Файл қосу


Қалдықсыз технология|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ  |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                           |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты   |ПОӘК         |ПОӘК            |
|              |           |042-0107.01.20.  139 /02 |
|              |           |-2013           |
|ПОӘК            | 02.09.2013 ж.    |              |
|Студенттерге арналған    |№1 басылым      |              |
|«Қалдықсыз технология»   |           |              |
|пәннің жұмыс бағдарламасы  |           |              |


            ПӘННІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

     050720 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
     050721 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
               мамандығы бойынша
              «Қалдықсыз технология»

            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                Семей - 2013
                 АЛҒЫ СӨЗ1 ҚҰРАСТЫРҒАН

құрастырушы _________________б.ғ.к., доцент,Н.М.Омарова, 02.08.2013 г.2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия» кафедрасының отырысында

 «29»____08_____2013г., №__1_хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ Б.Х.Мусабаева2.2 Инженерлі – технологиялық факультеттің оқу – әдістемелік кеңесінің
мәжілісінде

 « »___09______2013 г., №__1_ хаттама

Төрайымы ________________

2.3 Инженерлі – технологиялық факультеттің Ғылыми кеңесінің мәжілісінде

 «  »___09______2013 г., №__1_ хаттама

Төрағасы ________________ Ә.Л.Касенов3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу – әдістемелік кеңесінің мәжілісінде шығаруға мақұлданған
және ұсынылған

 «  »_____09____2011г., №__1_ хаттама

ОӘК төрағасы______________                  Мазмұны


|№  |Атауы                        |беттер    |
|1.  |Жалпы ережелер                   |4       |
|2.  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар.   |5-6      |
|3.  |Курстың форматы мен саясаты             |6       |
|4.  |Бағаларды қою саясаты                |7       |
|5.  |Сабақ бойынша тәртіп пен сағат бөлу        |9       |
|6.  |СӨЖ және СОӨЖ мазмұны                |11-12     |
|7.  |Пән бойынша сабақ процессінің күнтүзбесі      |12      |


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. 1 Пәнжәнеоқытушытуралыжалпымағлұматтар:
Пәнніңаты Қалдықсыз өндіріс.Химиякафедрасы. Кафедра адресі Физкультура
көшесі, 4, № 9 корпус Лектордыңаты-жөні
Омарова НүрияМолдагалиевнаЖанасумәліметі , 35-05-90 кафедрада болу
уақытыкесте бойынша
 Кредит саны 2
1.2 Оқужоспарынанкөшірме
                                   Кесте1.
|Курс|Семестр            |Кредиты  |Лк (сағ) |ЛБ   |
|  |               |      |     |(сағ) |
|1  |Студенттің өздік жұмысы    |30     |СӨЖ   |60   |
|2  |Студенттің оқытушымен өздік |30     |СОӨЖ   |60   |
|  |жұмысы            |      |     |    |
|3  |Лабораториялық жұмыс (орындау,|15     |ЛЖ    |30   |
|  |отчет)            |      |     |    |
|4  |Лекция            |15     |Л    |30   |
|5  |Аралық бақылау        |2     |АБ    |60   |


             Жалпы балл       240


Студент қорытынды бақылауға рейтингы 50 % -тен асса жібереді. Қорытынды
баға бағалар бағанасы бойынша анықталады.

                            Бағалар бағанасы.
                                   Кесте 3
|Әріпті жүйе   |Баллдың сандық  |Проценттік құрамы |Дәстүрлі жүйе   |
|бойынша бағалау |эквиваленті    |         |бойынша баға   |
|А        |4,0        |95-100      |Үздік       |
|А-        |3,67       |90-94       |         |
|В+        |3,33       |85-89       |Жақсы       |
|В        |3,0        |80-84       |         |
|В-        |2,67       |75-79       |         |
|С+        |2,33       |70-74       |Қанағаттанарлықтай|
|С        |2,0        |65-69       |         |
|С-        |1,67       |60-64       |         |
|D+        |1,33       |55-59       |         |
|D        |1,0        |50-54       |         |
|F        |0         |0-49       |Қанағаттандырмайды|
|I        |NA        |-         |Аяқталмаған    |
|P        |-         |өтті       |Дисциплинаны өтті |

5. ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ
САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
                                   кесте 4

|№ |Тақырыптар аты           |Сағат саны            |
|  |                  |Д   |ЗЖ   |СРСП  |СРС  |
|  |                  |    |    |ОСӨЖ  |(СӨЖ) |
|1 |Кіріспе. Өндірістің дамуы,     |    |    |    |    |
|  |шикізаттарды қолдану мен      |1   |    |1   |1   |
|  |қалдықтардың жиынтығы. Химиялық,  |    |    |    |    |
|  |мұнай-химиялық, тау өндірістік,   |    |    |    |    |
|  |металлургиялық өндірістердегі қатты,|    |    |    |    |
|  |сұйық, газ тәрізді қалдықтардың   |    |    |    |    |
|  |негізгі сипаттамалары. Өндірістік  |    |    |    |    |
|  |қалдықтардың шығу тегіне байланысты |    |    |    |    |
|  |физико-химиялық сипаттамалары.   |    |    |    |    |
|2 |Өндірістік қалдықтар мен бағалы   |1   |1   |1   |1   |
|  |компоненттерді өндірістік өнімдерден|    |    |    |    |
|  |бөлуде және металдарды алу мен ауыл |    |    |    |    |
|  |шаруашылығында қолданылатын өнімдері|    |    |    |    |
|  |қайта өңдеуге арналған ресурстарды |    |    |    |    |
|  |сақтаушы қалдықсыз технология құру. |    |    |    |    |
|3 |Жанармайлық қалдықтар сипаттамасы. |1   |    |1   |1   |
|  |Реактивті, активтілігі аз және   |    |    |    |    |
|  |активті энергетикалық қалдықтардың |    |    |    |    |
|  |физико-химиялық ерекшеліктері.   |    |    |    |    |
|4 | Көмір алудағы қалдықтар, ТЭЦ күлі,|1   |1   |1   |1   |
|  |шлак күлі, мұнай өндірісіндегі   |    |    |    |    |
|  |қалдықтарды тасмалдау және қайта  |    |    |    |    |
|  |өңдеу әдістері.           |    |    |    |    |
|5 | Фосфор, карбидті металлдар,    |1   |    |1   |1   |
|  |құрылысқы қажетті материалдар мен  |    |    |    |    |
|  |жабдықтарды өндіру кезіндегі шихта |    |    |    |    |
|  |компоненттері мен тотықтырғыш    |    |    |    |    |
|  |ретінде қолданылатын энергетикалық |    |    |    |    |
|  |қалдықтарды қалдықсыз қайта өңдеу |    |    |    |    |
|  |әдістері.              |    |    |    |    |
|6 | Силикат материалдары мен өнімдерін |1   |1   |1   |1   |
|  |алу үшін шлакты, қара және түсті  |    |    |    |    |
|  |металлдарды химиялық өндірістерде  |    |    |    |    |
|  |қолдану және қайта өңдеу.      |    |    |    |    |
|7 |Қалдықсыз технология түзудегі    |1   |1   |1   |1   |
|  |экологиялық және экономикалық    |    |    |    |    |
|  |критерилер.             |    |    |    |    |
|8 | Өндірісте қолданылатын энергия және|1   |    |1   |1   |
|  |шикізат тасмалдағыштардың максималды|    |    |    |    |
|  |коэффициентерін таңдаудағы     |    |    |    |    |
|  |мәселелер.             |    |    |    |    |
|9. | Қалдықсыз өнім шығарудың негізгі  |1   |    |1   |1   |
|  |принциптері және оған қойылатын  |    |    |    |    |
|  |талаптар.  Тау кен өндірісі    |    |    |    |    |
|  |саласындағы, металлургиялық шлактар |    |    |    |    |
|  |мен өндіріс өнімі қалдықтарының   |    |    |    |    |
|  |физико-химиялық ерекшеліктері.   |    |    |    |    |
|10.| Тау кен өндірісіндегі қалдықтарды |1   |1   |1   |1   |
|  |комплексті, қалдықсыз қайта өңдеудің|    |    |    |    |
|  |қазіргі әдістері. Қалдықтарды    |    |    |    |    |
|  |рационалды қолдану.         |    |    |    |    |
|11.| Тау кен өндірісіндегі қалдықсыз  |1   |1   |1   |1   |
|  |өнімдер алуды іс жүзінде іске асыру.|    |    |    |    |
|  |Шикізат материалдары карьерлерінің |    |    |    |    |
|  |рекультивациясы.          |    |    |    |    |
|12.| Металлургиялық қалдықтарды     |1   |1   |1   |1   |
|  |комплексті, қайта өңдеудің кейінгі |    |    |    |    |
|  |әдістері.              |    |    |    |    |
|13.| Бейорганикалық заттарды, цементті,|1   |1   |1   |1   |
|  |гипс түзуші материалдарды,     |    |    |    |    |
|  |керамикалық бұйымдарды,       |    |    |    |    |
|  |термоизоляционды материалдарды,   |    |    |    |    |
|  |шлакобетондарды өндіруде өндірістік|    |    |    |    |
|  |қалдықтарды шикізат құрамды     |    |    |    |    |
|  |компоненттер мен шихталар ретінде  |    |    |    |    |
|  |қолдану.              |    |    |    |    |
|14.|Минерал өндірісіндегі карьерасыз  |1   |1   |1   |1   |
|  |технологияны және басқа да     |    |    |    |    |
|  |материалдардың құрамындағы     |    |    |    |    |
|  |минералды шикізаттарды өндірістік |    |    |    |    |
|  |қалдықтармен толықтай немесе    |    |    |    |    |
|  |біртіндеп ауыстыра отырып өңдеу.  |    |    |    |    |
|15.|Металлургиялық қалдықтарды және   |1   |1   |1   |1   |
|  |шихтаны бағалы компоненттерінен  |    |    |    |    |
|  |ажырату кезіндегі өндірістік    |    |    |    |    |
|  |өнімдерді қолдана отырып мақсатты  |    |    |    |    |
|  |өнімді өндірудің оптимизациясы.   |    |    |    |    |
|  |Қалдықсыз өнім алудың іс жүзінде  |    |    |    |    |
|  |орындалуы.             |    |    |    |    |


6 СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

                                   5 кесте
|№ |СРСП                      |СРС          |
|  |аудиторияда      |Аудиториядан тыс    |            |
|1. |Химиялық өндірістегі  |Мұнайхимиялық     |Тау кен, металлургия  |
|  |қатты,сұйық және газ  |өндірістегі қатты,сұйық|өндірісіндегі қатты,  |
|  |тәрізді қалдықтардың  |және газ тәрізді    |сұйық және газ тәрізді |
|  |негізгі сипаттамалары. |қалдықтардың негізгі  |қалдықтардың негізгі  |
|  |            |сипаттамалары.     |сипаттамалары.     |
|2. |Реактивті,аз активті  |Қалдықсыз қндірісті  |Тегі бойынша өндіріс  |
|  |және активті      |құрудағы негізгі    |қалдықтарының физико  |
|  |энергетикалық     |принциптер және оған  |химиялық сипаттамалары.|
|  |қалдықтардың физико  |қойылатын талаптар.  |            |
|  |химиялық ерекшеліктері.|            |            |
|3. |Қара және түсті    |Химиялық өндірісте   |Қара, түсті      |
|  |металлургияда силикатты|силикатты метериал мен |металлургияда,химиялық |
|  |материал мен өнім   |өнім алудағы шлактың  |өндірісінде силикатты |
|  |алудағы шлактың    |қолданылуы және қайта |меатериал мен өнім   |
|  |қолданылуы және қайта |өнделуі.        |алудағы шлактың    |
|  |өңделуі.        |            |қолданылуы және қайта |
|  |            |            |өңделуі.        |
|4. |Қалдықсыз технологияны |Тау кен өндірісіндегі |Қалдықтарды рационалды |
|  |құрудағы экологиялық  |қалдықтарды комплексті |қолдану.        |
|  |және экономикалық   |қалдықсыз қайта    |            |
|  |шарттар.        |өңдеудің қазіргі    |            |
|  |            |әдістері.       |            |
|5. |Процесте максималды  |Шикізат материалының  |Фосфор, металл     |
|  |коэффициентімен    |карьер рекультивациясы.|карбиді,құрылыс    |
|  |энерготасымалдаушы және|            |бұйымдары мен     |
|  |шикізат таңдау     |            |материалдарының шихта |
|  |мәселелері.      |            |компонентері және   |
|  |            |            |тотықсыздандырғыш   |
|  |            |            |ретінде қолданылатын  |
|  |            |            |энергетикалық     |
|  |            |            |қалдықтарды қалдықсыз |
|  |            |            |қайта өңдеу әдістері. |
|6. |Минералдар мен басқа  |Металлургиялық     |Неорганикалық зат,   |
|  |материалдарды және   |қалдықтарды комплексті,|цемент, гипсті     |
|  |минералды шикізаттарды |қалдықсыз қайта    |байланыстырушы     |
|  |өндіріс қалдықтарымен |қңдеудің қазіргі    |материал, керамикалық |
|  |толық және жартылай  |әдістері.       |бұйым және шлакобетон |
|  |ауыстырудың тосқауылсыз|            |өндірісіндегі шлак және|
|  |технологиясын жасау.  |            |шикізат құрамының   |
|  |            |            |компоненті ретінде   |
|  |            |            |өндірістік қалдықтардың|
|  |            |            |қолданылуы.      |
|7. |Шихтаның бағалы    |Қоршаған ортаны    |Көмір өндіру      |
|  |компоненттерін шығару |ластаумен энергетикалық|қалдықтары, ЖЭС    |
|  |кезінде промөнімді,  |және шикізаттық    |күлдері,мұнай өндіру  |
|  |металлургиялық қалдықты|шығындардың      |қалдықтары,олардың   |
|  |қолданылуымен бүтін  |корреляциясы.     |транспортировка    |
|  |өнімнің өндіріс    |            |әдістері және қайта  |
|  |оптимизациясы.     |            |өңделуі.        |
|8. |Тау кен өнеркәсібіндегі|Тау кен        |Қалдықсыз өндірістің  |
|  |қалдықсыз өндірістің  |саласы,металлургиялық |практикалық      |
|  |практикалық      |шлак және промпродукт |реализациясы.     |
|  |реализациясы.     |қалдықтарының физико  |            |
|  |            |химиялық ерекшеліктері.|            |


             7. «ҚАЛДЫҚСЫЗ ТЕХНОЛОГИЯ»
     дисциплинасы бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі.


№Апта1234567891011121314151.Бақылау түріЛР,
ТК
ДЗЛР,  КР
ДЗЛР, КР
ДЗДЗ, ЛР
ТК ДЗ, ПК ЛРЛР
ТКЛР,
КР
ДЗ ЛР, КР
ДЗ РТЛР, КР
ДЗЛР, 
ПК
ДЗ ЛР, КР
ДЗЛР, КР
ДЗЛР
ТКЛР, КР
ДЗЛР КР
ДЗ 
РТ2.Балы.2535353535253545353535353535603.Жалпы балы2560951301651902252703570105140175210270

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть