқу ғимараты № 9, кабинет № 418
Сабақ өткізу орны – дәрісхана № 416
Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2
1.2 Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау:  «Кәсіби-бағытталған шетел тілі»
курсы пәндік-тілдік материалды меңгерудің негізін қалыптастыруға, базалық
категориялық-түсініктік аппараттың шет тілдік мағынасын, кәсіби шет тілі
терминологиясының негізін қалыптастыруды жасайды.
1.3 Пәнді оқыту мақсаты: «5В072000» – «Бейорганикалық заттардың химиялық
технологиясы» мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламасын
табысты меңгерген студенттердің ағылшын тілі деңгейін көтеру және ағылшын
тілінде кәсіби міндеттерді шешуде қажетті дағдыларды меңгеру, сол сияқты
ары қарай кәсіби деңгейін өзбеттік көтеруге көмектесу.
1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті:
– студенттердің кәсіби-бағытталған лексико-грамматикалық базисін кеңейту;
– шет тілді көздерден химия салалары бойынша ақпарат ала алу дағдыларын
жетілдіру;
– кәсіби және академиялық сипаттағы ұлтаралық тілдесуге қатысуға қажетті
ауызша және жазбаша тілдегі біліктіліктерін жетілдіру;
– студенттерді академиялық және кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілдерін
өзбеттік жетілдіруге дайындау.
1.5 Оқыту нәтижелері:
Оқып-білудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды:
- шет тілін іскерлік және кәсіби тілдесу құралы ретінде қолдану: химиялық
пәндер аймағындағы сұрақтарға қатысты тақырыптарды  талқылауға  қатысу
(сұрақтар қою және сұрақтарға жауап беру);
- арнайы тақырыптарға арналған (монологтық және диалогтық) ауыз тілді
түсіну;
- мамандықтың кең және арнайы бейіндік арнайыланған әдебиеттерді сөздік
арқылы оқу және түсіну;
Меңгеру:
- кәсіби қызмет бабында тұлғааралық тілдесуді ағылшын тілінде жүргізу
дағдысы;
- қажетті ақпараттарды химия бағытындағы түпнұсқалық мәтіндерден ала білуге
дағдысы;
- химия бойынша әдебиеттерден аңдатпа, реферат жазу және аударудың негізгі
әдістерінен хабардар болу;
- жарияланым дайындау, тезистер және ғылыми қатынас хаттарға қажетті хаттың
негізгі жазылу формасын білу.

1.6 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Шет тілі

1.7 Курстың постреквизиттері: жоқ.

  2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                   Кесте 1
|№ |Тақырыптардың атауы     |Сағаттар саны         |Әдебиеттер |
|р/с|               |                |      |
|  |               |ДС |ЗС  |СПС |БОӨЖ  |БӨЖ  |      |
|  |2              |3  |4  |5  |6   |7   |8      |
|1. |№1 тақырып          |  |   |2  |2   |6   |7.1.1-7.1.3 |
|  |Science           |  |   |   |    |   |      |
|2. |№ 2-3 тақырып        |  |   |4  |4   |12  |7.1.1-7.1.3 |
|  |Chemistry          |  |   |   |    |   |      |
|3. |№ 4-5 тақырып        |  |   |4  |4   |12  |7.1.1-7.1.3 |
|  |Laboratory          |  |   |   |    |   |      |
|4. |№ 6 тақырып         |  |   |2  |2   |6   |7.1.1-7.1.3 |
|  |Periodic table        |  |   |   |    |   |      |
|5. |№ 7 тақырып         |  |   |2  |2   |6   |7.1.1-7.1.3 |
|  |Matter            |  |   |   |    |   |      |
|6. |№ 8-9 тақырып        |  |   |4  |4   |12  |7.1.1-7.1.3 |
|  |Inorganic chemistry     |  |   |   |    |   |      |
|7. |№ 10-11 тақырып       |  |   |4  |4   |12  |7.1.1-7.1.3 |
|  |Organic chemistry      |  |   |   |    |   |      |
|8. |№ 12 тақырып         |  |   |2  |2   |6   |7.1.1-7.1.3 |
|  |Environmental chemistry   |  |   |   |    |   |      |
|9. |№ 13-14 тақырып       |  |   |4  |4   |12  |7.1.1-7.1.3 |
|  |Analytical chemistry     |  |   |   |    |   |      |
|10.|№ 15 тақырып         |  |   |2  |2   |6   |7.1.1-7.1.3 |
|  |Everyday chemistry      |  |   |   |    |   |      |
  3 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
  Курсты оқу 3 өзара байланысты оқу түрлерінен тұрады –практикалық және
сабақтар, БОӨЖ және БӨЖ. Практикалық сабақтар теориялық материалды қамтуды
қарастырады. БОӨЖ және БӨЖ күнделікті әрі міндетті дайындық болып табылады,
олар нақты тапсырмалар бойынша  орындалады  және  мұғалімнің  тұрақты
бақылауында болады. Аудиториядан тыс өздік жұмыс оқу әдебиетімен, үй
тапсырмасын орындау және ағымдағы практикалық жұмыстарға дайындық сияқты
жұмыстарды қарастырады.

   4 КУРС ФОРМАТЫ
  Берілген нақты пән бойынша аптасына аптасына 1 рет  50  минуттық
практикалық сабақ, аптасына бір рет 50 минуттық БОӨЖ жүргізу қарастырылған.  5 КУРС САЯСАТЫ
  Пәнді оқу барысында білім алушы белсенділік және дербестік таныту керек,
кешіккен жағдайда, себепсіз сабақ босатқан жағдайда, оқу процесінде жұмысты
кешіктірген жағдайда және белсенділік көрсетпеген жағдайларда білім алушыға
балдарын кеміту түрінде шаралар қолданылады.

  6 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ
Апта және бақылау түрлері бойынша балдардың бөлінуі 2-кестеде көрсетілген.
    «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәні бойынша балдардың бөлінуі

                                   Кесте 2
|Апта  |Бақылау түрі                 |Барлық |Ескертпе   |
|    |                       |балл  |       |
|1    |2                       |3    |4      |
|    |1-7 апта аралықтарындағы дәріс сабақтарына  |30   |       |
|    |қатысу және дайындық             |    |       |
|1    |Практикалық сабақ: Science          |    |       |
|2    |Практикалық сабақ: Chemistry         |20   |       |
|3    |Практикалық сабақ: Chemistry         |20   |       |
|3    |БӨЖ: Кәсіби қызметі туралы Power Point-та  |50   |Презентация |
|    |презентация түрінде жоба орындау       |    |дайындау   |
|4    |Практикалық сабақ: Laboratory         |20   |       |
|5    |Практикалық сабақ: Laboratory         |20   |       |
|5    |БӨЖ: «Периодтық жүйе және химиялық      |50   |       |
|    |элементтер» тақырыбында монолог құру     |    |       |
|6    |Практикалық сабақ: Periodic table       |20   |       |
|7    |Межелік бақылау № 1              |70   |Оқу кестесіне|
|    |                       |    |сай     |
|    |1-7 апталардың оқу қорытындылары бойынша   |300   |       |
|    |барлық балл                  |    |       |
|8    |Практикалық сабақ: Matter           |15   |       |
|9    |Практикалық сабақ: Inorganic chemistry    |15   |       |
|9    |БӨЖ: Әдебиетпен жұмыс: мәтін аудару (1500-2000|50   |       |
|    |белгі)                    |    |       |
|10   |Практикалық сабақ: Organic chemistry     |14   |       |
|11   |Практикалық сабақ: Environmental chemistry  |14   |       |
|11   |БӨЖ: Кәсіби бағытталған тақырып бойынша    |50   |       |
|    |аңдатпа жазу                 |    |       |
|12   |Практикалық сабақ: Analytical chemistry    |14   |       |
|13   |Практикалық сабақ: Analytical chemistry    |14   |       |
|14   |Практикалық сабақ: Everyday chemistry     |14   |       |
|15   |Межелік бақылау № 2              |70   |Оқу кестесіне|
|    |                       |    |сай     |
|    |8-15 апталардың оқу қорытындылары бойынша   |300   |       |
|    |барлық балл                  |    |       |
|    |Емтихан бойынша барлық балл          |400   |       |
|    |Академиялық период бойынша барлық балл    |1000  |       |7. ӘДЕБИЕТТЕР


    1. Негізгі әдебиеттер
  7.1.1 Mgr. Božena Velebná, English for Chemists,  Univerzita Pavla
  Jozefa Šafárika v Košiciach, 20. 2. 2009.
  7.1.2 Серебренникова Э. И., Круглякова И. Е. Английский язык для
  химиков, М.: «Книжный дом «Университет», 2004. — 189 с.    7.2 Қосымша әдебиеттер

  7.2.1 Агабекян И.П. «Английский язык для техничских вузов», Ростов-на-
  Дону: 2001.-108 с.

  7.2.2 Кутепова М.М. The World of Chemistry: Английский язык для
  студентов-химиков, М.: «Книжный дом «Университет», 2001. — 272 с.

  7.2.3 Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. «Практическая грамматика
  английского языка с упражнениями», М.: Высшая школа, 1997.-210 с.
  7.2.4 Шах-Назарова В.С. «Практический курс английского языка», М: Высшая
  школа, 1991.-234 с.


Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь