Файл қосу


Шет тілі филологиясыҚазақстан Республикасының Білім және Ғылым
Министрлігі
            Семей  қаласындағы Шәкәрім атындағы  Мемлекеттік
Университет | |
|СМК 3 деңгейдегі    |         П |              |
|құжат          |ОӘК         |ПОӘК - 042-.18-26.1.101. |
|            |          |/02-2013          |
|«Ағылшын тілі» пәнінің | Баспа № 1     |              |
|студентке арналған   |«-«___»_________2013|              |
|оқу-әдістемелік кешені |ж.         |              |
|В 1           |          |              |


                «Ағылшын тілі»

  тілдік емес мамандықтарға арналған: 5В060400 «Физика», 5В011000«Физика»,
  5В0110900 «Математика», 5В011100 «Информатика», 5В011300 «Биология»,
   5В011200 «Химия», 5В011600 «География», 5В010200 «МНО», 5В010600»
              Музыкалық білім беру»


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің студентке арналған жұмыс бағдарламасы                  Семей


                  2013|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |2 бет  -11 |
|/02-20           |2013           |       |

                  Кіріспе

1 Жаcалынды
Құрастырған
У.К. Сасенова, “ Шет тілі филологиясы ” кафедрасының аға оқытушысы, Семей
қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университет.2 Талқыланды.
2.1. Шет тілі филологиясы кафедрасында
Хаттама № 1  «3 »  қыркүйек 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі  ______________ Г.К. Исмаилова


2.2  Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  «11_»  қыркүйек 2013 ж.

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ К.К. Муканова3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік  кеңесінің  отырысында  мақұлданды  және
басылымға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.

Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,
Оқу ісінің проректоры________________  Г.К. Искакова
 4. Басылым ауысуы кіргізілген №   «___».________20  ж.
|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |3 бет  -11 |
|/02-20           |2013           |       |


                  Мазмұны
   |1  |Жалпы мәліметтер                     |4    |
|2  |Пән мазмұны және сабақ түрлеріне қарай сағаттарды бөлу  |6    |
|3  |Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар        |8    |
|4  |Курс форматы                       |9    |
|5  |Курс саясаты                       |9    |
|6  |Бағалау саясаты                      |10    |
|7  |Әдебиет                          |11    |

|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |4 бет  |
|/02-20           |2013           |-11    |1. Жалпы мәліметтер
 • Сасенова Уасиля Кабышевна, аға оқытушы
 • Кафедра: Шет тілі филологиясы
 • Байланыс жолы: № 8 корпус, 321 аудитория
 • Сабақты өткізу орны - кесте бойынша
 • Пәннің атауы: Ағылшын тілі
 • Кредит саны: 6

Оқу жоспарынан көшірме

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі|
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |      |
|1   |3   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан   |
|1   |4   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан   |

Курстың қысқаша сипаттамасы:
   Шет тілін оқытуда және дағдыға төселдіру үшін жұмыстың әдісі мен
бағдарлама материалының жүйелі, бірлікпен өтілуін қамыту қажет. Ағылшын
тілінен орыс және қазақ тілдерінде мәтінді аудару жіне түсіну, оқу дағдысын
жетілдіру үшін студенттер өткен материалдарды күнделікті қайталап,
жүйелендіріп, оқып отыруға тиісті. Қойылған мақсатқа сәйкес, ағылшын тілін
оқыту болашақ маманды тілді өз мамандығы бойынша оның жұмысында қолдану
үшін оқыту тиіс. Болашақ маман мамандығы бойынша өз бетімен мәтіндерді
оқып, олардың мазмұнын түсініп, жұмысына қажеттісін пайдаланып, ал қажет
болған жағдайда сөздік арқылы мәтінді ана тіліне аудара білуі қажет.
Қойылған мақсатқа жету үшін тілді меңгере білу және дағдыны дамытуға
бағытталған өздік жұмыстардың түрлі тәсілдері қоданылады. Шетел әдебиетін
пайдалана білуде шешуші болып, мәтінді аудару және түсіну үшін сөздік
қордың жеткілікті болуы және тілдің грамматикалық құрылымын меңгеру керек.
Грамматикалық тіркестерді және түрлерін, сондай ақ сөздік қорды кеңейту
және бекіту үшін әсерлі шара болып төмендегілер қызмет етеді:

    - оқу мәтіндерін оқу және аудару
  - ауызша және жазбаша жаттығуларды орындау
  - қысқа және жеңіл ғылыми мәтіндерді және газет мақалаларын қосымша оқу
  - медио техникаларды қодана білу (теледидар, компьютер және т.б.);
   - жазбаша жұмыстарды орындау
Курстың мақсаты:
   Студенттердің сөйлеу мәнерін олардың профессионалдық қызығушылығымен
және қоғамдық саяси және мәдени аумақта қатынас жасауымен байланыстырып
дамыту.
Курстың міндеттері:
  Студенттерге білім мен біліктілікті қабылдауға көмектесетін қарым-
қатынас аумағын анықтау және барлық ауызекі сөйлеу дәрежесін меңгеру
мөлшерін айқындау:
 - шет тілде қарым-қатынас жасау;
 - лексика-грамматикалық және лексикалық минимумды меңгеру және олардың
  тәжірибе жүзінде орындалуы;
 - ауқымды ақпарат алу мақсатымен арнайы мәтіндерді меңгеру;
 - алынған білімді мамандық деңгейінде өз бетінше тереңдетіп жүзеге асыру.
|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |4 бет  |
|/02-20           |2013           |-11    |


 Курстың мазмұны:
   Барлық сабаққа қатысу міндеттемесі бойынша берілген курс аяқталған соң
студент біліктіліктің белгілі деңгейін меңгеру қажет.
Тыңдап түсіну:
 - қарапайым деңгейде байланыс жасау үшін оқытушының шарттарын түсіну
  және қабылдау;
 - оқытылған тақырыпқа негізделген шет тілдегі әңгімелер мен тұрмыстық,
    қоғамдық және профессионалдық мәтіндерге байланысты баяндамаларды
 түсіну;
 - әңгімені қолдану үшін тыңдалған нәрсені шынайы қабылдау.
Сөйлеу:
 - 2000-2500 белгілер мөлшеріндегі белсенді лексикалық минимумдарды
  олардың ауызша және жазбаша сөйлеуде жүзеге асу үшін меңгеру;
 - оқылған текстің мазмұнын арнайы дәрежеде ауызша жеткізу (толық
    немесе қысқаша айтып беру, мәтінді жоспар байынша құрастыру);
 - тілдік және мағыналық негіздерге орай өзіндік ауызша мәтін құрастыру;
 - диалогтың келесі түрлерін өткізу: қайтадан сұрау, сұрау диалогтары,
  қарсылық, айтылғанды қолдау, дискуссия, әңгімелесу;
 - дайындалған қысқа баяндаулар, мәтіндердің мазмұнын айтуды білу.
Оқу:
 - баспа мәтіннің ырғақты – интоноциялық қатынаста дыбысталуы;
 - мәтіннің ауқымды мазмұнын түсіну;
 - текстің тақырыбы мен көтерілген проблеманы анықтау;
 - лексика- грамматикалық қорытынды және мәтіннің жеке үзінділерін аудару;
 - оқылған мәтіннен ақпарат және оны сөйлеу тілінде қолдану;
 - екі тілдік сөздікті қолдану.
Хат:
 - диктанттың орфографиялық дұрыс жазылуы;
 - логикалық ойдың, ақпараттың берілу бірізділігі.
Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
- «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
- Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
-  Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
- Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
- Оқытылатын шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
- Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).
Студенттер мынаны істей білуі тиіс:
- Ағылшын тілінде сөйлей  алу  және  түсіну,жаза  алу  этикасының
талаптарына сәйкестікте ұстай алу;
- Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
- Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар
аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар
стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;
- Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;  Тілдің  мазмұндылығын,айтылымның  ақпараттылығын,  қисындылығын,
орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу.
Пән преквизиттері: 1 семестр- студенттің пәнді меңгеруі үшін білім мен
біліктілікгі
|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |6 бет  -11 |
|/02-20           |2013           |       |

жинақталған, мектеп бағдарламасы бойынша базалық білім болуы қажет.
2 семестр - курстың пререквизиті Ағылшын тілі В I
Пән постреквизиттері:
  Шет тілдерді меңгерген мамандарды дайындау саласының жолы болып табылады.
   Шет тілінде белгілі бір тақырыпта еркін сөйлеу, шет тілінен
біліктілігін арттыру

2. Пәннің мазмұны мен сабақ түрлеріне қарай сағаттарға бөлінуі
Кесте 2          Семестр 1

|№  |Тақырып атаулары       |ПС  |СӨОЖ  |    |Әдебиет        |
|  |               |(сағ) |(сағ) |СӨЖ  |            |
|  |               |   |    |(сағ) |            |
|1  |Introduction. Alphabet.    |3   |1   |4   |Pre-Intermediate    |
|  |Tenses. Questions       |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Theme: Summer in Siberia.   |   |    |    |Oxford University   |
|  |Present, past, adverbs of   |   |    |    |Press, 2004. p11-13  |
|  |frequency. What’s the weather |   |    |    |            |
|  |like? It’s…,:         |   |    |    |            |
|2  |Theme: A typical Hollywood  |3   |2   |5   |Pre-Intermediate    |
|  |star? An unforgettable    |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |holiday. The Present Simple  |   |    |    |Oxford University   |
|  |Tense. Past Simple Tense. What|   |    |    |Press, 2004 p: 14-15  |
|  |was (the food) like?     |   |    |    |            |
|3  |Theme: What a bore! Present  |3   |1   |4   |Pre-Intermediate    |
|  |perfect, past participles   |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Checking in, arriving, losing |   |    |    |Oxford University   |
|  |your luggage         |   |    |    |Press, 2004 p: 18-20  |
|4  |Theme: Сlassical experiences. |3   |2   |5   |            |
|  |What’s your job really like? |   |    |    |Pre-Intermediate    |
|  |Have you ever …? Present   |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |perfect or Past Simple?    |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 P: 26-29  |
|5  |Theme:Going back to the past |3   |1   |4   |Pre-Intermediate    |
|  |can/ can’t What’s the word?  |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Relative pronouns       |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 p:30-32  |
|6  |From the airport to the hotel.|3   |2   |5   |.           |
|  |Have to/ don’t have to;    |   |    |    |Pre-Intermediate    |
|  |Changing money, getting a   |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |train/taxi          |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 p: 33-35  |
|7  |Focus on listening Vocabulary |3   |1   |4   |            |
|  |File 2 Grammar File 2     |   |    |    |Pre-Intermediate    |
|  |               |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |               |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 p:36-37  |
|8  |Theme: Love me tender. Old  |3   |2   |5   |            |
|  |friends. Possessive pronouns. |   |    |    |Pre-Intermediate    |
|  |Present Continuous Tense.   |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Would you like to…?.     |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 p: 38-41  |
|9  |Theme: The slowest journey in |3   |1   |4   |Pre-Intermediate    |
|  |history? How long does it   |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |take? It takes…, prepositions |   |    |    |Oxford University   |
|  |of movement          |   |    |    |Press, 2004 P:42-43  |
|10 |Theme: At the hotel It was a |3   |2   |5   |Pre-Intermediate    |
|  |cold, dark night. Past    |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Continuous or Past Simple?  |   |    |    |Oxford University   |
|  |Receptions          |   |    |    |Press, 2004 p: 44-47  |
|11 |Vocabulary File 3 Grammar File|3   |1   |4   |Pre-Intermediate    |
|  |3               |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Grammar revision       |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 p:50-51  |
|12 |Same language, different   |3   |2   |5   |Pre-Intermediate    |
|  |people. As…as…, comparative  |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |adjectives Theme: If…, First |   |    |    |Oxford University   |
|  |conditional          |   |    |    |Press, 2004 p:52-55  |
|13 |Theme: Somebody told me.   |3   |1   |4   |Pre-Intermediate    |
|  |Something/anything/nothing The|   |    |    |Student's Book .-   |
|  |best and the worst.      |   |    |    |Oxford University   |
|  |Superlative adjectives,    |   |    |    |Press, 2004. p: 56-59 |
|  |article the          |   |    |    |            |
|14 |At the restaurant. Ordering a |3   |2   |5   |Pre-Intermediate    |
|  |meal, complaining Another day |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |in Paradise          |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 P: 60-63  |
|15 |Vocabulary File4 Grammar File |3   |1,5  |4,5  |Pre-Intermediate    |
|  |4               |   |    |    |Student's Book .-   |
|  |Grammar revision Control work |   |    |    |Oxford University   |
|  |               |   |    |    |Press, 2004 p:64-65  |
|  |Всего             |45  |22,5  |67,5  |            |

                                 2 семестр

|№ |Тақырып атаулары     |ПС  |СӨОЖ |    |Әдебиет          |
|  |             |(сағ)|(сағ) |СӨЖ  |             |
|  |             |   |   |(сағ) |             |
|1 |Born in the USSR. Present |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |perfect + for/since, how |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |long. As old as you feel? |   |   |    |Press, 2004.       |
|  |Verb + to + infinitive,  |   |   |    |p:66-69          |
|  |would like to or like   |   |   |    |             |
|  |+-ing?          |   |   |    |             |
|2 |Love stories. Famous in  |3  |2   |5   |Pre-Intermediate Student's|
|  |the 20th century. So/   |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |because, had to/ didn’t  |   |   |    |Press, 2004 p:70-73    |
|  |have to. Questions with/ |   |   |    |             |
|  |without auxiliaries    |   |   |    |             |
|3 |Double lives Vocabulary  |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |File 5 Grammar File 5   |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |             |   |   |    |Press, 2004 p:74-77    |
|4 |A pain or pleasure? First |3  |2   |5   |             |
|  |impressions. Verb + ing , |   |   |    |Pre-Intermediate Student's|
|  |gerund or infinitive? Look|   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |or look like?       |   |   |    |Press, 2004 p:78-81    |
|5 |What’s in your rubbish?  |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |The day the birds died. A |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |lot of /much, count    |   |   |    |Press, 2004 p:82-85    |
|  |ability, too much/many,  |   |   |    |             |
|  |enough          |   |   |    |             |
|6 |Shopping. Buying     |3  |2   |5   |.Pre-Intermediate     |
|  |food/clothes, taking   |   |   |    |Student's Book .- Oxford |
|  |things backVocabulary File|   |   |    |University Press, 2004 p: |
|  |6 Grammar File 6     |   |   |    |86-89           |
|7 |Grammar revision. Control |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |work           |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |             |   |   |    |Press, 2004        |
|8 |A business trip. Heart of |3  |2   |5   |             |
|  |gold. Present perfect+  |   |   |    |Pre-Intermediate Student's|
|  |yet/already/just. Why…?  |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |To+ verb/For + Noun    |   |   |    |Press, 2004 p: 90-98   |
|  |Problems.         |   |   |    |             |
|  |Should/shouldn’t. Phrasal |   |   |    |             |
|  |verbs+object True stories.|   |   |    |             |
|  |Phrasal verbs + object  |   |   |    |             |
|  |Using the phone      |   |   |    |             |
|9 |Message in a bottle    |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |Vocabulary File 7 Grammar |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |File 7          |   |   |    |Press, 2004 p: 99-101   |
|10 |What types of film do you |3  |2   |5   |Pre-Intermediate Student's|
|  |like? So/ neither do I We |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |all make mistakes     |   |   |    |Press, 2004 p:102-105   |
|11 |A passion for chocolate!. |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |Uses of will/won’t, future|   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |forms. Present Passive The|   |   |    |Press, 2004 p: 106-109  |
|  |Tower of London      |   |   |    |             |
|12 |Going to the doctor’s.  |3  |2   |5   |Pre-Intermediate Student's|
|  |Past passive +by     |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |             |   |   |    |Press, 2004 p: 110-113  |
|13 |George and Mabel. All   |3  |1   |4   |Pre-Intermediate Student's|
|  |tenses          |   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |             |   |   |    |Press, 2004 p: 114-115  |
|14 |A musician all her life. |3  |2   |5   |Pre-Intermediate Student's|
|  |All tenses Going home. All|   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |tenses          |   |   |    |Press, 2004 p:116-117   |
|15 |Are you a good citizen?  |3  |1,5  |4,5  |Pre-Intermediate Student's|
|  |Second Conditional Grammar|   |   |    |Book .- Oxford University |
|  |revision. Control work  |   |   |    |Press, 2004        |
|  |             |   |   |    |p: 118-119        |
|  |Всего           |45  |22,5 |67,5  |             |

3. Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
3.1.Кәсібилік.
Студент болған күннен бастап кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес жұмыс
істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Үнемі сабаққа дайын бол. Кәсіби
маманға тән іс - әрекет ет. Сабақ барысында өтілетін тақырыптарға сәйкес өз
ойыңды білдіруге әбден құқығың бар. Өз ойыңды білдіруге тырыс. Зерттеулер,
фактілер негізінде өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.
3.2. Сабаққа қатысу.
Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. Оқу  жоспарында  көрсетілген
талаптарды физикалық немесе басқа жағынан орындай алмаған жағдайда курстың
алғашқы 2 аптасында бұл  туралы оқытушы құлағдар болуы тиіс.
3.3. Бақылау жұмыстары.


|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |9 бет  -11 |
|/02-20           |2013           |       |

1 семестр барысында 8 және 15 апталарда жазбаша ағымдық бақылау жұмыстары
жүргізіледі. Бұл бақылау жұмыстарына едәуір мөлшерде балл бөлінетіндіктен
студенттердің бәрі бақылау жұмыстарына қатысуы тиіс.
34. Қарыздар.
Сабақ 15 желтоқсанда аяқталады. Бұл күннен кейін сессияны аяқтаймын, қысқы
сессиядан өтемін дейтін студенттерден ешқандай қарыздар қабылданбайды,
сондықтан барлық қарыздар осы күнге дейін тапсырылуы тиіс.

4 Курс форматы
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі. Сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Үй жұмысы. Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек және машықтану сабағы
немесе СМӨЖ кейін өткізілу керек.
Межелік аттестация. Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан. Қорытынды емтиханда екі семестр байы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру. Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру керек.
5 Курс саясаты:
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі. Сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Үй жұмысы. Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек және машықтану сабағы
немесе СМӨЖ кейін өткізілу керек
Межелік аттестация. Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан. Қорытынды емтиханда екі семестр байы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру. Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру керек.
 Оқу процесінде белсенділік таныту;
 Үй тапсырмасын уақытында орындау;
 Сабақты себепсіз жібермеу, аурып қалған жағдайда анықтама қағаз көрсету
Тапсырма дер кезінде орындалмаса, баға төмендейтіндігін ескеру;
Сабаққа күнделікті қатысу, сабақтан қалған жағдайда өтілген материалдарды

  қамтитын тапсырмаларды орындау.
Этика сақтау тәртібі:
1. сабаққа кешікпеу;
|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |10 бет  -11|
|/02-20           |2013           |       |

2. сабақта басқа заттарға назар аудармау (ұялы телефонды өшіру);
3. Іскери киім кию.6. Бағалау саясаты
              Бақылау түрлері бойынша балл жинау

| Бақылау түрлері                |%       |балл   |
|Балл жиынтығы                  |100      |300   |
|Сабаққа қатысу және Посещение и подготовка к  |10       |30    |
|аудиториялық сабққа дайындық - балл жиынтығы  |        |     |
|электрондық журналға қойылмайды, оқытушы тек  |        |     |
|студеттің қатыспағандығын белгілейді      |        |     |
|Тәжірибелік сабақтағы білімді тексеру, ауызша, |25-35     |75-105  |
|жабаша, аралас бақылау, тест бақылау, дискуссия|        |     |
|және т.б.                    |        |     |
|Оқытушының басқаруымен студенттің өздікжұмыс  |10-15     |30-45  |
|жасауы- СОӨЖ, тренингтер, дөңгелек столы, эссе |        |     |
|жазуу және т.б.                 |        |     |
|студенттің өздікжұмыс жасауы- СӨЖ - үй    |20-25     |60-75  |
|тапсырмасын орындау (курстық жұмыс, (проект),  |        |     |
|реферат, т.б.)                 |        |     |
|Аралық бақылау, егерде компьютерлік тестілеу,  |20-30     |60-90  |
|айыықшаланған  балл вносятся “Компьютерлік  |        |     |
|тестілеу” бағанасына қойылады          |        |     |


|Бағалардың әріптік |Баға              |Балл   |Пайыз    |
|эквиваленті     |                |     |(%)     |
|A          |Үздік             |4.00   |95-100   |
|A-         |Өте жақсы           |3.67   |90-94    |
|B+         |Жақсы             |3.33   |85-89    |
|B          |Жақсы             |3.00   |80-84    |
|B-         |Жақсы             |2.67   |75-79    |
|C+         |Қанағаттанарлық        |2.33   |70-74    |
|C          |Қанағаттанарлық        |2.00   |65-69    |
|C-         |Қанағаттанарлық        |1.67   |60-64    |
|D+         |Өту балы            |1.33   |55-59    |
|D          |Төменгі өту балы        |1.00   |50-54    |
|F          |Төменгі            |0.00   |0-49    |
|I          |Аяқталмаған          |NA    |      |
|W          |Шығару             |NA    |      |
|AW         |Әкімшілік шығару        |NA    |      |
|P          |Жіберілді (тек қана қорытынды |NA    |0      |
|          |тестқа)            |     |      |
|ПОӘК 042-.18-26.1.101   |Баспа №1 «__»_______  |11 бет  -11|
|/02-20           |2013           |       |

 7. Әдебиеттер:
Негізгі әдебиет:

 I..Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.
 Pre Intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2004.
2. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.
Intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2004..
3. Cавватеева А.В.  A Ntw Pfctical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000
4. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press
5. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press
6.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка
:
   Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью,
2008
7. Выборова Г.Е. Устные темы по английскому языку "Easy English" :
Учеб.пособие для учащихся средней школы и студентов вузов / Г.Е. Выборова,
К.С. Махмурян.- М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
8.Голицынский Юрий Борисович. Грамматика: Сборник упражнений
 4-е изд.- СПб: КАРО, 2000

Қосымша әдебиет:
1.Эккерсли К.Э. «Учебник английского языка» в 4-х книгах, М., «Лист», 2000.
2.. Сасенова У.К. English Grammar Ағылшын тілінен грамматикалық жаттығулар
мен тест жинағы (тілдік емес мамандықтарға арналған) Семей 2008
3. Колодяжная Л. Познакомьтесь: Великобритания : Книга для чтения на
английском языке / Л. Колодяжная; Под ред. Заниной Е.Л.- 2-е изд., испр.-
М.: Рольф, 2001.
4 .G.V. Rogova English in two years Москва Просвещение 2000
5.Модальные глаголы в английской речи : Учебное пособие /
Составители: Л.К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г.И.Туголукова.-
М.:Менеджер, 2004.
6. Корнеева Е.А. Практика английского языка. Сборник упражнений по устной
речи. / Е.А. Корнеева, Н.Е. Баграмова.- СПб.: Союз, 2003
7. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании,США,Канады,Австралии, Новой
Зеландии / В.В. Ощепкова.- М.: ГЛОССА, 2004.
8. Полякова Т.Ю. Существительное и артикль : Учебно-справочное
пособие по грамматике английского языка / Т.Ю. Полякова, С.С.
Панова.- М: Высш.школа, 2003.
9. Практика английского языка.Сборник упражнений по грамматике.
/ Блинова С.И.,Чарекова Е.П.,Чернышева Г.С.,Синицкая Е.И.- СПб: Союз,2004.
10. Мюллер В.К. Русско-английский словарь:50 000 слов =Russian-English
dictionary. / В.К. Мюллер, С.К. Боянус.- М.: АСТ, 2005.-

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть