Файл қосу


Мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу әрекетін меңгеруіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
        СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК        | ПОӘК 042-18-31.1.49/01-2014 |
|ПОӘК            | 11.09.2014 жылғы |               |
|«Оқу-таным іс-әрекетін   |№ 1 басылым    |               |
|ұйымдастыру» пәнінің    |          |               |
|оқытушыға арналған     |          |               |


        «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің
       5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»
            4 курс мамандығына арналған

             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                 СЕМЕЙ 2014

                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ «25 »  06 . 2014ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 « 03 » 09 . 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 « 05 »09  . 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама №1 « 11 » 09 . 2014ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны

   |1  |Қолданыс аясы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                     |4  |
|3  |Жалпы ережелер                         |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модуль)                  |6  |
|5  |БӨЖ тақырыптары                        |8  |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы     |8  |
|7  |Әдебиеттер                           |9  |

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

   «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы  5В010100
«Мектепке дейінгі оқыту  және  тәрбиелеу»  мамандығының  студенттеріне
арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің оқытушыға арналған
жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
  - Қазақстан Республикасының Жалпыға  міндетті білім беру стандарты.
Жоғары білім. 6.08.058-2010.
 СТУ 042-ГУ-4-2014 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
 ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

 - ДП 042-1.01-2014  «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
 құрылымы» құжаттық іс-жосығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
    «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәні мектепке дейінгі мамандарды
дайындауға бағытталған, курсты меңгеру барысында студенттер балабақшада
оқытуды ұйымдастыруға қажетті психология-педагогикалық білімдерді игереді,
оның ерекшеліктерін, әдістерін, мазмұнын, формаларын.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» курсы
білікті және жан-жақты болашақ тәрбиешіні,  мектепке  дейінгі  мекеме
әдіскерін дайындау, қазіргі заманғы оқытуды ұйымдастыруды меңгерген және
мектепке дейінгілердің танымдықтарын дамыту.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:
 - студенттерде МҰ-да балаларды  оқытуды ұйымдастырудың және мазмұны
  туралы білімдерін қалыптастыру;
 - тәжірибе жүзінде танымдық процестерін және мектепке дейінгілердің оқу
  іс-әрекетін дамытудың алғашқы дағды, біліктерін дамыту;
 - болашақ педагогтардың тәжірибелік педагогикалық іс-әрекетте  және
  педагогикалық  білімдерін  нақты  іс-әрекетте  қолдана   білу
  қызығушылықтарын бекіту;
 - гуманистік қажеттіліктерін, шығармашылық жолда оқу-тәрбие процесінде
  балалармен өзараәрекеттестігін дамыту;
 - студенттердің инновациялық ойлауларын дамыту.


3.4 Оқытудың нәтижесі:
Курстың соңында студент:
 білу керек:
 - мектепке дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастырудың
  теориялық негіздерін;
 - мектепке дейінгілерді оқытудың психология-педагогикалық негіздерін;
 - сәби және мектепке дейінгі балалардың оқу әрекетінің ерекшеліктерін
  білу;
 игеру керек:
  - балабақшада оқу әрекетін ұйымдастыру дағдысын;
  меңгеру керек:
  - мектепке дейінгі мекемелеріндегі жұмыс формаларын;
қолдана білуі керек:
  - білім беру процесі барысында оқу-танымдық әрекетін әртүрлі
   субъективтік өзара әреттестікте ұйымдастыра білу;
  - әртүрлі жас кезеңдеріне байланысты – жоспар құра білу;
  - сабақ беру барысында түрлі оқыту технологияларын пайдалану (дамытушы,
   дифференциалды, жекелей оқыту және т.б.)
түсіну керек:
  - балабақшада оқу әрекетін жоспарлаудың ерекшеліктерін;
  істей алуы керек:
  - педагогикалық білімдерді балабақшада тәжірибе барысында  қолдану
   дағдысын;
  - оқытудың принциптерін, тәсілдерін және әдістерін.
иемдену керек:
  - отбасы мектепке дейінгі балалардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра
   білу біліктілігін.
3.5 Курстың пререквизиттері:
1.6.1 Балалар психологиясы
1.6.2 Мектепке дейінгі педагогика
1.6.3 Жеке әдістемелер
3.6 Курстың постреквизиті: жоқ

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:


|Курс                              |Семестр|
|1                                |2   |
|Дәріс сабақтары                             |
| Дидактика туралы жалпы түсінік. Мектеп дейінгі жастағылардың |2   |
|оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері.             |    |
|Мектепке дейінгі дидактика туралы жалпы түсінік.        |    |
|Мектепке дейінгі дидактиканың дамуында  50-ж.ж. А.П.Усованың  |    |
|сабақта оқытудың жаңа принциптері, мектепке дейінгі білім беру |    |
|жұмыстарының барлығына бірдей концепциясы.           |    |
|Мектеп дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетінің      |    |
|ерекшеліктері.                         |    |
| Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері          |2   |
|Мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу әрекетінің психологиялық|    |
|негізі. Оқу әрекетінің құрылысы. Мектепке дейінгі жастағы    |    |
|балалардың оқу әрекетін меңгеруі. Индивидуалды оқу-танымдық   |    |
|біліктілігі.                          |    |
|Білім жүйесінің сұрақтары.                   |    |
| Мектепке дейінгі балаларды оқытудың педаг огикалық мәні.    |2   |
|Балабақшада оқыту және оның теориялық негіздері.        |    |
|Оқыту процесінің құрылысы.                   |    |
|Оқыту процесі кезінде педагогтың әрекеті            |    |
|Жалпы білім алу мақсаты, мазмұны, дидактикалық жағдайлары,   |    |
|формасы және әдістері, нәтижесі.                |    |
| Оқытудың негізгі принциптері.                 |2   |
|Дидактиканың басты принциптері.                 |    |
|Балабақшада оқытудың негізгі принциптерін қолдану спецификасы. |    |
|Көрнекілі принципі.                       |    |
|Белсенді және дербестік принципі.                |    |
|Балалардың жас және индивидуалды ерекшеліктерін есепке алу.   |    |
|Мектепке дейінгі балаларды оқыту әдістемесі.          |4   |
|Оқытудың әдістемелері туралы жалпы түсінік.           |    |
|Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың әдістемесін     |    |
|классификациясы                         |    |
|Балабақшада оқытудың әдістемеліріне сипаттама.         |    |
|  Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы.      |2   |
|Балабақшада оқытудың формасы. Сабақ – балабақшада оқытуды    |    |
|ұйымдастырудың негізгі формасы.                 |    |
|Сабақтың мазмұны.                        |    |
|Сабақты ұйымдастыру және балалардың әрекетіне жетекшілік жасау. |    |
|Тәжірибелік сабақтар                      |    |
|  Әртүрлі топтарда оқытуды ұйымдастырудың спецификасы.     |6   |
|Балабақшада әртүрлі топтарда оқытуда қолданылатын әдістерді   |    |
|таңдап, жүйелеу. Әртүрлі топтарда сабақты ұйымдастырудың    |    |
|спецификасы.                          |    |
|Ерте сәбилер тобында оқыту.                   |    |
|Кішкентай және ортаңғы топтарда балаларды оқыту.        |    |
|Ересек мектеп жасындағы балаларды оқыту.            |    |
|   Мектепке дейінгі жастағы балаларда ақыл-ой тәрбиесі.    |4   |
|                                |    |
|Балабақшада ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеудің мәселелері.     |    |
|Ақыл-ой қабілеттерін және балалардың өздігінен ойлауларын    |    |
|қалыптастыру.                          |    |
|Мектеп жасына дейінгі балалардың білім жүйесін жүйелеу.     |    |
|Мектеп жасына дейінгі балаларды ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеуде, |    |
|дидактикалық ойынның маңызы.                  |    |
|Ақыл-ой тәрбиесі және оқыту.                  |4   |
|Сабақ – ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеудің негізі құралы ретінде. |    |
|Балабақшада дидактикалық ойын, оқытуды ұйымдастырудың формасы  |    |
|ретінде.                            |    |
|Жаттығулар ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеудің оқыту формасы    |    |
|ретінде.                            |    |
|Дидактикалық ойындарды талдау және презентациялау.       |    |
|Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеудегі - сенсорлық тәрбиесі. |4   |
|Сенсорлық даму, сенсорлық тәрбиелеу, сенсорлық мәдениет туралы |    |
|ұғымдарын қалыптасытру. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуде, |    |
|сенсорлық тәрбиелеудің міндеттері, формасы және әдістерімен   |    |
|таныстыру.                           |    |
|Сенсорлық даму, сенсорлық тәрбиелеу, сенсорлық мәдениет.    |    |
|Сенсорлық тәрбиелеудің міндеттері, формасы және әдістері.    |    |
|         Оқыту технологиялары.             |6   |
|Вальдорфская педагогика мектеп жасына дейінгі балалардың даму  |    |
|және тәрбиелеу жүйесі ретінде.                 |    |
|М.Монтессоридің жүйесі бойынша сабақты ұйымдастыру.       |    |
|«Step by Step» методологиясы балабақша жұмысының тәжірибесінде. |    |
|Балабақшада жобалаудың әдістері                 |    |
|№6- Тәжірибелік. Оқытуды ұйымдастыру қалпы-сабақ.        |3   |
|1.Оқытуды ұйымдастыруға қойылатын талаптар.           |    |
|2.Балабақшадағы балаларды оқыту ерекшелігі.           |    |
|3.Сабақты жоспарлау түрлері.                  |    |
|        Зертханалық сабақ-                |-   |
5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Мектепке дейінгілердің оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері
5.2 Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері
5.3 Мектепке дейінгі балаларды оқытудың педагогикалық мәні
5.4 Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеудегі-сенсорлық тәрбиесі
5.5 Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы  6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ «ОҚУ-ТАНЫМ ІС-
  ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ» ПӘНІНЕН


  |№1  |Оқулық және оқу-әдістемелік құрал саны     |Кітап |% Қамту|Студе|
|   |                        |саны |пайызы |нт  |
|   |                        |   |    |тер |
|   |                        |   |    |саны |
|   |Жумабаев М. Педагогика. Алматы, 1994 г.     |10  |100  |8  |
|   |Ядэшко В.И., Сохина Ф.А. Дошкольная педагогика. |10  |100  |   |
|   |Алматы, 2002 г.                 |   |    |   |
|   |Козлова С.Л., Куликова Т.А.  Дошкольная   |1   |12   |   |
|   |педагогика. М. Издательский центр Академия, 2002|   |    |   |
|   |г.                       |   |    |   |
|   |Бондаренко Л.К. Дидактические игры и детском  |10  |100  |   |
|   |саду.  М., 1990                |   |    |   |
|   |Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с|5   |62   |   |
|   |детьми раннего возраста. М., 2003        |   |    |   |
|   |Усова А.П. Обучение в детском саду. М., 2000  |5   |62   |   |
|   |Дошкольная педагогика.  //Под ред. Логиновой  |2   |25   |   |
|   |В.И., Саморуковой П.Т. - М.: Просвещение, 1 989 |   |    |   |
|   |г                        |   |    |   |
|   |Детский сад / под ред. Тарасовой Л.П. – М., 1997|3   |37   |   |
|   |Психология воспитания / под ред. Петровского  |3   |37   |   |
|   |В.А. – М., 1995                 |   |    |   |
|   |Мухина В.С. Детская психология. – М., 1989   |10  |100  |   |  7. ӘДЕБИЕТТЕР
  Негізгі әдебиеттер:
   1. Жумабаев М. Педагогика. Алматы, 1994 г.
   2. Козлова С.Л., Куликова Т.А.  Дошкольная  педагогика. М., 2002
    г
   3. Бондаренко Л.К. Дидактические игры и детском саду.  М., 1990
   4. Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с детьми раннего
    возраста. М.:, 2001
   5. Усова А.П. Обучение в детском саду. М: Просвещение, 1999
   6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. - М., 2006
   7. Короткова Н. Организация познавательно-исследовательской
    деятельности детей старшего дошкольного возраста. – журнал «Ребенок
    в детском саду» № 1, 2002г
   8. Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения.
    Управление ДОУ, N 4, 2004, с. 84 - 92
   9. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших
    дошкольников. Ребенок в детском саду. N 3, 4, 5, 2003
  10. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под
    .ред.Л.Н. Прохоровой. М., 2004
  11. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятельность детей.
    Дошкольное воспитание. N 1, 2005
  12. А. Савенков. «Исследовательские методы обучения», Дошкольное
    воспитание. № 12, 2005 г.
  13. Развитие творческой активности школьников. Под ред. А.М. Матюшкина.-
    М., 1991
  14. Веракса Н. Е., Галимов О. П.Познавательно-исследовательская
    деятельность дошкольников.М., 2012

  Қосымша әдебиеттер:
   1. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1989
   2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.,
    1968.
   3. Методика оценки и измерения качества освоения и усвоения детьми
    базового содержания дошкольных образовательных программ. Алматы.,
    2004
   4. Программа воспитания и обучения детей раннего возраста (от года до
    3 лет) «Алғашқы қадам», Астана, 2010
   5. Программа воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста
    «Зерек бала» (от 3 до 5 лет), Астана, 2010
   6. Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста
    (5-6 лет) «Біз мектепке барамыз», Астана, 2010
   7. Методические указания к Программе воспитания и обучения детей
    старшего дошкольного возраста «Бiз мектепке барамыз. Астана, 2011.
Пәндер