Файл қосу


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМК 3-дәрежелі құжаты      |ПОӘК         |ПОӘК         |
|                |           |042-33.1.03/01-2014 |
|ПОӘК              |Баспа №1 11.09.2014 |           |
|«Академиялық кескіндеме - I, II»|           |           |
|                |           |           |
|оқытушыға арналған бағдарламасы |           |           |

           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           «Академиялық кескіндеме – I, II»

       5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандық үшін


            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014

                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырушы ___________ « 03 »  09  2014 ж. А.Р.Рахметова
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНды
2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедра мәжілісінде
Хаттама № 1 « 03 »  09  2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі ____________ М.С. Мырзаканов
2.2 Педагогикалық факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросының  отырысында
қарастырылды
Хаттама № 1 « 05 »  09  2014 ж.,
Төрайым _____________ Т.Ш. Ахметова

3 БЕКІТІЛГЕН
Университетінің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама № 1 « 11 »  09  2014 ж.,
Төрайым _____________ Г.К. Искакова

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны

|1 Қолдану                              |4 |
|саласы...............................................................|  |
|...............................                   |  |
|2 Нормативті                             |4 |
|сілтемелер...........................................................|  |
|.......................                       |  |
|3 Жалпы                               |4 |
|ережелер.............................................................|  |
|...............................                   |  |
|4 Оқу пәнінің (модульдің)                      |6 |
|мазмұны..............................................................|  |
|.                                  |  |
|5 Білімалушылардың өздік жұмыстар тақырыптарының           |7 |
|тізімі..................                       |  |
|6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамассыз етілу          |7 |
|картасы....................                     |  |
|7                                  |8 |
|Әдебиеттер...........................................................|  |
|..........................................              |  |1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамындағы  оқытушыға  арналған
«Академиялық кескіндеме - I, II» пәні бойынша 5В010700 «Бейнелеу өнері және
сызу» мамандығы бойынша бағдарлама. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат
болып табылады.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
  Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Академиялық кескіндеме - I, II»
пән бойынша оқу үрдістерін ұйымдастыру  тәртібін  келесі  құжаттардың
талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:
 - 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтағы мемлекеттік жалпы
  міндетті  білім  стандарты  ҚР  МЖМБС  6.08.063-2010,  Қазақстан
  Республикасының білім және ғылым министрлігінің  8 тамыз 2011 № 349
  бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.
 - 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған типтік оқу
  бағдарламасы;
 - УСТ 042 - СМУ-4-2014 «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерін әзірлеу және
  дайындаудың жалпы талаптары» университет стандарты;
- ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерінің мазмұны мен
 құрылымы» құжатталған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  Академиялық кескіндемені оқып-үйрену  процесіндегі  алынған  білім
кескіндеменің әр түрлі салаларында шығармашылықпен жұмыс істеудің негізгі
көзі болып табылады. Академиялық кескіндеме – реңдік көре білуді дамытуға
көмектеседі, сәндік қолөнерде, дизайнда, композицияда көркемдік–мәнерлікке
жеткізеді.
  Кескіндеме, долбар және суреттеме жаттығуларымен бекітіледі. Болашақ
суретші-маман жинақтаған тәжірибелеріне сүйене отырып кескіндеме салудың
сапалық сипаттарын жетілдіре түседі және өз  бетімен  жұмыс  жасауға
дағдыланады.

3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
  Кескіндеменің бейнелеу мүмкіндіктерінің негізгі заңдылықтарын игеру,
кескіндеме құралдарының көмегімен реалистік бейнелерді салу. Натураның
көлемі  мен  кеңістіктегі  кейпін  шыншылдықпен  бейнелеу,  бейненің
көркемдік–мәнерлігіне жету.  Білімалушылардың  шығармашылық  мүмкіндігін
дамыту.
3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:


Білімалушыларды мәдениетке, өнердегі шығармашылыққа баулу.


Бейнелеу өнерінің әдістемелері мен тәсілдерін білімділікпен  меңгеруді
  қалыптастыру.


3.4 Білім алу нәтижесі:
  Пәнді оқу нәтижесіндегі білімалушы міндетті:
- білу:
   - курстың пәні мен міндетін;
   - мамандық бойынша мемлекеттік стандартқа енгізілген, сондай-ақ оқу
    бағдарламаларына негізделген «Академиялық кескіндеме-I» пәнінің
    жалпы мазмұның;
   - педагогикалық және жалпы білім беру ғылымын.
- игеру:
   - кескіндеме жазу негіздерін теориялық және практикалық  түрде
    меңгеру;
   - өз бетімен берілген шығармашылық тапсырмаларды орындау;
   - педагогикалық  практикада  кәсіби  іс-әрекетінде  шығармашылық
    жұмыстарымен өз бетінше қолдану.
- ұғып алу:
   - негізгі ұғымдарын;
   - кескіндеменің бейнелеу мүмкіндіктерінің орындау заңдылықтарын;
- түсіну:
   - кескіндеме техниканың тілін;
   - графикалық жобалауда қажеттілігі.
- қолдана білу:
   - жаттығуларды орындау ретін.
- істей алу:
   - кескіндемені бейнелеу жұмыс істей алу;
   - композиция және перспектива зандылықтарын білу, оны шешу үшін
    бірнеше варианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең жақсы
    вариантты таңдау.
- икемдену:
   - кескіндеменің негізгі терминологиясын;
   - кескіндеме пәні бойынша сабаққа қойылатын талаптарды, әдістемелік
    материалдарды.

3.5 Пән пререквизиттері:
Академиялық кескіндеме 1, Академиялық кескіндеме 1, 2, 3

3.6 Пән постреквизиттері:
Академиялық кескіндеме 3

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                      \
                                   Кесте 1

|Курс                            |Семестр    |
|1                             |2       |
|Практикалық (тәжірибелік) сабақтар                     |
|1 семестр                                 |
|1  |«Кескіндеме» туралы түсінік. Реалистік кескіндеменің  |1       |
|  |тапсырмалары. Түстердің табиғаты. Спектр. Түстің    |        |
|  |негізгі қасиеті. Акварельді кескіндеменің техникасы.  |        |
|2  |Бейтарап фонда пішіні мен түсі қарапайым заттардан   |3       |
|  |құралған натюрморт (гризайль)             |        |
|3  |Екі заттан құралған ашық фонда орналасқан этюд     |2       |
|  |(акварель)                       |        |
|4  |Тұсқыл фонда екі заттан құралған натюрморттың этюді  |2       |
|5  |Түстері ұқсас, бірақ әртүрлі қаныққан түсті заттардан |4       |
|  |натюрморт.                       |        |
|6  |Қарама-қарсы түстерден құралған (бірақ жылы түстері  |4       |
|  |басым) акварель бояуымен натюрморт           |        |
|7  |Қарама-қарсы түстерден құралған (бірақ суық түстері  |4       |
|  |басым) акварель бояуымен натюрморт           |        |
|8  |Түсі бойынша қарама-қарсы заттардан натюрморт     |6       |
|  |(акварель)                       |        |
|9  |Көкөністермен натюрморт (акварель)           |4       |
|  |Барлығы:                        |30       |
|2 семестр                                 |
|1  |Ахроматикалық және қарама-қарсы түстерден натюрморт  |2       |
|  |(акварель)                       |        |
|2  |Жасыл фонда қызыл реңді екі-үш заттардан құрылған этюд |6       |
|  |(Қарама-қарсы қойылымда басқа түс болуы мүмкін, мысалы |        |
|  |көк және қызғылт сары, күлгін және сары)        |        |
|3  |Қызыл фонда жасыл реңді 2-3 заттардан этюд       |6       |
|  |(қарама-қарсы түстер қойылымда басқа болуы мүмкін,   |        |
|  |мысалы көк және қызғылт сары, күлгін және сары)    |        |
|4  |Суық түспен өңденген 2-3 заттан құралған этюд     |4       |
|  |(акварель)                       |        |
|5  |Жылы түспен өңденген 2-3 заттан құралған этюд     |4       |
|  |(акварель)                       |        |
|6  |Түсті фонда заттардан натюрморт (акварель)       |4       |
|7  |Ашық бейтарап фонда қаныққан түсті заттардан этюд   |4       |
|  |(акварель)                       |        |
|  |Барлығы:                        |30       |
|  |Курс бойынша барлығы:                 |60       |

5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
1 семестр
Бейтарап фонда түсі және пішіні қарапайым заттардан құралған натюрморт
Екі заттан құралған ашық фондағы натюрморттың этюді
Тұсқыл фонда екі заттан этюд (акварель)
Түстері жақын екі затан натюрморт (акварель)
Екі-үш заттардан этюд
Жемістер мен көкөністерден этюд
Қарапайым тұрмыстық заттардан натюрморт (акварель)

2 семестр
Жылы реңдері басым натюрморт (акварель)
Суық реңдері басым натюрморт (акварель)
Тұрмыстық заттардан этюд
Түсті фонда ақ заттардан натюрморт (акварель)
Ашық фонда қара заттардан натюрморт (акварель)
Жануарлар мен құстардың түсті нобайы (хайуанаттар бағында, көшеде, қала
шетінде және т.с.с., акварель)

6 ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 3

|Оқу - әдістемелік әдебиеттің аты|Дана саны |Студенттер |Қамтамасыз ету |
|және авторлары         |     |саны    |пайызы     |
|Беда Г.В. Живопись и ее     |2     |9      |100 %      |
|изобразительные средства. М.:  |     |      |        |
|Просвещение, 1977        |     |      |        |
|Беда Г.В. Основы изобразительной|2     |9      |100 %      |
|грамоты: Рисунок, живопись,   |     |      |        |
|композиция. 2-е изд. М.:    |     |      |        |
|Просвещение, 1981        |     |      |        |
|Волков Н.Н. Композиция в    |12    |9      |100 %      |
|живописи. М.: Искусcтво, 1977  |     |      |        |
|Волков Н.Н. Восприятие картины. |2     |9      |100 %      |
|2-е изд., доп. М.: Просвещение, |     |      |        |
|1976              |     |      |        |
|Зайцев А.С. Наука о цвете и   |1     |9      |75%       |
|живопись. М.: Искусство, 1986  |     |      |        |

7 ӘДЕБИЕТТЕР
1. Негізгі әдебиеттер
  1. «Сборник» № 45 Живопись» Алматы 1994 г. Республиканский издательский
   кабинет. Программы для университетов и педагогических институтов
   (Проект). Составители Н.А.Стариченко, А.Ж.Накисбеков
  2. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства: «Знание» Серия
   Искусство, 1973
  3. Алпатов А.Д. Композиция в живописи. Исторический очерк. М.: Искусство,
   1940
  4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Наука. 1979
  5. Беда Г.В. Основы изобразительной  грамоты:  Рисунок,  живопись,
   композиция. 2-е изд. М.: Просвещение, 1981
  6. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М.: Просвещение,
   1977

2. Қосымша әдебиеттер
  1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусcтво, 1977
  2. Волков Н.Н. Восприятие картины. 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 1976
  3. Выготский В.С. Психология искусства. 2-е изд., доп. М.: Искусство,
   1968
  4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986
  5. Кардовский Д.Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма. М.:
   Академия художеств СССР, 1960
  6. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках. М.: АХ СССР, 1961
  7. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. М.: Знание,
   1978
  8. Мейлах Б.С. Взаимодействие искусств  и  задачи  художественного
   творчества // Вопросы литературы. 1964, №3
  9. Непомнящий В.М. Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в
   станковой картине: М. Просвещение, 1978

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть