Файл қосу


Педагогикалық мамандыққа кріспе|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ                           |
|ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ                           |
|СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты |ПОӘК         |            |
|             |           |УМКД 042- 1830-2013  |
|«Педагогикалық мамандыққа |           |            |
|кіріспе» пәнінің     |№2 – басылым     |            |
|оқу-әдістемелік кешені  |           |            |
|(оқу әдістемелік     |           |            |
|материалдар)       |           |            |
           «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ»

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            (Барлық мамандықтарға арналған)           Оқытушыларға арналған пәндердің оқу

               жұмыс бағдарламасы                Cемей - 2013


                М А З М Ұ Н Ы :
1.Қолдану аясы
2.Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ережелер
4.Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы
5.Практикалық сабақтың тақырыптары
6.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
7.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
8.Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
9.Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ:
      «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні бойынша оқу-әдістемелік
кешені университеттің барлық мамандықтардың 1 курстың  оқу  топтарына
арналған.  Оқу-әдістемелік кешенде  педагогикалық  мамандық  пен  оның
қоғамдағы маңызы,  болашақ ұстаздарға педагогтық мамандықтың әлеуметтік
құндылығын, қоғамдық маңызын ашып көрсету және мұғалім тұлғасына қойылатын
талаптармен таныстыру және т.б. маңызды мәліметтері қамтылған.
   Оқыту үрдісінде студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі және
қажеттілегімен, курс саясатымен студенттерді таныстырады. Пәннің  оқу-
әдістемелік кешені студенттердің пәнді танудағы басшылыққа алатын оқу
көмекші құралы ретінде пайдалануға құрастырылды.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР:
   Мамандыққа кіріспе пәнінен осы оқу бағдарламасы  пәннен  типтік
бағдарламаға сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда мына құжаттар
негізінде негіз болады:
  - Барлық мамандығының жалпы білім беретін стандарты ҚР,  Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген 13.02.2012 жылғы білім заңы, СТУ 042-ГУ-4-2013 университетінің
«Пәннің оқу - әдістемелік кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар»
стандарты.
     - ДП-042-1.01.-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
және мазмұны» құжаттық процедурасы.

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:
   3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   Мамандыққа кіріспе пәні қазіргі уақытта барлық мамандықтарға міндетті
өткізілетін пән. Себебі пәні адамзат мәдениетінің ерекше саласы ретінде
қоғамдағы әлеуметік - мәдени тұтастықты жасап, бүкіл адамзаттың ақыл-ойын
жинақтаушы ғылым.
   «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәнін қазіргі кезеңдегі оқыту
студенттің өзіндік көзқарастарын қалыптастыру арқылы  тұлғаның  рухани
жетілуіне үлкен әсер етеді. Болашақ мұғалімдерді даярлауда арнайы пәндермен
қатар әлеуметтік – гуманитарлық пәндердің де алатын орны ерекше. Ал тікелей
ұстаздыққа байланысты білімдермен қаруландырытын және практика жүзінде
іскерлік пен дағдыларын қалыптастыратын педагогикалық пәндердің маңызы зор.
Педагогикалық мамандыққа даярлауда студеттердің жеке тұлға ретінде өсуі,
жан-жақты дамуы байқалады, себебі олар басқаларға тәрбие беру үшін ең
алдымен өздері тәрбиелі болуға тиісті. «Педагогикалық мамандыққа кіріспе»
сабақтарында студенттерге теориялық білімдерді меңгерумен қатар  түрлі
треинингтер мен сауалнамалар арқылы өздерін болашақ маман ретінде зерттеуге
үйрету көзделеді. Болашақ мұғалімдерді даярлау барысында  қарастырылып
отырған пән негізінде білім берудің әлеуметтік сипаты, мұғалім еңбегінің
қоғамдық мәні, жас мамандардың қоғам болашағы алдындағы жауапкершіліктері
қарастырылады.
   3.2 Бұл курстын мақсаты студентерді педагогика пәнімен, мазмұны және
міндеттерімен таныстыру.

   3.3 Пәнді оқытудын негізгі мақсаты - болашақ мұғалімдерді педагог
қызметінің  әлеуметтік  жауапкершілігімен,  гуманитарлық  маңыздығымен
таныстыру және олардың бойында педагогикалық қызметке қажетті педагогикалық
бақыттылықты, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру болып табылады.

   3.4 Пәнді оқу барысында студент білу керек:
- мұғалімдік кәсіпті меңгеруге деген жағымды ынтаны қалыптастыру;
- студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекеттерінің шығармашылық  сипатына
саналы түрде мүмкіндік туғызу;
- әр студенттің мұғалімдік сапасын дербес қалыптастыруға, өздерін өздері
шыңдап іске асыруға жағдай жасау.


   3.5 Курстың талаптары:
студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.
  • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,
  • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,
  • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру
  • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру

   3.6 Пререквизиттер:
      «Педагогикалық  мамандыққа  кіріспе»  пәнін  меңгеру  үшін
  студенттерге келесі пәндерді қосымша оқуы қажет:
   • Педагогика;
   • Психология;
   • Тарих;
   • Мәдениеттану;
   • Пәлсапа.


     3.7 Постреквизиттер:
   Пән туралы білім келесі пәндерді меңгерту үшін қажет:
  • Жалпы педагогика;
  • Этнопедагогика;
  • Психология;
  • Пәлсапа;


КЕСТЕ 1. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме
|Кур|Семестр      |Несие          |Лек |Сем         |
|с |         |             |(сағ)|(сағ)        |
|1 |2         |3            |4  |5          |
|Лекциялық сабақтар                             |
|1 |Білім беру кәсіби |Қазіргі заманғы білім  |1  |1. ҚР «Білім туралы» |
|  |іс-әрекеттің   |беру.          |   |заңы. Астана. - 2007.|
|  |жүйесі мен    |«Білім беру» ұғымына   |   |2. Гсршунский Б.С.  |
|  |компонентті    |аспектілік жағынан келу.|   |Философия образования|
|  |маманның қалыптасу|Білім беру жүйелі    |   |для XXI века. - М.  |
|  |нәтижесі.     |негіздеу объектісі    |   |1998.        |
|  |         |ретінде.         |   |3.Педагогика: Қазақша|
|  |         |             |   |және орысша     |
|  |         |             |   |түсіндірме      |
|  |         |             |   |терминологиялық   |
|  |         |             |   |сөздік //Ғыл.жетекш. |
|  |         |             |   |жасаған және жалпы  |
|  |         |             |   |ред. Басқарған проф. |
|  |         |             |   |Ш.К.Беркімбаева, проф|
|  |         |             |   |А.Қ.Құсаинов. -   |
|  |         |             |   |Алматы; 2007. - 248 |
|  |         |             |   |бет.         |
|  |         |             |   |4. Бордовская Н.В., |
|  |         |             |   |Реан А.А. Педагогика:|
|  |         |             |   |учебное пособие.   |
|  |         |             |   |-СПб., 2007. - 304 с.|
|2 |Білім беру кәсіби |«Білім беру» ұғымына   |2  |1. Жексенбаева У.Б. |
|  |іс-әрекеттің   |аспектілік жағынан келу.|   |Компетентностно   |
|  |жүйесі мен    |Білім беру жүйелі    |   |ориентированное   |
|  |компонентті    |негіздеу объектісі    |   |образование в    |
|  |маманның     |ретінде.         |   |современной школе:  |
|  |қалыптасу     |Білім беру құндылық   |   |учебно-методическое |
|  |нәтижесі.     |ретінде.         |   |пособие - Алматы,  |
|  |         |Білім беру жүйесі.    |   |2009 - 190 с.    |
|  |         |ҚР «Білім туралы» заңынан|   |2. Решетников П.Е.  |
|  |         |білім беру жүйесінің   |   |Нетрадиционная    |
|  |         |негізгі міндеттерін   |   |технологическая   |
|  |         |сипаттаңыз.       |   |система подготовки  |
|  |         |             |   |учителей: Рождение  |
|  |         |             |   |мастера.- М., 2000. -|
|  |         |             |   |304 с.        |
|  |         |             |   |3. Концепция     |
|  |         |             |   |непрерывного     |
|  |         |             |   |педагогического   |
|  |         |             |   |образования педагога |
|  |         |             |   |новой формации    |
|  |         |             |   |республики Казахстан.|
|  |         |             |   |Алматы. 2005.    |
|3 |Жеке тұлға    |Жеке тұлға ұғымы және  |2  |1.Қожахметова К.   |
|  |педагогиканың   |оның қысқаша сипаттамасы.|   |Казахская      |
|  |негізгі мәселесі |Жеке тұлғаға бағытталған |   |этнопедагогика:   |
|  |ретінде.     |білім берудің      |   |методология, теория, |
|  |         |концепсиясы.       |   |практика.-      |
|  |         |Мұғалім тәрбие мен білім |   |Алматы.-1998.-317 с. |
|  |         |беру саласындағы     |   |2.Аймауытов Ж.    |
|  |         |тәжірибелік жұмысты   |   |Педагогическое    |
|  |         |жүргізуші тұлға ретінде. |   |руководство (учебное |
|  |         |Студенттердің болашақ  |   |пособие), Оренбург. |
|  |         |мамандығының маңыздылығын|   |1924. «Психология»  |
|  |         |саналы түсінуі мен    |   |Алматы. 1995.    |
|  |         |қызығушылығы негізінде  |   |3.Қалиев С. Қазақ  |
|  |         |жеке тұлғаның өсуі үшін |   |халқының       |
|  |         |мұғалімдік мамандықты  |   |салт-дәстүрі.-    |
|  |         |таңдауы.         |   |Алматы. 1991.    |
|  |         |             |   |4.Табылды Ә. Ұстаз  |
|  |         |             |   |тәлімі- Алматы:   |
|  |         |             |   |«Білім», 2006.- 248 |
|  |         |             |   |бет.         |
|4 |Жалпы адамзаттық |ҚР қоғамдық саяси өмірі |1  | 1.Қожахметова К.  |
|  |құндылықтар мен  |мен рухани мәдениетіндегі|   |Казахская      |
|  |ұлттық идея.   |дәстүрлер.        |   |этнопедагогика:   |
|  |         |Саяси құндылықтар    |   |методология, теория, |
|  |         |қоғамның әлеуметтік –  |   |практика.-      |
|  |         |рухани деңгейінің    |   |Алматы.-1998.-317 с. |
|  |         |құбылысы:        |   |2.Аймауытов Ж.    |
|  |         |Этномәдени ортада әлемдік|   |Педагогическое    |
|  |         |білім кеңістігінде    |   |руководство (учебное |
|  |         |ұлтаралық қатынас    |   |пособие), Оренбург. |
|  |         |мәдениеті мен өзара   |   |1924. «Психология»  |
|  |         |байланысты көп мәдени  |   |Алматы. 1995.    |
|  |         |жеке тұлғаны       |   |3.Табылды Ә. Ұстаз  |
|  |         |қалыптастыру.      |   |тәлімі- Алматы:   |
|  |         |             |   |«Білім», 2006.- 248 |
|  |         |             |   |бет.         |
|  |         |             |   |4.Толеубекова Р.   |
|  |         |             |   |Адамгершілік тәрбиесі|
|  |         |             |   |туралы. Алматы, 1994 |
|5 |Педагогикалық   |Мұғалім еңбегінің    |1  |1.Қазақстан     |
|  |мамандық пен оның |әлеуметтік маңызы.    |   |Республикасының   |
|  |қоғамдағы маңызы. |Педагогикалық мамандықтың|   |«Білім туралы» заңы. |
|  |         |тарихы.         |   |Астана, Ақорда, 2007 |
|  |.         |Мұғалімге қойылатын   |   |жылғы шілденің 27-сі.|
|  |         |талаптар, оның құқықтары |   |№ 319-Ш ҚРЗ.     |
|  |         |мен міндеттері.     |   |2.ҚР білім береуді  |
|  |         |             |   |дамытудың 2005-2010 |
|  |         |             |   |жылдарға арналған  |
|  |         |             |   |Мемлекеттік     |
|  |         |             |   |багдарламасы. Астана,|
|  |         |             |   |2005. 31 бет.    |
|  |         |             |   |3. И.Е.Синица.    |
|  |         |             |   |Педагогикалык әдеп  |
|  |         |             |   |және ұстазды     |
|  |         |             |   |4. Берікханова А.Е. |
|  |         |             |   |Педагогикалық    |
|  |         |             |   |мамандыққа кріспе.  |
|  |         |             |   |Оқу құралы.: А.2009ж |
|  |         |             |   |           |
|  |         |             |   |5. Бабаев С.Б,    |
|  |         |             |   |Оңалбек Ж.К. «Жалпы |
|  |         |             |   |педагогика» Алматы  |
|  |         |             |   |2006.        |
|6 |Педагогикалық   |Мұғалімнің кәсіби     |6  |1. Қазақстан. Ұлттық |
|  |іс-әрекеттің   |іс-әрекетінің сипаттамасы.|   |энциклопедия/ Бас  |
|  |ерекшелік     |Педагогикалық процесс –  |   |ред. Б.Аяған. -   |
|  |сипаттамасы    |мұғалім іс-әрекетінің   |   |Алматы: «Қазақ    |
|  |         |объектісі.        |   |энциклопедиясы».   |
|  |         |Педагогикалық процессті  |   |2006. - 704 б.    |
|  |         |басқарудағы мұғалімнің  |   |2. Жексенбаева У.Б. |
|  |         |қызметтері.        |   |Компетентностно   |
|  |         |Мұғалімнің кәсіби-маңызды |   |ориентированное   |
|  |         |қасиеттері.        |   |образование в    |
|  |         |             |   |современной школе:  |
|  |         |             |   |учебно-методическое |
|  |         |             |   |пособие. Алматы,   |
|  |         |             |   |2009-190с.      |
|  |         |             |   |3. Таубаева Ш.Т.   |
|  |         |             |   |Государственные   |
|  |         |             |   |образовательные   |
|  |         |             |   |стандарты высшего  |
|  |         |             |   |профессионального  |
|  |         |             |   |образования:     |
|  |         |             |   |методология, теория и|
|  |         |             |   |технология      |
|  |         |             |   |проектирования в   |
|  |         |             |   |компетентностном   |
|  |         |             |   |формате /Білім    |
|  |         |             |   |әлемінде. В мире   |
|  |         |             |   |образования. №1-3,  |
|  |         |             |   |2006.с 19-28.    |
|7 |Мұғалім      |Педагогикалық іс-әрекет  |1  |1. Таубаева Ш.Т.   |
|  |педагогикалық   |ұғымы және оның құрылымы. |   |Государственные   |
|  |іс-әрекеттің   |Педагогикалық процесс   |   |образовательные   |
|  |субъектісі    |мұғалім іс-әрекетінің   |   |стандарты высшего  |
|  |ретінде.     |объектісі.        |   |профессионального  |
|  |         |Мұғалімнің жеке тұлғасының|   |образования:     |
|  |         |ізгілікті бағыттылығы.  |   |методология, теория и|
|  |         |Педагогтың жалпы және   |   |технология      |
|  |         |кәсіби мәдениеті.     |   |проектирования в   |
|  |         |Мұғалімнің педагогикалық |   |компетентностном   |
|  |         |этикасы мен әдептілігі.  |   |формате /Білім    |
|  |         |             |   |әлемінде. В мире   |
|  |         |             |   |образования. №1-3,  |
|  |         |             |   |2006.с 19-28.    |
|  |         |             |   |2.Синица И.Е.    |
|  |         |             |   |Педагогтық әдеп және |
|  |         |             |   |ұстаздық       |
|  |         |             |   |шеберлік.Алматы.1987.|
|  |         |             |   |- 2236.       |
|  |         |             |   |3.Мижериков В.А.   |
|  |         |             |   |Ермоленко М.Н.    |
|  |         |             |   |Введение в      |
|  |         |             |   |педагогическую    |
|  |         |             |   |деятельность: Уч.  |
|  |         |             |   |пос. для студентов  |
|  |         |             |   |пед. уч. зав. - М.  |
|  |         |             |   |2002. - 268 с.    |
|8 |Мұғалімнің    |Шығармашылық ұғымы.    |1  |1.Б.Р.Айтмамбетова.Жа|
|  |шығармашылық   |Шығармашылық мәдени-тарихи|   |ңашыл-педагогтар   |
|  |іс-әрекетінің   |құбылыс.         |   |идеялары мен     |
|  |жалпы сипаттамасы.|Қиялмен шығармашылық.   |   |тәжірибелері. Алматы.|
|  |         |Шығарамшылық ойлау ұғымы. |   |- 1991.       |
|  |         |             |   |2.Мамандыққа кіріспе.|
|  |         |             |   |Педагогика      |
|  |         |             |   |институттарының   |
|  |         |             |   |студенттеріне    |
|  |         |             |   |арналған оқу     |
|  |         |             |   |құралы.Л.И.Рувинский,|
|  |         |             |   |В.А.Кан-Калик,Д.М.Гри|
|  |         |             |   |шин т.б. Алматы: «Ана|
|  |         |             |   |тілі», 1990. -208  |
|  |         |             |   |бет.         |
|  |         |             |   |3.Диагностика    |
|  |         |             |   |успешности учителя: |
|  |         |             |   |Сборник       |
|  |         |             |   |методических     |
|  |         |             |   |материалов для    |
|  |         |             |   |директоров и     |
|  |         |             |   |заместитслей     |
|  |         |             |   |директоров      |
|  |         |             |   |учеб.заведений,   |
|  |         |             |   |руководителям школ. —|
|  |         |             |   |М.: - 2001. - 160 с. |
|9 |Мұғалім тұлғасының|Педагогикалық       |1  | Станкин М.И.    |
|  |дамуындағы    |қарым-қатынас шығармашылық|   |Психология общения. |
|  |іс-әрекеттің ролі.|ретінде.         |   |Курс лекции, М., 2000|
|  |         |Педагогикалық       |   |г.          |
|  |         |қарым-қатынас стилі,   |   |2. Поваляева М.А.,  |
|  |         |түрлері, құрылымы.    |   |Рутер О.А.      |
|  |         |Педагогикалық       |   |Невербальные средства|
|  |         |қарым-қатынастағы     |   |общения. - Ростов  |
|  |         |мұғалімнің сөзі.     |   |н/Д.: 2004. - 352 с. |
|  |         |             |   |3. Хан Н.Н.     |
|  |         |             |   |Сотрудничество в   |
|  |         |             |   |педагогическом    |
|  |         |             |   |процессе школы.   |
|  |         |             |   |-Алматы: 1997. -212 |
|  |         |             |   |с.          |
|  |         |             |   |4. Елеусізова С.   |
|  |         |             |   |Қарым-қатынас    |
|  |         |             |   |психологиясы.,    |
|  |         |             |   |Алматы, 1995 ж.   |
|10 |Педагогикалық   |Өздігінен білімін    |2  |Станкин М.И..    |
|  |қарым-қатынас   |көтеру, өзін-өзі    |   |Психология общения: |
|  |түрлері, құбылысы |тәрбиелеу ұғымы және  |   |курс лекций. М. -  |
|  |мен стилі.     |олардың ерекшеліктері. |   |2000. - 304 с.    |
|  |          |Мұғалімнің кәсіби    |   |Введение  в     |
|  |          |білімін көтеру.     |   |педагогическую    |
|  |          |Өзін-өзі тәрбиелеу   |   |деятельность.    |
|  |          |болашақ мұғалімнің   |   |А.С.Роботова,    |
|  |          |кәсіби дайындығының   |   |Т.В.Леонтьева, и др. |
|  |          |құралы.         |   |- М., 2000. - 208 с. |
|  |          |Өздігінен білімін көтеру|   |Айсмонтас Б.Б.    |
|  |          |жеке тұлғаның      |   |Педагогическая    |
|  |          |шығармашылық      |   |психология: Схемы и |
|  |          |мүмкіндігінің қалыптасуы|   |тесты. -М., 2002.-208|
|  |          |мен дамуының көзі.   |   |с.          |
|  |          |            |   |Виктор Пекелис. Адам |
|  |          |            |   |қабілетінің қайнары. |
|  |          |            |   |Алматы, 1976. -196 б |
|11 |Қазіргі білім беру |.Білім берудегі     |1  |1. Жексенбаева У.Б. |
|  |парадигмасындағы  |дүниежүзілік дағдарыстың|   |Компетентностно   |
|  |негізгі бағыттар. |негізгі белгілері.   |   |ориентированное   |
|  |          |Кәсіптік білім беру   |   |образование в    |
|  |          |саласында болашақ    |   |современной школе:  |
|  |          |мамандарды даярлаудағы |   |учебно-методическое |
|  |          |кездесетін проблемалар. |   |пособие - Алматы,  |
|  |          |Философия мен      |   |2009 - 190 с.    |
|  |          |педагогиканың байланысы |   |2. Решетников П.Е.  |
|  |          |- XXI ғасырдағы білім  |   |Нетрадиционная    |
|  |          |беруді дамытудың басты |   |технологическая   |
|  |          |бағыты ретінде.     |   |система подготовки  |
|  |          |            |   |учителей: Рождение  |
|  |          |            |   |мастера.- М., 2000. -|
|  |          |            |   |304 с.        |
|  |          |            |   |3.Концепция     |
|  |          |            |   |непрерывного     |
|  |          |            |   |педагогического   |
|  |          |            |   |образования педагога |
|  |          |            |   |новой формации    |
|  |          |            |   |республики Казахстан.|
|  |          |            |   |Алматы. 2005.    |
|  |          |            |   |4.Қазақстан     |
|  |          |            |   |Республикасының   |
|  |          |            |   |мемлекеттік жалпыға |
|  |          |            |   |міндетті білім беру |
|  |          |            |   |стандарты. Негізгі  |
|  |          |            |   |ереже. Астана, 2006. |
|  |          |            |   |68 бст.       |
|  |          |            |   |5.Балтабаев М.Х.   |
|  |          |            |   |Педагогическая    |
|  |          |            |   |культурология:Учебное|
|  |          |            |   |пособие.       |
|  |          |            |   |Респ.изд.каб.    |
|  |          |            |   |Казахской академии  |
|  |          |            |   |образованияим.    |
|  |          |            |   |И.Алтынсарина. -   |
|  |          |            |   |Алматы, 2000. - 268 |
|  |          |            |   |с.          |
|12 |Оқыту технологиясы |Технология және     |1  |Жексенбаева У.Б.   |
|  |          |педагогикалық технология|   |Компетентностно   |
|  |          |ұғымы.         |   |ориентированное   |
|  |          |Педагогикалық      |   |образование в    |
|  |          |технологиялардың білім |   |современной школе:  |
|  |          |беру мекемелеріндегі  |   |учебно-методическое |
|  |          |жауап беретін шарттары. |   |пособие - Алматы,  |
|  |          |Оқытудың жаңа      |   |2009 - 190 с.    |
|  |          |технологиялары ұсынған |   |Решетников П.Е.   |
|  |          |қағидалар.       |   |Нетрадиционная    |
|  |          |            |   |технологическая   |
|  |          |            |   |система подготовки  |
|  |          |            |   |учителей: Рождение  |
|  |          |            |   |мастера.- М., 2000. -|
|  |          |            |   |304 с.        |
|  |          |            |   |Концепция      |
|  |          |            |   |непрерывного     |
|  |          |            |   |педагогического   |
|  |          |            |   |образования педагога |
|  |          |            |   |новой формации    |
|  |          |            |   |республики Казахстан.|
|  |          |            |   |Алматы. 2005.    |
|  |          |            |   |Қазақстан      |
|  |          |            |   |Республикасының   |
|  |          |            |   |мемлекеттік жалпыға |
|  |          |            |   |міндетті білім беру |
|  |          |            |   |стандарты. Негізгі  |
|  |          |            |   |ереже. Астана, 2006. |
|  |          |            |   |68 бст.       |
|  |          |            |   |Балтабаев М.Х.    |
|  |          |            |   |Педагогическая    |
|  |          |            |   |культурология:Учебное|
|  |          |            |   |пособие.       |
|  |          |            |   |Респ.изд.каб.    |
|  |          |            |   |Казахской академии  |
|  |          |            |   |образованияим.    |
|  |          |            |   |И.Алтынсарина. -   |
|  |          |            |   |Алматы, 2000. - 268 |
|  |          |            |   |с.          |

5. Студенттердің практикалық жұмыстарының тақырыптары

Тақырып 1.Білім беру дүниежүзілік ақпаратты  контекстегі  көп
аспектілі
құбылыс ретінде.    Реферат тақырыптары:
 1.ХХ1 ғасырдағы білім берудің негізгі даму бағыттары.
 2.Білім беру - әлеуметтік құбылыс.
 3.Білім беру мен қоғам арасындағы байланыс.

Тақырып 2.Жеке тұлғаның кәсіби қалыптасуы.
Бақылау сұрақтары:
  1.Индвид, жеке тұлға, даралық ұғымдарының айырмашылығы неде?
  2.Жеке тұлға ұғымының өзегі не?
  3.Жалпы адамзаттық құндылықтар дегеніміз не?

 Тақырып 3. «Мұғалім құқығы» және «оқушы құқығы»
 Тапсырма.1.Салыстырмалы кесте құрыңыз.

|№ |   Мұғалім құқықтары    |   Оқушы құқықтары      |
|1. |               |                 |
|2. |               |                 |
|3..|               |                 |
|. |               |                 |

Тақырып 4.Мұғалім мен тәрбиеші іс-әрекетінің ерекшеліктері.
Тапсырма 1.Мұғалімге қажетті кәсіби-маңызды қасиеттердің қайсысы
сізде көп
кездесетіні туралы жазып көріңіз.
Тақырып 5.Болашақ маманның шығармалық іс-әрекетін  ынталандыру
мәселесі.
Тапсырма: Өз шығармашылығыңызды дамытудың жеке жоспарын жасап
көріңіз.
Тақырып 6.Мектептегі оқу-тәрбие жұмысының диагностикасы.
Тақырып: 7.Білім беру оқыту процесінің нәтижесі.
Тапсырма: Конспект.
Тақырып: 8.Қазіргі замандағы философиялық мәнісіндегі білім беру.
Тапсырма: Қазіргі кездегі білім берудің 4 аспектісінің өзара
байланысын мысалдармен
дәлелдеңіз.
Тақырып: 9.Қазіргі қоғамдағы мұғалімнің орны.
Тапсырма: Дөңгелек стол ұйымдастыру.
Тақырып: 10.Педагогикалық қарым-қатынас түрлері,құбылысы,стилі.
Тапсырма: Қарапайым тұрмыстық қарым-қатынас пен педагогикалық қарым-
қатынастың салыстырмалы кестесін салып талдау жасаңыз.


  1. Пәннің оқу-әдістемелік картасы


       Кесте 3 СОӨЖ тапсырмалары және орындалу мерзімі

|№  |Тапсырма тақырыбы.     |Тапсырма мазмұны        |Формасы   |Өтілу мерзімі |
|1  |Жеке тұлғаның кәсіби    |Тақырып бойынша бақылау    |Бақылау   |Қыркүйек    |
|  |қалыптасуы.        |сұрақтарын дйындаңыз.     |сұрақтары  |        |
|2  |Мұғалімнің этикалық    |Тақырып бойынша баяндама    |Баяндама  |Қыркүйек    |
|  |мәдениетінің негізі.    |жасаңыз.            |      |        |
|3  |Мұғалім мен тәрбиеші    |Ерекшеліктерін көрсете отырып |Шығарма жазу|Қазан     |
|  |іс-әрекетінің       |шығарма жазыңыз.        |      |        |
|  |ерекшеліктері.       |                |      |        |
|4  |Болашақ маманның      |Тапсырма: Өз          |Жеке    |Қазан     |
|  |шығармашылық іс-әрекетін  |Шығармашылығыңызды       |жоспар   |        |
|  |ынталандыру мәселесі.   |дамытудың жеке жоспарын    |жасаңыз   |        |
|  |              |жасап көріңіз.         |      |        |
|5  |Педагогтың         |Профессиограмма жасаңыз.   |Схема құру |Қазан     |
|  |профессиограммасын жасау. |                |      |        |
|6  |Қазіргі қоғамдағы     |Дөңгелек столға дайындық.   |Дөңгелек  |Қараша     |
|  |мұғалімнің орны.      |                |стол    |        |
|7  |Педагогикалық қарым-қатынас|Кесте құру.          |Кесте    |Қараша     |
|  |түрлері, құбылысы мен   |Кәсіби іс-әрекет пен      |      |        |
|  |стилі.           |педагогикалық іс-әрекеттің   |      |        |
|  |Қарым-қатынас–мұғалімнің  |салыстырмалы          |      |        |
|  |кәсіби шығармашылық    |кестесін            |      |        |
|  |іс-әрекетінің құрамды   |сызып көрсетіңіз.       |      |        |
|  |бөлігі.          |                |      |        |
|8  |ҚР 12- жылдық білім беруге|Бақылау сұрақтары:       |Бақылау   |Желтоқсан   |
|  |көшу жағдайындағы қазіргі |1.12-жылдық орта білім беруге |сұрақтары  |        |
|  |мектеп жүйесі.       |көшудің негізгі себептері   |      |        |
|  |              |қандай?            |      |        |
|  |              |2.12-жылдық орта білім беру  |      |        |
|  |              |неше сатыдан тұрады?      |      |        |
|  |              |3.«Бейіндік оқыту» деген ұғымды|      |        |
|  |              |қалай түсінесіз?        |      |        |
|9  |«ХХІ ғасыр мұғалімі» ол  | Тапсырма 1.Эссе жазу     |Шығарма жазу|Желтоқсан   |
|  |қандай ?          |Тапсырма2.ХХІ ғасыр      |      |        |
|  |Қазіргі білім беру     |мұғалімінің моделін,      |      |        |
|  |жүйесіндегі мұғалімнің жеке|үлгісін жасап         |      |        |
|  |тұлғасына деген талаптар. |көрсетіңіз.          |      |        |


          СӨЖ тапсырмалары және орындалу мерзімі

|№ |Тақырыптар    |СӨЖ тапсырмалар мазмұны         |Формасы    |Өтілу   |
|  |         |                     |       |мерзімі  |
|1 |Жеке тұлғаның  |А. 1. Жеке бастың дамуындағы тәрбиенің  |Тәжірибелік  |Қыркүйек  |
|  |тәрбиесі     |шешуші рөлін көрсету үшін үздіксіз    |тапсырма   |      |
|  |қалыптасуы    |педагогикалық тәжірибе барысында     |       |      |
|  |         |оқушыларға байқау жүргізу арқылы нақтылы |       |      |
|  |         |мысалдар іріктеп алу және оларға     |       |      |
|  |         |педагогикалық, психологиялық талдау жасау.|       |      |
|  |         |                     |       |      |
|  |         |Мектеп мұғалімінін кәсіби құрылымын жасау.|       |      |
|  |         |2. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай |       |      |
|  |         |мұғалімдер мен ата- аналардың қарым –   |       |      |
|  |         |қатынас жасау тәжірибесіне байқау жүргізу |       |      |
|2 |Үздіксіз тәжірибе|1. Екі-үш окушының мінез-құлықтарын   |Ерікті жазбаша|Қазан   |
|  |жұмысына арналған|бақылау, оның тәрбиелік дәрежесін бағалау |түрде.    |      |
|  |тапсырма:    |үшін материал жинау.           |       |      |
|  |         |2. Мектепке барган кезде бір сыныптың  |       |      |
|  |         |оқушыларына "Біздің сынып" тақырыбына   |       |      |
|  |         |шығарма жазуды ұсыныңыз. Шығармаларды   |       |      |
|  |         |талдау негізінде оқушылардың       |       |      |
|  |         |ынта-ықыласын, олардың өздері жазған   |       |      |
|  |         |оқиғаларға, жолдастарына деген      |       |      |
|  |         |қарым-катынасын сипаттап берсін.     |       |      |
|  |         |3. Сыныптардың бірінде жоғары сынып   |       |      |
|  |         |оқушыларының оқырмандық мүдделерін зерттеу|       |      |
|  |         |жөніндегі сауалнама жүргізіңіз. Оқушыларға|       |      |
|  |         |шамамен мына сұрақтарға жауап беруді   |       |      |
|  |         |ұсыныңыз: оқу тоқсанында қандай кітаптар |       |      |
|  |         |оқыдың, олардың қайсысы ұнады және    |       |      |
|  |         |неліктен, шығармасын өзің көп оқитын   |       |      |
|  |         |жазушыны ата?               |       |      |
|  |         |Алынған жауаптарды талдаудың негізінде  |       |      |
|  |         |адамгершілік тәрбиесіне байланысты әңгіме |       |      |
|  |         |өткізіңіз.                |       |      |
|3 |Сынып      |1. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының  |Тәжірибелік  |Қазан   |
|  |жетекшісінің ата |жоспарымен танысу (ата – аналармен жұмыс |тапсырма   |      |
|  |– аналармен   |бөлімі) Сынып жетекші мен ата – аналардың |       |      |
|  |атқаратын    |бірлесіп атқаратын жұмыстарының негізгі  |       |      |
|  |жұмыстарының   |бағыттарының тізімін жасау        |       |      |
|  |формалары мен  |2. Оқушының жалпы міндеттер өмірін тиімді |       |      |
|  |әдістері     |ұйымдастыру, атқаратын қызметі, отбасы  |       |      |
|  |         |мүшелерінің арасындағы қарым – қатынасын |       |      |
|  |         |зерттеудің жоспары мен әдістемелерін   |       |      |
|  |         |жасаңыз                  |       |      |
|4 |Қазіргі     |1.Оқу бағдарламасыан қалаған пәнінің   |Баяндама.   |Қараша   |
|  |мектептегі білім |мазмұнымен танысып, түсініктемені мұқият |       |      |
|  |берудің мазмұны |оқу.                   |       |      |
|  |         |2.Оқушылардың білімі, іскерлігі, дағдысына|       |      |
|  |         |қойылатын талаптармен танысу.       |       |      |
|  |         |3.Әдістемелік кешенді талдау       |       |      |
|5 |Озық       |1.Жаңашыл мұғалімдердің жаңалықтарының  |Схема     |Желтоқсан |
|  |педагогикалық  |сыры                   |құрастыр.   |      |
|  |тәжірибе     |2. Архимед мектебі, оның ерекшелігі    |       |      |
|  |         |3.Қанипа Бітібаева –жаңашыл ұстаз     |       |      |
|6 |Оқушылар ұжымын |1.Балалар ұжымы туралы ұғым және оның   |Бақылау    |Желтоқсан |
|  |қалыптастыру   |құрылымы мен белгілері          |сұрақтары.  |      |
|  |         |2.Балалар ұжымының тәрбиелік мәні     |Сұрақтарға  |      |
|  |         |3.Ұжымның жеке адамның дамуына әсері   |нақты жауап  |      |
|  |         |4. Оқушылар ұжымы қалыптасуының негізгі  |табыңыз.   |      |
|  |         |сатылары                 |       |      |

  2. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


   Кесте 4
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал |Экземпляр  |Студент саны|Қамтамасыз |
|аты               |саны     |      |ету пайызы |
|1                |2      |3      |4      |
|Бабаев С.Б, Оңалбек Ж.К. «Жалпы |20      |      |      |
|педагогика» Алматы 2006.     |       |      |      |
|Берікханова А.Е. Педагогикалық  |30      |      |      |
|мамандыққа кріспе. Оқу құралы.: |       |      |      |
|А.2009ж Табылды Ә. Ұстаз тәлімі-|       |      |      |
|Алматы: «Білім», 2006.- 248 бет. |       |      |      |
|Ж. Әбиев, А.М. Құдиярова, С.   |10      |      |      |
|Бабаев «Педагогика» Алматы 2004. |       |      |      |
|Е. Сағындықұлы «Педагогика»   |40      |      |      |
|Алматы 1999.           |       |      |      |
|Мамандыққа кіріспе. Педагогика  |15      |      |      |
|институттарының студенттеріне  |       |      |      |
|арналған оқу           |       |      |      |
|құралы.Л.И.Рувинский,В.А.Кан-Кали|       |      |      |
|к,Д.М.Гришин т.б. Алматы: «Ана  |       |      |      |
|тілі», 1990. -208 бет.      |       |      |      |
|И.Е.Синица. Педагогикалык әдеп |45      |      |      |
|және ұстазды           |       |      |      |
|Б.Р.Айтмамбетова.        |25      |      |      |
|Жаңашыл-педагогтар   идеялары |       |      |      |
|мен тәжірибелері. Алматы. - 1991.|       |      |      |
|Толеубекова Р. Адамгершілік   |5      |      |      |
|тәрбиесі туралы. Алматы, 1994  |       |      |      |
|«Педагогика» Абай атындағы Қазақ |15      |      |      |
|Ұлттық педагогикалық       |       |      |      |
|университеті.          |       |      |      |
9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
1. «Педагогика» Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті.
2. Қоянбаев Р.М, Ыбраймжанов Қ.Т. «Жалпы бастауыш білім беру педагогикасы».
   Түркістан-2005.
3. Подласый И.П. Педагогика 1-2 том. Минск-1996.
4. Бабаев С.Б, Оңалбек Ж.К. «Жалпы педагогика» Алматы 2006.
5. С.Ш. Әбенбаев, А.М. Құдиярова, Ж.Ә. Әбиев «Педагогика» Астана 2003.
6. Ж. Әбиев, А.М. Құдиярова, С. Бабаев «Педагогика» Алматы 2004.
7. Е. Сағындықұлы «Педагогика» Алматы 1999.
8. Ж.Б.Қоянбаев «Педагогика» Алматы 1992.
9. Берікханова А.Е. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Оқу құралы.: А.2009ж
  Табылды Ә. Ұстаз тәлімі- Алматы: «Білім», 2006.- 248 бет.
10. Толеубекова Р. Адамгершілік тәрбиесі туралы. Алматы, 1994
11. И.Е.Синица. Педагогикалык әдеп және ұстазды
12. Б.Р.Айтмамбетова.  Жаңашыл-педагогтар   идеялары мен тәжірибелері.
  Алматы. - 1991.
13. Мамандыққа кіріспе. Педагогика институттарының студенттеріне арналған
  оқу құралы.Л.И.Рувинский,В.А.Кан-Калик,Д.М.Гришин т.б.  Алматы:  «Ана
  тілі», 1990. -208 бет.
14. Елеусізова С. Қарым-қатынас психологиясы., Алматы, 1995 ж.
15. Гсршунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М. 1998.
16. Жексенбаева У.Б.  Компетентностно  ориентированное  образование  в
  современной школе: учебно-методическое пособие - Алматы, 2009 - 190 с.
17. Решетников П.Е.  Нетрадиционная технологическая система подготовки
  учителей: Рождение мастера.- М., 2000. - 304 с.
18. Концепция непрерывного педагогического образования педагога  новой
  формации республики Казахстан. Алматы. 2005.
19.  Балтабаев  М.Х.  Педагогическая  культурология:Учебное  пособие.
  Респ.изд.каб. Казахской академии образованияим. И.Алтынсарина. - Алматы,
  2000. - 268 с.
20. Аймауытов Ж. Педагогическое руководство (учебное пособие), Оренбург.
  1924. «Психология» Алматы. 1995.
21. Станкин М.И. Психология общения. Курс лекции, М., 2000 г.
22. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие  для  етуд.высш.  учеб.
  заведений/ В.А. Сластенин, и др. - М.: - 2007. - 576 с.
23.  Введение   в   педагогическую   деятельность.   А.С.Роботова,
  Т.В.Леонтьева, и др. - М., 2000. - 208 с.
24. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты. -М., 2002.-208
  с.
25. Виктор Пекелис. Адам қабілетінің қайнары. Алматы, 1976. -196 б.

Негізгі әдебиеттер:
1. ҚР Конститутциясы.-Алматы:Қазақстан 1998.96-б.
2. ҚР «Білім туралы» Заңы / Егемен Қазақстан.11 маусым 1999
3. Бала құқығы туралы Конвенция Қазақстан мұғалімі 5 шілде 1995
4. 2005-2010 жылға дейінгі ҚР-да білім беруді дамытудың Мемлекеттік
  бағдарламасы / Егемен Қазақстан 11қазан 2004 ж.


5. ҚР-ның 12 жылдық білім беру Концепциясы Алматы,2002 ж.


6. ҚР жаңа формация педагогының үздіксіз педагогикалық білім беру
  тұжырымдамасы. Алматы, 2005 ж.
7. Назарбаев Н.А. Инновациялар мен оқу- білімді жетілдіру арқылы білім беру
  экономикасына / Егемен Қазақстан 27.05.2006.
8. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім  беру
  стандарты. Негізгі ереже. Астана, 2006. 68 бст.
9. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия/ Бас ред. Б.Аяған. - Алматы: «Қазақ
  энциклопедиясы». 2006. - 704 б.
Пәндер