Файл қосу


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

      5В072400 - «Технологиялық машиналар және жабдықтар»,
     5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»
               мамандықтары үшін       СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013
1 ӘЗІРЛЕНДІ
Әзірлеген ____________  «____» _______2013 ж. Турысбекова Б.Ш.,  Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университетінің «Автоматика  және  электротехника»
кафедрасының аға оқытушысы


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1. Шәкәрім атындағы  мемлекеттік  университетінің  «Автоматика  және
электротехника» кафедрасы мәжілісінде қаралды
Хаттама № 1 «29» 08. 2013 жыл


Кафедра меңгерушісі ___________ А.Д. Золотов


2.2.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялары  факультетінің  оқу-
әдістемелік бюросының мәжілісінде мақұлданды
Хаттама № 1 «18» 09. 2013 жыл
Факультеттің оқу әдістемелік бюросының төрайымы _______ Р.С. Бекбаева


 3. БЕКІТІЛДІ
 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында  талқыланды  және
басылымға рұқсат ұсынылды
 Хаттама № 1 «11» 09. 2013 жыл
 ОӘК торағасы, бірінші проректор _______________ Г.К. Искакова


4. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны


   | |                                  |  |
|1 |Жалпы                                |  |
| |ережелер............................................................|  |
| |.............................                    |  |
|2 |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу…………    |  |
|3 |Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсыныстар……………………..      |  |
|4 |Курс форматы және саясаты……………………………………………….            |  |
|5 |Курс саясаты………………………………………………………………..               |  |
|6 |Баға қоюдың саясаты………………………………………………………              |  |
|7 |Әдебиеттер………………………………………………………………….                |  |1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мағлұматтар
Аға оқытушы Турусбекова Б.Ш.
«Автоматика және электротехника» кафедрасы
Байланыс қатынасы - № 1 оқу ғимараты, 8 қабат, № 810 кабинет, тел: 356697
Сабақ өткізетін дәрісханалар № 810 және 8 қабат дәрісханалары
Пәнің аталуы – «Электротехника»
Кредит саны – 3


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны: «Электротехника» курсы жалпы техникалық
пәндер арасында негізгі  орынды  алады.  Курсты  оқуды  зерттеуді
электромагниттік құбылыстар мен олардың электр энергиясын  беру мен
басқаруды кұру үшін және электотехника, электротехнология, информацияны
беру мен орналастыру электроника, автоматика, телетехника, акпаратық-
өлшегіш және есептеуіш техникалардың аспаптарын қолдануын қамтиды.


1.3 Курстын мақсаты: студенттерге электромагнит өрісін және осы өрістің
нәтижесінде автоматтандыру және  басқару  жүйелерінде  қолданылатын
электрондық және электрік кондырғылар мен аспаптарда пайда болатын
кұбылыстарды теориялық тұрғыдан түсіндіру.  Оларда  жүріп  жататын
электромагниттік процестерді модельдеуге, талдауға және есептеуге үйрету
нәтижесінде болашақ мамандардың электротехника саласы бойынша ғылыми
көзқарастарынын қалыптасып, жетілуіне мүмкіншілік тудыру, практикада
кездесетін электротехникалык проблемаларды ғылыми тұрғыдан түсініп,
дүрыс шешімдерін таба білуге дағдыландыру.


1.4 Курстың міндеті - студенттер «Электротехника» курсын окып үйрену
нәтижесінде  электр  тізбектеріне  катысты  негізгі  ұғымдар  мен
түсініктемелерді, негізгі зандар мен принциптерді,  касиеттер  мен
сипаттамаларды білулері, тұрақты ток тізбектерінің, бір фазалы және үш
фазалы синусоидалы ток тізбектерін, синусоидалы емес ток тізбектерінің
жағдайларын сипаттайтын теңдеулерді кұрастыруды, оларды есептеу мен
талдау тәсілдерін білулері тиіс.


 1.5 «Электротехника» пәнін оқу нәтижесінде студенттер мынаны білуге
тиісті:
 • болашақ маманның кешенді дайындығын камтамасыз ету керек:
 • кәсіби даярлық;
 • шығармашылык кабілетін дамыту;
  • алатын мамандығының проблемаларын жоғары ғылыми деңгейде шешіп, оны
   жеткізе білу;
  • білімін өз бетімен көтеріп, оны өз жұмысына қолдана білу.


  Пәнді оқу кезінде студент істей білу қажет:
  • материяның бір түрі болатын электромагниттік өрістің техниканың әр
    түрлі кұрлысында пайда болуын оқу;
  • болашақ  мамандықтың  инженерлік  проблемаларын  шешу   және
   түсіну  үшін мыналарды білу кажет: элекктромагнитік процестерді
   модельдеу, жаңа әдістерді меңгеру, электр және магниттік өрістерді,
   анализ және синтез әдістерімен электр тізбектерді есептеу;
  • жұмыс кезінде оқулык және анықтамалық әдебиеттерді колданып, басқа
   керекті ақпарат көздерін табу;
  • Электротехника есептерін шешіп, электр кұралдармен тәжрибе жасауды
   практикада дағдылану.


   1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Физика;
  1.6.2 Жоғары математика


   1.7 Курстың постреквизиттері:
  1.7.1 Технологиялық процесстер мен тамақ өнімдерінің аппараттары
  1.7.2 Тамақ өнімі өндірістерінің технологиялық жабдықтары;
2 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САҒАТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
БӨЛУ

              1-кесте
|№  |              |        Сағат саны  |      |
|  |Тақырыптың аталуы     |               |Әдебиеттер |
|   |                           |ДС   |ПС   |
|1  |2                          |3   |4   |
|1-7 |Дәріс, практикалық, зертханалық сабақтарға қатысу  |30   |    |
|1  |Практикалық, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ         |0   |    |
|2  |Практикалық сабақтар 1,2 «Тұрақты ток тізбектерін  |15   |    |
|   |талдау және Кирхгоф ережелерін тұрақты ток тізбегін |    |    |
|   |есептеуде қолдану. Контурлық ток әдісі. Қабаттастыру |    |    |
|   |әдісі.»                       |15   |    |
|   |ОСӨЖ 1-2. Зертханалық сабақтар бойынша есеп беру.  |    |    |
|3  |Зертханалық сабақтар 1,2 «Тұрақты токтың сызықтық  |15   |    |
|   |тармақталған және тармақталмаған электр тізбектері» |    |    |
|   |және «Сызықты емес элементері бар тұрақты токтың   |    |    |
|   |тізбектерін зерттеу.»                |    |    |
|   |СӨЖ 1 Тізбекті эквивалент түрлендіру.Қуат балансын  |30   |    |
|   |есептеу.                       |    |    |
|4  |Практикалық сабақ 3,4 «Ұшбұрышша жалғауды жұлдызшаға|15   |    |
|   |және керісінше алмастыру. Тұрақты токтың сызықты емес|    |    |
|   |тізбегі»                       |    |    |
|   |ОСӨЖ 2-3. Зертханалық сабақтар бойынша есеп беру.  |15   |    |
|5  |Зертханалық сабақтар 3,4. Жұмысқа рұқсат алу,    |15   |    |
|   |орындау.Есептеу.                   |    |    |
|   |СӨЖ 2. Тізбектегі токты контур әдісімен, қабаттастыру|35   |    |
|   |және генератор әдістерімен есептеу.         |    |    |
|6  |Практикалық сабақ 5,6 , тақырыптар бойынша есептер  |15   |    |
|   |шығару.                       |    |    |
|   |ОСӨЖ 5-6. Зертханалық сабақ бойынша есеп беру.    |15   |    |
|7  |Зертханалық сабақтар 5,6,7. Жұмысқа рұқсат алу,   |15   |    |
|   |орындау. Есептеу.                  |    |    |
|   |Аралық бақылау 1                   |70   |    |
|   |Барлығы 1-7 апта                   |300  |    |
|   |Дәріс, практикалық, зертханалық сабақтарға қатысу  |30   |    |
|8  |Практикалық сабақ 7,8.Тақырыптар бойынша есептер  |10   |    |
|   |шығару.                       |    |    |
|   |ОСӨЖ 7-8. Зертханалық сабақтар бойынша есеп беру.  |10   |    |
|9  |Зертханалық сабақтар 7,8. Жұмысқа рұқсат алу,    |10   |    |
|   |орындау.Есептеу.                   |    |    |
|   |СӨЖ 3. Синусоидалы тоғы бар бір фазалы тізбектерді  |15   |    |
|   |талдау.                       |    |    |
|10  |Практикалық сабақ 9,10.Тақырыптар бойынша есептер  |10   |    |
|   |шығару.                       |    |    |
|   |ОСӨЖ 7-8. Зертханалық сабақтар бойынша есеп беру.  |10   |    |
|11  |Зертханалық сабақтар 9,10,11. Жұмысқа рұқсат алу,  |10   |    |
|   |орындау.Есептеу.                   |    |    |
|   |СӨЖ 3. Синусоидалы тоғы бар бір фазалы тізбектерді  |15   |    |
|   |талдау.                       |    |    |
|12  |Практикалық сабақ 11,12.Тақырыптар бойынша есептер |10   |    |
|   |шығару.                       |    |    |
|   |ОСӨЖ 9,10,11. Зертханалық сабақтар бойынша есеп беру |10   |    |
|13  |Зертханалық сабақтар 12,13. Жұмысқа рұқсат алу,   |10   |    |
|   |орындау.Есептеу.                   |    |    |
|   |СӨЖ 4. Синусоидалы тоғы бар бір фазалы тізбектерді  |15   |    |
|   |талдау.                       |    |    |
|14  |Практикалық сабақ 12,13,14.Тақырыптар бойынша    |15   |    |
|   |есептер шығару.                   |    |    |
|   |ОСӨЖ 12,13,14. Зертханалық сабақтар бойынша есеп   |15   |    |
|   |тапсыру                       |    |    |
|15  |Зертханалық сабақтар 12,13. Жұмысқа рұқсат алу,   |15   |    |
|   |орындау.Есептеу.                   |    |    |
|   |СӨЖ 5. Үш фазалы тізбектер. Симмитриялы және    |20   |    |
|   |симмитриалды емес режимдер.             |    |    |
|   |Аралық бақылау 2                   |70   |    |
|   |Барлығы 1-15 апта бойынша              |300  |    |
|   |Емтихан бойынша барлығы               |600  |    |
|   |Академиялық уақыт бойынша барлығы          |1000  |    |


    7. ӘДЕБИЕТ
  7.1. Негізгі
7.1.1 Электротехника. Мұхити И.М.-Алматы, Эверо, 2005.-520 б.
7.1.2 Электротехниканың теориялық негіздері. Ахметов А,К.,Қабақова Т.А. -
Астана, «Астана полиграфия» ЖАҚ, 2004.-515 б.
7.1.3 Инженерлік-технологиялық  мамандықтарына  арналған  электротехника
курсы.Какимов М.М., Қасенов Ә.Л.,Орынбеков Д.Р. и др. Шәкәрім атындағы
Семей мемлекеттік университеті, 2012.-341б.
7.1.4 Касаткин, А.С. Электротехника: учебник для  неэлектротехнических
специальностей / А.С. Касаткин; М.В. Немцов.- 9-е изд., стереотип.- М.:
"Академия", 2005.- 544 с.;
7.1.6 Электротехника пәнінен зертханалық практикум: [оқу-  әдістемелік
құрал] / Пәрімбеков З.А., Какимов М.М., Рахимбердина А.Т., Русинова Н.А.-
Семей: Шәкәрім ат. СМУ, 2010.- 139 б.;

7.1.7 Кешуев С.А., Мухитов И.М. Электротехника.- Алматы, 1991;


  7.2 Қосымша


7.2.1 Иванов А.А. Справочник по электротехнике.- Киев, Высшая школа, 1984;
7.2.3 Алиев Г.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника.- М., Высшая
школа, 1991.
Пәндер