Файл қосу


Этникалық ерекшелік туралы түсінік|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                  |
|3-деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК       |УМКД 042-16.1.31/01-2013     |
|ПОӘК             |         |                 |
|«Этнопсихология» пәнінің   |_____2013 жылғы  |                 |
|оқытушыға арналған      |№ 2 басылым    |                 |
           050103 – Педагогика және психология
                «Этнопсихология»          ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2013


                  Кіріспе


Құрастырған: психология
кафедрасының     оқытушысы                  __________
Э.Ж.Кабдуалиева

Кафедра мәжілісінде бекітілген:
Хаттама №    «    »      2013ж


Психология кафедрасының
меңгерушісі,  псх.ғ.к.                    _____________
Г.К.Джумажанова


Психология-педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
талқыланып, бекітілді:
Хаттама №    «    »     2013ж

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы:     ___________ Т.Ш.Ахметова

Психология-педагогика факультетінің кеңесінде бекітілді:
Хаттама №    «    »     2013ж

Факультет  деканы:                      _____________
Р.Ж.Аубакирова                  Мазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5 СӨЖ тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

   «Этнопсихология» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін
оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы   050103 «Педагогика және
психология» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Осы «Этнопсихология» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
 - «5В010300» «Педагогика және психология» мамандығының  3.08.275-2006
 бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

 -  «5В010300» «Педагогика және психология» мамандығының типтік оқу
 жоспары;

 - СТУ 042-РГКП-СГУ-5-2012 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
 және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

 - ДП 042-1.07-2012  «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
 құрылымы» құжаттық іс-жоспары.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
Этникалық психология-грек тілінен аударғанда тайпа, халық туралы ғылым
деген мағынаны білдіреді. Этнопсихологиялық  құбылыстардың  функциясын,
мазмұнын, көріну спецификасының түп негізін түсіну үшін, психология мен
жоғарыда қарастырылған  ғылымдарды  дұрыс  түсінуіміз  керек.  Отандық
этнография-ғылым ретінде пайда болып, ұлттардың, ұлт өкілдерінің салт-
дәстүрлерін, сенім-нанымдарын, өмір сүру  стилін,  тәсілін,  тұрмыстық
айырмашылықтарды,  мәдени  байланыстарын,  психологиялық  мінездемелерін
талдап, түсіндіруге бағытталған. Этнопсихология курсы  бүгінгі  күннің
талабына сай «педагогика және психология» мамандығы студенттері  үшін
негізгі базалық пән болып есептеледі. Бұл курста этнопсихологияның жалпы
мәселелері, әсіресе ұлт проблемасы және тұлғаның ұлтжандылық сезімі мен
қасиеті, сапалары  жөніндегі  ғылыми-қолданбалы  ақпарат  осы  заманғы
этнопсихологиялық теориялар негізінде
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
Студенттердің қазіргі өмірдегі этнопсихологиялық білімдерін,  осылардың
таңдалынған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рөлі мен оның
мәнін анықтау, зерттеуге қызығушылығын тудыру. Студенттерде гуманистік
көзқарас, психологиялық-педагогикалық творчествалық ойлау, коммуникативті
хабардарлықты дамыту арқылы тұлғалық потенциалын өздігінше жетілдіруге
басымдылығын қалыптастыруды мақсат етіп қояды.
3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
Этнопсихология пәнінің мазмұнын білу;
Ұлт, халық, этнос арасындағы айырмашылықтарды ажырата білуге көмектесу;
Этнопсихологиялық талдау тәсілдері мен әдістер жүйесі;
Этнопсихологиялық бақылау, талдау, зерттеу жүргізе білу.

                                   1 Кесте

|Курс                                  |Семестр|
|1                                   |2   |
|Дәріс сабақтары                                |
|Тақырып 1. 1 Модуль                          |2   |
|Этнопсихология пәні, міндеті туралы жалпы түсінік.           |    |
|Этнопсихология пәні, міндеті туралы түсінік. Ұлт, этностық топ,    |    |
|этностық сана-сезім ұғымдарындағы мазмұндық айырмашылықтар. Шетел және |    |
|кеңес психологтарының жүргізген тәжірибелік зертеулері. Ұлттық     |    |
|әдет-ғұрыптардың ерекшеліктері. Ұлттық тұлғаның этникалық құрылымы.  |    |
|Тақырып 2.                               |2   |
|Ұлттық сана-сезім мәселесі.                      |    |
|Сана-сезімді зерттеудегі тарихи және психологиялық ұстанымдар. Сана - |    |
|сезім мәселелерін зерделеуде қазақстандық ғалымдардың қосқан үлесі.  |    |
|Ұлттық сана-сезім мен этностық қарым-қатынас ерекшеліктері. Ұлттық   |    |
|психологияның принциптері. Ұлт психологиясының құрылымы мен қасиеттері |    |
|Тақырып 3. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы этникалық қайта тірілу.  |2   |
|Этникалық ерекшелік туралы түсінік. Қазіргі кездегі этникалық     |    |
|иденттілік өсуінің психологиялық себептері. Мұрагерлеріміздің, қазақ |    |
|баласын қазақша оқытып, тәрбиелейік.                  |    |
|Тақырып 4. Мәдениет және ұлыстағы тұлға.                |2   |
|Әлеуметтену, инкультурация, мәдени трансмиссия. Әлеуметтенудің     |    |
|салыстырмалы – мәдениетін зерттеу: архивтік, өрістік және       |    |
|эксперименталды зерттеулер. Р.Ронердің этнографиялық зрттеулері.    |    |
|Американдық ғалым Г.Барридің басшылығымен жүргізілген архивтік     |    |
|зерттеулер және т.б.                          |    |
|Тақырып 5. Жаңа мәдениетті ортаға бейімделу              |2   |
|Бейімделу. Мәдениеттеу. Лайықтау. Мәдениеттілігі естен тану      |    |
|мәдениетаралық бейімделудің  кезеңдері. Жаңа мәдениеттілігі  ортаға|    |
|бейімделу процесіне әсер етуші фактор. Топтардың контактілері.    |    |
|Мәдениетаралық бейімделуге дайындалу.                |    |
|«Ассимилятормен»мәдениеттілігі немесе мәдениаралық сезгіштікті     |    |
|жоғарлату техникасы                          |    |
|Тақырып 6. Ұлттық тәлім-тәрбие мәселесі.               |2   |
|Ұлттық тәлім-тәрбиенің қазіргі этнопсихологиялық теорияларын     |    |
|классификациялау. Қазіргі кездегі тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. |    |
|Ұлттық  тәлім-тәрбие  ұғымы.                     |    |
|Ұлттық психология –қоғамдық сана –сезімінің маңызды компаненті    |    |
|,қоғамдық сана –сезімнің маңызды компоненті. Қоғамдық психологияның |    |
|құрамды белгісі. Адамдар мен топтардың қимыл әрекетінде көрінетін   |    |
|олардың қоғамдық сана-сезімінің барлық формасын қамтитын идеология,  |    |
|мораль, дін,ғылым, өнер, философия                   |    |
|Тақырып 7. Ұлттық дүние танымды қалыптастыуда салт- дәстүрдің    |2   |
|алатын орны.                              |    |
|Ұлттық дүние танымды қалыптастыруда салт дәстүрдің алатын орнын   |    |
|анықтаудың маңызы Ұлттық тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудағы   |    |
|ғылыми категориялық түсінік. Этноса тән дүниетаным ерекшеліктері.   |    |
|Бүгінгі танда Қазақстанда білім беру саласында жалпы білім берудің  |    |
|мемілекеттік стандарттары. Ұлттық тәрбие мәдениет пен өнер негізінде|    |
|тәрбие беру.                              |    |
|Тақырып 8. Этникалық конфликтілер: пайда болу себептері және реттеу  |    |
|тәсілдері.                               |    |
|Этникалық конфликтілерді анықтау және жіктеу. Этникалық конфликтілер: |    |
|пайда болуы. Этникалық конфликтілер: өтуі. Этникалық конфликтілерді  |    |
|реттеу                                 |    |
|Тақырып 9. Жаңа мәдениетті ортаға бейімделу.             |    |
|Бейімделу. Мәдениеттеу. Лайықтау. Мәдениеттілі естен тану және     |    |
|мәдениетаралық бейімделудің кезеңдері. Жаңа мәдениеттілі ортаға    |    |
|бейімделу процесіне әсер етуші фактор. Топтардың контактілері.     |    |
|Мәдениетаралық бейімделуге дағдылану. «Ассимилятормен мәдениеттілі»  |    |
|немесе мәдениетаралық сезгіштікті жоғарылату техникасы         |    |
|Тақырып 10. Ұлттық тәлім-тәрбие мәселесі.               |    |
|Ұлттық тәлім-тәрбиенің қазіргі этнопсихологиялық теорияларын      |    |
|классификациялау. Қазіргі кездегі тәрбие үрдісінің ерекшеліктері.   |    |
|Ұлттық тәлім-тәрбие ұғымы.                       |    |
|Тақырып 11. Ұлттық дүниетанымды қалыптастыруда салт-дәстүрдің алатын |    |
|орны.                                 |    |
|Ұлттық дүниетанымды қалыптастыруда салт-дәстүрдің алатын орнын     |    |
|анықтаудың маңызы. Ұлттық тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудағы ғылыми|    |
|категориялар туралы түсінік. Этносқа тән дүниетаным ерекшеліктері   |    |
|Тақырып 12. Тұлғаның ұлтжандылық сезімі мен қасиеті, сапалары     |    |
|Тақырып 13. Ұлттық мінездің нышандары                 |    |
|Тақырып 14.Этнопсихологиялық құбылыстардың функциясы, мазмұны     |    |
|Тақырып 15.Толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясы   |    |
|Тәжірибелік (семинар) сабақтар                     |    |
|№1 Семинар.Этнопсихология пәні, міндеті туралы жалпы түсінік.     |1   |
|Этнопсихология пәні, міндеті туралы жалпы түсінік беру.        |    |
|Этнопсихология пәні, міндеті туралы түсінік.              |    |
|Ұлт, этностық топ, этностық сана – сезім ұғымдарындағы мазмұндық    |    |
|айырмашылықтар.                            |    |
|Ұлттық тұлғаның этникалық құрылымы.                  |    |
|№2 Семинар. Ұлттық сана-сезім мәселесі.                |1   |
|Ұлттық сана-сезім мәселесі жайлы мағлұмат беру.            |    |
|Сана-сезімді зерттеудегі тарихи және психологиялық ұстанымдар.     |    |
|Сана-сезім мәселелерін зерделеуде қазақстандық ғалымдардың қосқан   |    |
|үлесі.                                 |    |
|Ұлттық сана-сезім мен этностык қарым-қатынас ерекшеліктері       |    |
|№3-семинар. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы этникалық қайта тірілу.  |1   |
|Этникалық ерекшелік туралы түсінік беру.                |    |
|Этникалық ерекшелік туралы түсінік.                  |    |
|Қазіргі кездегі этникалык иденттілік өсуінің психологиялық себептері. |    |
|Мұрагерлеріміздің, қазақ баласын қазақша оқытып, тәрбиелейік.     |    |
|№4-семинар. Мәдениет және ұлыстағы тұлға.               |1   |
|Әлеуметтену, инкультурация, мәдени трансмиссия ұғымдарына түсінік беру.|    |
|1. Әлеуметтену, инкультурация, мәдени трансмиссия.           |    |
|2. Әлеуметтенудің салыстырмалы-мәдениетін зерттеу: архивтік, өрістік  |    |
|және эксперименталды зерттеулер.                    |    |
|№5 семинар. Жеке тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.   |1   |
|Жеке тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері жайлы түсінік   |    |
|беру.                                 |    |
|1.Ұлттық мінез бе,әлде менталдылық па?                 |    |
|2.Қалыптылық және ауытқыу мәселесі                   |    |
|№6 семинар.Әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің вариативтік мәдениеті.  |1   |
|Мәдениеттің регулятивті функциясы жайлы түсінік беру.         |    |
|1. Мәдениеттің регулятивті функциясы.                |    |
|2. Жеке тұлғалық немесе бірлестік.                   |    |
|№7 семинар. Этносаралық қарым-қатынас                 |1   |
|Этносаралық қатынастардың психологиялық детерминаттары жайлы мағлұмат |    |
|беру.                                 |    |
|1. Тұлғааралық және топаралық қарым-қатынас.             |    |
|2. Этносаралық қатынастардың психолоғиялық детерминаттары.       |    |
|3. Әлеуметтік және этностық ұқсастық.                 |    |
|№8- семинар. Этникалық конфликтілер: пайда болу себептері және реттеу |1   |
|тәсілдері.                               |    |
|Этникалық конфликтілерді анықтау және жіктеу жайлы мағлұмат алу.    |    |
|Этникалық конфликтілерді анықтау және жіктеу.             |    |
|Этникалық конфликтілер: пайда болуы.                  |    |
|Этникалық конфликтілер: өтуі.                     |    |
|Этникалық конфликтілерді реттеу                    |    |
|№9-семинар. Жаңа мәдениетті ортаға бейімделу.             |1   |
|Бейімделу. Мәдениеттеу. Лайықтау ұғымдарына түсінік беру.       |    |
|1. Бейімделу. Мәдениеттеу. Лайықтау.                  |    |
|2. Мәдениеттілігі естен тану мәдениетаралық бейімделудің  кезеңдері.|    |
|3. Жаңа мәдениеттілігі  ортаға бейімделу процесіне әсер етуші   |    |
|фактор.                                |    |
|4. Топтардың контактілері.                       |    |
|5. Мәдениетаралық бейімделуге дайындалу               |    |
|№10-семинар. Ұлттық тәлім-тәрбие мәселесі.               |1   |
|Ұлттық тәлім-тәрбие ұғымына түсінік беру.               |    |
|1.Ұлттық тәлім-тәрбиенің қазіргі этнопсихологиялық теорияларын    |    |
|классификациялау.                           |    |
|2. Қазіргі кездегі тәрбие үрдісінің ерекшеліктері.         |    |
|3. Ұлттық  тәлім-тәрбие  ұғымы.                   |    |
|№11-семинар. Ұлттық дүниетанымды қалыптастыруда салт-дәстүрдің алатын |    |
|орны.                                 |    |
|Ұлттық дүниетанымды қалыптастыруда салт-дәстүрдің алатын орнын     |    |
|анықтаудың маңызы жайлы түсінік беру.                 |    |
|1. Ұлттық дүние танымды қалыптастыруда салт дәстүрдің алатын орнын |    |
|анықтаудың маңызы .                          |    |
|2.Ұлттық тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудағы ғылыми категориялық |    |
|түсінік.                                |    |
|3. Этноса тән дүниетаным ерекшеліктері.                |1   |
|№12-семинар. Тұлғаның ұлтжандылық сезімі мен қасиеті, сапалары     |    |
|№13-семинар.Ұлттық мінездің нышандары                 |    |
|№14-семинар.Этнопсихологиялық құбылыстардың функциясы, мазмұны     |    |
|№15-семинар.Толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясы  |    |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

  1. Этнопсихология пәні, міндеті туралы жалпы түсінік
  2. Ұлттық сана-сезім мәселесі.
  3. XX ғасырдың екінші жартысындағы этникалық қайта тірілу.
  4. Мәдениет және ұлыстағы тұлға
  5. Жеке тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.
  6. Әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің вариативтік мәдениеті.
  7. Этносаралық қарым-қатынас психологиясы.
  8. Этникалық конфликтілер: пайда болу себептері және реттеу тәсілдері6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3-Кесте
|Тақырыптар                 |Көрнекі    |Өз бетімен  |Бақылау  |
|                      |құралдар,   |дайындалу  |түрі   |
|                      |плакаттар,   |сұрақтары  |     |
|                      |лабораториялық |       |     |
|                      |стендтер    |       |     |
|Дәріс сабақ     |Семинар сабақ  |Лабора|        |       |     |
|          |        |то  |        |       |     |
|          |        |рия  |        |       |     |
|          |        |лық  |        |       |     |
|          |        |сабақ |        |       |     |
|1          |2        |4   |5       |6      |     |
|Этнопсихология пәні,|Этнопсихология |   |Кітап көрмесі, |Зерттеу   |Жазбашаауы|
|міндеті туралы жалпы|пәні, міндеті  |   |портрет,    |еңбектермен |зша    |
|түсінік.      |туралы жалпы  |   |интерактивті  |жұмыс    |     |
|          |түсінік.    |   |тақта     |       |     |
|Ұлттық сана-сезім  |Ұлттық     |   |Модульді оқыту |Монографиялық|Жазбашаауы|
|мәселесі      |сана-сезім   |   |технологиясы  |зерттеулер  |зша    |
|          |мәселесі    |   |        |оқу     |     |
|XX ғасырдың екінші |XX ғасырдың   |   |Интерактивті  |Библиографиял|Жазбашаауы|
|жартысындағы    |екінші     |   |тақта,     |ық жұмыс  |зша    |
|этникалық қайта   |жартысындағы  |   |кестелер,   |       |     |
|тірілу       |этникалық қайта |   |суреттер    |       |     |
|          |тірілу     |   |        |       |     |
|Мәдениет және    |Мәдениет және  |   |Баспасөз    |Баспасөз   |Жазбашаауы|
|ұлыстағы тұлға.   |ұлыстағы тұлға. |   |материалдар,  |материалдарым|зша    |
|          |        |   |сын тұрғысынан |ен жұмыс   |     |
|          |        |   |ойлау     |       |     |
|          |        |   |технологиясы  |       |     |
|Жеке тұлғаны    |Жеке тұлғаны  |   |Кітаптар, кесте|Айтыстарын  |Жазбашаауы|
|зерттеудің     |зерттеудің   |   |        |зерделеу   |зша    |
|этнопсихологиялық  |этнопсихологиялы|   |        |       |     |
|мәселелері.     |қ мәселелері.  |   |        |       |     |
|Әлеуметтік мінез  |Әлеуметтік мінез|   |Альбомдар,   |Туындыларында|Жазбашаауы|
|құлықты реттеудің  |құлықты     |   |суреттер,   |ғы қарсылық |зша    |
|вариативтік     |реттеудің    |   |интерактивті  |сарынды   |     |
|мәдениеті.     |вариативтік   |   |тақта     |анықтау   |     |
|          |мәдениеті.   |   |        |       |     |
|Этносаралық     |Этносаралық   |   |бақылау    |«Үш жігіт», |Жазбаша  |
|қарым-қатынас    |қарым-қатынас  |   |тапсырмалары  |«Қасқыр»   |     |
|психологиясы.    |психологиясы.  |   |        |туындыларына |     |
|          |        |   |        |теориялық  |     |
|          |        |   |        |талдау    |     |
|Этникалық      |Этникалық    |   |Кітаптар,   |Шығармаларыны|Жазбашаауы|
|конфликтілер: пайда |конфликтілер:  |   |суреттер,   |ң мазмұнына |зша    |
|болу себептері және |пайда болу   |   |кестелер,   |талдау    |     |
|реттеу тәсілдері.  |себептері және |   |бейнетаспалар |       |     |
|          |реттеу     |   |        |       |     |
|          |тәсілдері.   |   |        |       |     |
|Этникалық      |Этникалық    |   |Интерактивті  |Әдеби-теориял|Жазбашаауы|
|конфликтілер: пайда |конфликтілер:  |   |тақта,     |ық кітаптар |зша    |
|болу себептері және |пайда болу   |   |теориялық   |мен     |     |
|реттеу тәсілдері.  |себептері және |   |зерттеулер   |зерттеулерді |     |
|          |реттеу     |   |        |оқу     |     |
|          |тәсілдері.   |   |        |       |     |
|Жаңа мәдениетті   |Жаңа мәдениетті |   |Сын тұрғысынан |Зерттеулерді |Жазбашаауы|
|ортаға бейімделу  |ортаға бейімделу|   |ойлау     |саралау   |зша    |
|          |        |   |технологиясы, |       |     |
|          |        |   |баспасөз    |       |     |
|          |        |   |материалдары  |       |     |
|Ұлттық дүниетанымды |Ұлттық     |   |Зерттеу    |Әдеби-зерттеу|Жазбашаауы|
|қалыптастыруда   |дүниетанымды  |   |еңбектері,   |еңбектерін  |зша    |
|салт-дәстүрдің   |қалыптастыруда |   |Интерактивті  |оқу.     |     |
|алатын орны.    |салт-дәстүрдің |   |тақта     |       |     |
|          |алатын орны.  |   |        |       |     |
|Тұлғаның ұлтжандылық|Тұлғаның    |   |Кітаптар,   |Шығармаларыны|Жазбашаауы|
|сезімі мен қасиеті, |ұлтжандылық   |   |суреттер,   |ң мазмұнына |зша    |
|сапалары      |сезімі мен   |   |кестелер,   |талдау    |     |
|          |қасиеті,    |   |бейнетаспалар |       |     |
|          |сапалары    |   |        |       |     |
|Ұлттық мінездің   |Ұлттық мінездің |   |Интерактивті  |Әдеби-теориял|Жазбашаауы|
|нышандары      |нышандары    |   |тақта,     |ық кітаптар |зша    |
|          |        |   |теориялық   |мен     |     |
|          |        |   |зерттеулер   |зерттеулерді |     |
|          |        |   |        |оқу     |     |
|Этнопсихологиялық  |Этнопсихологиялы|   |Сын тұрғысынан |Зерттеулерді |Жазбашаауы|
|құбылыстардың    |қ құбылыстардың |   |ойлау     |саралау   |зша    |
|функциясы, мазмұны |функциясы,   |   |технологиясы, |       |     |
|          |мазмұны     |   |баспасөз    |       |     |
|          |        |   |материалдары  |       |     |
|Толық этностық   |Толық этностық |   |Зерттеу    |Әдеби-зерттеу|Жазбашаауы|
|бірлікте халықтардың|бірлікте    |   |еңбектері,   |еңбектерін  |зша    |
|ұлттық психологиясы |халықтардың   |   |Интерактивті  |оқу.     |     |
|          |ұлттық     |   |тақта     |       |     |
|          |психологиясы  |   |        |       |     |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   4-Кесте
|Оқулықтардың, оқу құралдарының  |Саны   |Студенттерса|Қамтамасыз  |
|атауы               |     |ны     |ету пайызы  |
|1                 |2     |3      |4      |
|Стефаненко Т.Г. Этнопсихология.  |   10 |20     |50%     |
|М., 1999             |     |      |       |
|Жарықбаев Қ. Этнопсихология: ұлт |5     |20     |25%     |
|тәрбиесінің өзегі. Алматы., Білім.|     |      |       |
|2005ж               |     |      |       |
|Табылдиев Ә. Этнопедагогикалық  |7     |20     |35%     |
|қазақша-орысша сөздік. Алматы.,  |     |      |       |
|2002ж               |     |      |       |
|Этнопедагогика және        |4     |20     |20%     |
|этнопсихология. Алматы., 1994ж  |     |      |       |
|Жүкеш Қ. Ұлттық психологияның   |6     |20     |30%     |
|сипаты. Көмекші құрал. Алматы.,  |     |      |       |
|1993ж.              |     |      |       |

ӘДЕБИЕТТЕР:
Негізгі әдебиеттер:
    1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 1999
    2. Жарықбаев Қ. Этнопсихология: ұлт тәрбиесінің өзегі. Алматы.,
      Білім. 2005ж
    3. Табылдиев Ә. Этнопедагогикалық қазақша-орысша сөздік. Алматы.,
      2002ж
    4. Этнопедагогика және этнопсихология. Алматы., 1994ж
    5. Жүкеш Қ. Ұлттық психологияның сипаты. Көмекші құрал. Алматы.,
      1993ж.
    6. Жарықбаев Қ.Б. Жан тану негіздері. А., 2005

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть