Файл қосу


Пәнді оқытудың маңызы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК 042-18-5.1.69/01-2013  |
|ПOӘК          |«__»____ 2013 ж.  |               |
|«Сала бойынша      |№___ басылым    |               |
|технологиялық процестер |          |               |
|мен жабдықтар»     |          |               |
|пәнінің оқытушыға    |          |               |
|арналған бағдарламасы  |          |               |            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


      5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»
              мамандығына арналған


      «САЛА БОЙЫНША ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР МЕН ЖАБДЫҚТАР»


             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
                БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз

  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырушы:
  Г. Абдилова ____________  Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университетінің  «Тамақ  өндірісінің  машиналары  мен  аппаратттары»
кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


                            «____» _______2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ
өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасы мәжілісінде қаралды
  «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ М. Акимов.


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
отырысында қаралды
   «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


   Төрайым ___________ С. Толеубекова.


   3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және
басылымға рұқсат етілді
   «___» __________ 2013 ж., № ___ хаттама


   ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова

   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


                  Мазмұны  |1  |Қолдану аймағы                            |  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                        |  |
|3  |Жалпы ережелер                            |  |
|4  |Пән бағдарламасының (модульдің) мазмұны               |  |
|5  |Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі      |  |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                  |  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы         |  |
|8  |Әдебиеттер                              |  |
   1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ   5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының
студенттері үшін арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген
«Сала бойынша технологиялық процестер мен жабдықтар» пәнінің оқытушыға
арналған бағдарламасы.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР   «Сала бойынша технологиялық процестер мен жабдықтар» пәнінің оқытушыға
арналған оқу жұмыс бағдарламасы аталған пән бойынша келесі құжаттардың
талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орындалады:
   2012 жылдың 23 тамызындағы № 1080 Қазақстан Республикасы білім және
ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және бекітілген Мемлекеттік жалпыға
міндетті білім стандарты;
    - 5В073200  -  «Стандарттау,  сертификаттау  және  метрология»
мамандығының типтік оқу жоспары;
   - Университет стандарты СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу- әдістемелік
кешенін жетілдіру мен рәсімдеудің жалпы ережелері»;
   - ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және
құрылымы» құжаттандырылған процедурасы.
    3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


    3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы:
   Жоғары сапалы құрылыс материалдарын алуға мүмкіндік беретін жаңа,
тиімділігі жоғары технологиялық процестер мен аппараттарды өндіріске енгізу
үшін «Сала бойынша технологиялық процестер мен жабдықтар» жөніндегі білімді
терендету және жетілдіру қажет.
   3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
    «Сала бойынша технологиялық процестер мен жабдықтар» курсының оқыту
барысында технологиялық процестердің негізгі түрлерімен таныстыру, осы
процестерді өткізу үшін қолданылатың аппараттар мен машиналардың инженерлік
есептеу методикасын оқып үйрену.
   3.3 Пәнді оқытудың маңызы:
   Студенттерге жүйеленген анализын қолдану негіздерін; процестер мен
апараттарды жалпы оқып білу; есептеу  схемесын  шығару  және  өндеу;
технологиялық процестердi тиiмдiлігін жоғарлату жолдарын қарастыру.
  3.4 Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер:
    - технологиялық процестерді қолдану туралы;
    - аппараттар мен машиналардың құрылысын және жұмыс істеу тәртібін;
    - аппараттар мен машиналардың геометриялық өлшемдерін анықтауды;
    - процестердің шығын сипаттамалырын есептеу;
    - процестерді басқару және оларды оптимизациялау;
    - есептеулерді іс жүзінде асыру және т.б.
   3.5. Пәнді оқу нәтижесіде студенттер төмендегілерді білу қажет:
    - технологиялық процестердің теориялық негіздерін;
   - аппараттар мен машиналардың қолдануда және құрастыру нәтижесінде
   туындайтын инженерлік есептерді шешуге;
    - аппараттар мен машиналардың геометриялық өлшемдерің анықтауға;
    - процестерді басқару және оларды оптимизациялау;
    - аппараттар мен машиналардың құрылысың және жұмыс істеу тәртібін
меңгеруге.
   3.5 Курстың пререквизиттеры:
      1. гидрогазодинамика;
      2. қолданбалы механика;
   5. Курстың постреквизиттеры:
     3.6.1 саланың технологиялық жабдықтары.


   3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
                                   1 кесте

|Курс                              |Семестр   |
|Дәріс тақырыбы                                |
|1-модуль. Пәнінің негізгі заңдары және негізгі теңдеулері          |
|Пәнді оқытудың оқытудың маңызы және есептеудің жалпы      |1      |
|принциптері                          |       |
|Ұқсастық теория негіздері және тамақ өндірісіндегі аппараттарға|1      |
|қойылатын талаптар                       |       |
|2-модуль. Жылу процестері                          |
|Жылу процестерінің жіктелуі                  |1      |
|Жылу алмасу бетін анықтау                   |1      |
|Буландыру процесі                       |1      |
|Көп корпусты буландыру қондырғылары              |1      |
|3-модуль. Массаалмасу процестері                       |
|Массаалмасу процесінің негіздері                |1      |
|Кептіру процесі                        |1      |
|4-модуль. Механикалық процестер                       |
|Ұсақтау және кесу процесі                   |1      |
|Престеу және сұрыптау процесі                 |1      |
|5-модуль. Гидромеханикалық процестер                     |
|Гидромеханикалық процестердің жіктелуі.            |1      |
|Араластыру процесінің жіктелуі.                |1      |
|Тұну процесінің теориясы.                   |1      |
|Центрифугалау. Центрифугалардың түрлері.            |1      |
|Сүзу. Сүзгілер.                        |1      |
|Зертханалық және практикалық сабақтар                    |
|Қаптама құбырлы жылуалмастырғышты сынау            |2      |
|Буландыру аппаратын сынау                   |2      |
|3. Шарлар көмегімен ұнтақтайтын диірмен            |2      |
|4. Қалақшалы араластырғышты сынау               |2      |
|5. Сүзу процесін зерттеу және рамалы сүзгі-престе сүзі     |2      |
|коэффициенттерін тәжірибе бойынша анықтау           |       |
|6. Мерзімді әрекетті центрифуганы сынау            |2      |
|7. Аэроциклонды сынау                     |2      |
|8. Таспалы кептіргіш қондырғыны сынау             |1      |
|Барлығы                            |15      |   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ       тақырып: ҚАПТАМА ҚҰБЫРЛЫ ЖЫЛУ АЛМАСТЫРҒЫШТЫ ЕСЕПТЕУ
                                  1- кесте
|Көрсеткіштер       |өлшем|Шифрдің соңғы саны                |
|             |бірлі|                         |
|             |ктері|                         |
|             |   |1                        |
|            |   |1                         |
|            |   |1                         |
|              |   |1                       |
|              |   |1                       |


                                  2- кесте
|Көрсеткіштер        |өлшем|Шифрдің соңғы санның алдындағы сан      |
|              |бірлі|                       |
|              |ктері|                       |
|              |   |1                       |

       тақырып: МЕРЗІМДІ ӘРЕКЕТТІ ТҰНДЫРҒЫШТАРДЫ ЕСЕПТЕУ
                                  1- кесте
|Көрсеткіштер        |өлшем|Шифрдің соңғы саны              |
|              |бірлі|                       |
|              |ктері|                       |
|              |   |1                       |
|              |   |1                       |
|Дисперсті фазаның тығыздығы         |кг/м3    |2020   |2050  |
|дәріс         |Зертхан|Практикалық |      |     |    |
|сабақтар       |алық  |сабақтар   |      |     |    |
|           |сабақта|       |      |     |    |
|           |р   |       |      |     |    |
|1           |2   |3      |4      |5     |6   |
|1. Пәнді оқытудың   |    |       |плакаттар  |     |ауызша |
|оқытудың маңызы және |    |       |      |     |сұрау |
|есептеудің жалпы   |    |       |      |     |    |
|принциптері      |    |       |      |     |    |
|2. Ұқсастық теория  |    |       |плакаттар  |     |ауызша |
|негіздері және тамақ |    |       |      |     |сұрау |
|өндірісіндегі     |    |       |      |     |    |
|аппараттарға қойылатын|    |       |      |     |    |
|талаптар       |    |       |      |     |    |
|3. Жылу процестері  |    |Қаптама   |плакаттар  |     |ауызша |
|           |    |құбырлы   |      |     |сұрау |
|           |    |жылуалмастырғ|      |     |    |
|           |    |ышты сынау  |      |     |    |
|4. Жылу алмасу бетін |    |       |      |     |    |
|анықтау        |    |       |      |     |    |
|5. Буландыру процесі |    |Буландыру  |плакаттар  |     |Тесттік|
|           |    |аппаратын  |      |     |бақылау|
|           |    |сынау    |      |     |    |
|6. Көп корпусты    |    |       |плакаттар  |     |ауызша |
|буландыру қондырғылары|    |       |      |     |сұрау |
|7. Массаалмасу    |    |Таспалы   |плакаттар  |     |ауызша |
|процесінің негіздері |    |кептіргіш  |      |     |сұрау |
|           |    |қондырғыны  |      |     |    |
|           |    |сынау    |      |     |    |
|           |    |       |плакаттар  |     |Тесттік|
|           |    |       |      |     |бақылау|
|8. Кептіру процесі  |    |       |плакаттар  |     |ауызша |
|           |    |       |      |     |сұрау |
|9. Механикалық    |    |Шарлар    |плакаттар  |     |ауызша |
|процестер. Ұсақтау  |    |көмегімен  |      |     |сұрау |
|және кесу процесі   |    |ұнтақтайтын |      |     |    |
|           |    |диірмен   |      |     |    |
|10. Механикалық    |    |       |плакаттар  |     |ауызша |
|процестер. Престеу  |    |       |      |     |сұрау |
|және сұрыптау процесі |    |       |      |     |    |
|11. Гидромеханикалық |    |       |плакаттар  |     |ауызша |
|процестердің жіктелуі.|    |       |      |     |сұрау |
|12. Араластыру    |    |Қалақшалы  |плакаттар  |     |ауызша |
|процесінің жіктелуі. |    |араластырғышт|      |     |сұрау |
|           |    |ы сынау   |      |     |    |
|13. Центрифугалау.  |    |Мерзімді   |плакаттар  |     |ауызша |
|Центрифугалардың   |    |әрекетті   |      |     |сұрау |
|түрлері.       |    |центрифуганы |      |     |    |
|           |    |сынау    |      |     |    |
|14. Тұну процесінің  |    |Аэроциклонды |плакаттар  |     |ауызша |
|теориясы.       |    |сынау    |      |     |сұрау |
|15. Сүзу процесі.   |    |Сүзу процесін|плакаттар  |     |Тесттік|
|Сүзгілер.       |    |зерттеу   |      |     |бақылау|


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


                                  7- кесте

|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы |Даналард|Студен|Қамтамасызе|
|                        |ың саны |ттер |тулі    |
|                        |    |саны |пайызы   |
|1                        |2    |3   |4     |
|Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық     |10   |5   |100    |
|технологияның негізгі процестері және      |    |   |      |
|аппараттары. 1 бөлім              |    |   |      |
|Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық     |10   |5   |100    |
|технологияның негізгі процестері және      |    |   |      |
|аппараттары. 2 бөлім              |    |   |      |
|Ә. Ақбердиев Тамақ өндірісінің процестері және |10   |5   |100    |
|аппараттары                   |    |   |      |
|Какимов А.К., Тусипов Н.О., Еренгалиев А.Е.,  |10   |5   |100    |
|Масленников С.Л. Тамақ өндірісінің процестері  |    |   |      |
|мен аппараттарын жобалау            |    |   |      |
|Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д.   |10   |5   |100    |
|Процессы и аппараты пищевых производств    |    |   |      |
|Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты   |10   |5   |100    |
|химической технологии              |    |   |      |
|Еренгалиев А.Е., Масленников С.Л., Какимов А.К.,|10   |5   |100    |
|Тусипов Н.О. Проектирование процессов и     |    |   |      |
|аппаратов пищевых производств          |    |   |      |

   8 ӘДЕБИЕТТЕР

   8.1. Негізгі әдебиет
   8.1.1 Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық технологияның негізгі
процестері және аппараттары. 1 бөлім. Алматы. 1993 ж., 302 бет
   8.1.2 Ә. Ақбердиев, М.М. Молдабеков Химиялық технологияның негізгі
процестері және аппараттары. 2 бөлім. Алматы. 1994 ж., 183 бет
   8.1.3 Ә. Ақбердиев  Тамақ өндірісінің процестері және аппараттары
/оқулық/, Алматы. 1997 ж., 207 бет
   8.1.4 Какимов А.К., Тусипов Н.О., Еренгалиев А.Е., Масленников С.Л.
Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттарын жобалау. Оқулық құрал. –
Шәкәрім атындағы СМУ, 2008. – 204 бет (ҚР БҒМ жанындағы ОӘК ұсынылған)


   8.2 Қосымша әдебиет
   8.2.1 Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и  аппараты
пищевых производств М.: Пищевая промышленность, 1985
   8.2.2 Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии
 М.: Химия, 1971
   8.2.3 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по
курсу процессов и аппаратов химической технологии Л.: Химия, 1987
   8.2.4 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и  аппараты  химической
технологии. Пособие по курсовому проектированию М.: Химия, 1971

   8.2.5 Стабников В.Н. Проектирование процессов и аппаратов пищевых
производств. Киев: Высшая школа, 1982

   8.2.6 Еренгалиев А.Е., Масленников С.Л., Какимов А.К., Тусипов Н.О.
Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Учебное пособие.
СГУ имени Шакарима, 2008 – 208 с. (рекомендовано УМС МОН РК)
Пәндер