Файл қосу


Иондайтын сәулелену көздері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|ШӘКӘРІМ атындағы                              |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                       |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |ОӘК           |             |
|             |            |УМК           |
|             |            |042-14-1-05.01.20.81/02-2|
|             |            |013           |
|Студенттерге арналған  |            |             |
|«Радиациялық қауіпсіздік |№1 басылым       |             |
|негіздері» пәнінің жұмыс |«__» _______ 2013 ж.  |             |
|оқу бағдарламасы     |            |             |

           «РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗДЕРІ»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        5В073100 - Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған
            ортаны қорғау мамандығы үшін

            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   1.1Әзірлеген ____________ «___» ___________ 2013 ж.
   Толеуов С.Е., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының аға
оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
   Жилгильдинов  Ж.С.,  «Техникалық  физика  және  жылуэнергетика»
кафедрасының оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Техникалық
физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында
    «____» __________ 2013 жыл, № __. хаттама


   Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «____» __________ 2013 жыл, № __.хаттама


   Төрайымы ______________ Ж. Молдабаева


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «____» __________ 2013 жыл, № __.хаттама


   ОӘК төрайымы, бірінші проректор _____________ А. Молдажанова


   4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.
   Мазмұны


1 ЖАЛПЫ ережелер 4
1.2 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме  4
1.3 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы 4
1.4 Курс мақсаты 4
1.6 Курсты оқытуға қойлатын талаптар  5
1.7 Курс пререквизиттері  6
1.8 Курс постреквизиттері 6
1.9 Оқулықтар 6
1.9.1 Негізгі 6
1.9.2 Қосымша 7
2 Пәнді оқытудың әдістемелік кеңестері 8
3 курс саясаты мен Форматы 10
4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ   10
5 пән мазмұны. сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 12
6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ мазмұндары 15
7 оқу үрдісінің Күнтізбелік ГРАФИгі 16


 1 ЖАЛПЫ ережелер   1.1 Оқытушы мен пән жөнінде жалпы мағлұмат


   Төлеуов Серікжан Елеуісұлы, аға оқытушы.
   «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы
   Байланыс ақпараттары – тел.: 35-46-02, № 9 оқу ғимараты, № 201
кабинет.
   Сабақ өтетін орын – № ___ дәрісхана.
   Осы пән бойынша кредит саны – 2.   1.2 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме   Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 1–кестеде көрсетілген.


1–кесте – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
|Курс    |Семестр      |Кредиттер     |Дәр,            |
|      |         |         |сағ.            |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–     |3,67       |90 – 94      |              |
|В+     |3,33       |85 – 89      |              |
|      |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |              |
|В–     |2,67       |75 – 79      |              |
|С+     |2,33       |70 – 74      |              |
|      |         |         |              |
|      |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |              |
|С–     |1,67       |60 – 64      |              |
|D+     |1.33       |55 – 59      |              |
|D     |1,0        |50 – 54      |              |
|F     |0         |0 – 49      |Қанағаттарлықсыз      |
|I     |NA        |-         |Бітпеген          |
|P     |-         |өту        |Пәннен өтуі        |   5 пән мазмұны. сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

   Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 5-кестелерде
көрсетілген.

5-кесте – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.
|тақырып |Тақырып атауы  |Мазмұны           |Сағат саны       |
|№    |         |              |            |
|    |         |              |Д |СС |ЗС |ОСӨЖ |СӨЖ |
|1    |2        |3              |4 |5 |6 |7   |8  |
|1    |Дозиметрия және |Кіріспе. Иондайтын     |1 |1 |  |   |   |
|д 1   |иондайтын    |сәулеленудің биологиялық  | |  |  |   |   |
|сс 1  |сәулеленуден   |әрекеті. Сәулелік аурулар. | |  |  |   |   |
|    |қорғану курсы.  |Радиоактивті ыдырау. Флюенс,| |  |  |   |   |
|    |Иондайтын    |бөлшектер ағыны, бөлшектер | |  |  |   |   |
|    |сәулелену көздері|ағынының тығыздығы, энергия | |  |  |   |   |
|    |         |ағыны, сәулелену жиілігі,  | |  |  |   |   |
|    |         |сәулелену көзінің қуаты.  | |  |  |   |   |
|    |         |Иондайтын сәулелену көздері.| |  |  |   |   |
|    |         |Иондайтын сәулелену     | |  |  |   |   |
|    |         |көздерінің классификациясы. | |  |  |   |   |
|    |         |Реактор иондайтын сәулелену | |  |  |   |   |
|    |         |көзі ретінде.        | |  |  |   |   |
|2    |Дозалық шама мен |Кіріспе. Активтілік өлшем  |1 |1 |  |2   |2  |
|д 2   |өлшем бірлік.  |бірлігі. Сәулелену дозасының| |  |  |   |   |
|сс2   |Сәулелену    |өлшем бірлігі.       | |  |  |   |   |
|    |активтілігінің  |Экспозициялық, жұтылған,  | |  |  |   |   |
|    |шамасы мен өлшем |эквиваленттік және тиімді  | |  |  |   |   |
|    |бірлігі     |эквиваленттік дозалар    | |  |  |   |   |
|    |         |түсінігі, дозалар қуаты.  | |  |  |   |   |
|    |         |Экспозициялық қуат дозасы  | |  |  |   |   |
|    |         |мен сәулелену жиілігі    | |  |  |   |   |
|    |         |арасындағы қатынас.     | |  |  |   |   |
|3    |Иондайтын    |Кіріспе. Сәулеленуді    |2 |2 |  |4   |4  |
|д 3   |сәулеленуді   |тіркеудің иондық әдісі.   | |  |  |   |   |
|сс3   |тіркеу әдістері. |Разрядтау (немесе зарядтау) | |  |  |   |   |
|    |Иондау әдістері. |әдісі бойынша иондық токты | |  |  |   |   |
|    |Иондық камералар |анықтау. Компенсациялау   | |  |  |   |   |
|    |         |әдісі бойыншаиондық токты  | |  |  |   |   |
|    |         |анықтау. Тұрақты ауытқу   | |  |  |   |   |
|    |         |әдісі бойынша иондық токты | |  |  |   |   |
|    |         |анықтау. Иондық камералар: | |  |  |   |   |
|    |         |интегрлеуші және импульстік,| |  |  |   |   |
|    |         |олардың жұмыстарының    | |  |  |   |   |
|    |         |принциптері.        | |  |  |   |   |
|4    |Брег-Грей    |Кіріспе. Электрондық    |2 |2 |  |4   |4  |
|д 4   |теориясы.    |тепе-теңдік. Грей теориясы. | |  |  |   |   |
|сс4   |Наперстік иондық |Наперсттік иондық камералар.| |  |  |   |   |
|    |камералар.    |Газдық есептегіштер     | |  |  |   |   |
|    |Газразрядтық және|(счетчиктер) және олардың  | |  |  |   |   |
|    |жартылай     |сипаттамалары. Әртүрлі   | |  |  |   |   |
|    |өткізгіштік   |конструкциялы есептегіштер | |  |  |   |   |
|    |есептегіштер   |(счетчиктер) және олардағы | |  |  |   |   |
|    |(счетчиктер)   |разрядталу механизмі.    | |  |  |   |   |
|    |         |Жартылай өтізгіштік     | |  |  |   |   |
|    |         |есептегіштер (счетчиктер). | |  |  |   |   |
|5    |Люминесценттік  |Кіріспе. Сцинтилляциялық  |1 |1 |  |3   |3  |
|д 5   |тіркеу әдістері. |детекторлар. Дозиметрияда  | |  |  |   |   |
|сс5   |Сцинтилляциялық |қолданылатын        | |  |  |   |   |
|    |тіркеу әдісі   |сцинтилляторлар, және    | |  |  |   |   |
|    |         |олардың сипаттамалары.   | |  |  |   |   |
|    |         |Термолюминесценттік     | |  |  |   |   |
|    |         |дозиметрлер.        | |  |  |   |   |
|    |         |Радиофотолюминесценттік   | |  |  |   |   |
|    |         |дозиметрлер.        | |  |  |   |   |
|6    |Фотографиялық  |Кіріспе. Фотографиялық   |1 |1 |  |3   |3  |
|д 6   |және химиялық  |материалдардың       | |  |  |   |   |
|сс 6  |тіркеу әдістері |сенситометриялық      | |  |  |   |   |
|    |         |сипаттамалары. Рентгендік  | |  |  |   |   |
|    |         |және γ-сәулеленудің     | |  |  |   |   |
|    |         |фотографиялық әрекеті.   | |  |  |   |   |
|    |         |Сұйықтық химиялық      | |  |  |   |   |
|    |         |дозиметрлер. Газдық химиялық| |  |  |   |   |
|    |         |дозиметрлер.        | |  |  |   |   |
|7    |Сәулеленудің   |Кіріспе. Сыртқы және ішкі  |1 |1 |  |2   |2  |
|д 7   |шекті мүмкін   |сәулеленудің шектік мүмкін | |  |  |   |   |
|сс 7  |деңгейлері.   |дозасы (ШМД). Иондық    | |  |  |   |   |
|    |Радиациялық   |сәулелену дозасына және   | |  |  |   |   |
|    |қауіпсіздік   |шарттарына байланысты    | |  |  |   |   |
|    |нормалары мен  |биологиялық қауіптің    | |  |  |   |   |
|    |ережелері    |концепциясы, адам      | |  |  |   |   |
|    |         |ағзасындағы         | |  |  |   |   |
|    |         |радионуклидтердің шектік  | |  |  |   |   |
|    |         |мүмкін мөлшері (ШММ), судағы| |  |  |   |   |
|    |         |және ауадағы радиоактивті  | |  |  |   |   |
|    |         |заттардың шектік мүмкін   | |  |  |   |   |
|    |         |концентрациясы (ШМК).    | |  |  |   |   |
|    |         |Радиоактивті заттармен және | |  |  |   |   |
|    |         |де басқада иондайтын    | |  |  |   |   |
|    |         |сәулелену көзімен жұмыс   | |  |  |   |   |
|    |         |істеудің негізгі санитар.  | |  |  |   |   |
|8    |Дозиметрияның  |Кіріспе. Аэрозолдердің отыру|2 |2 |  |3   |3  |
|д 8   |арнайы әдістері. |әдістері (қылшықты фильтрлер| |  |  |   |   |
|сс 8  |Фильтрлер    |және электрфильтр).     | |  |  |   |   |
|    |(фильтрлер) мен |Радиоактивті аэрозолдердің | |  |  |   |   |
|    |адсорбенттер   |концентрациясын өлшеу    | |  |  |   |   |
|    |көмегімен    |әдістері. Радиоактивті   | |  |  |   |   |
|    |аэрозольдер мен |газдардың радиометриясы.  | |  |  |   |   |
|    |газдар      |тректік детекторлар.    | |  |  |   |   |
|    |дозиметриясы.  |              | |  |  |   |   |
|    |Тректік     |              | |  |  |   |   |
|    |детекторлар   |              | |  |  |   |   |
|9    |Қазіргі кезгі  |Өлшеуіш құралдарының шартты |1 |1 |  |3   |3  |
|д 9   |дозиметриялық  |белгілері және техникалық  | |  |  |   |   |
|сс 9  |және       |сипаттамалары. Радиациялық | |  |  |   |   |
|    |радиометриялық  |бақылау жүйесін жобалау және| |  |  |   |   |
|    |құралдар.    |жинақтауға арналған     | |  |  |   |   |
|    |Дозиметриялық  |агрегаттық техникалық    | |  |  |   |   |
|    |аппаратуралар мен|құралдар кешені.      | |  |  |   |   |
|    |сәулелену    |Дозиметрлердің және фондық | |  |  |   |   |
|    |көздерінің    |сәулелену көздерін тексеру | |  |  |   |   |
|    |градустауы    |және градустеу. Электрондық | |  |  |   |   |
|    |         |және тежегіштік сәулеленуді | |  |  |   |   |
|    |         |өлшеу құралдарын тексеруге | |  |  |   |   |
|    |         |арналған қондырғы.     | |  |  |   |   |
|    |         |Нейтрондық радиометрлерді, | |  |  |   |   |
|    |         |дозиметрлерді және сәулелену| |  |  |   |   |
|    |         |көздерін тексеру. Газдық  | |  |  |   |   |
|    |         |және аэрозольдік      | |  |  |   |   |
|    |         |құрал-жабдықтарды тексеру. | |  |  |   |   |
|10   |АЭС-тағы     |Радиациялық жағдай.     |1 |1 |  |2   |2  |
|д 10  |Радиациялық және |Қызметкерлердің сәулеленуі. | |  |  |   |   |
|сс 10  |дозиметриялық  |Жұмысшылардың дозалық    | |  |  |   |   |
|    |бақылау     |шығыны. Дозалық шығынды   | |  |  |   |   |
|    |         |азайту жолдары: жабдықтарды | |  |  |   |   |
|    |         |дезактивациялау және дозалық| |  |  |   |   |
|    |         |шығынды жобалау. АЭС-тегі  | |  |  |   |   |
|    |         |радиациялық бақылау қызметі | |  |  |   |   |
|    |         |және ережелері.       | |  |  |   |   |
|    |         |Технологиялық радиациялық  | |  |  |   |   |
|    |         |бақылау. Дозиметриялық   | |  |  |   |   |
|    |         |радиациялық бақылау.    | |  |  |   |   |
|11   |Иондайтын    |Жинақталу факторын есепке  |2 |2 |  |4   |4  |
|д 11  |сәулеленуден   |ала отырып γ-сәулеленуден  | |  |  |   |   |
|сс 11  |қорғану.     |қорғануды есептеу. Иондық  | |  |  |   |   |
|    |Зарядталған   |сәулеленуден қорғайтын экран| |  |  |   |   |
|    |бөлшектен    |қалындығын есептеудің    | |  |  |   |   |
|    |қорғануды есептеу|жуықтық әдісі. Қорғаныс   | |  |  |   |   |
|    |         |материалдарын таңдау.    | |  |  |   |   |
|Барлығы                        |15|15 |  |30  |30  |

6 ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ мазмұндары


   Кредитті оқу жүйесінде студенттің өздік жұмыс жасауына, яғни түрлі үй
тапсырмаларын жасау арқылы  білім  сапасын  көтеруде  қатаң  талаптар
орнатылған.
   ОСӨЖ- диалогты түрде аудиторияда сабақ ретінде өтілетін кредиттік оқу
жүйесіндегі оқу жұмысының бір формасы болып табылады, сондай –ақ сабақтан
тыскезде де қосымша сабақ ретінде өткізіледі.
   ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны 6-кестеде келтірілген.
6-кесте – ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|№ |ОСӨЖ                       |СӨЖ          |
|  |аудиториялық        |аудиториядан тыс   |            |
|1 |2             |3           |4           |
|  |Альфа- және бета-     |Альфа- және бета-   |Альфа- және бета-   |
|  |сәулеленуден қорғануды   |сәулеленуден қорғануды|сәулеленуден қорғануды |
|  |есептеу          |есептеу        |есептеу        |
|  |Иондайтын сәулеленудің   |Иондайтын сәулеленудің|Иондайтын сәулеленудің |
|  |экспозициялық, жұтылған,  |экспозициялық,    |экспозициялық,     |
|  |тиімді дозасын және дозалық|жұтыл-ған, тиімді   |жұтылған, тиімді    |
|  |қуаттын есептеу.      |дозасын және дозалық |дозасын және дозалық  |
|  |              |қуаттын есептеу.   |қуаттын есептеу.    |
|  |Иондайтын сәулеленуді   |Иондайтын сәулеленуді |Иондайтын сәулеленуді |
|  |тіркеу әдістер мен иондық |тіркеу әдістер мен  |тіркеу әдістер мен   |
|  |камералардың конструкциясын|иондық камералардың  |иондық камералардың  |
|  |оқып-үйрену        |конструк-циясын    |конструк-циясын    |
|  |              |оқып-үйрену      |оқып-үйрену      |
|  |Дозиметрияда люминесценттік|Дозиметрияда     |Дозиметрияда      |
|  |және сцинтилляциялық тіркеу|люминесценттік және  |люминесценттік және  |
|  |әдістерін қолдану     |сцинтилляциялық тіркеу|сцинтилляциялық тіркеу |
|  |              |әдістерін қолдану   |әдістерін қолдану   |
|  |Фотографиялық және химиялық|Фотографиялық және  |Фотографиялық және   |
|  |тіркеу әдістерін      |химиялық тіркеу    |химиялық тіркеу    |
|  |оқып-үйрену        |әдістерін оқып-үйрену |әдістерін оқып-үйрену |
|  |Сәулеленудің шекті мүмкін |Сәулеленудің шекті  |Сәулеленудің шекті   |
|  |деңгейлерін есептеу.    |мүмкін деңгейлерін  |мүмкін деңгейлерін   |
|  |Радиациялық қауіпсіздік  |есептеу. Радиациялық |есептеу. Радиациялық  |
|  |нормалары мен ережелері  |қауіпсіздік нормалары |қауіпсіздік нормалары |
|  |              |мен ережелері     |мен ережелері     |
|  |Аэрозольдер мен газдардың |Аэрозольдер мен    |Аэрозольдер мен    |
|  |радиометриясы. Тректік   |газдардың       |газдардың       |
|  |детекторлар        |радиометрия-сы.    |радиометриясы. Тректік |
|  |              |Тректік детекторлар  |детекторлар      |
|  |Сәулелену көздерін өлшейтін|Сәулелену көздерін  |Сәулелену көздерін   |
|  |құрал - жабдықтар     |өлшейтін құрал -   |өлшейтін құрал -    |
|  |              |жабдықтар       |жабдықтар       |
|  |АЭС-тағы радиациялық және |АЭС-тағы радиациялық |АЭС-ғы радиациялық және|
|  |дозиметриялық бақылау   |және дозиметриялық  |дозиметриялық бақылау |
|  |              |бақылау        |            |
|  |Иондайтын сәулеленуден   |Иондайтын сәулеленуден|Иондайтын сәулеленуден |
|  |қорғану          |қорғану        |қорғану        |
|  |15             |15          |30            |


   7 оқу үрдісінің Күнтізбелік ГРАФИгі
   Оқу үрдісінің күн тізбелік жоспары және оларды тапсыру мерзімі 7 және
8 – кестелерде көрсетілген.

7-кесте – «Радиациялық қауіпсіздік негіздері» пәні бойынша оқу үрдісінің
күн тізбелік графигі
|Апталар          |1                          |

20,1,18,3,16,5,14,7,12,9,10,11,8,13,6,15,4,17,2,19

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть