Файл қосу


Ойлау процесінің фазалары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                 |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК               |          |
|               |                 |ПОӘК        |
|               |                 |042-18-16.1.03/01-20|
|               |                 |14         |
|ПОӘК             |18.09.2013ж басылым №1 орнына  |          |
|«Жалпы психология-1»     |11.09.2014ж басылым №2     |          |
|оқытушыға арналған пәннің  |                 |          |
|бағдарламасы         |                 |          |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
              «Жалпы психология -1»
         5В050300 - Психология мамандығына арналған

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                  2014
                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:                     05.09.2014ж.
«Психология» кафедрасының доценті м.а. А.Ж. Едігенова

2 ҚАРАЛДЫ
2.1 «Психология» кафедрасының отырысында қаралды
 05.09. 2014ж. Хаттама № 1

Кафедра меңгерушісі  ____________ Ш.Сатиева

2.2 ЭҚГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
09.09.2014ж. Хаттама № 1

ОӘБ төрағасы_________ С.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
11.09.2014ж. Хаттама №1

ОӘК төрайымы_________ Г. Искакова

4 18.09.2013ж. басылым №1 орнына 11.09.2014ж. басылым №2

                  Мазмұны

  1 Қолданыс аймағы
  2 Нормативтік сілтемелер
  3 Жалпы ережелер
  4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдері)
  5 Студенттің өздік жұмысы тақырыптары
  6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
  7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
  8 Әдебиеттер
   1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
   «Жалпы психология-1» пәнінен оқу - әдістемелік кешеннің  құрамындағы
оқытушыға  арналған  бағдарламасы  5В050300  –  Психология  мамандығы
студенттеріне арналған.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
      Осы  «Жалпы психология-1» пәнінен оқу - әдістемелік кешен
төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің
ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
  - 5В050300 - Психология мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 5.04.033-2011;
  - 5В050300 - Психология  мамандығы бойынша  типтік оқу жоспары;
  - СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәннің  оқу-әдістемелік
   кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;
  - ДП 042-1.01-2014 Құжатталған процедура  «Пәннің  оқу-әдістемелік
   кешендерінің құрылымы мен мазмұны».
   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек
экономикалық саласын ғана қамтып  қоймай, сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы
бүгінгі күннің талабына сай психолjгия мамандығы студенттері үшін негізгі
базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі,
әсіресе жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен қасиеті,
сапалары жөніндегі ғылыми-қолданбалы ақпарат осы заманғы психологиялық
теориялар негізінде беріледі.
   Жалпы психологияның 1 бөлімі «Таным процестерінің  психологиясы:
түйсік, қабылдау, елес,  қиял,  ойлау»  -  өзінің  даму  тарихындағы
экспериментальдық зерттеулерінде бай дәстүрге және үлкен қолданбалы мәнге
ие жалпы психологияның құрамдас бөлігі. Бұл бөлімде психикалық процестердің
құрылымы, жүзеге асу заңдылықтары және дамуы қарастырылады.


   3.2 Пәннің мақсаты: жалпы психология курсында алған білімдері мен
зерттеу дағдылары негізінде студенттердің психологиялық ойлауын дамыту,
практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда
ептілік пен дағдыны қалыптастыру.

   3.3 Пәннің міндеттері:
   - танымдық процестер  психологиясы  бойынша негізгі түсініктерді
игеру;
   - танымдық процестер байланысын түсіну;
   - танымдық процестер психологиясының психологиялық зерттеулерімен
танысу.
   3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студенттер:
   - танымдық процестер психологиясының негізгі мәселелерін білуі керек;
   - танымдық процестердің физиологиялық механизмдерін түсінуі керек;
   - танымдық процестердің негізгі заңдылықтарын, түрлерін, қасиеттерін
  меңгеруі керек;
   - танымдық процестер психоологиясы бойынша теориялық және практикалық
  материалдарды тәжірибеде қолдану іскерлігі мен ептілігін игеруі керек;
   - танымдық процестер психологиясы бойынша материалдарды жинақтауы
  керек.

3.5 Курстың пререквизиті:
   - жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе;
     - экология және тұрақты даму;
     - тіршілік қауіпсіздігінің негіздері;
   - әлеуметтану.
   3.6 Курстың постреквизиті:
   - жас ерекшелігі және әлеуметтік психология;
   - мамандыққа кіріспе;
   - жалпы психология-2;
   - жалпы психология-3;
   - медициналық психология;
   - заң психологиясы т.б.

   3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
                                  Таблица 1
|Курс                              |Семестр    |
|Модуль 1. Сезімдік таным психологиясы: Түйсік.         |2       |
|Түйсік. Түйсік бейнелеудің алғашқы процесі және қоршаған    |       |
|болмысты тану ретінде. Түйсік – психикалық дамудың көзі ретінде.|       |
|Түйсіктің танымда, еңбекте, қарым-қатынаста дамуы.       |       |
|Түйсіктің физиологиялық механизмдері. Анализаторлар – түйсіктің |       |
|анатомиялық-физиологиялық механизмі. Рецепторлар – стимулдың  |       |
|физикалық энергиясын жүйке жүйесінің электрофизиологиялық    |       |
|энергиясына өзгертуші.                     |       |
|Түйсіктің негізгі қасиеттері мен түрлері.            |2       |
|Модаль, интенсивтілік, кеңістікті-уақыт құрылымы. Түйсінулердің |       |
|классификациясы. Экстероцептивті, интероцептивті,        |       |
|проприоцептивті түйсінулер. Механикалық, химиялық түйсіну    |       |
|түрлері.                            |       |
|Түйсіктің заңдылықтары мен жекелеген түрлері.          |2       |
|Сезгіштік табалдырықтары. Синестезия. Сенсибилизация. Адаптация.|       |
|Көру түйсіктері. Есту түйсіктері. Кинестезиялық түйсіктер.   |       |
|Тактильді түйсіктер. Статикалы-динамикалық түйсінулер.     |       |
|Вибрациялық түйсінулер. Иіс сезу дәне дәм түйсіктері.      |       |
|Модуль 2. Қабылдау және елес.                  |2       |
|Қабылдау.                            |       |
|Қабылдау сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдау     |       |
|психологиясындағы гештальтпсихология, когнитивті психология,  |       |
|Б.Г.Ананьев және А.Н.Леонтьев мектептері.            |       |
|Қабылдаудың физиологиялық механизмі. Қабылдаудағы ішкі     |       |
|ыңғайлануды зерттеу.                      |       |
|Қабылдаудың қасиеттері.                     |2       |
|Заттылық, тұтастық, категориялық, ұғынымдылық. Апперцепция.   |       |
|Эмоциялық күйде кеңістік пен уақытты қабылдаудағы иллюзия.   |       |
|Галлюцинация. Автокинетикалық эффект. Қабылдаудағы индивидуалды |       |
|даму және жас ерекшелік динамикасы.Оптикалық бұрмалану ересек  |       |
|адамда перцептивті үйренуді зерттеу үшін әдістемелік тәсіл   |       |
|ретінде.                            |       |
|Адамның ортамен өзара әрекетіндегі кеңістік пен уақытты     |2       |
|қабылдау.                            |       |
|Кеңістікті бағдарланудағы қимыл анализаторларының рөлі. Ырғақ  |       |
|және қозғалысты қабылдаудағы есту және кинестезиялық      |       |
|түйсінулердің рөлі. Мидың функционалды ассиметриясы кеңістікті |       |
|бейнелеудің негізгі механимі ретінде (Б.Г.Ананьев).       |       |
|Елестер мен қиял.                        |2       |
|Елестер мен қиял өткен немесе мүмкін болатын бейнелер ретінде. |       |
|Елестердің эмпирикалық сипаттамалары: жалпылану, күңгірттену.  |       |
|Елестердің сезімдік-заттық сипаты.               |2       |
|Есту, көру, иіс, сипап сезу елестері. Теориялық және схемалық  |       |
|елестер.                            |       |
|Бірізді бейнелер. Эйдетикалық бейнелер мен түс көру.      |       |
|Елестерде кеңістік пен уақытты бейнелеу.            |2       |
|Тануға елестердің қатысуы. Сенсорлы және перцептивті эталондар. |       |
|Ойлау тапсырмаларын шешудегі елестердің рөлі. Жеке адамның ішкі |       |
|өмір динамикасындағы елестер. Еске түсіру, армандар, мұңаю.   |       |
|Қиял.                              |3       |
|Қиял туралы жалпы түсінік. Қиял проблемді жағдайдағы бейнелерді |       |
|құру процесі ретінде. Қиял проблемді жағдайдағы мінез-құлық   |       |
|бағдарламасын жасаудағы, еңбек іс-әрекетінде шешім қабылдаудағы,|       |
|өмірлік шешімдердегі рөлі.                   |       |
|Қиял түрлері және жаңа бейнені жасау.              |2       |
|Белсенді және белсенді емес қиял. Шығармашылық қиял.Ырықты және |       |
|ырықсыз қиял.Жаңа бейнелерді жасау механизмдері.        |       |
|Модуль 3. Ойлау психологиясы.                  |1       |
|Ойлау.                             |       |
|Ойлау туралы ұғым. Ойлау және таным. Ойлаудың тікелей      |       |
|сезімталдық танымнан айырмашылығы. Ойлау және заттық-практикалық|       |
|әрекет. Ойлаудың әлемді тану мен өзгертудегі рөлі.       |       |
|Ойлауды зерттеу әдістері.                    |1       |
|Бақылау. Эксперимент, іс-әрекет өнімдерін талдау, ойлауды    |       |
|зерттеудегі сұхбаттасу. Ойлауды зерттеудің әдістемелері және  |       |
|тәсілдері. Творчество өнімдерін талдау. Ойлауды клиникалық   |       |
|зерттеу әдістерінің мүмкіндіктері. Қалыптастырушы эксперимент  |       |
|және ақыл-ой әрекетінің табиғатын зерттеу.           |       |
|Ойлаудың түрлері.                        |2       |
|Көрнекі-әрекетті, көрнекі-бейнелі және сөздік-логикалық ойлау. |       |
|Бейнелі ойлау және қиял. Теориялық және эмпирикалық ойлау    |       |
|ерекшеліктері. Диалектикалық ойлау теориялық ойлаудың күрделі  |       |
|бір түрі ретінде. Логикалық және интуитивті ойлау. Ырықты және |       |
|ырықсыз ойлау. Аутистік, эгоцентралистік ойлау. Творчестволық  |       |
|және творчестволық емес ойлау.                 |       |
|Ойлау міндетті шешу ретінде.                  |2       |
|Ойлау процесінің құрылымы мен динамикасы. Ойлау процесінің   |       |
|фазалары. Мәселені шешу процесіндегі операциялы құрам туралы  |       |
|түсінік, оның құралдары және тәсілдері. Мәселені шешудегі    |       |
|вербальді және вербальді емес компоненттердің қатынасы. Ойлау, |       |
|бірлескен іс-әрекет, қарым-қатынас.               |       |
|Ойлау психологиясының қолданбалы мәселелері.          |2       |
|Қазіргі психодиагностикадағы ойлау мәселесі. Ойлау және оқыту. |       |
|Ойлау патологиясы. Индивидуалды ерекшеліктер және ойлау типтері.|       |
|Тәжірибелік (семинар) сабақтары                        |
|Модуль 1. Сезімдік таным психологиясы              |1       |
|Түйсік туралы түсінік.                     |        |
|Түйсік сананың сезімдік ұлпасы ретінде. Түйсік және стимулға  |        |
|қатысты мінез-құлықтың бағдарлануы. Түйсіктің бейнелеу     |        |
|объектілерінің материальды қасиеттерінен тәуелділігі. Түйсік  |        |
|бейнелерінің ерекшелігі. Түйсік және қабылдаудың өзара байланысы|        |
|мен өзіндік ерекшеліктері.                   |        |
|Адамның сенсорлы ұйымдасуы.                   |1       |
|Бас миының үлкен жарты шарындағы қабығында сезгіштіктің әр   |        |
|түрлерін локализациялау. Б.Г.Ананьев бойынша сенсорлық     |        |
|ұйымдастыру филогенезде құрылған анализаторлардың арасындағы  |        |
|тұрақты байланыстардың жүйесі ретінде.             |        |
|Түйсіктің түрлері және оның жіктелуі.             |1       |
|Статикалы-динамикалық түйсінулер. Көру түйсіктері. Есту     |        |
|түйсіктері. Кинестетикалық - динамикалы түйсіктер. Температуралы|        |
|түйсіктер. Ауырсыну түйсіктері. Тактильді түйсіктер. Вибрациялық|        |
|түйсінулер. Иіс сезу дәне дәм түйсіктері. Химиялық, физикалық, |        |
|механикалық түйсіктер.                     |        |
|Түйсіктің қасиеттері мен заңдылықтары.             |1       |
|Модальдығы, интенсивтілігі. Сезгіштік табалдырықтары. Абсолютті |        |
|(төменгі және жоғарғы) сенсорлық табалдырық. Дифференциалды   |        |
|сенсорлық табалдырық. Вебер – Фехнер заңы. Стивенс заңы.    |        |
|Синестезия. Сенсибилизация. Адаптация.             |        |
|Модуль 2. Қабылдау және елес.                  |1       |
|Қабылдау және оның ерекшеліктері.                |        |
|Қабылдау сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдауды    |        |
|зерттеудегі екі бағыттың жалпы сипаттамасы: объективті және   |        |
|субъективті.                          |        |
|Қабылдау теориясы.                       |2       |
|Қабылдау психологиясындағы гештальтпсихология, когнитивті    |        |
|психология, Б.Г.Ананьев және А.Н.Леонтьев мектептері. Қабылдау |        |
|бейнелерін құру фазалары (Н.И.Ланге, Б.Ф.Ломов). Мидың     |        |
|функционалды ассиметриясы кеңістікті бейнелеудің негізгі    |        |
|механимі ретінде (Б.Г.Ананьев). Адамдағы тері жарық сезгіштігін |        |
|қалыптастыру бойынша А.Н. Леонтьевтің зерттеулері.       |        |
|Қабылдаудың түрлері мен қасиеттері.              |1       |
|Уақытты және кеңістікті қабылдау. Заттылық, тұтастық,      |        |
|категориялық, ұғынымдылық, таңдамалылық. Апперцепция. Иллюзия. |        |
|Галлюцинация.                          |        |
|Елес туралы түсінік.                      |1       |
|Елестің түрлері. Есту, көру, иіс, сипап сезу елестері. Теориялық|        |
|және схемалық елестер. Елестердің эмпирикалық сипаттамалары.  |        |
|Жалпылану, күңгірттену.                     |        |
|Қиял түрлері.                          |1       |
|Белсенді және белсенді емес қиял. Шығармашылық қиял.Ырықты және |        |
|ырықсыз қиял.                          |        |
|Жаңа бейнені құру механизмдері.                 |1       |
|Қайта жасау қиялы. Жасампаздық қиял. Шығармашылық қиял.     |        |
|Модуль 3. Ойлау психологиясы.                  |2       |
|Ойлау туралы түсінік. Ойлаудың түрлері.             |        |
|Ойлау туралы ұғым. Ойлау және таным. Ойлаудың әлемді тану мен  |        |
|өзгертудегі рөлі. Теориялық және эмпирикалық ойлау       |        |
|ерекшеліктері. Диалектикалық ойлау теориялық ойлаудың күрделі  |        |
|бір түрі ретінде. Логикалық және интуитивті ойлау. Ырықты және |        |
|ырықсыз ойлау. Аутистік, эгоцентралистік ойлау. Творчестволық  |        |
|және творчестволық емес ойлау.                 |        |
|Ойлау теориясы.                         |1       |
|А.Н.Леонтьев теориясы. П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, В.В.Давыдов  |        |
|және т.б. теориялары.                      |        |
|Қазіргі психологияда ойлауды зерттеудің негізгі бағыттары.   |1       |
|Ойлау психологиясы жайлы жаңа түсініктер және тарихы. Вюрцбург |        |
|мектебінің ашқан негізгі заңдылықтары. О.            |        |
|Зельцтің«Комплекстертеориясы».Гештальтпсихологиядағы ойлау жайлы|        |
|түсініктер. Ойлау психологиясына психоаналитикалық ықпал. Ойлау |        |
|жайлы бихевиоризм зерттеулері. Когнитивті психологияда ойлауды |        |
|информациялық процесс ретінде қарастыру.            |        |

5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Түйсік.
5.2 Қабылдау.
5.3 Қабылдау және елес.
5.4 Қиял.
5.5 Ойлау психологиясы.
Білім алушылардың өздік жұмыстары тақырыптарының негізгі тараулары
берілген.   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                  Таблица 3

   |           |Тақырыптар   |         |      |     |
|Дәріс сабақтары    |Тәжірибелік   |Көрнекіліктер,  |Өздік оқуға |Бақылау  |
|           |сабақтары    |ТОҚ, плакаттар  |арналған  |формасы  |
|           |        |         |сұрақтар  |     |
|1           |2        |3        |4      |5     |
|Модуль 1. Сезімдік  |Түйсік туралы  |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|таным психологиясы:  |түсінік.    |таблица     |дарында   |ауызша  |
|Түйсік.        |        |         |берілген  |     |
|Түйсіктің негізгі   |Адамның сенсорлы|Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|қасиеттері мен    |ұйымдасуы.   |таблица     |дарында   |ауызша  |
|түрлері.       |        |         |берілген  |     |
|Түйсіктің заңдылықтары|Түйсіктің    |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|мен жекелеген түрлері.|түрлері және  |таблица     |дарында   |ауызша  |
|           |оның жіктелуі. |         |берілген  |     |
|           |Түйсіктің    |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|           |қасиеттері мен |кесте      |дарында   |ауызша  |
|           |заңдылықтары.  |         |берілген  |     |
|Модуль 2. Қабылдау  |Қабылдау және  |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|және елес.      |оның      |таблица     |дарында   |ауызша  |
|Қабылдау.       |ерекшеліктері. |         |берілген  |     |
|Қабылдаудың      |Қабылдау    |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|қасиеттері.      |теориясы.    |кесте      |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Адамның ортамен өзара |Қабылдаудың   |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|әрекетіндегі кеңістік |түрлері мен   |кесте      |дарында   |ауызша  |
|пен уақытты қабылдау. |қасиеттері.   |         |берілген  |     |
|Елестер мен қиял.   |Елес туралы   |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|           |түсінік.    |кесте      |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Елестердің      |        |Дәріс тезисі   |Оқу-материал|Жазбаша, |
|сезімдік-заттық    |        |         |дарында   |ауызша  |
|сипаты.        |        |         |берілген  |     |
|Елестерде кеңістік пен|        |Дәріс тезисі   |Оқу-материал|Жазбаша, |
|уақытты бейнелеу.   |        |         |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Қиял.         |Қиял түрлері.  |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|           |        |таблица     |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Қиял түрлері және жаңа|Жаңа бейнені  |Дәріс тезисі   |Оқу-материал|Жазбаша, |
|бейнені жасау     |құру      |         |дарында   |ауызша  |
|           |механизмдері.  |         |берілген  |     |
|Модуль 3. Ойлау    |Ойлау туралы  |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|психологиясы.     |түсінік.    |кесте      |дарында   |ауызша  |
|Ойлау.        |Ойлаудың    |         |берілген  |     |
|           |түрлері.    |         |      |     |
|Ойлауды зерттеу    |Ойлау теориясы. |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|әдістері.       |        |кесте      |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Ойлаудың түрлері.   |        |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|           |        |таблица     |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Ойлау міндетті шешу  |        |Дәріс тезисі,  |Оқу-материал|Жазбаша, |
|ретінде.       |        |кесте      |дарында   |ауызша  |
|           |        |         |берілген  |     |
|Ойлау психологиясының |Қазіргі     |Дәріс тезисі   |Оқу-материал|Жазбаша, |
|қолданбалы мәселелері.|психологияда  |         |дарында   |ауызша  |
|           |ойлауды     |         |берілген  |     |
|           |зерттеудің   |         |      |     |
|           |негізгі     |         |      |     |
|           |бағыттары.   |         |      |     |

 7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4


   |Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы  |     |Студенттер |Қамтамасыз |
|                       |Саны   |саны    |ету пайызы |
|                       |     |      |      |
|1                      |2    |3     |4      |
|Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық..-Алматы.,  |10    |25     |40     |
|2010.                    |     |      |      |
|Жарықбаев Қ.  Психология :энциклопедиялық  |20    |25     |80     |
|сөздік /Қ.Жарықбаев,             |     |      |      |
|О.Саңғылбаев.-Алматы:Қазақ энциклопедия,   |     |      |      |
|2011.                    |     |      |      |
|Намазбаева, Ж.И. Психология (на каз.яз). -  |5    |25     |20     |
|Алматы,2005.                 |     |      |      |
|Намазбаева Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық |10    |25     |40     |
|сөздік. - Алматы, 2005.           |     |      |      |
|Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011. |10    |25     |40     |
|Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - Алматы, |10    |25     |40     |
|2005.                    |     |      |      |
|Сатиева Ш.С.Психология. - Семей, 2007.   |7    |25     |30     |
|Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. |10    |25     |40     |
|учебных заведений.  Т1.(Общие основы    |     |      |      |
|психологий) – Москва,2003.          |     |      |      |
8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әбдебиеттер:
8.1.1 Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық..-Алматы.,2010.
8.1.2 Жарықбаев, Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.
8.1.3 Жакупов С. Жалпы психология. – Алматы, 2011.
8.1.4 Жарықбаев Қ.  Психология :энциклопедиялық сөздік  /Қ.Жарықбаев,
О.Саңғылбаев. - Алматы: Қазақ энциклопедия, 2011.
8.1.5 Намазбаева, Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы,2005.
8.1.6 Намазбаева, Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.
8.1.7 Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне
арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы, 2011.
8.1.8 Бап-Баба, С. Мың да бір тест жалпы психология бойынша. - Алматы,2003.
8.1.10 Сатиева Ш.С.Психология.- Семей, 2007.
8.1.11 Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.
Т1.(Общие основы психологий) – Москва,2003.
8.1.12 Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.
8.1.13 Петровский А.В., Ярошевский М. Психология.-Москва,2002.
8.1.14 Гиппенрейтер Ю.Б, Введение в общую психологию.-Москва, 2000.

8.2 Қосымша әдебиеттер:
8.2.1 Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.
8.2.2 Гамезо М.В., Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998.
8.2.3. Общая психология (Курс лекции)./Сост. Е.И.Рогов. – М., 1995.
8.2.4.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.
8.2.5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.
8.2.6 Тажiбаев Т. Жалпы психология. - Алматы, 1993.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть