Файл қосу


Экономикалық өсу|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                 |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК      |               |
|              |        |УМКД 042–18-1.1.3/01–2013  |
|«Макроэкономика» пәні    |№__ басылым   |               |
|бойынша оқытушыға арналған |        |               |
|пәннің оқу жұмыс      |        |               |
|бағдарламасы        |        |               |            «Макроэкономика » пәні бойынша
         5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы үшін

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2013  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Қуантқан Б. Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.
  Есенбекова  З.Ж.,Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласы Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №1, « 29 » тамыз 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2.Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік   бюроның
мәжілісінде
  Хаттама № 1, « 5 » қыркүйек 2013 жыл


  Төраға              ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № 1, « 18 » қыркүйек 2013 жыл


  ОӘК төрайымы      ____________ Г.К.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  №3 басылым 26.09.2012 №2 басылым орнына


                  Мазмұны1. Қолдану аумағы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы жағдайлар
4. Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз картасы
8. . Әдебиеттер


  1 ҚОЛДАНУ АУМАҒЫ
  «Макроэкономика» пәні бойынша оқу-эдістемелік кешені  экономикалық
мамандықтарының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен,
оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу үрдісі барысында
студенттер игеретін дағды және шеберлікпен таныстырады. Оқу-әдістемелік
кешен пәнді зерттеу кезіндегі негізгі жетекші құрал болып табылады.


  2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
  «Макроэкономика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені пән бойынша келесі
ұсынылған құжаттар мен талаптарға сәйкес өңделген және оқу  процесін
ұйыдастыру тәртібін орнатады: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігің 2011 жылдың 17 маусымда қолданысқа енгізілген «МББС  ҚР
5.04.019-2011 мамандықтарының Мемлекеттік білім беру стандарттары.


  3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

  3.1. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
  «Макроэкономика» курсы — экономиканы бір тұтас жүйе ретінде қарастыра
отырып, тауарлар өндірісі мен қызмет көрсетудің жалпы көлемін және оның
өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюталардың айырбас
бағамдары мен төлем балансының жағдайын зерттеуге мүмкіндік туғызады.


  3.2 Пәнді зерттеудің мақсаты:
  Осы курстың мақсаты – студентердің алған білімдері олардың ұлттық
экономика деңгейдегі экономист ретіндегі болашақ жұмысына негіз қалайды,
оларға  қазіргі  кездегі  макроэкономикалық  деңгейде  болып  жатқан
құбылыстарды, процестерді сауатты кәсіби деңгейде  талдауға  мүмкіндік
береді.


  3.3 Пәнді зерттеудің негізгі міндеттері:
  Курстың міндеттері - жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс,
өндіріс факторлары, тұтыну, жинақ,  инвестициялар,  тауар  және  ақша
нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік, бюджет және ақша саясаты,
экономикалық  өсу,  ашық  экономика  модельдері  сияқты  негізгі
макроэкономикалық көрсеткіштерді пайдалану әдістемесіне  айрықша  назар
аудара отырып, магистранттарға заманғы макроэкономикалық талдаудың басты
кағидаларын үйрету.


  3.4 Оқу нәтижелері:
    - студент макроэкономиканың негізгі түсініктерін білуі қажет;
    - студент базалық экономикалық ұғымдарды меңгеруі тиіс;
    - студент нарықтық әрекет ету жағдайын басқаруға қатысты ұлттық
     деңгейде шешімдер қабылдау, табыстарды, бағаны болжау дағдысына
     ұмтылуы қажет.


  3.5 Пәннің переквизиттері.
- Экономикалық теория;
- Микроэкономика;

  3.6 Постреквизиттер.
- Қаржы;
- Ақша, несие, банктер;
- Эконометрия;
- Халықаралық экономика;


  3.7 Оқу жоспарынан көшірме:


                                   Кесте 1

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1. Макроэкономика пәніне кіріспе                   |
|Тақырып 1. Макроэкономика пәніне кіріспе.           |1      |
|Макроэкономикалық теорияның негізгі мәселелері. Негізгі    |      |
|түсініктері. Экономикалық теория және модельдері, экзогенді  |      |
|және эндогенді анықтамалар. Экономикадағы ағындар мен қорлар. |      |
|Тақырып 2. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер       |2      |
|Макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ішкі өнімді қосылған құн |      |
|арқылы, шығын және табыс бойынша өлшеу. Жалпы ұлттық өнім.   |      |
|Номиналды және нақты айнымалылар. Дефляторлар ұлттық табыс,  |      |
|жеке табыс, қолда бар табыс. Табыстар мен шығындардың айналысы.|      |
|Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдік.             |      |
|Тақырып 3. Жиынтық ұсыныс және жиынтық сұраныс. AD-AS үлгісі. |2      |
|Жабық экономикадағы жиынтық сұраныстың құрамы. Сұраныстың   |      |
|бағалық емес факторлары. Жиынтық ұсыныс: классикалық және   |      |
|кейнсиандық моделдері. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс   |      |
|моделіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік. Қысқа мерзімді және |      |
|ұзақ мерзімді тепе-теңдік. Мемлекеттің тұрақтандыру саясаты.  |      |
|Тақырып 4. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Инфляция және    |2      |
|жұмыссыздық.                          |      |
|Экономикалық циклдар, макроэкономикалық динамика. Инфляция және|      |
|ұсыныс шоктары. Бағалар динамикасы. Жұмыссыздықтың табиғи   |      |
|деңгейі. Оукен заңы. Нақты жалақы және жұмыссыздық деңгейі.  |      |
|Эмпирикалық бақылау және Филлипс қисығы. Инфляцияның өсуіне  |      |
|әсер ететін факторлар және себептер. Сұраныс инфляциясы,    |      |
|шығындар инфляциясы. Күтілген және күтілмеген инфляция.    |      |
|Адаптивті және рационалды (ұтымды) күтімдер. Өзгертілген    |      |
|Филлипс қисығы. Қысқа жөне ұзак мерзімді кезең.        |      |
|Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер және инфляцияға қарсы    |      |
|саясат.                            |      |
|Модуль 2. Нарықтардағы жалпы тепе-теңдік                  |
|Тақырып 5. Игіліктер нарығы                  |1      |
|Тұтыну функциясы. Тұтынуға шекті бейімділік. Проценттік ставка |      |
|және инвестиция функциясы. Мемлекеттік шығындар. Жабық     |      |
|экономикадағы макроэкономикалық тепе-теңдік. Өндірістің    |      |
|тепе-теңдік деңгейі. Кейнстің мемлекеттік шығындар       |      |
|мультипликаторы. Игіліктер нарығындағы тепе-теңдік. IS қисығы. |      |
|Бюджеттік-салықтық саясатының әсері.              |      |
|Тақырып 6. Ақша нарығы                     |2      |
|Ақша атқаратын қызметтері. Ақша агрегаттары. Ақшаның сандық  |      |
|теориясының теңдеуі. Ақша айналымның жылдамдығы. Ақша нарығы. |      |
|Нақты және номиналды проценттік ставка. Фишер теңдеуі. Кейнстің|      |
|өтімділікті талғау теориясы. Нақты ақша қорлары. Ақшаға сұраныс|      |
|функциясы. Баумоль-Тобин моделі. Ақша базасы және ақша    |      |
|массасы. Ақша ұсынысы. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. LM қисығы.|      |
|Банк жүйесінің ақша массасын арттыруы. Орталық банктің     |      |
|операциясы. Ақша саясатының құралдары. Ақша мультипликаторы.  |      |
|Артық резервтер нормасы. Ақша массасын және проценттік ставканы|      |
|бақылау.                            |      |
|Тақырып 7. Тауар және ақша нарығындағы макроэкономикалық    |1      |
|тепе-теңдік. IS-LM моделі                   |      |
|Тауар және ақша нарықтарындағы тепе-теңдік. IS-LM моделі.   |      |
|Жиынтық сұраныс қисығын қорытып шығару. IS-LM моделі және Кейнс|      |
|мультипликаторы. Инвестицияларды ығыстыру әсері. Кейнстік   |      |
|байланыстыру механизмі. Экономикалық ауытқулар. IS-LM     |      |
|үлгісіндегі салық-бюджет және ақша-несие саясаттары.      |      |
|Макроэкономикалық саясаттың жабық экономикадағы жиынтық    |      |
|сұранысқа ықпалы.                       |      |
|Тақырып 8. Ашық экономика.                   |2      |
|Сауда, капиталдың халықаралық ағымы. Валютаның номиналды    |      |
|айырбас курсы. Төлем балансы. Ағымдағы шот, капитал      |      |
|қозғалысының есебі, ресми резервтер. Кіші ашық экономика. Нақты|      |
|айырбас курсы. Сатып алушылық қабілетінің паритеті. Бірдей баға|      |
|заңы. Ашық экономикадағы жиынтық сұраныс. Экспорт және импорт |      |
|тәуелділіктері. Сіңісу және сауда балансы. Ашық экономика үшін |      |
|IS-LM моделі. Капиталдың жеткіліктілігі. Айырбас курсы мен өзге|      |
|де факторлардың IS және LM қисықтарының орналасуына ықпалы.  |      |
|Тақырып 9. Экономикалық өсу.                  |2      |
|Қазіргі заманғы экономикалық өсудің алғышарттары мен өзіндік  |      |
|белгілері. Экономикалық өсудің қайнар көздері. Факторлық өсу  |      |
|үлгісі. Факторлардың жалпы өнімділігі. Солоудың ұзақ мерзімді |      |
|өсу үлгісі. Масштаб қайтымы. Үлгінің графиктік талдауы. Жинағы |      |
|мен инвестициялар. Капиталдың қорлануы. Тиімді еңбек бірлігі. |      |
|Қорлану мөлшері белгілі жағдайда капиталмсн қаруланудың    |      |
|деңгейі. Қорланудың «алтын ережесі». Экономикалық жағдай және |      |
|капитал корының деңгейі. Халық санының өсуі мен технологиялық |      |
|прогресстің ықпалы. Бай және кедей елдер. Капитал ағымдары.  |      |
|Адам капиталына инвестициялар. Эндогенді өсу.         |      |
|Практикалық (семинарлық) сабақтары                     |
|Модуль 1. Макроэкономика пәніне кіріспе                   |
|Тақырып 1. Макроэкономика пәніне кіріспе.           |1      |
|Макроэкономикалық теорияның негізгі мәселелері. Негізгі    |      |
|түсініктері. Экономикалық теория және модельдері, экзогенді  |      |
|және эндогенді анықтамалар. Экономикадағы ағындар мен қорлар. |      |
|Тақырып 2. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер       |2      |
|Макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ішкі өнімді қосылған құн |      |
|арқылы, шығын және табыс бойынша өлшеу. Жалпы ұлттық өнім.   |      |
|Номиналды және нақты айнымалылар. Дефляторлар ұлттық табыс,  |      |
|жеке табыс, қолда бар табыс. Табыстар мен шығындардың айналысы.|      |
|Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдік.             |      |
|Тақырып 3. Жиынтық ұсыныс және жиынтық сұраныс. AD-AS үлгісі. |2      |
|Жабық экономикадағы жиынтық сұраныстың құрамы. Сұраныстың   |      |
|бағалық емес факторлары. Жиынтық ұсыныс: классикалық және   |      |
|кейнсиандық моделдері. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс   |      |
|моделіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік. Қысқа мерзімді және |      |
|ұзақ мерзімді тепе-теңдік. Мемлекеттің тұрақтандыру саясаты.  |      |
|Тақырып 4. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Инфляция және    |2      |
|жұмыссыздық.                          |      |
|Экономикалық циклдар, макроэкономикалық динамика. Инфляция және|      |
|ұсыныс шоктары. Бағалар динамикасы. Жұмыссыздықтың табиғи   |      |
|деңгейі. Оукен заңы. Нақты жалақы және жұмыссыздық деңгейі.  |      |
|Эмпирикалық бақылау және Филлипс қисығы. Инфляцияның өсуіне  |      |
|әсер ететін факторлар және себептер. Сұраныс инфляциясы,    |      |
|шығындар инфляциясы. Күтілген және күтілмеген инфляция.    |      |
|Адаптивті және рационалды (ұтымды) күтімдер. Өзгертілген    |      |
|Филлипс қисығы. Қысқа жөне ұзак мерзімді кезең.        |      |
|Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер және инфляцияға қарсы    |      |
|саясат.                            |      |
|Модуль 2. Нарықтардағы жалпы тепе-теңдік                  |
|Тақырып 5. Игіліктер нарығы                  |1      |
|Тұтыну функциясы. Тұтынуға шекті бейімділік. Проценттік ставка |      |
|және инвестиция функциясы. Мемлекеттік шығындар. Жабық     |      |
|экономикадағы макроэкономикалық тепе-теңдік. Өндірістің    |      |
|тепе-теңдік деңгейі. Кейнстің мемлекеттік шығындар       |      |
|мультипликаторы. Игіліктер нарығындағы тепе-теңдік. IS қисығы. |      |
|Бюджеттік-салықтық саясатының әсері.              |      |
|Тақырып 6. Ақша нарығы                     |2      |
|Ақша атқаратын қызметтері. Ақша агрегаттары. Ақшаның сандық  |      |
|теориясының теңдеуі. Ақша айналымның жылдамдығы. Ақша нарығы. |      |
|Нақты және номиналды проценттік ставка. Фишер теңдеуі. Кейнстің|      |
|өтімділікті талғау теориясы. Нақты ақша қорлары. Ақшаға сұраныс|      |
|функциясы. Баумоль-Тобин моделі. Ақша базасы және ақша    |      |
|массасы. Ақша ұсынысы. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. LM қисығы.|      |
|Банк жүйесінің ақша массасын арттыруы. Орталық банктің     |      |
|операциясы. Ақша саясатының құралдары. Ақша мультипликаторы.  |      |
|Артық резервтер нормасы. Ақша массасын және проценттік ставканы|      |
|бақылау.                            |      |
|Тақырып 7. Тауар және ақша нарығындағы макроэкономикалық    |1      |
|тепе-теңдік. IS-LM моделі                   |      |
|Тауар және ақша нарықтарындағы тепе-теңдік. IS-LM моделі.   |      |
|Жиынтық сұраныс қисығын қорытып шығару. IS-LM моделі және Кейнс|      |
|мультипликаторы. Инвестицияларды ығыстыру әсері. Кейнстік   |      |
|байланыстыру механизмі. Экономикалық ауытқулар. IS-LM     |      |
|үлгісіндегі салық-бюджет және ақша-несие саясаттары.      |      |
|Макроэкономикалық саясаттың жабық экономикадағы жиынтық    |      |
|сұранысқа ықпалы.                       |      |
|Тақырып 8. Ашық экономика.                   |2      |
|Сауда, капиталдың халықаралық ағымы. Валютаның номиналды    |      |
|айырбас курсы. Төлем балансы. Ағымдағы шот, капитал      |      |
|қозғалысының есебі, ресми резервтер. Кіші ашық экономика. Нақты|      |
|айырбас курсы. Сатып алушылық қабілетінің паритеті. Бірдей баға|      |
|заңы. Ашық экономикадағы жиынтық сұраныс. Экспорт және импорт |      |
|тәуелділіктері. Сіңісу және сауда балансы. Ашық экономика үшін |      |
|IS-LM моделі. Капиталдың жеткіліктілігі. Айырбас курсы мен өзге|      |
|де факторлардың IS және LM қисықтарының орналасуына ықпалы.  |      |
|Тақырып 9. Экономикалық өсу.                  |2      |
|Қазіргі заманғы экономикалық өсудің алғышарттары мен өзіндік  |      |
|белгілері. Экономикалық өсудің қайнар көздері. Факторлық өсу  |      |
|үлгісі. Факторлардың жалпы өнімділігі. Солоудың ұзақ мерзімді |      |
|өсу үлгісі. Масштаб қайтымы. Үлгінің графиктік талдауы. Жинағы |      |
|мен инвестициялар. Капиталдың қорлануы. Тиімді еңбек бірлігі. |      |
|Қорлану мөлшері белгілі жағдайда капиталмсн қаруланудың    |      |
|деңгейі. Қорланудың «алтын ережесі». Экономикалық жағдай және |      |
|капитал корының децгейі. Халық санының өсуі мен технологиялық |      |
|прогресстің ықпалы. Бай және кедей елдер. Капитал ағымдары.  |      |
|Адам капиталына инвестициялар. Эндогенді өсу.         |      |
  5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
  5.1 Макроэкономикалық үлгілердің экономикалық мәні
  5.2 Экзогенді және эндогенді айнымалылардың сипаты
  5.3 Ұлттық есепшот жүйесінің мазмұны
  5.4 Макроэкономикалық көрсеткіштер
  5.5 Номиналды және нақты шамалардың сипаты
  5.6 Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдіктер
  5.7 Экономикалық цикл және оның фазаларының сипаттамасы
  5.8 Жұмысшы күшінің экономикалық мәні
  5.9 Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардаптары
  5.10 Мемлекеттік жұмыссыздықпен күресу шаралары
  5.11 Инфляцияға қарсы мемлекеттің саясаты
  5.12 Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні
  5.13 «AD-AS» үлгісі
  5.14 Тұтыну функциясының мәні
  5.15 Мультипликатор және акселератордың экономикалық мазмұны
  5.16 Ақша массасы және ақша агрегаттары
  5.17 Баумоль-Тобин үлгісі
  5.18 Фискалдық саясаттың мақсаттары
  5.19 Салықтың экономикалық қызметі
  5.20 Монетарлық саясаттың мақсаттары мен құралдар
  5.21 Қазақстанның банктік жүйесінің дамуы
  5.22 Игіліктер және ақша нарықтарындағы тепе-теңдік
  5.23 IS және LM қисықтарының құрылуы
  5.24 Ынталандыратын қазыналық саясаттың ұлттық табысқа әсері.
  5.25 Экономикалық өсудің факторлары
  5.26 Е.Домар мен Р.Харрод үлгісі
  5.27 Солоу үлгісі
  5.28 Девальвация және ревальвацияның экономикалық мәні


  6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                   Кесте 3
|Тақырыптар            |Көрнекі    |Өздігінен  |Бақылау түрі |
|                 |құралдар, ТҚ, |оқуға    |       |
|                 |плакаттар,  |арналған  |       |
|                 |стендлер,   |сұрақтар  |       |
|Дәріс сабақтары |Практикалық  |       |      |       |
|         |сабақтары   |       |      |       |
|1        |2       |3       |4      |5      |
|Макроэкономика  |Макроэкономика |Айналым    |Позитивті  |Тыңдау,   |
|пәніне кіріспе. |пәніне кіріспе.|үлгісінің   |және    |ауызша сұрау,|
|         |        |сызбанұсқалары|нормативті |пікірталас  |
|         |        |       |экономика. |       |
|         |        |       |Экономикалық|       |
|         |        |       |игіліктердің|       |
|         |        |       |айналымы  |       |
|Негізгі     |Негізгі    |Макроэкономика|ҚР-ң негізгі|Тыңдау,   |
|макроэкономикалық|макроэкономикал|лық      |макроэкономи|ауызша сұрау,|
|көрсеткіштер   |ық көрсеткіштер|көрсеткіштерді|калық дамуы |рефераттарды |
|         |        |ң кестесі.  |      |талдау,   |
|         |        |       |      |пікірталас  |
|Жиынтық ұсыныс  |Жиынтық ұсыныс |AD-AS     |Жиынтық   |Тыңдау,   |
|және жиынтық   |және жиынтық  |үлгісінің   |ұсыныс және |ауызша сұрау,|
|сұраныс. AD-AS  |сұраныс. AD-AS |қисықтары   |жиынтық   |пікірталас  |
|үлгісі.     |үлгісі.    |       |сұранысқа  |       |
|         |        |       |әсер ететін |       |
|         |        |       |факторлар  |       |
|Макроэкономикалық|Макроэкономикал|Инфляция және |Экономикалық|Тыңдау,   |
|тұрақсыздық.   |ық тұрақсыздық.|жұмыссыздықтың|циклдың   |ауызша сұрау,|
|Инфляция және  |Инфляция және |арасындағы  |фазалары  |пікірталас  |
|жұмыссыздық.   |жұмыссыздық.  |өзара байланыс|      |       |
|         |        |қисығы    |      |       |
|Игіліктер нарығы |Игіліктер   |Функциялар  |Игіліктер  |Тыңдау,   |
|         |нарығы     |графигі    |нарығының  |ауызша сұрау,|
|         |        |       |ерекшелігі |пікірталас  |
|Ақша нарығы   |Ақша нарығы  |Функциялар  |Ақша    |Тыңдау,   |
|         |        |графигі    |нарығының  |ауызша сұрау,|
|         |        |       |қызметтері |пікірталас  |
|Тауар және ақша |Тауар және ақша|IS-LM     |Тауар және |Тыңдау,   |
|нарығындағы   |нарығындағы  |моделінің   |ақша    |ауызша сұрау,|
|макроэкономикалық|макроэкономикал|графигі    |нарығындағы |рефераттарды |
|тепе-теңдік.   |ық тепе-теңдік.|.       |макроэкономи|талдау,   |
|IS-LM моделі   |IS-LM моделі  |       |калық    |пікірталас  |
|         |        |       |тепе-теңдік.|       |
|Ашық экономика. |Ашық экономика.|       |Төлем    |Тыңдау,   |
|         |        |       |балансы   |ауызша сұрау,|
|         |        |       |      |пікірталас  |
|Экономикалық өсу.|Экономикалық  |Экономикалық |Қазақстандағ|Тыңдау,   |
|         |өсу.      |өсудің    |ы      |ауызша сұрау,|
|         |        |сызбанұсқасы |экономикалық|пікірталас  |
|         |        |       |өсудің   |       |
|         |        |       |сипаты   |       |


  7 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4
|Оқулық, оқу-әдістемелік құралдардың атауы |Кітап саны|Студент|Қамтылу пайызы |
|                     |     |саны  |        |
|Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу |40    |11   |100       |
|құралы. – Алматы: «Экономика», 2008.   |     |    |        |
|Мамыров Н.К., Тлеужанова М.        |50    |11   |100       |
|Макроэкономика. – А., 2002        |     |    |        |
|Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : Оқу   |50    |11   |100       |
|құралы/ М. Ә. Тілеужанова. -Алматы:    |     |    |        |
|Экономика, 2008. -512 б.         |     |    |        |
|Смагулова Ш.А., Баспакова А. Д.      |5     |11   |45       |
|Макроэкономика. – Алматы, 1999      |     |    |        |
|Қуантқан Б. Макроэкономика. – Семей, 2012 |1     |11   |9        |
|Ихданов Ж. Экономиканы мемлекеттік    |10    |11   |91       |
|реттеудің өзекті мәселелері. – А., 2002  |     |    |        |
|Смағулова, Г. Аймақтық экономиканы    |5     |11   |45       |
|басқару мәселелері :Оқу құралы - Алматы, |     |    |        |
|2005                   |     |    |        |
|Камали, Қ.М.  Сыртқы экономикалық    |5     |11   |45       |
|қызметті мемлекеттік басқару :Оқу     |     |    |        |
|құралы.-Алматы, 2005           |     |    |        |  8.ӘДЕБИЕТТЕР
  8.1 Негiзгi
  8.1.1 Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика : Оқу құралы/ М. Ә. Тілеужанова.
-Алматы: Экономика, 2008. -512 б.
  8.1.2 Мамыров Н. Қ. Макроэкономика : окулық/ Н. Қ. Мамыров, М. Ғ.
Тілеужанова. -Алматы: Экономика, 2003. -432 с.
  8.1.3 Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу құралы. – Алматы:
«Экономика», 2008.
  8.1.4 Қуантқан Б. Макроэкономика. Оқу құралы. – Семей. 2012.  8.2 Қосымша

  8.2.1 Базылев Н. И. Макроэкономика : учебное пособие/ Н. И. Базылев.
-Минск: Современная школа, 2007. -288 с.
  8.2.2 Макроэкономика: учебник/ ред. : А. А. Абишев. -Алматы: Экономика,
2007. -666 с.
  8.2.3 Агапова Т.А., Серегина С.Г. Макроэкономика: Учебник 3-е изд./
Под. общ. ред. д.э.н., профессор А.В. Сидоровича. - М.: МГУ им. М.М.
Ломоносова, Изд. "Дело и Сервис", 2000. - 416 с.
  8.2.4 Гальперин В.М. и др. Макроэкономика: Учебник / Общ. ред. Л.С.
Тарасовича.- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: СПб ГУЭФ, 1999.- 719 с.
  8.2.5 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика: Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М,
1997. - 784 с.
  8.2.6 Сапарбаев Ә.Ж. Экономика негіздер сызбаларда және кестелерде: Оқу
құралы /Ә.Ж.Сапарбаев, А.Т.Мақұлова, В.Д.Шәріпова. -Алматы: Бастау, 2008,
-343б.
  8.2.7 Корниенко О. В. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие/ О. В.
Корниенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 347 с.
  8.2.8 Сейткасимов Г. Банковская система Казахстана : учебное пособие/
Г. Сейткасимов, Ж. Бекболатулы, С. Каримжанов. -Алматы: Экономика, 2008.
-185 с.
  8.2.9 Тастандиева Н. Б. «Макроэкономика» курсы бойынша MacroSolve ver.
3.01 қолданбалы бағдармалар ортасындағы зертханалық  жұмысты  орындау
жөніндегі оқу құралы: оқу құралы/ Н. Б. Тастандиева. -Алматы: Экономика,
2004. -94 б.
  8.2.10 Утибаев Б. С. Государственный бюджет : учебник/ Б. С. Утибаев.
-Алматы: Экономика, 2006. -412 с.
  8.2.11 Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник-М.: Дело, 2000,-  472
с.
  8.2.12 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика:
Учебник. - 5-е изд. испр. и доп. - М.: Юрайт - Издат, 2004. - 654 с.
  8.2.13 Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики - 2-е изд. СПб: Питер, 2003
- 576 с.
  8.2.14 Бротский Б.Е. Лекции по макроэкономике переходного периода: Изд.
Дом ГУ ВШЭ, 2005 - 233 с.
  8.2.15 Бункина М.К. Семенов В.А. Макроэкономика (Основы экономической
политики): Учебник - М.: ДИС, 1997.- 320 с.
  8.2.16 Баймуратов У. К. Национальная экономическая система - Алматы:
Ғылым, 2000 536 с.
  8.2.17 Макроэкономика: Уч. пособия/ Под.ред. И.П. Николаевой - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002 - 219 с.
  8.2.18  Государство  и  бизнес  в  4-х  кн.  Кн.1  Государство,
предпринимательство и общество: учебник/ Н. К. Мамыров [и др.]. - Алматы:
Экономика, 2002. - 452 с.
  8.2.19 Торегожина М.Б. Государственной регулирование экономики : курс
лекций/ М. Б. Торегожина. -Алматы: Экономика, 2007. -206 с.
  8.2.20 Микро-,макроэкономика: практикум/ ред.: Ю. А. Огибин. -2-е изд.,
испр. и доп. -СПб.:  Литера плюс Санкт-Петербург оркестр, 1997. -512 с.
Пәндер