Файл қосу


Басқару психологиясы пәні бойынша оқу - әдістемелік кешенҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты
ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.13/01-2013

«Басқару психологиясы»пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
№1 басылым 18.09.2013 ж.«БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(5В050300 «Психология» мамандықтарына )ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 
2013Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
              “__13__”  _____09_____ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
	Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №__1____  «_17_»____09____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды
Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.Мазмұны

	Қолданыс аймағы
	Нормативтік сілтемелер
	Жалпы ережелер
	Оқу пәнінің мазмұны (молдулі) 
	Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
	Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
	Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
	Әдебиеттер
1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
    «Басқару психологиясы» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В050300 - «Психология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерге еліміздің күнделікті әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың экономикасына өтудегі бастапқы алғы шарттар ретіндегі көптеген  міндеттерін шешетін түрлі аспектілерін талдауға мүмкіндік береді. Осы курс міндеттерін оқу барысында алынған білімдер жүйесін мамандар психологиялық өндірісте жән іскерлік, қарым-қатынас психологиясында ұтымды пайдалануға болады.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    Осы  «Басқару психологиясы» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
	5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;
	5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша 	типтік оқу жоспары;
	СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;
	ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны». 
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
Басқару психологиясы – ол «Психология» мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге арналған маңызды психология саласының бірі. 
Қоғамдық өмір тәжірибесі бірлестіктер, фирмалардың табыстығы көбінесе басқару әдістерінің қоғамның дамуындағы әлеуметтік және экономикалық міндеттері мен ғылыми-техника жетістіктерінің талаптарына сәйкестілігіне тәуелді болатынын көрсетіп отыр. Осыған орай, басқару мәселелрін жан-жақты зерттеу бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Қазіргі ғылымда басқару мәселелсі - бірлестіктердің бірден-бір мақсаттарын шешуге бағытталған адам іс-әрекетінің арнайы саласы ретінде қарастырылады. Өз мазмұны жағынан басқару іс-әрекеті өте күрделі әрі жан-жақты жоспардан көрінеді.
Еліміздегі күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдай нарық экономикасына өтудегі бастапқы алғы шарттар ретіндегі көптеген басқару  міндеттерін шешудің түрлі аспектілерін талдауға мүмкіндік береді. Кезкелген басқару қызметін жүзеге асыруда – негізгі басқару субъектісі ретінде жетекші роліне баса назар аударылуы тиіс. Осы курс барысында алынған білімдер жүйесін мамандар психологиялық өндірісте және іскерлік қарым-қатынас психологиясында ұтымды пайдалануға болады.
3.2 Пәннің мақсаты 
«Басқару психологиясы» пәнінің мақсаты – қазіргі басқару психологиясының негізгі мәселелеріне шолу жасау, жетекші іс-әрекетінің құрылымдық психологиялық аспектілерін ашу,болашақ мамандар бойында - басқару өнімділігін төмендететін психологиялық себептерді талдай білу іскерлігін қалыптастыру.

3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
-басқару жүйесіндегі психологиялық білімдердің маңызын ашу,
-студенттерді басқару іс-әрекетінің құрылымы және негізгі функцияларын таныстыру,
- студенттерді бірлестік құрылымдар ерекшеліктерімен таныстыру;
-студенттер бойында басқару жүйесінде практикалық жұмыс жасау іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
	Басқару психологияның негізгі категорияларын білуі;
	Басқару психологиялық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
	Басқару психология ғылымының категориялық құрылымын меңгеруі;
	Басқару психологиядағы жағдаяттарды талдауға дағдылануы; психологияның басқа ғылым салаларымен байланысын түсінуі;
	Кәсіптік іс-әрекет жағдайында психологиялық алған білімін қолдану туралы түсінігі болуы қажет.

3.5 Курс пререквизиттері: 
-экономика негіздері
-әлеуметтану
-менеджмент негіздері
-этика

3.6 Курстың постреквизиті:
-жалпы психология
-әлеуметтік психология
-еңбекпсихологиясы

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
Кесте 1

Курс
Семестр
Кредит
Саны   

ЛК
(сағ.)
СПС
(сағ)
Лаб.С

СӨЖО
(сағ)
СӨЖ
(сағ)
Барлығы
Қортын.
бақылау
формасы
1
5
3
30
15
-
45
45
135
емтихан

4ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 Кесте 2

№
Тақырып атауы мен мазмұны
Сағат саны

Дәріс сабақтары
1
Басқарупсихологиясыныңмақсат-міндеттері мен даму тарихы
2
2
Басқару ісінің әлеуметтік-психологиялық мәселелері
2
3
Жетекшілік қызмет және оның әлеуметтік психологиялық негіздері
2
4
Жетекшіге қойылатын талап-тілектер
2
5
Басқару тәсілі және психологиялық ахуал
2
6
Жетекші қызметкердің типтік сипаты мен жұмысты басқаруы
2
7
Басқарушының тұлғалық қасиеті
2
8
Басшы қызметкердің ұйымдастыру қабілеті
2
9
Қарым-қатынастың қоғамдық-әлеуметтік өмірде тілдесу арқылы жүзеге асуы
2
10
Адамдар арасындағы қатынас және өзара тілдесудің әлеуметтік-психологиялық сипаты
2
11
Қоғамдық өмір және қарым-қатынас
2
12
Еңбек ұжымы және талас-тартысты мәселелерді шешудің психологиялық ерекшеліктері
2
13
Дау-дамайдың туындау себептері және оларды жеңу жолдары
2
14
Жеке адамдар арасындағы қақтығысу
2
15
Адамның рухани көзқарасын өрістету және дау-дамайды басу
2
Практикалық (семинар) сабақтар
1
Ғылыми білімдер жүйесіндегі басқару психологиясының алатын орны
1
2
Басқару психологиясының ғылым ретінде қалыптасуы
1
3
Басшы іс-әрекеті және мекеме
1
4
Басқару іс-әрекетіне психологиялық мінездеме беру
1
5
Жоспарлар функциясының психологиялық ерекшеліктері
1
6
Басқару іс-әрекетінің құрылымындағы бақылау функциясының психологиялық ерекшеліктері
1
7
Басшы іс-әрекет құрылымындағы басқарушылық өзара әрекет орны
1
8
Басқарушылық өзара әрекет субъектісі ретінде  - ұжым
1
9
Басқарушылық өзара әрекет стратегиясы
1
10
Мекемедегі лидер және басшы мәселесі
1
11
Басқарудағы шешім қабылдау
1
12
Басқару міндеттері және оның негіздері
1
13
Басқарудағы шешім қабылдау процестеріне психологиялық талдау жасау
1
14
Кадрларды іріктеу бағалаудың психологиялық аспектілері
1
15
Кадрлық процестің ортаңғы элементі – басшыны бағалау процедурасы
1

5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 
	 Шетелде және өз елімізде басқару психологиясының даму тарихы.
	Басқару психологиясының пәніне деген негізгі көзқарастарды талдау.
	Басқару психологиясы басшының іс-әрекетінің  психологиялық заңдылықтарды туралы ғылым.
	Басшы - басқару субъектісі ретінде
	Басшы іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері
	Басшылық өзара әрекет
	Басқару психологиясындағы басшы және лидер мәселелесі
	Басқару психологиясындағы басшының  бедел және билік мәселелесі
	Дж.Моутон және Р.Блейк бойынша менеджмент торы
	Басқарудағы қарым-қатынас заңдылықтары
	Мекемедегі қайшылықтар
	Коммуникация жүйесіндегі басшы
	Басқарудағы шешім қабылдаудың нормативті жүйесі
	Басқарушы іс-әрекеттің профессиограммасы
	Басқарудағы кәсіби іріктеу және кәсіпке жарамдылық мәселесі6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Кесте 3 


Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд
Өздік оқуға арналған сұрақтар
Бақылау формасы
Дәрістер
Практикалық (семинар) сабақтар1
2
3
4
5
Басқарупсихологиясыныңмақсат-міндеттері мен даму тарихы
Ғылыми білімдер жүйесіндегі басқару психологиясының алатын орны
Кесте
Шетелде және өз елімізде басқару психологиясының даму тарихы.
Конспект
Басқару ісінің әлеуметтік-психологиялық мәселелері.
Басқару психологиясының ғылым ретінде қалыптасуы
Кесте
Басқару психологиясының пәніне деген негізгі көзқарастарды талдау.
Конспект
Жетекшілік қызмет және оның әлеуметтік психологиялық негіздері
Басшы іс-әрекеті және мекеме
Кесте
Басқару психологиясы басшының іс-әрекетінің  психологиялық заңдылықтарды туралы ғылым.
Кесте жасау
Жетекшіге қойылатын талап-тілектер
Басқару іс-әрекетіне психологиялық мінездеме беру
Сурет-плакаттар 
Басшы - басқару субъектісі ретінде
Реферат
Басқару тәсілі және психологиялық ахуал
Жоспарлар функциясының психологиялық ерекшеліктері
Кесте
Басшы іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері
Конспект
Жетекші қызметкердің типтік сипаты мен жұмысты басқаруы
Басқару іс-әрекетінің құрылымындағы бақылау функциясының психологиялық ерекшеліктері
Таратпа материалдар
Басшылық өзара әрекет

Хабарлама
Басқарушының тұлғалық қасиеті
Басшы іс-әрекет құрылымындағы басқарушылық өзара әрекет орны
Нақты сезім мүшелеріне әсер ететін заттар
Басқару психологиясындағы басшы және лидер мәселелесі

Хабарлама
Басшы қызметкердің ұйымдастыру қабілеті
Басқарушылық өзара әрекет субъектісі ретінде  - ұжым
Суреттер
Басқару психологиясындағы басшының  бедел және билік мәселелесі
Реферат
Қарым-қатынастың қоғамдық-әлеуметтік өмірде тілдесу арқылы жүзеге асуы
Басқарушылық өзара әрекет стратегиясы
ТСО
Дж.Моутон және Р.Блейк бойынша менеджмент торы
Схема
Адамдар арасындағы қатынас және өзара тілдесудің әлеуметтік-психологиялық сипаты
Мекемедегі лидер және басшы мәселесі
Лабораториялық стенд 
Басқарудағы қарым-қатынас заңдылықтары

Схема
Қоғамдық өмір және қарым-қатынас

Басқарудағы шешім қабылдау
Суреттер
Мекемедегі қайшылық-тар
Еркін шығарма
Еңбек ұжымы және талас-тартысты мәселелерді шешудің психологиялық ерекшеліктері
Басқару міндеттері және оның негіздері
Таратпа материалдар
Коммуникация жүйесіндегі басшы

Хабарлама даярлау.
Дау-дамайдың туындау себептері және оларды жеңу жолдары
Басқарудағы шешім қабылдау процестеріне психологиялық талдау жасау
Кесте, суреттер
Басқарудағы шешім қабылдаудың нормативті жүйесі
Реферат
Жеке адамдар арасындағы қақтығысу
Кадрларды іріктеу бағалаудың психологиялық аспектілері
Таратпа материалдар
Басқарушы іс-әрекеттің профессиограммасы
Жинақ жасау
Адамның рухани көзқарасын өрістету және дау-дамайды басу
Кадрлық процестің ортаңғы элементі – басшыны бағалау процедурасы
Кесте 
Басқарудағы кәсіби іріктеу және кәсіпке жарамдылық мәселесі
Реферат7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
Кесте 4

№ р/с
Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы
Саны
Студенттер саны
Қамтамасызетупайызы


1
Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008
2
12
16,6
2
АндрееваГ.М. Социальная психология. М.,1994
1
12
8,3


	ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Агеев В.С. Межгрупповые взаимодействия. Социально-психологические проблемы.М.,1990
8.1.2 Самыгин С.И.,Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов – на – Дону, 2008 ;
8.1.3 Аймаганбетова О.Х. Экономическая психология. – А., 2005
8.1.4 АндрееваГ.М. Социальная психология. М.,1994
8.1.5. Власова Н. Справочник по психологии управления.Новосибирск,1994
8.1.6 Донцова А.И. Психология коллектива. М.,1984
8.1.7 ЕлеусізоваС.Қарым-қатынаспсихологиясы.Алматы: «Рауан»,1996
8.1.8 Кабаченко Т.С. Психология управления.М.,1997
8.1.9 Обозов Н.Н. Психология менеджмента. С-пб.1994
8.1.10 Розанова В.А. Психология управления. М.,1997
8.1.11 Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. М.,1986


8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі
8.2.1 Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.,1998
8.2.2 Панасюк А.Ю. Управленческое общение.М.,1990
8.2.3 Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления. С-Пб,1992
8.2.4 Петренко А.Безопасность в коммуникации делового управления.М.,1993
8.2.5 Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджмента.М.,1998
8.2.6 Саймон Г.,Смитбург Д.Менеджмент в организациях.М.,1995
8.2.7 Тейлор Ф.У. Менеджмент.М.,1992
8.2.8 Якокка Л. Карьера менеджера.М.,1991ПОӘК 042-18-16.1.13/01-2013

№1 басылым18.09.2013 ж.
11 беттің -11шісі

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть