Файл қосу


Компьютерлік дизайн пән бойынша бағдарламасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|СМК 3-дәрежелі құжаты    |ОӘК       |ПОӘҚ 042-33.1.37/01-2014  |
|ПОӘҚ            |Баспа №___   |              |
|оқытушыға арналаған     |03.09.2013    |              |
|«Компьютерлік дизайн» пән  |         |              |
|бойынша бағдарламасы    |         |              |
            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
              «Компьютерлік дизайн»

         5В0120000 – «Кәсіптік білім» мамандығына


            ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014

                 Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы ___________ «03»  09  2014 ж.Татиева М.Е.
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНды

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедра мәжілісінде
Хаттама № _____, «_____» ______________ 2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/


2.2  Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының  отырысында
қарастырылы
Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2014 ж.,
Төраға ____________________ /              /


3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2014 ж.
Төраға _____  ______________ 2014 ж.,

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН  (НЕМЕСЕ № __ , «_____» ________ 2014 ж.,)


                  Мазмұны

|1 Қолдану саласы                       |      |
|2 Нормативтік сілтемелер                   |      |
|3 Жалпы ережелер                       |      |
|4 Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны               |      |
|5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптар тізімі     |      |
|6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамассыздандыру картасы   |      |
|7 Әдебиеттер                         |      |
|                               |      |
|                               |      |

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Компьютерлік дизайн» пәні бойынша 5В0120000 «Кәсіптік білім» мамандығына
арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық  құжаттармен
жұмыс істеуге, сондай-ақ конструкторлық  құжаттардың  біріңғай  жүйесі
стандарттарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып
табылады.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  «Компьютерлік дизайн» осы пәннің  оқу-әдістемелік  кешені  келесі
құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

- СГУ 042 - ГУ-4-2014 Университета стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2013 құжат «Пәндердің оқу-әдістемеік кешендерінің құрылымы
және мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


3.1 Пән мазмұнының қысқаша мазмұны: CorelDraw13 бағдарламасында графикалық
тапсырмалар: ою-өрнектер, буклеттер, банерлер, күнтізбелер т.б. жасауды
үйрену.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:  Компьютерлік  бағдарламалардың  көмегімен
сызбаларды, логотиптерді, эскиздерді  орындауды  білу,  әдіс-тәсілдерін
үйрену. Қағаз бетіне орналастыруды үйрету. Графикалық, техникалық
тапсырмаларды шешуді, шығармашылық қабылеттерін  дамыту.  Педагогикалық
қызметінде қажетке жаратуға қалыптастыру


3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеті: Сызбаларды, логотиптерді, эскиздерді,
эмблеммаларды, күнтізбелерді, буклеттерді орындаудағы әдіс  тәсілдермен
таныстыру.


3.4 Білім алу нәтижесі:
Білім алушы пәнді оқып тамандағанда:
- білу:
   - курстың пәні мен міндетін;
   - мамандық бойынша оқыту бағдарламаларына  сай компьютерлік пәнінің
негізгі мазмұны;
   - педагогикалық және білім жетістіктер спектрі;
- игеру:
  - - сызбаларды, логотиптерді, эскиздерді, эмблеммаларды, күнтізбелерді,
   буклеттерді орындау;
   - әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеу;
   - графикалық, техникалық тапсырмаларды шешу;
   - педагогикалық қызыметінде қажетке жаратуға қалыптастыру.
- ұғып алу:
   - негізгі ұғымдары;
   - графикалық тапсырысмаларды орындау заңдылықтарын;
- түсіну:
   - графикалық техниканың тілін;
   - графикалық жобауда қажеттілігі.


3.5 Курстың пререквизиттері:
Сызба геометриясы және перспектива, түстану, сурет, кескіндеме, композиция,
оқу үрдісінде АКТ-ды қолданудың әдістемесі.

3.6 Курстың постреквизиттері: Педагогикалық практика, дипломдық жұмыс.


3.7 Оқу жоспарынан үзінді:
                                   Кесте 1
|Курс                            |Семестр   |
|1                              |2      |
|Тәжірибелік сабақ                      |       |
|Тәжірибелік сабақ №1 Компьютерлік дизайнның негізі.     |1      |
|Компьютерлік графиканың түрлері.              |       |
|Тәжірибелік сабақ №2 Векторлық және растрлық графиканы   |3      |
|орындаудағы компьютерлік бағдарламалар.           |       |
|Тәжірибелік сабақ №3 CorelDraw бағдарламасының интерфейсі. |9      |
|сызбалар мен кестелерді салу құралы ретінде қолдану.Меню,  |       |
|құрал-саймандар панелі.                   |       |
|Тәжірибелік сабақ №4 CorelDRAW  бейнені көрсету режимі   |9      |
|Түстерді жаю ерекшеліктері.                 |       |
|Тәжірибелік сабақ №5 Макеттеу. Жаңа құжатты құру.      |6      |
|Тәжірибелік сабақ №6 тақырып. Объектіні түзеу және     |7      |
|байланыстыру                        |       |
|Тәжірибелік сабақ №7. Геометриялық фигураларды салу    |2      |
|Тәжірибелік сабақ №8. Түрленетін түрде фигураны салу    |2      |
|Тәжірибелік сабақ №9 Нысанның пішінін өзгерту Векторлық   |2      |
|объектіні редакторлау. «Қисық Безье» қағидасы        |       |
|Тәжірибелік сабақ №10. Нысандардың операциялары. Векторлық |2      |
|объектіні масштабтау, айналдыру және жылжыту        |       |
|Тәжірибелік сабақ №11. Объектілердің орналасуының ретін  |2      |
|өзгерту                           |       |5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Ою-өрнекті композицияны орындау
5.2 Натюрмортты орындау.
5.3 12 беттік күнтізбені орындау.
5.4 Интерьердің жобасын орындау


6 ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4
|Әдебиеттер және оқу-әдістемелік    |Дана  |Студенттер |Қамтамасыздық  |
|құжаттар               |саны  |саны    |пайызы      |
|Компьютерная графика: учебник / Н.Т. |13   |      |         |
|Ермеков / - 2010           |    |3     |100       |
|Основы компьютерной графики: [учеб.  |17   |      |         |
|пособие] / Ы. Наби, Г. Жуматай, Г.  |    |3     |100       |
|Шапрова / - 2009           |    |      |         |
|Компьютерлік графика: оқулық / Н.Т.  |10   |      |         |
|Ермеков / - 2010           |    |3     |100       |
|Компьютерлік графика: оқулық / Б.Н.  |20   |      |         |
|Нұрмаханов, Д.Д. Әбілдабекова, У.Т.  |    |      |         |
|Қарымсақов / - 2011          |    |3     |100       |

8 ӘДЕБИЕТТЕР
1. Негізгі әдебиеттер
  1. Компьютерная графика: учебник / Н.Т. Ермеков / - 2010
  2. Основы компьютерной графики: [учеб. пособие] / Ы. Наби, Г. Жуматай,
Г. Шапрова / - 2009
  3. Компьютерлік графика: оқулық / Н.Т. Ермеков / - 2010
  4. Компьютерлік графика: оқулық / Б.Н. Нұрмаханов, Д.Д. Әбілдабекова,
У.Т. Қарымсақов / - 2011


2. Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Основы информатики и вычислительной техники: учеб. пособие / А.В.
Андреев; Б.И, Беккерман, В.И, Гриднев / - 2002
8.2.2 Инженерная и компьютерная графика: учебник / В.М. Дегтярев, В.П.
Затыльникова / - 2010
8.2.3 Компьютерная графика: учеб.- метод. пособие / Ж.Ж. Джанабаев / - 2001
8.2.4 Компьютерная графика. В 2-х ч.Ч.1: учеб.пособ. / П.Я. Пантюхин; Быков
А.В., Репинская А.В / - 2008
8.2.5 Компьютерная графика. В 2-х ч. Ч.2: учеб.пособ. / П.Я. Пантюхин;
Быков А.В., Репинская А.В. / - 2008
8.2.6  Бейнелеу өнері және сызу" мамандығының "Компьютерлік  графика"
пәнінің  :оқу-  әдістемелік  комплексі  /Семей  мемлекеттік  пед.ин-ы;
[құраст.Цхай И.М.] / - 2006
8.2.7 Компьютерлік графика: оқулық / Н.Т. Ермеков / - 2007
Компьютерлік графика негіздері: оқу құралы / Ы. Нәби, Ғ. Жұматай, Г.
Шапрова / - 2009
Пәндер