Файл қосу


Макарон өндірісінің технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ               |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК      |                 |
|               |        |                 |
|               |        |УМКД 042-16-11.1.62/01-2013   |
|«Кәсіптік қазақ тілі»    |№2-басылым   |                 |
|оқытушыға арналған пәннің  |10.01.2013 ж  |                 |
|бағдарламасы         |        |                 |


              «КӘСІПТІК ҚАЗАҚ ТІЛІ»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        5В072800– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


                мамандығы үшін          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                  2013
                 Алғы сөз


  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған _____________ 4 желтоқсан 2012ж. Игенбаев А.Қ., магистр,
«Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
мәжілісінде
   № 4 хаттама, 12 желтоқсан 2012 ж.
  Кафедра меңгерушісі _____________ Б.Қ. Әсенова


  2.2.  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде
  № 3 хаттама, 27 желтоқсан 2012 ж.


  Төрайымы _____________ С.С. Төлеубекова


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  № 3 хаттама, 10 қаңтар 2013 ж.
  ОӘК төрағасы _____________ Б.А. Рскелдиев

  №1 баспа орнына енгізілген

                  Мазмұны

|1  |Қолдану аясы                           |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модулдің)                  |6  |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар        |8  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |9  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтылу картасы           |15 |
|8  |Әдебиеттер                            |16 |

   1.ҚОЛДАНУ АЯСЫ


«Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072700– «Азық-түлік
өнімдерінің технологиясы»  мамандығы  бойынша  оқытылатын  студенттерге
арналған.

   Осы бағдарлама ҚР МЖБС 5.04.019-2008 стандарты бойынша оқу жүктемесі
көлеміне және бакалаврларды орыс, қазақ және  шет  тілдері  дайындау
деңгейінің мазмұнына талаптар қояды.
   ЖОО тілдік емес мамандықтарға ЖП циклі бойынша студенттердің мәдениет
аралық коммуникативті компетенциясын түзуге бағытталған.
   Студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу
процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені
пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.

2.НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  «Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені ҚР 5.04.019-2008
Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сүйене отырып жасалынды.
  «Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша
оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың
талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:
  ЖОО тілдік емес мамандықтарға ЖП циклі бойынша мемлекеттік жалпыға
бірдей білім стандарты ҚР МЖБС  5.04.019-2008,  ҚР Білім және ғылым
министрлігінің № 319 ІІІ хаттама, 27.07.2007ж. бұйрығымен бекітілген.


3.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны
   «Кәсіптік қазақ тілі» пәні - Кіріспе. Монолог – өндірістегі көріністі
суреттеу. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер. Этикалық сипаттағы диалог.
Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық
сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу. Диалог – технологиялық құрал-
жабдықтың жұмыс режимі жайлы. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату.
Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар. Шұжық, жартылай фабрикаттар
технологияларын түсіндіру. Өткен технологиялық желі бойынша баға беру.
Тушпара өндірісі бойынша мәлімдеме  жасау.  Өндіріс  басшысы  ретінде
автобиография жазу сияқты тақырыптардан тұрады.

3.2. Пәнді оқыту мақсаты:
- Студенттерді тіл жүйесін меңгеруге және  мәдениаралық-коммуникативті
шығармашылықта қолданудың тәсілдерін үйрету.
- Алған білімдерін жетік  жеткізуге,  оқу  бағдарламасы  бойынша  өз
көзқарастарын айтуға, кез-келген тақырыпты талқылауға, еркін қарым-қатынас
орнату;

3.3. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы:
  - Студенттерге кәсіптік қазақ тілі бойынша білім беру;
  - Пән бойынша бойынша студенттердің мәдениет аралық коммуникативті
   компетенциясын жетілдіру.

3.4. Оқытудың нәтижелері:
   Пәнді оқу барысында студент білу керек:
білу керек:
-  қазақ тілінің негізгі ережелерін ;
  - қазақ тілінің негізгі заңдылықтарын;
  - қазақ тілінің граматикасын;
  - студент өз мамандығы жайлы негізгі сөздіктерді;

Істей алады:
- бір-бірімен қарым-қатынас орната алады;
- түрлі тақырыптарда ой-пікірлерін айта алады (дебат, диспут);
- жоспарға сүйене отырып, сюжетті, мәтінді мазмұндай, баяндай алады;
- 10-15 сөйлемнен тұратын мамандық бойынша жазбаша шығармалар

меңгереді:
- дилогтың түрлерін, мамандық бойынша термин сөздіктерді, технологиялық
режимдер мен сызбалардың қазақша атауларын.

түсінеді:
-басқа баяндаушылардың баяндамаларын, сөздерін, шығармаларын, ой-пкірлерін.

Іске асыра алады:
- технологиялық сызбаларын жасай алады.


3.5. Курс пререквизиттері.
Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Өңдеу өнідірістерінің теориялық
негіздері, Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясы,
Элеватор өндірісі және астықты жинақтағаннан кейінгі өңдеу технологиясы.
3.6. Курс постреквизиттері.
Астық түйірді кептіру, Нан, кондитер және макарон өнімдерінің технологиясы.

3.7. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                  Кесте 1.
|Курс                              |Семестр   |
|1                                |2      |
|Тәжірибелік сабақ                        |      |
|Модуль 1.Кәсіптік қазақ тілі – коммуникативті құрал – 7 сағ.         |
|1.Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің техникалық мамандықтар үшін  |1      |
|маңызы мен міндеті, курс саясаты                |      |
|2. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер.             |1      |
|3. Монолог – өндірістегі көріністі суреттеу. Этикалық сипаттағы |1      |
|диалог.                             |      |
|4. Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір  |1      |
|технологиялық сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу.      |      |
|5. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату. 10-15 сөйлемнен   |1      |
|тұратын шығарма.                        |      |
|6. Диалог – технологиялық құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы  |1      |
|7. Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар.         |1      |
|Модуль 2. Кәсіптік қазақ тілі - технология саласында – 8 сағ.       |
|8. Ұнның арнайы технологиясын талқылау             |1      |
|9. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларын түсіндіру.     |1      |
|10. Нан пісіру технологиясы желісі бойынша баға беру.      |1      |
|11. Жарма өндірісі бойынша мәлімдеме жасау.           |1      |
|12. Қамырды дайындау үрдісіндегі технологиялық режимдердің   |1      |
|айырмашылығын ажырату                      |      |
|13. Макарон өндірісін баяндау                  |1      |
|14. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименттеріне   |1      |
|атаулары                            |      |
|15. Өндіріс басшысы ретінде автобиография, мәлімдеме жазу    |1      |
|Барлығы:                            |15     |


    5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер
5.2. Технологиялық режимдер
5.3. Ұнның арнайы технологиясына арналған сөздіктер
5.4. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларына арналған сөздіктер
5.5. Нан пісіру технологиясы желісіне арналған сөздіктер
5.6. Қамырды дайындау үрдісі
5.7. Ұнның арнайы технологиясы
5.8. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологиялары
5.9.Нан пісіру технологиясы желісі
5.10. Жарма өндірісі
5.11. Макарон өндірісінің технологиясы
5.12.Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименттері
5.13. Кеспе өндірісінің технологиясы
5.14. Ұн сұрыптары
5.15. Технологиялық құрал-жабдықтардың сипаттамалары

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                  Кесте 3.
|Тақырыптың атауы       |Әдістемелік   |Өзіндік оқып    |Бақылау |
|               |нұсқаулар,   |үйренуге арналған |түрі  |
|               |плакаттар    |сұрақтар      |    |
|Тәжірибелік сабақтар     |        |          |    |
|1               |2        |3         |4    |
|Модуль 1. Өндеу өндірістерінің технологиясының даму перспективасы және   |
|қазіргі жағдайы.– 5сағ.                           |
|1.Кіріспе. Кәсіптік қазақ   |Оқулық     |Кәсіптік қазақ   |Жазбаша |
|тілінің техникалық мамандықтар|        |тілінің техникалық |және  |
|үшін маңызы мен міндеті, курс |        |мамандықтар үшін  |ауызша |
|саясаты            |        |маңызы мен міндеті,|қорғау |
|               |        |курс саясаты?   |    |
|2. Мамандыққа қатысты     |Оқулық     |Сөздіктер     |Жазбаша,|
|түйіндеме сөздер.       |        |          |ауызша |
|3. Монолог – өндірістегі   |Суреттер, бейне |Өндіріс түрлері,  |Ауызша |
|көріністі суреттеу. Этикалық |баяндар     |өндіріс құрылымдары|    |
|сипаттағы диалог.       |        |және т.б.     |    |
|4. Диалог – іс-әрекеттегі   |Суреттер, бейне |Технологиялық   |Ауызша |
|қарым-қатынас. Диалог –    |баяндар     |реттілік,     |    |
|белгілі бір технологиялық   |        |технологиялық   |    |
|сызба бойынша ой алмасу, сұрақ|        |кезектілік және  |    |
|алмасу.            |        |т.б.        |    |
|5. Ауызша және жазбаша    |Сөздіктер    |Хат жазу, сөйлемдер|Жазбаша,|
|коммуникация орнату. 10-15  |        |құрастыру     |ауызша |
|сөйлемнен тұратын шығарма.  |        |          |    |
|6. Диалог – технологиялық   |Зертханалық   |Өндірісте     |Ауызша |
|құрал-жабдықтың жұмыс режимі |құрал-жабдықтар |қолданылатын    |    |
|жайлы             |        |құрал-жабдықтардың |    |
|               |        |түрлері, олардың  |    |
|               |        |қызметтері     |    |
|7. Мамандыққа қатысты     |Әр түрлі    |Технологиялық   |Ауызша |
|тақырыптарды талқылаулар.   |технологиялық  |сызбалар      |    |
|               |сызбалар    |ерекшеліктері және |    |
|               |        |т.б.        |    |
|8.Ұнның арнайы технологиясын |Технологиялық  |Ұнның сорттары   |Ауызша |
|талқылау           |сұлба      |          |    |
|9. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш  |Технологиялық  |Бидай ұсақтаудың  |Ауызша |
|технологияларын түсіндіру.  |сұлба      |технологиялық   |    |
|               |        |режимдері     |    |
|10. Нан пісіру технологиясы  |Технологиялық  |Нан ассортименттері|Ауызша, |
|желісі бойынша баға беру.   |сұлба      |          |жазбаша |
|11. Жарма өндірісі бойынша  |Технологиялық  |Жарма өндірісіне  |Жазбаша |
|мәлімдеме жасау.       |сұлба      |жарамды шикізаттар |    |
|12. Қамырды дайындау     |Технологиялық  |Қамырды ашыту   |Ауызша |
|үрдісіндегі технологиялық   |сұлба      |технологиясы    |    |
|режимдердің айырмашылығын   |        |          |    |
|ажырату            |        |          |    |
|13. Макарон өндірісін баяндау |Технологиялық  |Макарон      |Жазбаша,|
|               |сұлба, бейне  |ассортименттері  |ауызша |
|               |баян      |          |    |
|14. Ұннан жасалған кондитерлік|Технологиялық  |Ұн өнімдерінің   |ауызша |
|өнімдердің ассортименттеріне |сұлба      |технологиясы    |    |
|атаулары           |        |          |    |
|15. Өндіріс басшысы ретінде  |Автобиография  |Құжаттар түрлері  |жазбаша |
|автобиография, мәлімдеме жазу |үлгісі     |          |    |      7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4
|Әдебиеттердің , оқу-әдістемелік  |Оқулықтардың  |Студенттер |Қамтамасыз |
|оқулықтардың атауы        |саны      |саны    |етілу    |
|                 |        |      |проценті  |
|1                 |2       |3     |4      |
|Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары  |5       |5     |100     |
|оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде |        |      |      |
|қазақ тiлiн мамандыққа қатысты  |        |      |      |
|оқытудың ғылыми -әдiстемелiк   |        |      |      |
|негiздерi: Пед.ғыл.док. … дисс.  |        |      |      |
|–Алматы, 2002. -327б.       |        |      |      |
|Жорақпаева М.Д. Ет-сүт      |5       |5     |100     |
|биотехнология бөлiм студенттерiне |        |      |      |
|қазақ тiлiн тыңдалым әрекетi   |        |      |      |
|арқылы оқыту әдiстемесi:     |        |      |      |
|Пед.ғыл.канд. … дисс. – Алматы,  |        |      |      |
|2002. -156б.           |        |      |      |
|Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін   |8       |5     |100     |
|мемлекеттік қызметшілерге     |        |      |      |
|жеделдете оқытудың        |        |      |      |
|ғылыми-әдістемелік негіздері:   |        |      |      |
|пед.ғыл.докт. авторефераты,    |        |      |      |
|Алматы, 2009, 44 б.        |        |      |      |
|Назарова Н.И. «Общая технология  |5       |5     |100     |
|пищевых производств», М. «Легкая |        |      |      |
|пищевая промышленность», 2000г,  |        |      |      |
|стр.360.             |        |      |      |
|Чеботарев О.Н. «Технология муки, |7       |5     |100     |
|крупы» М. Издательский центр   |        |      |      |
|«Март» 2004г. стр. 688.      |        |      |      |
|Ауэрман Л.Я. Технология      |8       |5     |100     |
|хлебопекарного производства./ СПб:|        |      |      |
|Профессия, 2005, 416 с.      |        |      |      |
|Пащенко Л.П., Жаркова И.М.    |10       |5     |100     |
|технология хлебобулочных изделий./|        |      |      |
|М.: Колос, 2006, 389 с      |        |      |      |
|Медведев Г.М. «Технология     |8       |5     |100     |
|макаронного производства» М.Колос |        |      |      |
|2000г. стр.272.          |        |      |      |
|320 с.              |        |      |      |
|Кузнецова Л.С. технология     |11       |5     |100     |
|приготовления мучных кондитерских |        |      |      |
|изделий. М.: Мастерство. Высшая  |        |      |      |
|школа, 2001,           |        |      |      |

8.ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1. Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде
қазақ тiлiн мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми -әдiстемелiк негiздерi:
Пед.ғыл.док. … дисс. –Алматы, 2002. -327б.
8.1.2. Жорақпаева М.Д. Ет-сүт биотехнология бөлiм студенттерiне қазақ тiлiн
тыңдалым әрекетi арқылы оқыту әдiстемесi: Пед.ғыл.канд. … дисс. – Алматы,
2002. -156б.
8.1.3. Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін мемлекеттік қызметшілерге жеделдете
оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: пед.ғыл.докт. авторефераты, Алматы,
2009, 44 б.
8.1.4. Назарова Н.И. «Общая технология пищевых производств», М. «Легкая
пищевая промышленность», 2000г, стр.360.
8.1.5.Чеботарев О.Н. «Технология муки, крупы» М. Издательский центр «Март»
2004г. стр. 688.
8.1.6.Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия,
2005, 416 с.
8.1.7.Пащенко Л.П., Жаркова И.М. технология хлебобулочных изделий./ М.:
Колос, 2006, 389 с.
8.1.8. Құлажанов К.Т., Күзембаев Г.Т., Техникалық сөздік, Алматы 2004ж. С-
274

8.2 Қосымша әдебиеттер


8.2.1.Налеев  О.Н.  «Технология  зерносушения»  Изд.   Алматинский
технологический университет. 200г. стр.200.
8.2.2.Кононенко И.В. и др..«Товароведение пищевых продуктов» Изд-во .М.
«Экономика» 1975г. стр.423.
8.2.3.Стеле Р «Срок годности пищевых продуктов».Изд-во «Профессия» 2006г.
стр.480.
8.2.4.Алешина Л.М. и др. «Лабораторные работы по технологии продукции
общественного питания» М.Экономика. 1987г. стр.321.
8.2.5.Медведев Г.М. «Технология макаронного производства» М.Колос 2000г.
стр.272.
8.2.6.Романов А.С. и др. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. / Сиб.
Унив. Изд-во, 2005, 278 с.
8.2.7.Кузнецова Л.С. технология приготовления мучных кондитерских изделий.
М.: Мастерство. Высшая школа, 2001, 320 с.
8.2.8.Салина Т.В. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных
изделий. / М.: Колос, 2006, 215 с.
8.2.9.Н.М. Чечеткина «Товарная экспертиза». Ростов на Дону, Феникс. 2000,
510 с.
8.2.10Ковальский Л.П. «Общая технология пищевых производств»  М.Колос.
1997г. стр. 320.
Пәндер