Файл қосу


Геохронология палеолита тарихының мәселелері|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті          |
|3 деңгейлі СМЖ құжат   |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-18--18.1.65/01-2009 |
|ПОӘК           |             |             |
|Оқытушыларға арналған  |№1 басылым 18.09.08.   |             |
|"Отандық тарихтың іргелі |орнына №2 басылым    |             |
|мәселелері"       |30.09.2009        |             |
|пәні           |             |             |
|оқу- әдістемелік кешені |             |             |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          "Отандық тарихтың іргелі мәселелері"
                 пәні бойынша
          «6М011400»- Тарих мамандығына арналған


        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2014
   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   6М011400 «Тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
стандарты арнайы  пәннің  типтік  бағдарламасы  негізінде  жасалынған.
Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Байсарина Қ.Қ.


  2. ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында қаралды.

Хаттама № 1
   «4»09.2014 ж.


    Кафедра меңгерушісі            Мухаметжанова Н.А.


2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық факультетінің  оқу-әдістемелік
кеңесінің бюросының отырысында мақұлданды

Хаттама № 1
    «9»09.2014 ж.

                  ОӘБ               төрайымы
Тойкин С.Х.


  3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
және ұсынылған

Хаттама № 1
  «11»09.2014 ж.


Университеттің ОӘК төрайымы,
оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі
проректор
          Искакова Г.К.                  Мазмұны

1 Қолданылу аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқытушыға арналған пәннің оқу-әдістемелік бағдарламасының мазмұны
5 Магистранттардың өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттер қамтамасыз ету картасы
8 Әдебиеттер


 1. ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ
 "Отандық тарихтың іргелі мәселелері" пәнінің оқу-әдістемелік кешені
6М011400 - «Тарих» мамандығының магистранттарына арналған. Ол
магистранттарды курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен маңыздылығымен, курс
саясатымен, және оқу барысында алынатын дағды мен іскерліктің
тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі
негізгі басшылық болып табылады.

 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


 "Отандық тарихтың іргелі мәселелері" пәні бойынша осы оқу-әдістемелік
кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген
пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :
   «6М011400» -«Тарих» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім
стандарты ҚР МЖБС 3.08.0.ХХ-2006, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «____»______ 2006 жылғы, № ____ бұйрығы бойынша әрекетке
еңгізілді және бекітілді.
   - СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және
ресімдеужің жалпы талабы» университет стандарты
   - ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжатталған процедурасы
 3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы
   "Отандық тарихтың іргелі мәселелері" курсы ҚР қазіргі территориясында
адам қоғамының қалыптасу процесін, оның дамуын, тарихи оқиғаларды
объективті түрде жан-жақты дамуын нақты тарихи материал негізінде
қарастырады.

    Қазақстан территориясында басқа мемлекеттермен тығыз байланыста
болған тарихи оқиғаларды көрсететеін отандық тарихтың басты және жалпы
тарихи процесстер бағытын ашуға бағытталған.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты

Курсты оқыту магистранттардың тарихи танымын қалыптастыруға, олардың ҚР
алдында тұрған міндеттерді, маңызды ғылыми мәселелерді шешуге белсенді
қатысуына жағдай жасауға бағытталады.  3.3 Пәнді оқыту міндеттері

Магистранттардың отандық тарих мәселелеріне байланысты ғылыми зерттеулердің
қазіргі әдістерін игеруі.


    Қазақстан тарихын оқудың теориялық, нақты тарихи, деректік және
тарихнамалық аспектілерін ескеруді білу.


Магистранттардың қазақстандық  патриотизм  сезімін,  ұлтаралық  келісім
принциптеріне тұрақтылықты қалыптастыру.


3.4 Пәнді зерттеу нәтижесінде магистрант меңгеру керек

Қазақстан  жеріндегі  тарихи  дамудың  ерекшеліктері  туралы  ғылыми
түсініктердің ғылыми негізінің болуы.


    Әлемдік тарихи процесте Қазақстанның  орнын,  оның  өркениеті,
мәдениеті және саяси өмірі туралы тың деректемелер негізінде жасалған жаңа
ізденістерді игеру.


Қазақстан тарихының деректемелері және зерттеу әдебиетімен жаңа деңгейде
жұмыс істеуге дағдылану.


     Қазақстанның бірнеше ғасырға созылған дипломатия  тарихы  мен
халықаралық қатынастары туралы мағлұмат алу


 3.5 Пәннің пререквизиттері

     Басты назар магистранттардың тарихи түсініктерін дамыту болып
табылады. Кейбір тарихи процестерге деректер мен тарихнамалық мағлұмат
негізінде жаңа ғылыми көзқарас қалыптасады, ұстаным талаптар  және өзекті
мәселелер төңірегінде пікірталас, талдау жасау сабақтары жүргізіледі.


    Өзіндік зерттеулер жүргізу арқылы реферат, баяндама дайындау сияқты
жұмыс түрлері таңдалады.


3.6 Пәннің постреквизиттері
"Отандық тарихтың іргелі мәселелері" пән бойынша алынған білім
Қазақстанның көне заман тарихын, Ортағасырлық Қазақстан тарихын , Орта Азия
елдерінің тарихын сондай-ақ түркі халықтарының тарихы пәндерін меңгеру үшін
қажет.
1 кесте  - жұмыс оқу жоспарынан көшірме


|Курс |Семес|Кредит  |ЛК   |Практик|МӨЖ  |Барлығы|Қорытынды  |
|   |тр  |саны   |(сағ.) |алық  |(сағ.) |(сағ.) |бақылаудың |
|   |   |     |    |сабақ |    |    |формасы   |
|ІІ  |ІІІ |3    |30   |15   |90   |135  |Емтихан   |

4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Кесте 2. "Отандық тарихтың іргелі мәселелері" пәнінің мазмұны. Сабақ
түрлері бойынша сағаттарды бөлу

|Тақырып аттары және оның   |Сағ. саны  |Әдебиеттер             |
|мазмұны            |      |                  |
|1               |2      |3                  |
|Дәріс сабақтары                                |
|Тақырып 1. Көне Қазақстан   |2      |    Геохронология палеолита   |
|тарихының мәселелері     |      |Казахстана А., 1982         |
|Тас ғасырының зерттеудің   |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|шешілмеген мәселелері.    |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|Қола ғасыры тарихын танудың  |      |(Топография, стратиграфия,     |
|өзекті мәселелері       |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 2. Көне тайпалардың  |2      |    Геохронология палеолита   |
|тарихи, діни-дүниетанымдық  |      |Казахстана А., 1982         |
|және мәдени сабақтары     |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|Сақтар мен үйсін-қаңғуй,   |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|ғұн-сармат замандарының    |      |(Топография, стратиграфия,     |
|мәселелері          |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 3. Көшпелі      |2      |Самашев С., Базарбаева Г.,     |
|шаруашылықтың шығуы.     |      |Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.  |
|Көшпелі мал шаруашылығына   |      |А., 2000.              |
|өтудің өндірістік алғышарттары|      |Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.|
|               |      |Археологические памятники и     |
|               |      |палеопочвы Казахского Алтая. А.,  |
|               |      |2002.                |
|               |      |Проблемы изучения исторического   |
|               |      |наследия. А., 1998.         |
|               |      |Полосьмак Г. Стерегущие золото   |
|               |      |грифы. Новосибирск, 2002.      |
|Тақырып 4. Көшпелі      |2      |    Геохронология палеолита   |
|шаруашылыққа өтудегі     |      |Казахстана А., 1982         |
|табиғи-климаттық фактор    |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|Көшпелі шаруашылыққа өту   |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|уақыты            |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 5. Көшпелі мал    |2      |    Геохронология палеолита   |
|шаруашылығының аймақтық    |      |Казахстана А., 1982         |
|ерекшеліктері         |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|Көшпелі қоғамдағы мемлекеттер |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 6. Көшпелілер     |2      |Самашев С., Базарбаева Г.,     |
|мемлекетінің шығу жағдайлары |      |Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.  |
|Көшпелілер мемлекеттігінің  |      |А., 2000.              |
|негізгі түрлері.       |      |Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.|
|Мемлекетаралық байланыстар  |      |Археологические памятники и     |
|әсері.            |      |палеопочвы Казахского Алтая. А.,  |
|               |      |2002.                |
|               |      |Проблемы изучения исторического   |
|               |      |наследия. А., 1998.         |
|               |      |Полосьмак Г. Стерегущие золото   |
|               |      |грифы. Новосибирск, 2002.      |
|               |      |                  |
|               |      |                  |
|               |      |                  |
|Тақырып 7. Ортағасырлық    |2      |    Геохронология палеолита   |
|қазақтардың шаруашылығы    |      |Казахстана А., 1982         |
|Ортағасырлық қазақстардың мал |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|шаруашылығы          |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 8. Қолөнер мен сауда |2      |    Геохронология палеолита   |
|дамуының ерекшеліктері.    |      |Казахстана А., 1982         |
|Мал шаруашылығы үстумдік   |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|еткен қоғамдағы егіншілік   |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|Отырықшы халықтармен     |      |(Топография, стратиграфия,     |
|экономикалық байланыс     |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|негіздері           |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |      |                  |
|Тақырып 9. Қазақ хандығы   |2      |    Геохронология палеолита   |
|тарихының мәселелері     |      |Казахстана А., 1982         |
|               |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|               |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |      |                  |
|Тақырып 10. Қазақ хандығы   |2      |    Геохронология палеолита   |
|сыртқы саясатының негізгі   |      |Казахстана А., 1982         |
|бағыттары және оның жүзеге асу|      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|жолдары            |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |      |                  |
|Тақырып 11. ХҮ-ХҮІ ғғ. Қазақ |2      |Самашев С., Базарбаева Г.,     |
|хандығы және қазақ хандары  |      |Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.  |
|тарихының көмескі тұстары   |      |А., 2000.              |
|ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ|      |Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.|
|хандығы тарихына байланысты  |      |Археологические памятники и     |
|мәселелер           |      |палеопочвы Казахского Алтая. А.,  |
|               |      |2002.                |
|               |      |Проблемы изучения исторического   |
|               |      |наследия. А., 1998.         |
|               |      |Полосьмак Г. Стерегущие золото   |
|               |      |грифы. Новосибирск, 2002.      |
|Тақырып 12. Ортағасырлық жазба|2      |    Геохронология палеолита   |
|мәдениет           |      |Казахстана А., 1982         |
|               |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|               |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |      |.                  |
|Тақырып 13. Араб жазуындағы  |2      |    Геохронология палеолита   |
|қыпшақ-шағатай жазба     |      |Казахстана А., 1982         |
|ескерткіштерінің мәтіндік   |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|ерекшеліктері         |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 14. Тарих тақырыбына |2      |    Геохронология палеолита   |
|жазылған ХҮІ-ХҮІІ ғғ.     |      |Казахстана А., 1982         |
|Хроникалар тілі        |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|Ортағасырлық әдеби шығармалар |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|тілі.             |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 15. Түркі жазуы мен  |      |    Геохронология палеолита   |
|әдебиеті ескерткіштері    |2      |Казахстана А., 1982         |
|               |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|               |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Практикалық (семинарлық) сабақтар                       |
|Тақырып 1. Көне Қазақстан   |1      |    Геохронология палеолита   |
|тарихының мәселелері     |      |Казахстана А., 1982         |
|Тас ғасырының зерттеудің   |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|шешілмеген мәселелері.    |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|Қола ғасыры тарихын танудың  |      |(Топография, стратиграфия,     |
|өзекті мәселелері       |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 2. Сақтар мен     |1      |    Геохронология палеолита   |
|үйсін-қаңғуй, ғұн-сармат   |      |Казахстана А., 1982         |
|замандарының мәселелері    |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|Көне тайпалардың тарихи,   |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|діни-дүниетанымдық және мәдени|      |(Топография, стратиграфия,     |
|сабақтары           |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 3. Көшпелі      |1      |Самашев С., Базарбаева Г.,     |
|шаруашылықтың шығуы.     |      |Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.  |
|Көшпелі мал шаруашылығына   |      |А., 2000.              |
|өтудің өндірістік алғышарттары|      |Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.|
|Көшпелі шаруашылыққа өтудегі |      |Археологические памятники и     |
|табиғи-климаттық фактор    |      |палеопочвы Казахского Алтая. А.,  |
|               |      |2002.                |
|               |      |Проблемы изучения исторического   |
|               |      |наследия. А., 1998.         |
|               |      |Полосьмак Г. Стерегущие золото   |
|               |      |грифы. Новосибирск, 2002.      |
|Тақырып 4. Көшпелі      |1      |    Геохронология палеолита   |
|шаруашылыққа өту уақыты    |      |Казахстана А., 1982         |
|Көшпелі мал шаруашылығының  |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|аймақтық ерекшеліктері    |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 5. Көшпелі қоғамдағы |1      |    Геохронология палеолита   |
|мемлекеттер          |      |Казахстана А., 1982         |
|Көшпелілер мемлекетінің шығу |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|жағдайлары          |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|.               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |      |..                 |
|Тақырып 6. Көшпелілер     |1      |Самашев С., Базарбаева Г.,     |
|мемлекеттігінің негізгі    |      |Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.  |
|түрлері.           |      |А., 2000.              |
|Мемлекетаралық байланыстар  |      |Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.|
|әсері.            |      |Археологические памятники и     |
|               |      |палеопочвы Казахского Алтая. А.,  |
|               |      |2002.                |
|               |      |Проблемы изучения исторического   |
|               |      |наследия. А., 1998.         |
|               |      |Полосьмак Г. Стерегущие золото   |
|               |      |грифы. Новосибирск, 2002.      |
|Тақырып 7. Ортағасырлық    |1      |    Геохронология палеолита   |
|қазақтардың шаруашылығы    |      |Казахстана А., 1982         |
|Ортағасырлық қазақстардың мал |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|шаруашылығы          |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 8. Қолөнер мен сауда |1      |    Геохронология палеолита   |
|дамуының ерекшеліктері.    |      |Казахстана А., 1982         |
|Мал шаруашылығы үстумдік   |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|еткен қоғамдағы егіншілік   |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|Отырықшы халықтармен     |      |(Топография, стратиграфия,     |
|экономикалық байланыс     |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|негіздері           |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 9. Қазақ хандығы   |1      |    Геохронология палеолита   |
|тарихының мәселелері     |      |Казахстана А., 1982         |
|Қазақ хандығы сыртқы     |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|саясатының негізгі бағыттары |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|және оның жүзеге асу жолдары |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |      |                  |
|Тақырып 10. Сыртқы саясат   |1      |    Геохронология палеолита   |
|мақсаттарының үш ғасыр    |      |Казахстана А., 1982         |
|шеңберінде өзгеріске ұшырауы |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|(ХҮІ-ХҮІІІ ғғ.)        |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|ХҮ-ХҮІ ғғ. Қазақ хандығы және |      |(Топография, стратиграфия,     |
|қазақ хандары тарихының    |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|көмескі тұстары        |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 11. ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.  |1      |Самашев С., Базарбаева Г.,     |
|басындағы Қазақ хандығы    |      |Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.  |
|тарихына байланысты мәселелер |      |А., 2000.              |
|               |      |Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.|
|               |      |Археологические памятники и     |
|               |      |палеопочвы Казахского Алтая. А.,  |
|               |      |2002.                |
|               |      |Проблемы изучения исторического   |
|               |      |наследия. А., 1998.         |
|               |      |Полосьмак Г. Стерегущие золото   |
|               |      |грифы. Новосибирск, 2002.      |
|Тақырып 12. Ортағасырлық жазба|1      |    Геохронология палеолита   |
|мәдениет           |      |Казахстана А., 1982         |
|               |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|               |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 13. Араб жазуындағы  |1      |    Геохронология палеолита   |
|қыпшақ-шағатай жазба     |      |Казахстана А., 1982         |
|ескерткіштерінің мәтіндік   |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|ерекшеліктері         |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|Тақырып 14. Тарих тақырыбына |1      |    Геохронология палеолита   |
|жазылған ХҮІ-ХҮІІ ғғ.     |      |Казахстана А., 1982         |
|Хроникалар тілі        |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|Ортағасырлық әдеби шығармалар |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|тілі.             |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |
|               |1      |    Геохронология палеолита   |
|Тақырып 15. Түркі жазуы мен  |      |Казахстана А., 1982         |
|әдебиеті ескерткіштері    |      |Акишев К.А., Байпаков К.М.,     |
|               |      |Ерзакович А.Б. Древний Отрар    |
|               |      |(Топография, стратиграфия,     |
|               |      |перспективы)  А.А., 1972      |
|               |      |Байпаков К.М. Средневековая культура|
|               |      |Южного Казахстана и Семиречья А., |
|               |      |1986                |
|               |      |Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек|
|               |      |жолы және ортағасырлық Қазақстан.  |
|               |      |Алматы, 1992.            |

5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


5.1 Көне Қазақстан тарихының мәселелері


5.2 Сақтар мен үйсін-қаңғуй, ғұн-сармат замандарының мәселелері

5.3 Көшпелі шаруашылықтың шығуы

5.4 Көшпелі шаруашылыққа өтудегі табиғи-климаттық фактор

5.5 Көшпелі мал шаруашылығының аймақтық ерекшеліктер

 5.6 Көшпелілер мемлекетінің шығу жағдайлары және олардың маңызы.


5.7 Ортағасырлық қазақтардың шаруашылығы


5.8 Қолөнер мен сауда дамуының ерекшеліктері.


   Мал шаруашылығы үстумдік еткен қоғамдағы егіншілік


5.9 Қазақ хандығы тарихының мәселелері


   Қазақ хандығы сыртқы саясатының негізгі бағыттары және оның жүзеге
      асу жолдары


5.10 Сыртқы саясат мақсаттарының үш ғасыр шеңберінде өзгеріске ұшырауы (ХҮІ-
ХҮІІІ ғғ.)


5.11 ХҮ-ХҮІІІ ғғ. Қазақ хандығы және қазақ хандары тарихының көмескі
тұстары


5.12 Ортағасырлық жазба мәдениет


5.13 Араб жазуындағы қыпшақ-шағатай жазба ескерткіштерінің мәтіндік
ерекшеліктері


5.14 Тарих тақырыбына жазылған ХҮІ-ХҮІІ ғғ. хроникалар тілі

Ортағасырлық әдеби шығармалар тілі.

5.15 Түркі жазуы мен әдебиеті ескерткіштері

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
  2. кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

|Тақырып              |Әдістемелік  |Өз бетімен |Бақылау   |
|                  |материалдар, |оқу    |формасы   |
|                  |плакаттар   |сұрақтары |       |
|Дәріс сабақтары  |Практикалық   |       |      |       |
|         |(семинар)    |       |      |       |
|         |сабақтары    |       |      |       |
|Тақырып 1. Көне  |Тақырып 1. Көне |Журналдар,  |Көшпелілер |Коллоквиум  |
|Қазақстан     |Қазақстан    |карталар,   |мемлекеттіл|       |
|тарихының     |тарихының    |       |ігі туралы |       |
|мәселелері    |мәселелері   |       |түсінік  |       |
|Тас ғасырының   |Тас ғасырының  |       |      |       |
|зерттеудің    |зерттеудің   |       |      |       |
|шешілмеген    |шешілмеген   |       |      |       |
|мәселелері.    |мәселелері.   |       |      |       |
|. Қола ғасыры   |Қола ғасыры   |       |      |       |
|тарихын танудың  |тарихын танудың |       |      |       |
|өзекті мәселелері |өзекті     |       |      |       |
|         |мәселелері   |       |      |       |
|Тақырып 2. Көне  |Тақырып 2.   |қосымша    |Сақтардың |Тест     |
|тайпалардың    |Сақтар мен   |әдебиеттер  |шаруашылығы|сұрақтары  |
|тарихи,      |үйсін-қаңғуй,  |       |мен қоғамы |       |
|діни-дүниетанымдық|ғұн-сармат   |       |      |       |
|және мәдени    |замандарының  |       |      |       |
|сабақтары     |мәселелері   |       |      |       |
|Сақтар мен    |Көне тайпалардың|       |      |       |
|үйсін-қаңғуй,   |тарихи,     |       |      |       |
|ғұн-сармат    |діни-дүниетанымд|       |      |       |
|замандарының   |ық және мәдени |       |      |       |
|мәселелері    |сабақтары    |       |      |       |
|Тақырып 3. Көшпелі|Тақырып 3.   |Журналдар,  |Үйсіндер  |Бақылау   |
|шаруашылықтың   |Көшпелі     |карталар,   |қоғамының |жұмысы    |
|шығуы.      |шаруашылықтың  |       |дамуы   |       |
|Көшпелі мал    |шығуы.     |       |      |       |
|шаруашылығына   |Көшпелі мал   |       |      |       |
|өтудің өндірістік |шаруашылығына  |       |      |       |
|алғышарттары   |өтудің     |       |      |       |
|         |өндірістік   |       |      |       |
|         |алғышарттары  |       |      |       |
|         |Көшпелі     |       |      |       |
|         |шаруашылыққа  |       |      |       |
|         |өтудегі     |       |      |       |
|         |табиғи-климаттық|       |      |       |
|         |факто      |       |      |       |
|Тақырып 4. Көшпелі|Тақырып 4.   |қосымша    |Қаңлы   |Бақылау   |
|шаруашылыққа   |Көшпелі     |әдебиеттер  |мемлекетіні|жұмысы    |
|өтудегі      |шаруашылыққа өту|       |ң пайда  |       |
|табиғи-климаттық |уақыты     |       |болуы   |       |
|фактор      |Көшпелі мал   |       |      |       |
|Көшпелі      |шаруашылығының |       |      |       |
|шаруашылыққа өту |аймақтық    |       |      |       |
|уақыты      |ерекшеліктері  |       |      |       |
|Тақырып 5. Көшпелі|Тақырып 5.   |қосымша    |Ғұндар   |Тест     |
|мал шаруашылығының|Көшпелі     |әдебиеттер  |қоғамы,  |сұрақтары  |
|аймақтық     |қоғамдағы    |       |оның дамуы |       |
|ерекшеліктері   |мемлекеттер   |       |      |       |
|Көшпелі қоғамдағы |Көшпелілер   |       |      |       |
|мемлекеттер    |мемлекетінің  |       |      |       |
|         |шығу жағдайлары |       |      |       |
|         |.        |       |      |       |
|Тақырып 6.    |Тақырып 6.   |Журналдар,  |Сарматтарды|Бақылау   |
|Көшпелілер    |Көшпелілер   |карталар,   |ң қоғамдық |жұмысы    |
|мемлекетінің шығу |мемлекеттігінің |       |құрылымы  |       |
|жағдайлары    |негізгі түрлері.|       |      |       |
|Көшпелілер    |Мемлекетаралық |       |      |       |
|мемлекеттігінің  |байланыстар   |       |      |       |
|негізгі түрлері. |әсері.     |       |      |       |
|Мемлекетаралық  |        |       |      |       |
|байланыстар әсері.|        |       |      |       |
|Тақырып 7.    |Тақырып 7.   |қосымша    |Түрік   |Коллоквиум  |
|Ортағасырлық   |Ортағасырлық  |әдебиеттер  |атауы,   |       |
|қазақтардың    |қазақтардың   |       |Түрік   |       |
|шаруашылығы    |шаруашылығы   |       |қағанатының|       |
|Ортағасырлық   |Ортағасырлық  |       |пайда болуы|       |
|қазақстардың мал |қазақстардың мал|       |      |       |
|шаруашылығы    |шаруашылығы   |       |      |       |
|         |        |       |      |       |
|Тақырып 8. Қолөнер|Тақырып 8.   |Журналдар,  |Қарлұқтарды|Бақылау   |
|мен сауда дамуының|Қолөнер мен   |карталар,   |ң саяси  |жұмысы    |
|ерекшеліктері.  |сауда дамуының |       |бірлестігі |       |
|Мал шаруашылығы  |ерекшеліктері. |       |      |       |
|үстумдік еткен  |Мал шаруашылығы |       |      |       |
|қоғамдағы     |үстумдік еткен |       |      |       |
|егіншілік     |қоғамдағы    |       |      |       |
|Отырықшы     |егіншілік    |       |      |       |
|халықтармен    |Отырықшы    |       |      |       |
|экономикалық   |халықтармен   |       |      |       |
|байланыс негіздері|экономикалық  |       |      |       |
|         |байланыс    |       |      |       |
|         |негіздері    |       |      |       |
|Тақырып 9. Қазақ |Тақырып 9. Қазақ|қосымша    |Оғыздар  |Тест     |
|хандығы тарихының |хандығы     |әдебиеттер  |мемлекетіні|сұрақтары  |
|мәселелері    |тарихының    |       |ң саяси  |       |
|         |мәселелері   |       |рөлі    |       |
|         |Қазақ хандығы  |       |      |       |
|         |сыртқы     |       |      |       |
|         |саясатының   |       |      |       |
|         |негізгі     |       |      |       |
|         |бағыттары және |       |      |       |
|         |оның жүзеге асу |       |      |       |
|         |жолдары     |       |      |       |
|Тақырып 10. Қазақ |Тақырып 10.   |Журналдар,  |Қимақ   |Бақылау   |
|хандығы сыртқы  |Сыртқы саясат  |карталар,   |мемлекетіні|жұмысы    |
|саясатының негізгі|мақсаттарының үш|       |ң тарихы  |       |
|бағыттары және  |ғасыр шеңберінде|       |      |       |
|оның жүзеге асу  |өзгеріске    |       |      |       |
|жолдары      |ұшырауы     |       |      |       |
|         |(ХҮІ-ХҮІІІ ғғ.) |       |      |       |
|         |ХҮ-ХҮІ ғғ. Қазақ|       |      |       |
|         |хандығы және  |       |      |       |
|         |қазақ хандары  |       |      |       |
|         |тарихының    |       |      |       |
|         |көмескі тұстары |       |      |       |
|Тақырып 11. ХҮ-ХҮІ|Тақырып 11.   |қосымша    |Қара    |Тест     |
|ғғ. Қазақ хандығы |ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. |әдебиеттер  |қытайлар  |сұрақтары  |
|және қазақ хандары|басындағы Қазақ |       |мемлекетіні|       |
|тарихының көмескі |хандығы тарихына|       |ң саяси  |       |
|тұстары      |байланысты   |       |дамуы   |       |
|ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.  |мәселелер    |       |      |       |
|басындағы Қазақ  |        |       |      |       |
|хандығы тарихына |        |       |      |       |
|байланысты    |        |       |      |       |
|мәселелер     |        |       |      |       |
|Тақырып 12.    |Тақырып 12.   |Журналдар,  |Қараханидте|Бақылау   |
|Ортағасырлық жазба|Ортағасырлық  |карталар,   |р     |жұмысы    |
|мәдениет     |жазба мәдениет |       |мемлекетіні|       |
|         |        |       |ң пайда  |       |
|         |        |       |болу тарихы|       |
|Тақырып 13. Араб |Тақырып 13. Араб|Журналдар,  |Қыпшақ   |Коллоквиум  |
|жазуындағы    |жазуындағы   |карталар,   |хандығының |       |
|қыпшақ-шағатай  |қыпшақ-шағатай |       |саяси   |       |
|жазба       |жазба      |       |тарихы   |       |
|ескерткіштерінің |ескерткіштерінің|       |      |       |
|мәтіндік     |мәтіндік    |       |      |       |
|ерекшеліктері   |ерекшеліктері  |       |      |       |
|Тақырып 14. Тарих |Тақырып 14.   |қосымша    |Әбілхайыр |Бақылау   |
|тақырыбына    |Тарих тақырыбына|әдебиеттер  |хандығының |жұмысы    |
|жазылған ХҮІ-ХҮІІ |жазылған    |       |саяси рөлі |       |
|ғғ. Хроникалар  |ХҮІ-ХҮІІ ғғ.  |       |Моңғол   |       |
|тілі       |Хроникалар тілі |       |империясыны|       |
|Ортағасырлық әдеби|Ортағасырлық  |       |ң     |       |
|шығармалар тілі. |әдеби шығармалар|       |құрылуының |       |
|         |тілі.      |       |маңызы   |       |
|Тақырып 15. Түркі |        |Журналдар,  |Қазақ   |Бақылау   |
|жазуы мен әдебиеті|Тақырып 15.   |карталар,   |қалқының  |жұмысы    |
|ескерткіштері   |Түркі жазуы мен |       |қалыптасуы |       |
|         |әдебиеті    |       |Қазақ   |       |
|         |ескерткіштері  |       |хандығының |       |
|         |        |       |құрылуы  |       |


  7 ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
  4. кесте – Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтар,    |Жалпы саны    |Магистранттар  |Қамтамасыз етілу |
|оқу-әдістемелік |         |саны       |пайызы      |
|әдебиеттердің  |         |         |         |
|аттары      |         |         |         |
|         |         |3        |90%       |
|         |         |3        |90%       |
|         |         |3        |90%       |
   8. Әдебиеттер
   8.1 Негізгі әдебиеттер:

    8.1.1 Геохронология палеолита Казахстана А., 1982


    8.1.2. Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович А.Б. Древний Отрар
(Топография, стратиграфия, перспективы)  А.А., 1972


    8.1.3. Байпаков К.М. Средневековая культура Южного Казахстана и
Семиречья А., 1986


    8.1.4. Байпақов К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық
Қазақстан. Алматы, 1992.


    8.1.5. Самашев С., Базарбаева Г., Жумабекова Г., Сунгатай С. Берел.
А., 2000.


     8.1.6. Самашев С., Фаизов Ш., Базарбаева Г.  Археологические
памятники и палеопочвы Казахского Алтая. А., 2002.


    8.1.7. Проблемы изучения исторического наследия. А., 1998.


    8.1.8. Полосьмак Г. Стерегущие золото грифы. Новосибирск, 2002.


    8.1.9. Исин А.И. Шыңғыстау, Берел, Шілікті, Абыралы. Семей, 2004.


    8.1.10. Агаджанов С.Г. Очерки огузов и туркмен Средней Азии ІХ-ХІІІ
вв. Ашхабад, 1969


    8.1.11. Кумеков Б.Е. Государство кимаков ІХ-ХІ вв. (по арабским
источникам) А., 1972


    8.1.12. Кляшторный С.Г. Древние рунические памятники как источник
по истории Средней Азии М., 1964


   8.1.13. Баскаков Н.А. Тюркские языки М., 1960


   8.1.14. Әл-Фараби. Философские трактаты А., 1970


   8.1.15.Касымжанов А.Х. Великий мыслитель из Отрара. Аль-Фараби о
разуме и науке. А., 1975


   8.1.16. Сөнбес жұлдыздар А., 1989


   8.1.17. Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов
Средней Азии Соч. т. 5, М., 1972   8.1.18. Кононов А.Н. Махмуд Кашгарский и его «Дуани лугат-ат турк»
//Советская тюркология 1972, № 6


   8.1.19.  Махмуд Кашқари. Тұбі бір түркі тілі А., 1993


   8.1.20.Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави Ташкент, 1930


   8.1.21. Есжанов А., Ходжаев М. Арыстанбаб А., 1992


   8.1.22.  Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник ХІҮ в. «Гулистан» Сейфа
Сараи и его язык А., 1975


   8.1.23.  Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Хикмет. А., 2000.


   8.1.24. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1967.


   8.1.25. Гумилев Л.Н. Қиял патшалығын іздеу А., 1991


    8.2.Қосымша әдебиеттер:

   8.2.1.Утемиш-Хаджи. Чингиз-наме. – А., 1992.


    8.2.2. Греков Б.Д., Якубовский А. Золотая орда и ее падение - М.Л.,
1950.


   8.2.3.Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – Саранск., 1960.


   8.2.4. Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. Соч. в 9 томах т. 2, ч.
1, М., 1963.


   8.2.5.Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965.


   8.2.6.Бартольд В.В. История Туркестана соч. т. 2, ч. 1. М., 1963.


   8.2.7. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине Х1У – начале
ХУ1 вв. А., 1977.


    8.2.8.Абусейтова М.Х. Казахское ханство во второй половине ХҮІ в.
А., 1983.


    8.2.9.Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХҮІІ-ХХ вв.  А.,
1971.


   8.2.10.Толыбеков С.Е. Общественно-экономический строй казахов в ХҮІІ-
ХІХ вв. А., 1959.


    8.2.11.Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община: вопросы
образования, эволюции и разложения. А., 1964.


   8.2.12. Тыншбаев М. История казахского народа. А.,1992.


   8.2.13.Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ вв. А., 1961.


   8.2.14.Материалы по истории казахских ханств ХҮ-ХҮІІІ вв. А., 1969.


   8.2.15. Международные отношения в Центральной Азии. М., 1989.


   8.2.16. Цинская империя и казахские ханства. А., 1990. Вып. 1,2.


   8.2.17. Русско-монгольские отношения. 1607-1636. М., 1959.


   8.2.18. Русско-монгольские отношения. 1636-1654. М., 1974.


   8.2.19. Русско-монгольские отношения. 1681-1697. М., 2000.


   8.2.20.Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1964; 1983.


   8.2.21.Гуревич М. Международные отношения в Центральной Азии. М.,
1979.


   8.2.22.  Кузнецов. Цинская империя на рубежах Центральной Азии.
Новосибирск, 1983.


   8.2.23. Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. ХҮІІ-ХҮІІІ вв. А.,
1991.


   8.2.24. Исин А.И. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй
половине ХҮ-ХҮІ в. Семипалатинск, 2002; А., 2004.


  8.2.25. Трепавлов В. История Ногайской Орды. М., 2001.


  8.2.26. Золотая Орда в источниках. М., 2004.т.1.
Пәндер