Файл қосу


Өңдеу өндірістерінің иновациялық технологиялары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК        |             |
|              |          |             |
|              |          |             |
|              |          |ПОӘК 042-18-7.1.31/01-2014|
|ПОӘК            |          |             |
|«Астық өнімдерінің     |№ 1 басылым    |             |
|функционалды өнімдерін   |11.09.2014 ж    |             |
|өндірудің технологиясын   |          |             |
|жетілдіру» пәннің оқытушыға |          |             |
|арналған бағдарламасы    |          |             |

   «Астық өнімдерінің функционалды өнімдерін өндірудің технологиясын
                 жетілдіру»

            ПӘНІІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     6М072800 – «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы үшін

               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                  2014                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ өнімдерінің және жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы»  кафедрасының  т.ғ.к.,  доцент  м.а.,  Нұрымхан  Г.Н.
_____________«27» тамыз 2014 ж.

   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1  «Тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының мәжілісінде

  №1 хаттама  «3» қыркүйек 2014 ж.

  Кафедра меңгерушісі_____________________ Б.К. Асенова

  2.2 Инженерлік –технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде

  №1 хаттама «5» қыркүйек 2014 ж.

  Төрайымы ______________  С.С.Толеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды

  №1 хаттама «11» қыркүйек 2014 ж.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.К. Искакова
  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны
|1 |Қолдану аясы                      |4   |
|2 |Нормативтік сілтемелер                 |4   |
|3 |Жалпы ережелер                     |4   |
|4 |Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны            |6   |
|5 |Білім алушылардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар|7   |
|  |тізімі                         |   |
|6 |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы |8   |
|7 |Әдебиеттер                       |8   |
|  |                            |   |
   1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

  «Астық өнімдерінің  функционалды өнімдерін өндірудің технологиясын
жетілдіру» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М072800 – «Өңдеу өндірісінің
технологиясы» мамандығы бойынша оқытылатын білім алушыларға арналған. Білім
алушыларды курс мазмұнымен, оның  өзектілігі  мен  қажеттілігін,  оқу
процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені
пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.


  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

  «Астық өнімдерінің  функционалды өнімдерін өндірудің технологиясын
жетілдіру» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М072800 – «Өңдеу өндірістерінің
технологиясы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандарт бойынша жасалынған.
«Астық  өнімдерінің  функционалды  өнімдерін  өндірудің  технологиясын
жетілдіру» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін
ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен
сілтемелеріне сай келеді:
  - 6М072800 - «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы  бойынша
жалпыға бірдей білім стандарты, ҚР МЖБС, Қазақстан Республикасының Білім
және Ғылым министрлігінің 2012 жылғы 23 тамызда №  1080  бұйрығымен
бекітілген және іске қосылған;
  - 6М072800 - «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша типтік
оқу жоспары;
     - СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәннің оқу әдістемелік
кешенін дайындау және өңдеуге жалпы талаптар»;
     - ДП 042-01.01-2014 Құжаттық процедура «Пәннің оқу-әдістемелік
кешенінің құрамы мен құрлымы»;
  - Семей қаласының Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
2013жылдың 12 қыркүйегінде бекітілген мамандық бойынша элективті пәндердің
жиынтығы.

    3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Астық өнімдерін өңдеудегі жаңа технологиялар әдісі. Функционалдық
тамақ өнімдері. Өндіру процесінің технологиялық мәселелерін шешу. Қазiргi
өндiрiсте енгiзiлген  негiзгi  стандарт  талаптары.  Өңдеудiң  негiзгi
кезеңдерi. «Өңдеу өндірісінің технологиясы» техникалық мамандық. Пән астық
өнімдерін сақтау және эффективті түрде дамыту мақсатында оқытылады.  Пәннің
білімдік негізін білу технологқа практикалық көптеген мәселелерді шешуге
көмектеседі. Қазіргі заманға сай маман технологиялық талаптарға сәйкес кез
келген өндірістік процесстерді басқарып қана емес, аталған аумақтағы соңғы
жетістіктерге жауап беретін жоғары техникалық деңгейде оңтайлы болуын
қамтамасыз етуі қажет.


   3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
   Білім алушыларға білім беру, оларға болашақ арнаулы  инженерлік
пәндерді меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорындарында инженер – технолог
ретінде жұмыс істеуде қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.


   3.3 Пәннің негізгі міндеттері:
    Білім алушыларды техника түсінігімен, өндіріс және еңбек құралдарының
дамуымен  және  тағам  өнімдері  өндіріснде  қолданылатын  физикалық,
биохимиялық,  молекулалық-генетикалық,  биологиялық  әдістерімен  және
ақпараттық технологиялармен таныстыру.

   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек:
   Білім алушы өндіріс өнімдерінің түрлерін және олардың құрылымы мен
қасиетін, алғаш өңдеу және сақтау процестерін, оларды өндіру технологиясын
үйренеді.  Білім алушылар білімдерін теориялық тұрғыда  оқып-үйренумен
қатар, тәжірбие жүзінде кәсіпорындарда өңдеу және өндіру технологиясымен
танысу арқылы толықтырады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы білуі қажет:
   - Өңдеу өндірісіндегі функционалды өнімдер өндірісін;
   - Қазіргі заманғы өңдеу тәсілдерін;
   - Астық сапасының көрсеткіштерін анықтау тәсілдерін;
   - Астық сақтау кезеңдеріндегі өнім сапасына негізгі әсер етуші
    факторларды.


  3.5 Курстың пререквизиттері:
  3.5.1 Өңдеу өнімдерінің тағамдық концентраттары мен қоспалары;
  3.5.2 Өңдеу өндірістерінің өнімдерін физика-химиялық және биохимиялық
зерттеу;
    3.5.3 Өңдеу өндірістерінің иновациялық технологиялары;
        3.5.4 Астық түйірді сақтау мен  өңдеудің  технологиялық
процестерін жетілдіру.
  3.6           Курстың           постреквизиттері:


    1. Өңдеу өндірістерінің тиімді және ресурсты үнемдеу технологиясы
    2. Арнайы тағайындалған өнімдердің технологиясы
    3. Полиэтиленді пакеттерді қолдану арқылы астық сақтаудың жаңа
      тәсілдері


    3.7 Пәннің жұмыс бағдарламасынан үзінді:


                         1-кесте

|Курс                              |Семестр    |
|1                               |2       |
|Дәрістік сабақтар                                |
|Модуль 1. Функционалды өнімдер өндірісінің жалпы сипаттамасы          |
|1. Функционалды өнімдер                    |1       |
|2.Функционалды өнімдер өндірісі. Функционалды өнімдердің адам |1       |
|капиталының дамуына әсері.                   |        |
|3. Өнімдер технологиясы ғылымының дамуы және пайда болуы.   |1       |
|4. Астық түйірден алынған өнімдерді өңдеу төңірегіндегі    |1       |
|міндеттер.                           |        |
|5. Қазақстандағы өсімдіктердің өнімдерін өңдеу және сақтаудағы |1       |
|ғылымның қазіргі уақыттағы дамуы мен анализі.         |        |
|Модуль 2. Өңдеу өнімдеріне қойылатын талаптар         |        |
|6. Астықты сапалық бақылау                   |1       |
|7. Астықты және оның өнімдерін микробиологиялық талдау     |1       |
|8. Астық түйірдің гигроскопиялық қасиеті.           |1       |
|9. Биологиялық факторлар                    |1       |
|10. Тамақ өнімдерінің бұзылу себептері            |1       |
|11. Тамақ өнімдеріндегі ферментативті реакциямен реттеу    |        |
|механизмі                           |        |
|Модуль 3. Астық түйірді өңдеуде қолданылатын технологиялар   |1       |
|12. Өңдеудің дәстүрлі тәсілдері. Ферменттерге термиялық әсер  |2       |
|ету                              |        |
|13. Химиялық өңдеу                       |1       |
|14. Тамақ өнімдерін радиациялық өңдеу және қолданылатын    |2       |
|жабдықтар                           |        |
|15. Әр түрлі өнімдерді радиациялық өңдеудің ерекшеліктері мен |1       |
|тиімділігі                           |        |
|16. Тамақ өнімдерін радиациялық дезинфекциялау         |1       |
|17.Интенсификациялауда ультродыбысты пайдалану. Ультродыбысты |2       |
|қолданып интенсификациялауда пайдаланылатын жабдықтар     |        |
|18. Шикізатты кавитациялық өңдеу                |2       |
|Модуль 4. Өңдеу өнімдерін сақтау жән қаптау технологиялары   |        |
|19. Тағамдық қоспалар                     |1       |
|20. Тамақ өнімдерінің сапасы                 |1       |
|21. Тамақ өнімдерін сақтау                   |1       |
|22. Асептикалық қаптау. Тара және қаптау. Вакуум астында қаптау|2       |
|23. Тамақ өнімдеріндегі қорғаныш полимерлік жабындар.     |1       |
|Термовакуумдік формовканың мүмкіндіктері.           |        |
|24. Қапталатын өнімдердің мөлшері.               |2       |
|Барлығы:                            |30       |
|Зертханалық жұмыстар                              |
|1. Силостардың сыйымдылығын есептеу              |2       |
|2. Бункерлердің сыйымдылығын анықтау             |2       |
|3. Астық қоймаларының сыйымдылығын анықтау           |2       |
|4. Астық кептіргіштердің оптимальды жұмыс режимдері және   |2       |
|кептіру процессін бақылау                   |        |
|5. Астықтың шығуын есептеу және осы көрсеткішті        |2       |
|механизацияланған жүйенің жұмыс істеу сапасын бағалауға қолдану|        |
|6. Астықты кептіру мен тазалауды есептеудің әдістемесі     |2       |
|7. Сақтаудағы астық қорының есебін жүргізу           |3       |
|Барлығы:                            |15       |


   5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫП ТІЗІМІ


   5.1.1 Астық массасын сақтау кезіндегі ақуыздардың өзгеруі
   5.1.2 Жапырақ қауыздарының технологиясы
   5.1.3 Астық массасын сақтау кезіндегі ылғалдылықтың өзгеруі
   5.2.1 Өндіріске шикізаттарды жіберуге дайындау процестері кезіндегі
   технологиялық мәні
   5.2.2 Қамырдың структуралық-механикалық қасиеті
   5.2.3 Астық сапасын анықтаудың заманауи тәсілдері
   5.3.1 Шет елдердегі астық сақтау
   5.3.2 Гамма сәулелердің астық массасының сақталуына әсері
   5.3.3 Астықты консервациялауға арналған заманауи консерванттар
   5.4.1 Қара бидай және қара бидай-бидай қамырларын дайындау әдісін
   таңдаудың теориялық негізі
   5.4.2 Шет елдердегі заманауи астық сақтау қоймаларының түрлері
   5.4.3 Үгілмелі қамырдан жасалған печенья технологиясы
   5.5.1 Астықты сақтауға алдын-ала дайындау
   5.5.2 Астық массасын желдету
   5.5.3 Астық кептіру, астық сақтау тәсілі ретінде   6  ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

                                   3-кесте
|Оқулық, оқу-әдістемелік құрал атауы |Дана саны  |Білім    |Қамтамасыз ету|
|                  |       |алушылар саны|пайызы    |
|Б.К.Асенова, С.К.Қасымов. Астық   |2      |2      |100      |
|түйірді сақтау және өңдеу      |       |       |       |
|технологиясы: оқу құралы// Семей,  |       |       |       |
|2013. 106 бет.           |       |       |       |
|Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова,     |2      |       |100      |
|Г.Н.Нурымхан, Г.Т.Кажибаева.    |       |       |       |
|Учебное пособие по дисциплине    |       |       |       |
|специальные технологии       |       |       |       |
|перерабатывающих производств//   |       |       |       |
|Семей: СГУ имени Шакарима, 2012. С |       |       |       |
|135.                |       |       |       |
|В. И. Манжесова. Технология     |2      |       |100      |
|хранения, переработки и       |       |       |       |
|стандартизация растениеводческой  |       |       |       |
|продукции: учебник // Троицкий мост,|       |       |       |
|2010. С 704.            |       |       |       |

  7 әдебиеттер
  7.1 Негізгі әдебиеттер
  7.1.1 Б.К.Асенова, С.К.Қасымов. Астық түйірді сақтау және  өңдеу
технологиясы: оқу құралы// Семей, 2013. 106 бет.
  7.1.2 Б.К.Асенова, Г.Т.Туменова, Г.Н.Нурымхан, Г.Т.Кажибаева. Учебное
пособие по дисциплине специальные технологии перерабатывающих производств//
Семей: СГУ имени Шакарима, 2012. С 135.
  7.1.3  В.  И.  Манжесова.  Технология  хранения,  переработки  и
стандартизация растениеводческой продукции: учебник // Троицкий мост, 2010.
С 704.
| 7.1.4 О. В. Богомолов, О. М. Сафонова, О. И. Шаповаленко. Управление качеством    |
|перерабатывающих и пищевых производств: учебное пособие // Харьков: Эспада, 2006. С  |
|296.                                          |
|                                            |


  7.1.5 С.Т.Дүйсенбаев, Қ.Ж.Әмірханов. Өндірістік технология және өнім
сапасы// Астана: Арман, 2008. 356 бет.
  6. Г.Т. Туменова. Контроль и оценка качества сырья и пищевых продукции//
   Семей, 2009. С 201.
7.2 Қосымша әдебиеттер
  7.2.1 С. В. Зверев, Н. С. Зверева. Физические свойства зерна и
продуктов его переработки: учебное пособие // М.: ДеЛипринт, 2007. С 176.
  7.2.2 Л. И. Мачихина Экологическая безопасность зерна и зернопродуктов
при хранении и переработке // 2008. №12. C 37-40.
  7.2.3 Л.В.Ким, Л.П. Пащенко. Зерносушение и зерносушилки: учебное
пособие // Воронеж, 2006. С 152.
  7.2.4 Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И.Чакалева. Биотехнология // М.:
Академия, 2007.
  7.2.5 И. В. Горюшинский, Н. Н. Мазько. Повышение эффективности процесса
хранения зерновой продукции в бункерах // 2009. № 3. С 14.
  7.2.6 Журнал «Пищевая промышленность»
  7.2.7 Журнал «Вестник СГУ»
  7.2.8 Журнал «Пищевая и перерабатывающая промышленность Казахстана»
  7.2.9 Аналитические обзоры КазГосИНТИ

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть