Файл қосу


Өсімдіктер систематикасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК         |             |
|              |           |042-14-.04.1.20.5/01-2010|
|ПОӘК «Өсімдіктер      |2 басылым      |             |
|систематикасы»пәні бойынша |           |             |
          050607-«Биология» мамандығына арналған

             «Өсімдіктер систематикасы»

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2010

                 Алғы сөз


1. құрастырылды
Құрастырушы:  Тугельбаева А.Д., аға оқытушы, магистр

2. талқыланды
 «Биология» кафедрасының отырысында
Хаттама №  «___»_____ 2010 ж

Кафедра меңгерушісі ___________ Р. Арынова

2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №   «__»______ 2010 ж

Төрағасы __________ Г. Джаманова

3. бекітілді
Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің
отырысында қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №   « ____» ____________2010 ж

ОӘК төрағасы, бірінші проректор  _____________А. Молдажанова
30.09.2009 жылғы № 1 басылым орынына


4. Бірінші рет енгізілген     Мазмұны


  1. Қолдану саласы.
  2. Ереже белгілейтін сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны
  5. Студенттердің өэ бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының тізімі
  6. Пәннің оқу әдістемелік картасы
  7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы
  8. Әдебиеттер

1. Қолдану саласы:
«Өсімдіктер  систематикасы»  пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені  050607
–«Биология» мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол  студенттерді
пәннің   мазмұнымен,   саясатымен,   өзектілігімен,   қажеттілегімен
таныстырады.Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқытуда негізгі  құрал  болып
табылады.

2. Ереже белгілейтін (нормативтік) сілтемелер
Осы әзірленген «Өсімдіктер систематикасы» ПОӘК мына құжаттар талабына,
ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді.
-050607-«Биология» мамандықтарына ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандарты, ҚР МЖМБС 03.08.361-2006 ж. бекітілген және іске енгізілген.
 042-РГКП-СГУ-8-2007
-ДП 042-08.10.12-2007 документациялық құжаттар

3. Жалпы ереже
3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
050607-«Биология» мамандығының студенті түлегі  «Өсімдіктер систематикасы»
(өсімдіктердің  алуан  түрлілігі  мен  еркшеліктерін)  пәнін  зерделеу
нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын болуға
міндетті.
3.2. Пәннің мақсаты: өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігімен, әр түрлі
систематикалық топтар  өсімдіктерінің  құрылысындағы  және  көбеюіндегі
ерекшеліктерін студенттерге баяндау, оны оларға меңгерту.
3.3 Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері:
-студенттер пәнге тән терминдер мен ұғымдарды білу қажет.
-зертханалық сабақтарда студенттер микроскоппен жұмыс жасау  әдістерін
үйренеді.
- студенттерге өсімдіктер дүниесі эволюциясының негізі туралы ұғым беру:
- өсімдіктер, сондай-ақ басқа да тірі организмдер және тіршілік ортасы
арасындағы байланыстарды көрсету:
-  жоғарғы  және  төменгі  сатыдағы  өсімдіктер  классификациясының
принциптерімен таныстыру.
3.4. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:
- Көне замандағы және осы кездегі өсімдіктердің әр түрлі систематикалық
топтарының сипаттамалары негізінде олардың системадағы орнын анықтаушы
белгілерін, өсімдіктер дүниесінің қалыптасуындағы негізгі заңдылықтарын,
кеңістіктегі таралуын , құрылысын және эволюциясын білу қажет.
-  Өсімдіктерді  гербарийге  жинауды,  этикеткалауды  және  кептіруді,
өсімдіктердің систематикалық түрлерін өз бетімен анықтауда салыстырмалы
морфологиялық тәсілді және алған білімдерін ғылыми,  өндірістік  және
практикалыұқ жұмыстар жүргізуді іс жүзінде қолдана білу.
-Флоралық және систематикалық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге  іс
жүзінде дағдылану.
-фенологиялық бақылау әдістерін білу.
3.5. Курстың пререквизиті: Өсімдіктер систематикасы пәнін оқыған кезде
студент мектеп бағдарламасындағы “ботаника”, “экология”курстарынан негізгі
білімдері болуы қажет.
3.6. Курстың постреквизиті: Өсімдіктер систематикасы ” пәнінен алынған
білім кейінгі курстарда биология, экология,  өсімдіктер  физиологиясы,
өсімдіктер географиясы пәндерін оқыған кезде қолданылады.

4. Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
2 кесте Пәннің мазмұны. Сабақ түрлеріне орай сағаттардың бөлінуі.|№  |Тақырыптардың атауы            |Сағат саны|Әдебиет  |
|   |                      |     |тер    |
|   |2                     |3     |4     |
|   |Дәрістер                  |     |     |
|1  |“Өсімдіктер систематикасына кіріспе” .  |1     |1.3.5.6.7.|
|   |Пәннің мақсаты, міндеті. Даму тарихы.   |     |8     |
|2  |“Саңырауқұлақтар бөлімі. Саңырауқұлақтарға |1     |1.4.5.7  |
|   |жалпысипаттама. Саңырауқұлақтардың көбею  |     |     |
|   |ерекшеліктері. Саңырауқұлақтардың     |     |     |
|   |классификациясы.              |     |     |
|3  |“Зигомицеттер және аскомицеттер класы”.  |1     |2.3.5.  |
|   |Зигомицеттер класына жалпы сипаттама. Көбею|     |     |
|   |жолдары. Зигомицеттердің          |     |     |
|   |классификациясы.Аскомицеттерге жалпы    |     |     |
|   |сипаттама. Көбею жолдары. Аскомицеттердің |     |     |
|   |классификациясы.              |     |     |
|4  |Базидиомицеттер класына жалпы сипаттама.  |1     |     |
|   |Олардың көбеюі. Базидиомицеттердің     |     |     |
|   |классификациясы.              |     |     |
|5  |Балдырларға жалпы сипаттама. Балдырлардың |1     |2.5.6.7. |
|   |көбею жолдары. Балдырлардың        |     |     |
|   |классификациясы.              |     |     |
|6  |Харалы балдырларға жалпы сипаттама. Көбею |1     |1.3.56.7.8|
|   |жолдары. Классификациясы. Диатомды     |     |     |
|   |балдырларға жалпы сипаттама. Көбею жолдары.|     |     |
|   |Классификациясы.              |     |     |
|7  |Қыналарға жалпы сипаттама. Қыналардың көбею|1     |1.3.5.  |
|   |жолдары. Қыналардың классификациясы.    |     |     |
|8  |“Мүктәрізділер бөлімі”. Мүктәрізділерге  |1     |3.5.7.8. |
|   |жалпы сипаттама. Мүктәрізділердің көбею  |     |     |
|   |жолдары. Мүктәрізділердің классификациясы. |     |     |
|9  |“Плаунтәрізділер бөлімі” Плаунтәрізділерге |1     |2.3.5.  |
|   |жалпы сипаттама. Плаунтәрізділердің көбею |     |     |
|   |жолдары. Плаунтәрізділердің        |     |     |
|   |классификациясы.              |     |     |
|10  |Қырықбуындарға жалпы сипаттама.      |1     |3.5.6.  |
|   |Қырықбуындардың көбею жолдары.       |     |     |
|   |Қырықбуындардың классификациясы.      |     |     |
|11  |“Ашықтұқымды өсімдіктер бөлімі ” Жалаңаш  |1     |3.5.6.  |
|   |тұқымдыларға жалпы сипаттама.       |     |     |
|   |Жалаңаш тұқымдылардың көбею жолдары.    |     |     |
|   |Жалаңаш тұқымдылардың классификациясы.   |     |     |
|12  |“Жабықтұқымды өсімдіктер бөлімі”      |1     |2.3.4   |
|   |Жабықтұқымдыларға жалпы сипаттама.Гүл.   |     |     |
|   |Құрылысы. Жабық тұқымдылардың көбеюі. Жабық|     |     |
|   |тұқымдылардың классификациясы.       |     |     |
|13  |Даражарнақтылар класына сипаттама.     |1     |1.2.3.4.5.|
|   |Тұқымдастары. Өкілдері. Ерекшеліктері.   |     |6.7.   |
|14  |Қосжарнақтылар класына сипаттама.     |1     |1.2.3.4.5.|
|   |Тұқымдастары. Өкілдері.          |     |6     |
|15  |Өсімдіктердің экологиялық топтары мен   |1     |1.2.3.4.5.|
|   |тіршілік формалары.            |     |6.7.8   |
|   |Зертханалық сабақтар            |     |1.2.3.4.5.|
|   |                      |     |6.7.8   |
|1  |Хитридиялық саңырауқұлақтар класы.     |1     |1.3.5   |
|   |Синхитридиум саңырауқұлақтарың негізгі  |     |     |
|   |ерекшеліктері. Көбею жолдары. Күресу    |     |     |
|   |шаралары.____               |     |     |
|2  |Оомицеттер класы. Сапролигниялықтар    |1     |1.4.5.7  |
|   |қатары. Сапролегния саңырауқұлағын     |     |     |
|   |лабораториялық жағдайда өсіру жолдары.   |     |     |
|   |Жынысты және жыныссыз көбею жолдары.    |     |     |
|3  |Зигомицеттер класы.            |1     |2.3.5.  |
|   |Мукор саңыраукұлағының морфологиялық    |     |     |
|   |құрлысы.                  |     |     |
|4  |Базидиомицеттер және телобазидиомицеттер |1     |2.5.6.7. |
|   |класы.             Қаракүйе  |     |     |
|   |және тат саңырауқұлағы қатары.      |     |     |
|5  |Көк жасыл балдырлар . Оциллатория балдырын |1     |1.3.5.  |
|   |зерттеу.                  |     |     |
|6  |Жасыл балдырлар бөлімі. Негізгі      |1     |1.2.12.13.|
|   |ерекшеліктері. Көбею жолдары.       |     |14.15. 16.|
|   |Классификациясы. Хламидоманада балдыры   |     |     |
|   |құрылысы.                 |     |     |
|7  |Харалы балдырлар класы сипаттама. Хара   |1     |1.2.12.13.|
|   |балдырының құрлысы. Көбею ерекшеліктері.  |     |14.15. 16.|
|8  |Диатомды балдырларға тән          |1     |1.2.12.13.|
|   |ерекшеліктер.Түрлеріне сипаттама. Көбею  |     |14.15. 16.|
|   |жолдары. Халык шаруашылығында маңызы.   |     |     |
|9  |Қоңыр және қызыл балдырлардың       |1     |1.2.12.13.|
|   |ерекшеліктері. Даму циклі. Экологиясы және |     |14.15. 16.|
|   |түрлері.                  |     |     |
|10  |Қыналар бөлімі. Анатомиялық құрлысындағы  |1     |1.2.3.4.5.|
|   |ерекшеліктер.               |     |6.7.8   |
|11  |Тіршілік циклінде гаметофиті басым     |1     |1.2.3.4.5.|
|   |өсімдіктер-мүктәрізділер.         |     |6.7.8   |
|12  |Тіршілік циклінде спорофиті басым     |1     |1.2.3.4.5.|
|   |өсімдіктер-плаунтәрізділер.        |     |6.7.8   |
|13  |Қырықбуынтәрізділер .           |     |     |
|14  |Коллоквиум                 |1     |1.2.3.4.5.|
|   |                      |     |6.7.8   |
|15  |Папоротниктәрізділер бөлімі.        |     |1.2.3.4.5.|
|   |                      |     |6.7.8   |
|16  |Жалаңаштұқымдылар  бөлімі.        |1     |2.3.4   |
|   |Жабықтұқымды өсімдіктер бөлімі. Қос    |1     |1.2.12.13.|
|   |жарнақтылар класы. Сарғалдақгүлділер    |     |14.15. 16.|
|   |тұқымдасы.                 |     |     |
|17  |Бұршақгүлділер тұқымдасы.         |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|18  |Талгүлділер тұқымдасы           |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|19  |Қалақайгүлділер тұқымдасы         |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|20  |Раушангүлділер тұқымдасы.         |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|21  |Көкнаргүлділер тұқымдасы          |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|22  |Алқагүлділер тұқымдасы.          |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|23  |Астрагүлділер тұқымдасы.          |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|24  |Крестігүлділер тұқымдасы.         |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|25  |Алаботалылар тұқымдасы.          |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|26  |Қалампырлар тұқымдасы           |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|27  |Дара жарнақтылар класы.Лалагүлділер    |1     |1.2.12.13.|
|   |тұқымдасы.                 |     |14.15. 16.|
|28  |Астықтұқымдастары .            |1     |1.2.12.13.|
|   |                      |     |14.15. 16.|
|29  |Коллоквиум                 |1     |     |
|   |Қияқөлеңділер тұқымдастары         |1     |1.2.12.13.|
|30  |                      |     |14.15. 16.|

  6. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары.
1. Переноспоралылар қатары. Ерекшеліктері. Жынысты және жыныссыз көбею
жолдары.
2. Гемиаскомицеттер және эуаскомицеттер класс тармағы. Пеницил, аспаргил
саңырауқұ-лағының негізгі ерекшеліктері.
3. Гастеромицеттер қатарлары. Ерекшеліктері.
4. Хлорококкалылар класы.  Оларға тән  қасиеттер.  Уақытша  жасалған
препараттан насток балдырын зерттеу.
5. Улотрикстер қатары. Кладофораның даму циклі.
6. Юнгерманиялықтар қатары. Жалпы сипаттамасы. Өкілдері.
7. Саговниктер қатары.
8. Лавротәрізділер қатары.
9. Өсімдіктер дүниесінің шығу тегі мен эволюциясы
10. Алғашқы құрлыққа шыққан өсімдіктер.
11. Өсімдіктердің эволюциясының жалпы заңдылықтары.
12. Өсімдіктердің экологиялық топтары.
13. Өсімдіктердің тіршілік формалары.
14. Өсімдік және қоршаған орта.
15. Жер бетінің флоралық облыстары.

  7. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
  3 Кесте  Пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Тақырыбы                     |Көрнекі |Өз бетімен  |Бақыла|
|                         |құралдар|дайындалуға  |у түрі|
|                         |,ТОҚ,пла|арналған   |   |
|                         |каттар |сұрақтар   |   |
|Дәріс      |Зертханалық           |    |       |   |
|1        |2                |3    |4       |5   |
|“Өсімдіктер   |                |Плакатта|Бинарлы    |ТК  |
|систематикасына |                |р    |номенклатураны|   |
|кіріспе”    |                |    |кім ұсынды.  |   |
|“Саңырауқұлақтар|Хитридиялық саңырауқұлақтар   |Плакатта|Гиф деген не. |ТК  |
|бөлімі”.    |класы.             |р,   |       |   |
|        |                |гербарий|       |   |
|        |Оомицеттер класы.       |    |       |   |
|        |Сапролигниялықтар қатары.    |    |       |   |
|“Зигомицеттер  |Зигомицеттер класы.       |Плакатта|Аско деген не.|ТК  |
|және      |Мукорлар қатары.        |р,   |       |   |
|аскомицеттер  |                |гербарий|       |   |
|класы”.     |                |    |       |   |
|        |Базидиомицеттер және      |    |       |   |
|        |телобазидиомицеттер класы.   |    |       |   |
|        |Қаракүйе және тат саңырауқұлағы |    |       |   |
|        |қатары.             |    |       |   |
|“Балдырлар   |Көк жасыл балдырлар .      |Плакатта|Хромотофора  |ТК  |
|бөлімі”.    |Оциллатория балдырын зерттеу.  |р,   |деген не.   |   |
|        |                |гербарий|       |   |
|        |Жасыл балдырлар бөлімі. Негізгі |Плакатта|       |   |
|        |ерекшеліктері. Көбею жолдары.  |р,   |       |   |
|        |Классификациясы. Хламидоманада |гербарий|       |   |
|        |балдыры құрылысы.        |    |       |   |
|“Харалы және  |Харалы балдырлар класы     |Плакатта|Эпитека және |ТК  |
|диатомды    |сипаттама. Хара балдырының   |р,   |гипотека деген|   |
|балдырлар”.   |құрлысы. Көбею ерекшеліктері.  |гербарий|не.      |   |
|        |Диатомды балдырларға тән    |    |       |   |
|        |ерекшеліктер.Түрлеріне     |    |       |   |
|        |сипаттама. Көбею жолдары. Халык |    |       |   |
|        |шаруашылығында маңызы.     |    |       |   |
|        |Қоңыр және қызыл балдырлардың  |Плакатта|Қоңыр     |   |
|        |ерекшеліктері. Даму циклі.   |р,   |балдырдың   |   |
|        |Экологиясы және түрлері.    |гербарий|маңызы.    |   |
|“Қыналар бөлімі”|Қыналар бөлімі. Анатомиялық   |Плакатта|Симбиоз деген |ТК  |
|        |құрлысындағы ерекшеліктер.   |р,   |не.      |   |
|        |                |гербарий|       |   |
|“Мүктәрізділер |Тіршілік циклінде гаметофиті  |Плакатта|Мүктің    |ТК  |
|бөлімі”.    |басым өсімдіктер-мүктәрізділер. |р,   |гаметофиті не.|   |
|        |                |гербарий|       |   |
|“Плаунтәрізділер|Тіршілік циклінде спорофиті   |Плакатта|Плаунның   |ТК  |
|бөлімі”     |басым              |р,   |спорофиті   |   |
|        |өсімдіктер-плаунтәрізділер.   |гербарий|қалай аталады.|   |
|“Қырықбуындар  |Қырықбуынтәрізділер бөлімі   |Плакатта|Элатералардың |ТК  |
|бөлімі”     |                |р,   |маңызы.    |   |
|        |                |гербарий|       |   |
|“Ашықтұқымды  |Папоротниктәрізділер бөлімі.  |Плакатта|Тұқым бүр   |ТК  |
|өсімдіктер   |                |р,   |деген не.   |   |
|бөлімі ”    |                |гербарий|       |   |
|        |Жалаңаштұқымдылар  бөлімі.   |    |       |   |
|“Жабықтұқымды  |Жабықтұқымды өсімдіктер бөлімі. |Плакатта|Өсімдік    |ТК  |
|өсімдіктер   |Қос жарнақтылар класы.     |р,   |жасушаларын  |   |
|бөлімі”     |Сарғалдақгүлділер тұқымдасы.  |гербарий|жасанды ортада|   |
|        |                |    |өсіру     |   |
|Қосжарнақтылар |Бұршақгүлділер тұқымдасы.    |Плакатта|Бұршақ гүлінің|   |
|класына     |                |р,   |құрылысы.   |   |
|сипаттама.   |                |гербарий|       |   |
|Тұқымдастары.  |                |    |       |   |
|Өкілдері    |                |    |       |   |
|        |Талгүлділер тұқымдасы.     |гербарий|Талгүлділердің|   |
|        |                |    |гүлінің    |   |
|        |                |    |құрылысы.   |   |
|        |Қалақайгүлділер тұқымдасы.   |гербарий|Қалақайгүлділе|   |
|        |                |    |рдің өкілдерін|   |
|        |                |    |ата.     |   |
|        |Раушангүлділер тұқымдасы.    |гербарий|Итмұрынның  |   |
|        |                |    |гүлінің    |   |
|        |                |    |құрылысы.   |   |
|        |Көкнаргүлділер тұқымдасы.    |гербарий|Көкнаргүлділер|   |
|        |                |    |дің жемісі  |   |
|        |                |    |қалай аталады.|   |
|        |Алқагүлділер тұқымдасы.     |гербарий|Алқатұқымдаста|   |
|        |                |    |рының тамыры |   |
|        |                |    |қандай.    |   |
|        |Астрагүлділер тұқымдасы.    |гербарий|Астра     |   |
|        |                |    |тұқымдастарыны|   |
|        |                |    |ң өкілдері  |   |
|        |                |    |ата.     |   |
|        |Крестігүлділер тұқымдасы.    |гербарий|Қырықабат   |   |
|        |                |    |гүлінің    |   |
|        |                |    |құрылысы.   |   |
|        |Алаботалылар тұқымдасы.     |гербарий|       |   |
|        |Қалампырлар тұқымдасы.     |гербарий|       |   |
|Даражарнақтылар |Дара жарнақтылар        |Плакатта|Эндосперм   |ТК  |
|класына     |класы.Лалагүлділер тұқымдасы.  |р,   |түрлерін ата. |   |
|сипаттама.   |                |гербарий|       |   |
|Тұқымдастары.  |                |    |       |   |
|Өкілдері.    |                |    |       |   |
|Ерекшеліктері. |                |    |       |   |
|        |Астықтұқымдастар тұқымдасы.   |    |       |   |
|        |Қияқөлеңділер тұқымдасы.    |Плакатта|Қияқөлеңділерг|   |
|        |                |р,   |е қандай тамыр|   |
|        |                |гербарий|жүйесі тән.  |   |
|Өсімдіктердің  |                |Плакатта|Өсімдіктердің |ТК  |
|экологиялық   |                |р,   |жұқпалы    |   |
|топтары мен   |                |гербарий|аураларға   |   |
|тіршілік    |                |    |төзімділігі  |   |
|формалары.   |                |    |       |   |

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

4 Кесте- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

|Оқулықтардың,      |Экземпляр саны |Студент саны |Қамтамасыздану % |
|оқу-әдістемелік     |        |       |         |
|құралдарының атаулары  |        |       |         |
|1            |2        |3      |4         |
|Қалекенов Ж. Өсімдіктер |6        |6      |100        |
|физиологиясы.      |        |       |         |
|Алматы,2000       |        |       |         |
| Ағелеуов . Ботаника. |6        |6      |100        |
|Алматы. 2000.      |        |       |         |
|Әметов.Ә.Ә. Ботаника.  |6        |6      |100        |
|Алматы. 2000.      |        |       |         |
|Комарницкий Н.А.,    |25       |6      |100        |
|Кудряшов Л.В., Уранов  |        |       |         |
|А.А. Систематика    |        |       |         |
|растений. М., 1975   |        |       |         |
8. Әдебиеттер.
Негізгі әдебиеттер:
1. Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы. 1972.
2. Әметов.Ә.Ә. Ботаника. Алматы. 2000.
3. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Систематика растений. М.,
  1975
4. Курсенов Л.И. и др.. Ботаника в 2-х Т., М., 1951.
5. Вассер С.П. , Кондратьева Н.В. Водоросли. 1989.
6. Голубаева Н.В. Альгология., 1998.
7. Шостаковский С.А. Систематика высших растений. М., 1971.
8. Буш Н.А. Систематика высших растений. М., 1972.
9. Қосымша:
10. Горышина Т.К. Экология растений. М., 1979.
11. Культисов И.М., Павлов В.Н. История ситематики и методы (источники
  )филогении покрытосеменных растений. Учебно-методическое пособие. МГУ.,
  1972.
12. Флора Казахстана. В 9-ти томах, 1956-1966.
13. Иллюстративный определитель растений Казахстене. В 2-х Т., 1969; 1972.
14. Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. М., 1986.
15. Нестерова С.Г. Практический курс систематики высших растений. Алматы,
  2001.
16. Красная книга Казахской ССР. часть 2. Растения. Алма-Ата, 1981.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть