Файл қосу


Пәннің мақсаты. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|4 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК             |          |
|             |               |ПОӘК        |
|             |               |042-14.05.01.20.03 |
|             |               |/01-2013      |
|Оқытушыға арналған пәннің|               |          |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |Басылым №          |          |
|«Психология»       |               |          |

            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             «ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    («5В050800, 5В050900, 5В050600, 5В050700» «Психологиялық емес»
               мамандықтарына )

                 (Sillabus)                  Семей


                  2013                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
                                  “______”
__________ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №______  «__»________ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________

4 №  «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНАМазмұны:
   1.Жалпы талаптар
   2.Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
   3.Курс саясаты
   4.Студент рейтингісін санау саясаты
   5.Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
   6.СОБӨЖ және СӨЖ жоспары
   7.«Жоғары мектеп психологиясы» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік
   графигі.


1.1 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек
экономикалық саласын ғана  қамтып  қоймай,сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы
бүгінгі күннің талабына сай психолгия мамандығы студенттері үшін негізгі
базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі,
танымдық процестер, жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен
қасиеті, сапалары  жөніндегі  ғылыми-қолданбалы  ақпарат  осы  заманғы
психологиялық теориялар негізінде беріледі.

1.2 Пәннің мақсаты
   Болашақ  мамандардың  психология  ғылым  саласын  оқып-зерттеуге
бағытталған кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру.
1.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
       ✓ Педагогика ғылымының категориялық құрылымын ашу;
       ✓ Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;
       ✓  Педагогикалық  білімдер  жүйесін  тәжірибеде  қолдану
        дағдыларын дамыту
1.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  ✓ Педагогиканың негізгі категорияларын білуі;
  ✓ Педагогикалық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
  ✓ Педагогика ғылымының категориялық құрылымын меңгеруі;
  ✓ Педагогикалық жағдаяттарды талдауға дағдылануы;педагогиканың басқа
   ғылым салаларымен байланысын түсінуі;
  ✓ Кәсіптік іс-әрекет жағдайында педагогикалық алған білімін қолдану
   туралы түсінігі болуы қажет.
1.5 Курс пререквизиттері:
  1. Философия

1.6 Курстың постреквизиті:
    1. Гуманитарлық ғылымдар 1.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                   Кесте1
|Курс       |Семестр     |Кредит      |ЛК         |
|         |         |Саны       |(сағ.)       |
|А        |4        |95-100      |          |
|А        |3,6       |90-94      |Үздік        |
|В+        |3,4       |85-89      |          |
|В        |3,2       |80-84      |Жақсы        |
|В-        |3,0       |75-79      |          |
|С+        |2,8       |70-74      |          |
|С        |2,6       |65-69      |Қанағаттанарлық   |
|С-        |2,4       |60-64      |          |
|Д+        |2,2       |55-59      |          |
|Д        |2,0       |50-54      |          |
|F        |0        |0-49       |Қанағаттанарлықсыз |
|I        |NA        |         |Аяқталмаған     |
|P        |-        |өтті       |Пәнді өтті     |


  5 Студенттерге арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы
                                   Кесте 3

|№  |Тақырыптар               |Сағат саны         |
|  |                    |ДС |СТС |ЗС |СӨЖО |СӨЖ  |
|1  |Психология пәніне кіріспе.       |1  |   |  |1   |1   |
|2  |Психиология дамушы ғылымдар жүйесі   |  |1  |  |1   |1   |
|  |ретінде.                |  |   |  |   |   |
|3  |Психиологияны зерттеу әдістері.    |1  |1  |  |2   |2   |
|4  |Психиологияның жаратылыстану-ғылыми   |1  |1  |  |2   |2   |
|  |негіздері.               |  |   |  |   |   |
|5  |Психика мен әрекет-қылықтың төменгі   |1  |   |  |1   |1   |
|  |формаларының қалыптасуы         |  |   |  |   |   |
|6  |Адамның жоғары психикалық функцияларының|  |1  |  |1   |1   |
|  |дамуы.                 |  |   |  |   |   |
|7  |Іс-әрекет.               |1  |   |  |1   |1   |
|8  |Іс-әрекет түрлері және олардың дамуы.  |  |1  |  |1   |1   |
|9  |Психикалық танымдық процестер: түйсік  |1  |   |  |1   |1   |
|  |және қабылдау.             |  |   |  |   |   |
|10 |Психикалық танымдық процестер:ес.    |  |1  |  |1   |1   |
|11 |Психикалық танымдық процестер: ойлау  |1  |   |  |1   |1   |
|  |және сөйлеу.              |  |   |  |   |   |
|12 |Психикалық танымдық процестер.қиял.   |  |1  |  |1   |1   |
|13 |Зейін.                 |1  |1  |  |2   |2   |
|14 |Жеке тұлға туралы жалпы түсінік     |1  |   |  |1   |1   |
|15 |Тұлғаның қалыптасу және дамуы.     |  |1  |  |1   |1   |
|16 |Эмоция және сезімдер.          |1  |   |  |1   |1   |
|17 |Ерік.                  |  |1  |  |1   |1   |
|18 |Мотив және мотивация          |1  |1  |  |2   |2   |
|19 |Темперамент. Темперамент типтері.    |1  |1  |  |2   |2   |
|20 |Мінез. Мінез типологиясы.        |1  |1  |  |2   |2   |
|21 |Қабілеттер.               |1  |1  |  |2   |2   |
|22 |Қарым-қатынас.             |1  |1  |  |2   |2   |
|  |Барлығы:                |15 |15  |  |30  |30  |6 СӨЖ хабарламалары, рефераттарының тақырыптары
                                   Кесте 4

|СӨЖО                        |СӨЖ         |
|Аудиториялық        |Аудиториядан тыс    |          |
|2             |3           |4          |
|Психологиялық білімдердің |Психология ғылымы   |Конспект      |
|педагогикалық теория мен  |мәліметтерінің     |          |
|практика үшін       |теориялық және     |          |
|маңызы.          |практикалық маңызы   |          |
|Психологиялық зерттеу   |Зерттеу әдістерінің  |Кесте жасау     |
|әдістері          |жетістіктері мен    |          |
|              |өзіндік кемшіліктері  |          |
|Мидың құрылым бірліктері  |ЖЖЖ - психиканың   |Реферат       |
|қызметінің адамның     |физиологиялық негізі. |          |
|психикалық процестері мен |            |          |
|қалыбына байланыстылығы.  |            |          |
|Адам психикасы мен     |Адам және жануарлар  |Конспект      |
|әрекет-қылығының дамуында |психологиясының    |          |
|биологиялық және әлеуметтік|айырмашылықтары.    |          |
|факторлардың ролі.     |            |          |
|Адам іс-әрекетінің фило  |Адам іс-әрекеттеріне  |Хабарлама      |
|және онтогенездік дамуы.  |психологиялық талдау. |          |
|Түйсіктердің ағзалық ішкі |Адамның көру      |Хабарлама      |
|және сыртқы жағдайлармен  |қабылдауына байланысты |          |
|байланысы         |заңдылықтар мен    |          |
|              |жұмбақтар.       |          |
|Шығармашылық ойлаудың   |Ойлау және қиялдың ара |Ана тілінде     |
|психологиясы..       |қатынасы        |сөйлеудің маңызы  |
|              |            |(реферат)      |
|Балаларда зейіннің даму  |Зейінділікті күшейтуші |Кесте жасау     |
|этаптары.         |факторларды топтастыру.|          |
|Психологиядағы жеке тұлға |Келесі ұғымдарды    |Р.С.Немов б-ша жеке |
|түсінігі. (Сұрақты     |салыстыру: индивид,  |тұлғаның қазіргі  |
|талқылау)         |жеке тұлға, даралық.  |теорияларын     |
|              |(Терминологиялық    |классификациялау  |
|              |сөздікпен жұмыс)    |схемасын сызу.   |
|1)Эмоция және адам     |Монаграфиямен жұмыс:  |Махаббат жоғары   |
|даралығы;         |Фромм Э. Искусство   |сезім ретінде.   |
|2)Баланың эмоционалды   |любить: исследование  |(еркін шығарма)   |
|сфераны дамытудың маңызы  |любви. – М., 1990   |          |
|мен қажеттігі. (Сұрақты  |            |          |
|талқылау)         |            |          |
|Адам әрекет-қылығын    |Мотив және мотивация  |Жеке тұлға және   |
|мотивациялық психолгиялық |ұғымдарына анықтама  |мотивация .     |
|тұрғыдан түсіндіру.    |беру. (Терминологиялық |(Хабарлама даярлау.)|
|(Сұрақты талқылау)     |сөздікпен жұмыс)    |          |
|Темпераменттің       |Іс-әрекеттің даралық  |Жеке тұлға және   |
|физиологиялық негіздері.  |стиліне темпераменттің|темперамент.    |
|(Сұрақты талқылау)     |әсерін дәлелдеу.    |(реферат)      |
|Мінезді қалыптастырудың  |Мінезді тәрбиелеу   |Мінез мәселесі   |
|психологиялық-педагогикалық|мәселесі.(Дөңгелек   |жөніндегі халық ауыз|
|аспектілері. (Сұрақты   |стол)         |әдебиетінен     |
|талқылау)         |            |үзінділер.     |
|Адам қабілеттерінің    |Адам қабілеттері мен  |Жоғары адам     |
|қалыптасуының алғышарттары.|генотип, жоғары жүйке |қабілеттерінің   |
|(Сұрақты талқылау)     |жүйесі қасиеттерінің  |ерекшеліктері.(рефер|
|              |өзара байланысын    |ат)         |
|              |дәлелдеу.       |          |
|Топтық әрекеттің      |Адамдар мен жануарлар |Қарым-қатынас    |
|тиімділігінің       |қарым-қатынасын    |түрлері мен     |
|әлеуметтік-психологиялық  |салыстыру.       |құралдарына анықтама|
|факторлары. (Сұрақты    |            |беру және сәйкес  |
|талқылау)         |            |кесте жасау.    |7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
                                   Кесте 5


  №Апта1234567891011121314151Бақылау түріконспектсхемарефератконспектконспект схемаАБ 1конспектсхемарефератсхемасхемарефератконспектАБ 22Баллдар
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
Пәндер