Файл қосу


Ауыл шаруашылығыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
            БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
         СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |               |
|             |          |ПОӘК 042–18-1.1.23/01–2013  |
|«Ауыл шаруашылығы    |«__» ______ 20__ жыл|               |
|экономикасы» пәні бойынша|№__ басылым     |               |
|оқытушыға арналған пәннің|          |               |
|оқу жұмыс бағдарламасы  |          |               |         «Ауыл шаруашылығы экономикасы » пәні бойынша
          5В050600 – «Экономика» мамандығы үшін

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2013


  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Қуантқан Б. Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.
  Турусбекова  А.С.  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласы Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №1, « 28 » тамыз 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2.Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік   бюроның
мәжілісінде
  Хаттама № 1, « 5 » қыркүйек 2013 жыл


  Төраға              ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № 1, « 18 » қыркүйек 2013 жыл


  ОӘК төрайымы      ____________ Г.К.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  №4 басылым 26.09.2012 №3 басылым орнына


                  Мазмұны1. Қолдану аумағы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы жағдайлар
4. Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз картасы
8. Әдебиеттер1. Қолдану аумағы
  «Ауыл шаруашылығы экономикасы» пэні бойынша оқу-эдістемелік кешені
5B080200 мамандығының студенттеріне  арналған.  Ол  студенттерді  курс
мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу
үрдісі барысында студенттер игеретін дағды және шеберлікпен таныстырады.
Оқу-әдістемелік кешен пәнді зерттеу кезіндегі негізгі жетекші құрал болып
табылады.

2. Нормативті сілтемелер
  Осы «Ауыл шаруашылығы экономикасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені пән
бойынша келесі ұсынылған құжаттар мен талаптарға сәйкес өңделген және оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін орнатады.
  «Ауыл шаруашылығы экономикасы» курсы Мемлекеттік жалпыға міндетті
3.08.360-2006 стандарты бойынша Қазақ үлттық аргарлық  университетімен
2006ж. «22» маусымда типтік бағдарламаның негізінде әзірленген.


3. Жалпы жағдайлар
   • Оқытушының фамилиясы, аты, жөні –Турусбекова А.С. аға оқытушы;
   • Кафедра – «Экономика және бизнес»;
   • Байланыс ақпараты – тел: 530316 №8 оқу ғимараты, №216а кабинет;
   • Сабақ өткізілетін орын – сабақ кестесі бойынша;
   • Пән аты - «Ауыл шаруашылығы экономикасы»;
   • Несие саны – 3;
   • Оқу жоспарынан көшірме (1-кесте):


    Күндізгі бөлімде оқитын студенттер үшін оқу жоспарынан көшірме
                                   Кесте 1

|Курс|Семестр            |Кредит                |
|  |               |Дәрістер |Зертхана |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |
|1  |Ауыл шаруашлығы экономикасының|2     |1    |1,5   |4.5  |
|  |теориялық негіздері      |     |     |     |   |
|2  |Шаруашылықты жүргізудегі   |4     |2    |3    |9   |
|  |нарықтық механизмнің     |     |     |     |   |
|  |экономикалық негіздері    |     |     |     |   |
|3  |Әртүрлі меншіктегі АӨК    |2     |1    |1,5   |4,5  |
|  |кәсіпорындарының       |     |     |     |   |
|  |ұйымдастырушылық-экономикалық |     |     |     |   |
|  |негіздері           |     |     |     |   |
|4  |Ауыл шаруашылығы кәсіпорынының|4     |2    |3    |9   |
|  |негізгі және айнымалы қорлары |     |     |     |   |
|5  |Аграрлық өндірістің жер    |6     |3    |4,5   |13,5 |
|  |ресурстары және оларды    |     |     |     |   |
|  |пайдалану тиімділігін арттыру |     |     |     |   |
|  |жолдары            |     |     |     |   |
|6  |Экономикалық тиімділік және  |4     |2    |3    |9   |
|  |ауылшаруашылығының ұдайы   |     |     |     |   |
|  |өндіріс жүргізу жолдары    |     |     |     |   |
|7  |Нарықтық экономикаға өту   |4     |2    |3    |9   |
|  |жағдайындағы экономикалық   |     |     |     |   |
|  |қалыптастырудың негізгі    |     |     |     |   |
|  |бағыттары           |     |     |     |   |
|8  |Ауылшаруашылық салаларының  |4     |2    |3    |9   |
|  |экономикасы          |     |     |     |   |
|  |Барлығы            |30    |15    |22,5   |67,5 |
   5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


                                   Кесте 5
|Тақы-р|Тақырып атауы    |Тақырыптар бойынша тапсырмалар мазмұны.   |
|ып № |           |                      |
|1   |2          |3                      |
|1.  |Ауыл шаруашлығы   |1.Реферат тақырыбы: Қазақстанның ауыл    |
|   |экономикасының    |шаруашылығының дамуы            |
|   |теориялық негіздері |2.Статистикалық мәліметтерді жинау     |
|2.  |Шаруашылықты     |1.Нарық механизмдеріне талдау жасау     |
|   |жүргізудегі нарықтық |2.Сұраныс және ұсыныс теориясын зерттеу   |
|   |механизмнің     |3.Сұраныс және ұсынысқа факторлардың    |
|   |экономикалық     |ықпалына 5 графикалық мысал келтіру     |
|   |негіздері      |                      |
|3.  |Әртүрлі меншіктегі  |1.Реферат тақырыбы: ҚР жекешелендіру мәні, |
|   |АӨК кәсіпорындарының |кезеңдері және оны жүргізу әдістері.    |
|   |ұйымдастырушылық-экон|                      |
|   |омикалық негіздері  |                      |
|4.  |Ауыл шаруашылығы   |1.Реферат тақырыбы: Кәсіпорынның негізгі  |
|   |кәсіпорынының негізгі|және айнымалы капиталы           |
|   |және айнымалы қорлары|2.Негізгі капиталдың табиғи және моральды  |
|   |           |тозуына мысалдар келтіру және амортизациясын|
|   |           |есептеу.                  |
|5.  |Аграрлық өндірістің |1.Жер ресурстарын тиімді пайдалану     |
|   |жер ресурстары және |көрсеткіштерін саралау           |
|   |оларды пайдалану   |                      |
|   |тиімділігін арттыру |                      |
|   |жолдары       |                      |
|6.  |Экономикалық     |1.Ұдайы өндірістің негізгі қағидалары    |
|   |тиімділік және    |тақырыбын ауызша талдау           |
|   |ауылшаруашылығының  |2.Өзі таңдаған бизнесінің жоспарын құру.  |
|   |ұдайы өндіріс жүргізу|                      |
|   |жолдары       |                      |
|7.  |Нарықтық экономикаға |1.Қазақстан Республикасының инвестициялық  |
|   |өту жағдайындағы   |саясаты                   |
|   |экономикалық     |                      |
|   |қалыптастырудың   |                      |
|   |негізгі бағыттары  |                      |
|8.  |Ауылшаруашылық    |1.Ауыл шаруашылығы саласының экономикадағы |
|   |салаларының     |рөлі                    |
|   |экономикасы     |                      |

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

|Дәрістер  және  |Көрнекі құралдар,|Өздігінен оқуға |Бақылау түрі    |
|практикалық    |плакаттар,    |арналған    |          |
|сабақтар     |лабораториялық  |сұрақтар    |          |
|тақырыптары    |стендлар, ТҚ   |        |          |
|1         |3        |4        |5          |
|Ауыл шаруашлығы  |Экономика    |Физиократтар  |Тыңдау, ауызша   |
|экономикасының  |ғылымының    |мектебі     |сұрау, рефераттарды |
|теориялық     |дамуының тарихи |        |талдау, пікірталас |
|негіздері     |негізі      |        |          |
|Шаруашылықты   |Сұраныс және   |Тұтынушы    |Тыңдау, ауызша   |
|жүргізудегі    |ұсыныс кестесі. |пайдалылығын  |сұрау, рефераттарды |
|нарықтық     |         |барынша     |талдау, пікірталас |
|механизмнің    |         |жоғарлатудың  |          |
|экономикалық   |         |кардиналисттік, |          |
|негіздері     |         |ординалистік  |          |
|         |         |бағыттары    |          |
|Әртүрлі меншіктегі|“Меншік құрылымы”|Меншік тұлғалары|Тыңдау, ауызша   |
|АӨК        |сызбанұсқасы.  |мен нысандары  |сұрау, рефераттарды |
|кәсіпорындарының |         |        |талдау, пікірталас |
|ұйымдастырушылық-э|         |        |          |
|кономикалық    |         |        |          |
|негіздері     |         |        |          |
|Ауыл шаруашылығы |         |Постсоциалисттік|Тыңдау, ауызша   |
|кәсіпорынының   |         |елдерде нарықтық|сұрау, рефераттарды |
|негізгі және   |         |қатынастардың  |талдау, пікірталас |
|айнымалы қорлары |         |қалыптасу    |          |
|         |         |заңдылықтары  |          |
|Аграрлық     |“Кәсіпкерлік   |Жеке ұдайы   |Тыңдау, ауызша   |
|өндірістің жер  |формалары”    |өндіріс негізгі |сұрау, рефераттарды |
|ресурстары және  |сызбанұсқасы.  |қағидаттары.  |талдау, пікірталас |
|оларды пайдалану |         |Өндіріс     |          |
|тиімділігін    |         |факторлары   |          |
|арттыру жолдары  |         |нарығындағы   |          |
|         |         |тепе-теңдік   |          |
|Экономикалық   |“Шығындар және  |Өндіріс уақыты |Тыңдау, ауызша   |
|тиімділік және  |пайда”      |және айналыс  |сұрау, рефераттарды |
|ауылшаруашылығының|сызбанұсқасы.  |уақыты. Баға,  |талдау, пікірталас |
|ұдайы өндіріс   |         |шекті шығындар |          |
|жүргізу жолдары  |         |және шекті   |          |
|         |         |табыстарды   |          |
|         |         |салыстыру.   |          |
|Нарықтық     |ҚР-ның      |        |Тыңдау, ауызша   |
|экономикаға өту  |макроэкономикалық|        |сұрау, рефераттарды |
|жағдайындағы   |көрсеткіштері  |        |талдау, пікірталас |
|экономикалық   |         |        |          |
|қалыптастырудың  |         |        |          |
|негізгі бағыттары |         |        |          |
|Ауылшаруашылық  |         |Ауыл шаруашылығы|Тыңдау, ауызша   |
|салаларының    |         |саласының    |сұрау, рефераттарды |
|экономикасы    |         |құрылымы    |талдау, пікірталас |


7. ПӘННІҢ ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

|                    |Кітап саны|Студент|Қамтылу пайызы |
|                    |     |саны  |        |
|Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: |30    |5   |100       |
|Оқу құралы. – Алматы: «Экономика»,   |     |    |        |
|2008.                 |     |    |        |
|Жалпы экономикалык теория /Шеденов О - |50    |5   |100       |
|А., 2002                |     |    |        |
|Экономикалык теория / Аубакиров Я. - |100    |5   |100       |
|Алматы, 1999              |     |    |        |
|Экономикалык теория негiзд.      |17    |5   |47.2      |
|Ред.Аубакиров. - А-ты,1998,      |     |    |        |
|Мәдешев Н.Нарыктык экономик. теор.-  |25    |5   |69.4      |
|А-ты,1995               |     |    |        |
|Ергазин Х.Е. Становление и развитие  |10    |5   |100       |
|агробизнеса в Казахстане, Алматы:   |     |    |        |
|Білім, с. 192, 1999          |     |    |        |
|Мамыров Н.К., ж.б. Микроэкономика. -  |50    |5   |100       |
|Алматы, 2000 (каз), 2002        |     |    |        |
|Мамыров Н.К., Тлеужанова М.      |50    |5   |100       |
|Макроэкономика. – А., 2002       |     |    |        |
|Дорнбуш Р. Макроэкономика (каз.яз). – |4     |5   |11.1      |
|Ал-ты,1997               |     |    |        |
|Смагулова Ш.А., Баспакова А. Д.    |5     |5   |13.8      |
|Макроэкономика. - Алматы, 1999     |     |    |        |
|Ихданов Ж. Экономиканы мемлекеттік   |10    |5   |100       |
|реттеудің өзекті мәселелері. – А., 2002|     |    |        |
|Смағулова, Г. Аймақтық экономиканы  |5     |5   |100       |
|басқару мәселелері :Оқу құралы -    |     |    |        |
|Алматы, 2005              |     |    |        |
|Бельгибаев К.М. Экономика аргарного  |5     |5   |100       |
|сектора (учебное пособие) «Ұлағат»,  |     |    |        |
|2001.                 |     |    |        |

8.ӘДЕБИЕТТЕР

8.1. Негiзгi

1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в Казахстане, Алматы:
Білім, с. 192, 1999.
2. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика»,
2008.
3. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы, КазНАУ, 2001.
4. Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория
негіздері.-Алматы:Санат, 1998.
5. Шеденов Ө.Қ., Байжомартов У.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. Жалпы
экономикалық теория.-Алматы: Ақтөбе, 2002.
1 Қосымша


  1. Кошанов А.К. Национальные экономические интересы и отношения
   собственности. – Алматы, 2009. – 356с.
  2. Сабден О. Экономика производства и рынок. – Алматы: ИД «Эксклюзив»,
   2009. – 312с.
  3. Сабден О. Кәсіпкерлік. – Алматы: ИД «Эксклюзив», 2009. – 320с.
  4. Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы:
   Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 302б.
  5. Баймұратов О. Қазақстан қаржы нарығы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика,
   2007. – 296б.
  6. Жақыпбеков С.Т. Салықтық бақылау. – Алматы, 2010. – 127 б.
  7. Камали Қ.М. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару. Оқу
   құралы. – Алматы: Экономика, 2005. – 103 бет.
  8. Қуатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы. Практикум. – Алматы: Экономика,
   2006. - 106 бет.
  9. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов,
   обучающихся по экономическим специальностям /Ю.В.Таранхуа;
   под.ред.проф.А.В.Сидоровича. – М.:Издательство «Дело и сервис», 2006.
   -640с.
 10. Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу: Оқулық. –
   Алматы: Экономика, 2006. – 864 б
 11. Ильясов К.К., Исахова П.Б. Расходы государственного бюджета: Учебное
   пособие. – Алматы: Экономика, 2003. – 290с.
 12. Хамитов Н.Н. Банк ісі: Лекциялар курсы. – Алматы: Экономика, 2006. –
   216 бет.
 13. Баймуратов У. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез // Том 3.
   Избранные научные труды. – Алматы: БИС, 2005, - 320с.
 14. Жаналинов Б.Н. Инфляция және Қазақстандағы инфляцияға қарсы саясат:
   Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2007. – 224 б.
 15. Кайкен Ж.Б., Тойкин С.Қ., Қожагельдиев Б.Қ. Әлеуметтік-экономикалық
   бағдарлау. Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 120б.

8.3. Мерзімдік басылымдар

1. Қабылбеков М.Ғ. Тлеубаева М.К. Инновациялық жобаларды іске  асыру
  кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары  мен  түрлері.
  Вестник 2007 № 3. 88 бет.
2. Қажиева Ж.Х. Бәсекемен инновация ШҚО-ның экономикасын тиімді дамытудағы
  негізгі фактор. Вестник №2 2007. 99 бет.
3. Байболова А. ҚР-дағы еңбек нарығының жағдайы және даму болашағы //
  Экономика және статистика. Вестник. 2005 №2. 109-112 беттер.
4. Қалиаскаров А Еңбектің экономикалық тиімділігінің мәні және  оның
  көрсеткіштері. ҚАЗҰУ хабаршысы 2006 №2. 90-94 беттері.
5. Ж. Түймебаев Жаңа Қазақстандағы білім мен ғылым: сапа, бәсекелестік және
  парасатты экономика қалыптастыру // www.equ.gov.rz.
6. М.Нәрібаев Қазақстан мен Түрік  экономикалық қатынастарын Қазақстанның
  сыртқы экономикалық қызметі тұрғысынан жетілдіру. Қоғам мен дәуір. № 1.
  2007 18 бет.
7. М.Нәрібаев Қазақстан мен Өзбекстан экономикалық ынтымастығын кеңейту
  арқылы Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметін жетілдіру мүмкіндіктері.
  Қоғам мен дәуір. №4. 2007, 24 бет.
8. Г.Дайырбекова Кәсіпорынның қызмет ету тиімділігі. Ақиқат №8 2007. 47
  бет.
9. Е.Жатқынбаев, С.Мақаш Экономикасындағы бәсекелестік қабілетінің негізгі
  факторлары. Ақиқат № 2 2007. 5
10. Н.Е. Жұлдызбаев ҚР-ның халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік
  кәсіпкерлік корпорациялар. Хабаршы экономикалық сериясы. 2007 № 6 74 бет.
11. Маханбет Н. Саясат № 2. 2008 30 бет. Қызмет көрсету туризмдегі
  әлеуметтік экономикалық фактор ретінде. Саясат № 1. 2008. 30 бет.
12. С. Смагулова. ХХ ғасыр 2030 жж Қазақ мерзімді баспасөздеріндегі
  Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат мәселелері. Қоғам мен дәуір. №4.
  2007 28 бет.
13. Ү.Нысанбек. ҚР-сы қаржы жүйесінің қазіргі ахуалы. Қоғам мен дәуір. №4.
  2006 23 бет.
14. А.Тұрғанбаев Қазақстандағы ұлттық инновациялық жүйе қызметтіндегі даму
  институтының ролі. Қоғам мен дәуір. № 3. 2007. 17 бет.
15. Маханбет Н. Саясат № 2. 2008 61 бет. Қызмет көрсету саласының
  әлеуметтік экономикалық маңыздылығы. Саясат № 2. 2008. 30 бет.
16. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері КазМЗА Ғылыми кеңесі оқу
орындарының студенттері үшін оқу қуралы ретінде үсынған - Алматы 2002,
16. Мәдешев Б.Р. Нарықтық экономикаға кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 1995
17. Экономическая теория / под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича – СПб,
  2000
18. Курс экономической теории. Под.ред М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой –
  Киров,1998
19. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева К.С., Тілеужанова М.Ә. Микроэкономика./оқу
  құралы. – Алматы:Экономика, 2004
20. Селищев А.С. Макроэкономика.- СПб.: Питер, 2002.
21. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский  А.И.
  Макроэкономика: Учебник/ Общая редакция Л.С.  Тарасевича.  Изд.3-е,
  перераб. и доп.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
22. Смагулова Ш.А., Баспакова А.Д. макроэкономика: Учебное пособие. Алматы,
  Жеті жарғы,1999
23. Тоқсанбай С.Р. Большой экономический русско-казахский словарь. – Толық
  экономикалық орысша-қазақша сөздік. Сөздік-Словарь,1999
24. Шығыс Қазақстан – цифрларында /2007. стат.жылнама Өскемен.
25. Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға
  арналған бағдарламасы // ПУАЖ- 2005 № 4 Б-41-66
26. Cарсенбайұлы А. “Қазақты кедейшіліктен құтқаратын бірден–бір жол –
  демократия Жас Алаш 2005-28 сәуір
27. Турапбайұлы А “ Күнкөріс күйбендері , кедейшілік көкжиегі” Егемеңді
  Қазақстан 2005 26 наурыз.
28. .А.Шильманова. Сельскохозяйственные аспекты присоединения Казахстана в
  ВТО// Финансы Казахстана, 2008, №4.
29. Cыроежкин К. Китай и ВТО: уроки для Казахстана//Analytic, 2008, №3.
30. Заборцева Е.Международные позиции Республики Казахстан в глобальном
  индексе конкурентоспособности ВЭФ на 2007 год//Analytic, 2008, №3.
31. Н.С.Улаков Методы регулирования внешнеэкономической деятельности в
  зарубежных странах//АльПари,2007,№2.
32.  Г.Дюзельбаева  Государственное  регулирование  аграрного  рынка
  труда//АльПари,2007,№2.
33. Б.А.Омарова О проблеме комплексного использования природно-сырьевых
  ресурсов//АльПари,2007,№2.
34.   Н.А.Товма   Социальная   политика   и    благосостояние
  общества//АльПари,2007,№2.
35.  А.А.Кочербаева  Значение  и  роль  государства  в  социальной
  политике//АльПари,2007,№2.
36.  Ниязбекова  Р.К.,Утюбаева  Г.Г.,Лесбеков  Тенденции  развития
  МЭО//Транзитная экономики,2007, № 6.
37.  А.Коржов  Стратегические  приоритеты  инновационного  развития
  Казахстана//Экономист,2007, №12
38. И.Карсаков.Каспийская нефть: мифы и реальность//Мысль, 2007, №11.
39. Алпысбаева С., Токешева М. Бюджетно-налоговая безопасность как часть
  экономической безопасности государства//Саясат, 2008, №1
40.  Омурзаков  Т.  Особенности  национальной  инновационной  системы
  Казахстана//Саясат, 2008, №1
41. Зейнолла С.Ж.,Тайжанова Ж. Определение предпосылок развития малого
  инновационного предпринимательства в Казахстане на основе изучения опыта
  США// Транзитная экономика, 2007, №2.
42. Б.Салтанбекова Особенности региональной политики в условиях устойчивого
  развития// Транзитная экономика, 2008, №2
43. Төлегенова А.Д. Шағын жәнеи орта бизнестің экономикадағы маңыздылығы
  мен артықшылығы және кеғмшіліктері. // Саясат-Policy, 2010, №8, Б 72-73.
44. Оналтаев Д.О. Финансово-банковская система Казахстана в кризисный
  период. // Аль-Пари, 2010, №1, Б 82-85.
  8.4. Тақырыптар бойынша нақтыланған әдебиеттер:


  |Тақырыптар    |Әдебиеттер                        |
|1. Ауыл шаруашлығы|1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в   |
|экономикасының  |Казахстане, Алматы: Білім, с. 192, 1999.         |
|теориялық     |2. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы,  |
|негіздері     |КазНАУ, 2001.                       |
|         |3. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. –  |
|         |Алматы: «Экономика», 2008. 12-19 б.            |
|         |4. Экономикалық теория негіздері             |
|         |Я.Ә.Әубәкіров.,К.Нәрібаев.,М.Есқалиев.Алматы”Санат”.,1998ж|
|         |.7-16б.                          |
|         |5..Шеденов.Ө.Қ..,БайжомартовҮ.С.Жүнісов.Б.А.,Комягин.Б.И.,|
|         |Нысанбеков.М.Ә. “Жалпы экономикалық теория”.Алматы    |
|         |–Ақтөбе,2002ж. 5-14б.                   |
|         |6. Б.Мәдешов.Нарықтық экономика теориясына        |
|         |кіріспе.Алматы.Экономика,1995ж.5-15б.           |
|2. Шаруашылықты  |1.Экономикалық теория негі здері. Я.Ә.Әубәкіров.,     |
|жүргізудегі    |К.Нәрібаев., М.Есқалиев. Алматы”Санат”.,1998ж 49-63б   |
|нарықтық     |2.Н.Әпсәләмов.,Қ.,Исабеков.,Ө.Сұлтанов.Экономикалық теория|
|механизмнің    |негіздері.Оқу құралы.Алматы”Ғылым”,1999ж.         |
|экономикалық   |58-70б,131-139б.3.Б.Жүнісов.,Ұ.Мәмбетов.,Ү.Байжомартов.Нар|
|негіздері     |ықтық экономика негіздері.Оқу               |
|         |құралы.Алматы,”Ғылым”,1999ж.6-46б.            |
|3. Әртүрлі    |1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в   |
|меншіктегі АӨК  |Казахстане, Алматы: Білім, с. 192, 1999.         |
|кәсіпорындарының |2. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы, |
|ұйымдастырушылық-э|КазНАУ, 2001.                       |
|кономикалық    |3. Экономикалық теория негіздері. Я.Ә.Әубәкіров.,     |
|негіздері     |К.Нәрібаев., М.Есқалиев. Алматы”Санат”.,1998ж.7-16б.   |
|4. Ауыл      |1. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. –  |
|шаруашылығы    |Алматы: «Экономика», 2008. 12-19 б.            |
|кәсіпорынының   |2. Экономикалық теория негіздері             |
|негізгі және   |Я.Ә.Әубәкіров.,К.Нәрібаев.,М.Есқалиев.Алматы”Санат”.,1998ж|
|айнымалы қорлары |.7-16б.                          |
|         |3..Шеденов.Ө.Қ..,БайжомартовҮ.С.Жүнісов.Б.А.,Комягин.Б.И.,|
|         |Нысанбеков.М.Ә. “Жалпы экономикалық теория”.Алматы    |
|         |–Ақтөбе,2002ж. 5-14б.                   |
|         |4. Б.Мәдешов.Нарықтық экономика теориясына        |
|         |кіріспе.Алматы.Экономика,1995ж.5-15б.           |
|5. Аграрлық    |1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в   |
|өндірістің жер  |Казахстане, Алматы: Білім, с. 192, 1999.         |
|ресурстары және  |2. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы,  |
|оларды пайдалану |КазНАУ, 2001.                       |
|тиімділігін    |3. Экономикалық теория негіздері. Я.Ә.Әубәкіров.,     |
|арттыру жолдары  |К.Нәрібаев., М.Есқалиев. Алматы”Санат”.,1998ж.7-16б.   |
|6. Экономикалық  |1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в   |
|тиімділік және  |Казахстане, Алматы: Білім, с. 192, 1999.         |
|ауылшаруашылығының|2. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы, |
|ұдайы өндіріс   |КазНАУ, 2001.                       |
|жүргізу жолдары  |3. Экономикалық теория негіздері. Я.Ә.Әубәкіров.,     |
|         |К.Нәрібаев., М.Есқалиев. Алматы”Санат”.,1998ж.7-16б.   |
|7. Нарықтық    |1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в   |
|экономикаға өту  |Казахстане, Алматы: Білім, с. 192, 1999.         |
|жағдайындағы   |2. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы, |
|экономикалық   |КазНАУ, 2001.                       |
|қалыптастырудың  |3. Экономикалық теория негіздері. Я.Ә.Әубәкіров.,     |
|негізгі бағыттары |К.Нәрібаев., М.Есқалиев. Алматы”Санат”.,1998ж.7-16б.   |
|8. Ауылшаруашылық |1. Ергазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в   |
|салаларының    |Казахстане, Алматы: Білім, с. 192, 1999.         |
|экономикасы    |2. Абильдин С.А. и др. Организация аргобизнеса. Алматы,  |
|         |КазНАУ, 2001.                       |
|         |3. Экономикалық теория негіздері. Я.Ә.Әубәкіров.,     |
|         |К.Нәрібаев., М.Есқалиев. Алматы”Санат”.,1998ж.7-16б.   |
Пәндер