Файл қосу


Пәннің мақсатыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты
ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.15/01-2013

«Дифференциалды психология»пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
№1 басылым 18.09.2013 ж.«ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(5В050300 «Психология» мамандықтарына )ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 
2013Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
              “__13__”  _____09_____ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
	Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №__1____  «_17_»____09____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды
Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова

	АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.Мазмұны

	Қолданыс аймағы
	Нормативтік сілтемелер
	Жалпы ережелер
	Оқу пәнінің мазмұны (молдулі) 
	Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
	Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
	Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
	Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
    «Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В050300 - «Психология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге жіне істеуге тиіс білімдерін таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    Осы  «Дифференциалды психология» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
	5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;
	5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша 	типтік оқу жоспары;
	СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;
	ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны». 
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
Дифференциалды психология – ол «Психология» мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге арналған маңызды психология саласының бірі. 
Дифференциалды психология психологиялық бөлімінде оқитын үшінші курс студентеріне арналған. Бұл курс бойынша студенттер адамдардың индивидуалды айырмашылықтардың психологиялық ерекшеліктерімен танысады. 

3.2 Пәннің мақсаты 
«Дифференциалды психология» пәнінің мақсаты – Студенттерді негізгі мәселелер бойынша шетел және қазақстандық дифференциалды психологияның теориялық зерттеулермен және практикалық нәтижелермен таныстыру.

3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
– ғылымдар жүйесіндегі индивидуалды аырмашылықтар психологиясының алатын орнын анықтау;
– жыныстық, нейрофизиологиялық, конституционалды және басқа да деңгейлерге негізделген айырмашылықтарды ашу;
–адамдарды тәрбиелеу , оқыту және кәсіби бағдарлау үшін дифференциалды психология саласында алынған білімдердің маңыздылығын түсіндіру. 

3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
– дифференциалды психологияның қазіргі уақыттағы мәселелерді білу;
	дифференциалды психологияның ғылыми ұғымдар аппаратын білу;
	индивидуалды аырмашылықтар психологиясының заңдылықтарын және құрылымын білу;
	меңгерген білімдерді практикада қодану тәсілдерін білу;
	ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу тәсілдерін білу;
	кәсіби қарым–қатынас дағдыларын даму.

3.5 Курс пререквизиттері: 
- жалпы психология;
- жалпы биология;
- зоопсихология;
- жас ерекшеліктер психология;
- физиология;
- әлеуметтік психология

3.6 Курстың постреквизиті:
- педагогикалық психология;
-психологиялық кеңес беру;
- психодиагностика негіздері;
- практикалық психология.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте 1

Курс
Семестр
Кредит
Саны   

ЛК
(сағ.)
СПС
(сағ)
Лаб.С

СӨЖО
(сағ)
СӨЖ
(сағ)
Барлығы
Қортын.
бақылау
формасы
1
1
3
30
15
-
22,5
67,5
135
емтихан


4ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 Кесте 2

№
Тақырып атауы мен мазмұны
Сағат саны

Дәріс сабақтары
1
Дифференциалды психология ғылым ретінде
2
2
Дифференциалды психологияның зерттеу әдістері
2
3
Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы
4
4
Дене құрылымы және әрекет-қылық.
2
5
Оқыту және дара айырмашылықтар.
2
6
Адамның мінездік ерекшеліктері
2
7
Мінез психопатологиясы
2
8
Жанұялық ұқсастық.

2
9
Ақыл-ой жетіспеушілігі.
2
10
Дарындылық мәселесі
2
11
Дифференциалды психологиядағыгендерлік аспектілері
4
12
Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.
2
13
Мәдени айырмашылықтар.
2
Практикалық (семинар) сабақтар
1
Дифференциалды психологияның даму және қалыптасу тарихы	
1
2
Дифференциалды психологияның зерттеу әдістері 
1
3
Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы
2
4
Дене құрылымы және әрекет-қылық.
1
5
Оқыту және дара айырмашылықтар.
1
6
Адамның мінездік ерекшеліктері 
2
7
Жанұялық ұқсастық.
1
8
Ақыл-ой жетіспеушілігі.
1
9
Дарындылық мәселесі 
1
10
Дифференциалды психологиядағы гендерлік аспектілері
2
11
Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.
1
12
Мәдени айырмашылықтар.
1


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 
	Дифференциалды психологияға байланысты пікірлердің даму тарихы.
	Статистикалық әдістердің сипаты.
	Тұқым қуалаушылықтың құрылымдық және функционалды мінездемесі.
	Дене құрылымы мен әрекет-қылыққа байланысты негізгі сипаттамаларды оқып зерттеу: патологиялық жағдайлар, физиологиялық және психологиялық факторлар.
	Ақыл-ой дамуына мектепте оқытудың әсері туралы мәселені шешуге байланысты түрлі концепцияларды оқып зерттеу.
	Қазіргі психологиядағы мінез мәселесі.
	Жасөспірімдер психопатиясы.
	Асыранды жанұялар мен балалар үйінде тәрбиеленуші балалар дамуы мәселесіне теоретикалық талдау жасау.
	Ақыл-ой жетіспеушілігінің этиологиясын оқып-зерттеу, клиникалық классификациялары.
	Дарындылықты дамытудың факторлары.
	Жыныстық айырмашылықтардың биологиялық және мәдени факторлары, мысалдар келтіру.
	Жыныстық диформизм және онтогенездегі психикалық дамудың ерекшеліктері.А.Эрхард бойынша жыныстық айырмашылықтар.
	Әлеуметтік-кластық құрылымдарға талдау.
	Жыныстық әлеуметтену.
	Түрлі мәдениет өкілдерінің әрекет-қылығына салыстырмалы талдау жасау. 

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Кесте 3 

Тақырыптар
Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд 
Өздік оқуға арналған сұрақтар 
Бақылау формасы
Дәрістер
Практикалық (семинар) сабақтар1
2
3
4
5
Дифференциалды психология ғылым ретінде
Дифференциалды психология ғылым ретінде

Дифференциалды психология пәні туралы 
Дисскусия
Дифференциалды психологияның зерттеу әдістері 
Дифференциалды психологияның зерттеу әдістері 
Кесте
Индивидуалдылықты зерттеудегі жүйелі бағыт
Реферат
Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы
Тұқым қуалаушылық және қоршаған орта арақатынасы
Таратпа материалдар
Тұқым қуалаушылықтың құрылымдық және функционалды мінездемесі
Конспект
Дене құрылымы және әрекет-қылық.
Дене құрылымы және әрекет-қылық.
Сурет
Дене құрылымы мен әрекет-қылықтың өзара байланысының көптүрлілігі.
Конспект
Оқыту және дара айырмашылықтар.
Оқыту және дара айырмашылықтар.
ТСО
Индивид әрекет-қылығының дамуындағы оқытудың ролімен танысу.
Оқып-зерттелінген материалдар бойынша өз ой-тұжырымдарын бекіту
Адамның мінездік ерекшеліктері 
Адамның мінездік ерекшеліктері 
Таратпа материалдар
Мінез құрылымы
Конспект «Психологиялық типтер (К.Юнг)»
Мінез психопатологиясы
Мінез психопатологиясы
Схема «Акцентуацияларға байланысты теориялар»
К.Леонгардтың акцентуациялар типтері 

Жанұялық ұқсастық.
Жанұялық ұқсастық.
Баспа көздері
Ата-текті зерттеудің әдістерімен, эксперименталды зерттеулермен танысу. 
“Асыранды балалар” эссе.
Ақыл-ой жетіспеушілігі.
Ақыл-ой жетіспеушілігі.
ТСО
Тақырып сұрақтары бойынша теоретикалық анализ жасау.
Терминологиямен жұмыс.
Дарындылық мәселесі 
Дарындылық мәселесі 
Схема «Дарындылықты диагностикалау жолдары»
Қабілеттер мен дарындылық байланысы
Конспект
Дифференциалды психологиядағы гендерлік аспектілері
Дифференциалды психологиядағы гендерлік аспектілері
Суреттер
Келесі сұрақтар бойынша торетикалық анализ жасау: 1)қабілеттердегі жыныстық айырмашылықтар; 2) жеке тұлғалықтағы ж. айыр-р; 3) жетістікке жетудегі ж. айыр-р.
Хабарлама даярлау “Психика және әрекет-қылықтағы гендерлік айырмашылықтар мәселесі”
Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.
Әлеуметтік-кластық айырмашылықтар.
Кесте
Тақырып сұрақтары бойынша теоретикалық анализ жасау.
Терминологиямен жұмыс.
Мәдени айырмашылықтар.
Мәдени айырмашылықтар.
ТСО
Адамның даралық дамуына мәдениеттің әсері мәселесін меңгеру.
Реферат “Мәдениет және жеке тұлға”7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
Кесте 4

№ р/с
Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы
Саны
Студенттер саны
Қамтамасызетупайызы

1
Анастази А. Дифференциальная психология. – М , 2001
2
12
16,6
2
Психология индивидуальных различий. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982.
1
12
8,3

	ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер: 
8.1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические произведения. В 2-х т. – М.: Педагогика, 1980.
8.1.2. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении. – М.: Апрель Пресс, 2001. – (Серия «Кафедра психологии»).
8.1.3. Ахвердова О.А Дифференциальная психология. – СПб , 2004.
8.1.4. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев: Высшая школа, 1981.
8.1.5. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983.
8.1.6. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М.: Педагогика, 1986.
8.1.7. Психология индивидуальных различий. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982;
8.1.8. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. СПб., 2001.

8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:
8.2.1.Небылицын В.Д. Психофизиологическое исследование индивидуальных различий. – М.: Наука, 1976.
8.2.2. Психология индивидуальных различий. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1982.
8.2.3. Немов Р.С. Психология в 3-х томах. Т.1. – М, 1995. 
8.2.4.Немов Р.С. Психология в 3-х томах. Т.2. – М, 1995.
8.2.5. Психология личности. Тексты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М.: МГУ, 1982.ПОӘК 042-18-16.1.15/01-2013

№1 басылым 18.09.2013 ж. 
11 беттің -3шісі

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть