Файл қосу


АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                 |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ОӘК         |ОӘК               |
|«Автоматтандырылған    |Баспа №1      |                |
|жүйелерді жобалау» пәнінің |          |                |
|оқу-әдістемелік кешені   |          |                |
          «АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ»
            пәнінен оқу-әдістемелік кешен


     050704 «Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету»

              мамандығына арналған
             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2008   Алғы сөз


  1. Құрастырған

   Құрастырған:   ____________________  Ахметова Ж.Ж.,

   «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының оқытушысы,

   Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

  «_____» ____________________ 2008 ж.
  2. Талқыланды

   2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ақпараттық
технологиялар» кафедрасы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № ___ «_____» ____________________ 2008 ж.

   Кафедра меңгерушісі __________ А. Золотов

   2.2. Институттың оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № ___ «_____» ____________________ 2008 ж.

   Төрағасы __________ Кайсанов С.Б.
  3. бекітілді

   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.

   Хаттама № ___ «___»______________2008ж.

   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ А. Молдажанова
  4. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР
                  Мазмұны


|1.   |Пайдалану облысы                     |4-бет     |
|2.   |Нормативті сілтеме                    |4-бет     |
|3.   |Жалпы мағлұматтар                    |4-5 беттер  |
|4.   |Оқытушыға арналған пәннің жұмыс жоспары         |5-11 беттер  |
|5.   |Студенттің өздік жұмыс тақырыптары            |11-бет    |
|6.   |Пәннің оқу-әдістемелік картасы              |11-12 беттер |
|7.   |Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы    |12-бет    |
|8.   |Әдебиет                         |12-13 беттер |

|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |
|   |                                |


   Пайдалану облысы


   «Автоматтандырылған жүйелерді жобалау» пәнiнiң оқу-әдiстемелiк кешенi
050704 Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру  мамандығының
студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының  мазмұнымен, оның
жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi  меңгеру
кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.
  1. Нормативті сілтеме


   «Автоматтандырылған жүйелерді жобалау» пәнiнiң осы оқу-әдiстемелiк
кешенi келесi құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:
   050704 Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру мамандығының
Мемлекеттiк жалпыға бiрдей оқу стандарты, ГОСО РК 3.08.0___-2004, ол
Қазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгiнiң  7 тамыз 2004
жылғы, № 671 бұйрығы бойынша бекiтiлiп, енгiзiлдi  3. Жалпы мағлұматтар
   3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   Курстың мақсаты мен міндеттері: Жаңашыл басқарушы жүйелер күннен –
күнге бiрнеше ондаған жергiлiктi локальды желiлердi бiлестiрген техникалық
жүйелер ретiнде қалыптасып келедi. Сондықтан мұндай жүйелердi комплекстi
түрде ақпараттық-басқарушы жүйелер ретiнде қарастыруға болады.
  3.2. Осы курстың мақсаты: әр түрлi басқару жүйелерiнiң, байланыс
каналдарының және олардың жиынтығының жұмысын, құрылу принциптерiн үйрену.
  3.3. Пәнді оқудың негізгі міндеті – басқару нысандары мен жүйелерi
арасында ақпаратты берудiң жаңашыл тәсiлдерiн, байланыс интерфейстерiнiң
техникалық таралуын, ақпаратты түрлендiру, беру, жiберу жолдарын оқыту.
    4. Пәнді оқу нәтижесінде студент:
 ­ Ақпараттық-басқарушы жүйелердi құру және эксплуатациялау  кезiндегi
  терминалогияны;
 ­ Ақпараттық-басқарушы жүйелердiң құрылымдық-технологиялық базасын;
 ­ Ақпараттық-басқарушы жүйелердiң архитектурасын;
 ­ Ақпараттық-басқарушы жүйелердi эксплуатациялау шарттарын және электрлiк
  параметрлерiн.
  5. . Курс пререквизиттері:
       ­ Алгоритмдiк тiлдерде программалау
       ­ Программалау технологиясы
       ­ Бағдарлама құрудың визуалды құрал-жабдықтары
   3.6. Курс постреквизиттері:
      ­ Дипломдық жоба
  Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме


  |Курс         |Семестр |Кредиттер                   |
|1          |2    |3                       |
|Дәрістік сабақтар                              |
|Автоматты жобалау  |6    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|жүйелері және оларды |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|жасау процесі    |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Есептеу жүйелері және|2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|АЖО, оларды құру   |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|қажеттіліктері    |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Ақпаратты ЭЕМ-на   |1    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|автоматты енгізу   |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|жүйесі        |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|АЖЖ негізгі жобалық |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|процедуралар     |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|           |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Есептеу жүйелеріндегі|1    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|көрсеті формалары  |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|және кодтау тәсілдері|    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Автоматты жобалауға |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|арналған экспертті  |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|жүйелер       |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Технологиялық    |1    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|операцияларды жобалау|    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|процестері      |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Барлығы:           |15                       |
|Зертханалық сабақтар                             |
|Жобалау туралы жалпы |3    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|мәліметтер. Дайындық |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|кезеңі. Эскизді   |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|жобалау.       |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Жобалау операциялары,|2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|процедуралары,    |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|кезеңдері      |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Жобаланатын нысандар |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|параметрлерінің   |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|түрлері       |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Жобалық процедуралар |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|түрлері       |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|           |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|АЖЖ негізгі жобалық |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|процедуралар. Анализ |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|процедурасы. Синтез |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|процедурасы.     |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|Процедуралар түрлері |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Жалпыланған экспертті|2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|жүйенің құрылымдық  |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|сұлбасы және     |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|компоненттері    |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Технологиялық    |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|операцияларды көрсету|    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|модельдері      |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Барлығы:           |15                       |
|Тәжірибелік сабақтар                             |
|Автоматты жүйенің  |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|жобасын құру.    |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|Дайындық кезеңі.   |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|Эскизді жобалау.   |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|Техникалық жобалау. |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|Жұмысшы жобалау   |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Берілген автоматты  |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|басқару жүйесінің  |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|жобалау       |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|операцияларын,    |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|процедураларын,   |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|кезеңдерін шығару  |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Жобаланатын автоматты|2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|нысандар       |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|параметрлерінің   |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|түрлерін алу,    |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|параметрлерін есептеу|    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Автоматты жүйеде   |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|қолданылатын жобалық |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|процедуралар түрлерін|    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|алу         |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Автоматтандырылған  |2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|жобалау жүйесін алу. |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|Оны анализдеу және  |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|синтездеу.      |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Жалпыланған экспертті|2    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|жүйенің құрылымдық  |    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|сұлбасы және     |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|компоненттері    |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Технологиялық    |3    |1 Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы:  |
|операцияларды көрсету|    |взгляд изнутри (www.scada.ru)         |
|модельдерін салу   |    |2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б.  |
|           |    |Применение SCADA-систем при автоматизации   |
|           |    |технологических процессов. М: Машиностроение, |
|           |    |2000. 176с.                  |
|           |    |3 Диго С.М. Проектирование и использование баз |
|           |    |данных: Учебник. — М.: Финансы и статистика,  |
|           |    |1995.                     |
|           |    |4 Дубова Н. управление распределенной     |
|           |    |корпорацией в версии са — unicenter      |
|           |    |tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.   |
|Барлығы:           |15                       |  5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ:


5.1. Есептеу желілерінің түрлері.
5.2. Жобалаушылардың автоматтандырылған жұмыс орындары.
5.3. Автоматты енгізу жүйесін құру қажеттіліктері

5.4. Жалпыланған экспертті жүйенің құрылымдық сұлбасы және компоненттері

5.5. Жалпыланған түрдегі технологиялық операцияларды жобалау мәселелері
5.6. Жалпыланған түрдегі технологиялық операцияларды жобалау мәселелері
5.7. Есептеу жүйелеріндегі көрсеті формалары және кодтау тәсілдері
5.8. АЖО техникалық жабдықтары, перспективалары  6. пәннің оқу-әдістемелік картасы  Кесте 3 – Пәннің оқу-әдістемелік картасы


  |Тақырыбы             |Көрнекіліктер,  |Өзіндік менгеру |Бақылау  |
|                 |плакаттар    |сұрақтары    |түрі   |
|Дәріс      |Зертхана     |         |         |     |
|1        |2        |3        |4        |5     |
|Автоматты    |Жобалау туралы  |Таратпалы    |Автоматты жобалау|Есеп беру |
|жобалау жүйелері|жалпы мәліметтер.|материалдар   |жүйелері және  |     |
|және оларды   |Дайындық кезеңі. |         |оларды жасау   |     |
|жасау процесі  |Эскизді жобалау. |         |процесі     |     |
|Есептеу жүйелері|Жобалау     |Таратпалы    |Есептеу     |Есеп беру |
|және АЖО, оларды|операциялары,  |материалдар   |желілерінің   |     |
|құру      |процедуралары,  |         |түрлері.     |     |
|қажеттіліктері |кезеңдері    |         |Жобалаушылар   |     |
|        |         |         |дың автоматтанды |     |
|        |         |         |рылған жұмыс   |     |
|        |         |         |орындары     |     |
|Ақпаратты ЭЕМ-на|Жобаланатын   |Таратпалы    |Автоматты енгізу |Есеп беру |
|автоматты енгізу|нысандар     |материалдар   |жүйесін құру   |     |
|жүйесі     |параметрлерінің |         |қажеттіліктері  |     |
|        |түрлері     |         |         |     |
|АЖЖ негізгі   |Жобалық     |Таратпалы    |АЖЖ негізгі   |Есеп беру |
|жобалық     |процедуралар   |материалдар   |жобалық     |     |
|процедуралар  |түрлері     |         |процедуралар   |     |
|Есептеу     |АЖЖ негізгі   |Таратпалы    |Жалпы мәліметтер.|Есеп беру |
|жүйелеріндегі  |жобалық     |материалдар   |Логикалық    |     |
|көрсеті     |процедуралар.  |         |тәсілдер     |     |
|формалары және |Анализ      |         |         |     |
|кодтау тәсілдері|процедурасы.   |         |         |     |
|        |Синтез      |         |         |     |
|        |процедурасы.   |         |         |     |
|        |Процедуралар   |         |         |     |
|        |түрлері     |         |         |     |
|Автоматты    |Жалпыланған   |Таратпалы    |Экспертті жүйелер|Есеп беру |
|жобалауға    |экспертті жүйенің|материалдар   |шешетін мәселелер|     |
|арналған    |құрылымдық    |         |         |     |
|экспертті    |сұлбасы және   |         |         |     |
|жүйелер     |компоненттері  |         |         |     |
|Технологиялық  |Технологиялық  |Таратпалы    |Жобалау     |Есеп беру |
|операцияларды  |операцияларды  |материалдар   |нысандарының   |     |
|жобалау     |көрсету     |         |модельдерінің  |     |
|процестері   |модельдері    |         |классификация  |     |
|        |         |         |лары.      |     |
|        |         |         |Технологиялық  |     |
|        |         |         |операцияларды  |     |
|        |         |         |көрсету     |     |
|        |         |         |модельдері    |     |


  7. оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы  Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


  |Әдебиет, оқу-әдістемелік|Экземпляр саны |Студенттер саны  |Қамтамасыз ету   |
|құралдар атаулары    |        |          |проценті      |
|1            |2       |3         |4         |
|            |1       |10         |10%        |
|            |1       |10         |10%        |

                 8. Әдебиет

8.1 Негiзгi әдебиеттер
8.1.1  Андреев  Е.Б.,  Куцевич  Н.А.  SCADA-системы:  взгляд  изнутри
(www.scada.ru)
8.1.2 Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б. Применение SCADA-систем при
автоматизации технологических процессов. М: Машиностроение, 2000. 176с.
8.1.3 Диго С.М. Проектирование и использование баз данных: Учебник. — М.:
Финансы и статистика, 1995.

8.2 Қосымша әдебиет
8.2.1. Дубова Н. управление распределенной корпорацией в версии са —
unicenter tng//computerworld россия. — 1997. — № 14.
Пәндер