Файл қосу


Дифференциалдық теңдеулер|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |               |
|            |         |ПОӘК 042-18-37.1.39/01-2014  |
|ПОӘК          |05.06.2014 ж. № 1|               |
|Оқытушыларға арналған  |басылым      |               |
|пәндердің оқу жұмыс   |         |               |
|бағдарламасы      |         |               |
|«Дифференциалдық    |         |               |
|теңдеулер»       |         |               |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
             «Дифференциалдық теңдеулер»           5В060400 «Физика» мамандық үшін


      ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014


1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрыстырушы __________ «___»_____________ 2014__.
Нурсултанова Гульзифа Кажиевна, «Математика және МОӘ» кафедрасының аға
оқытушысы, математика магистрі

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Математика және МОӘ» кафедра отырысында

«____» _______________ 2014__ж., № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі  ______________ О.М. Жолымбаев

2.2 физика математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

«____» _______________ 2014__ж., № ___хаттама.

Төраға   ______________    К. А. Батырова3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлдаған және ұсынылған

«____» _______________ 2014___ж., № ___хаттама.

ОӘК төрағасы   ______________  Г. К. Искакова


4  05.06.2014 ж. № 1 басылым                  Мазмұны

   1. Қолданылу
    саласы..............................................................
    .........................4
   2. Нормативтік
    сілтемелер..........................................................
    ....................4
   3. Жалпы
    ережелер............................................................
    ..............................4
   4. Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының
    мазмұны.............................................................
    ...........................................6
   5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың
    тізімі..........6
   6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта…………………………………….7
   7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің
    картасы.......................8
   8.
    Әдебиеттер...........................................................
    ........................................8

   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
    «Дифференциалдық  теңдеулер»  5В060400  «Физика»  мамандығының
студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының  мазмұнымен, оның
жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi  меңгеру
кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Дифференциалдық теңдеулер» пәнінің  оқытушыларына  арналған  осы
пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы  келесі  құжаттардың  талаптары  мен
ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу  үрдісін  ұйымдастырудың
тәртәбән белгілейді:
     - 5В060400 «Физика» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті
      білім стандарты, ҚР МЖБС 3.08.317-2006 жылғы, 23.12.2005 жылы, №
      779 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрлігінң
      Бұйрығымен енгізілген және бекітілген.

     - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешенін
      әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет
      стандарты;
     - ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің
      құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау
   Әртүрлі шаруашылық істерін басқару әдістерін жетілдіру  көбінесе
экономикалық ғылым мен практикада түрлі математикалық зерттеулер әдістерін
кеңінен қолдануға әкеліп отыр. Қазіргі кезеңде күрт дамып келе жатқан
есептеу техникасын қарқынды түрде пайдалану математиканы табысты қолдану
мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.
   Математика экономикалық ілімнің көптеген салалар үшін сандық есептеу
құралы болып қана қоймай, сонымен қатар, дәл зерттеу әдісі және әртүрлі
түсініктер мен проблемаларды бұлжытпай тұжырымдайтын құрал болып отыр.
Сондықтан, математикалық білімді қазіргі заманның инженер маманын сапалы
дайындау жүйесінің маңызды бір бөлігі деп қарауға болады.
   Оқу бағдарламасы инженерлік мамандықтар бойынша  жоғары  білімді
мамандарға математика бойынша мемлекеттік жалпы білім беру  стандарты
талабына сәйкес құрастырылған.
   3.2. Аталмыш курстың мақсаты
- инженерлік есептердің үлгісін жасауға, оны талдауға және қажет болса
компьютерлік     техникамен шешуге көмегін тигізетін  математикалық
аппаратты меңгеру;
- студенттердің маман ретінде болашақ қызметітінде орын алатын әртүрлі
үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін
математикалық әдістемелерді меңгеруге жәрдемін тигізу;
- инженерлік проблемаларды зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі
мен дағдысын қалыптастыру;
- жұмысын жетілдіру жолында ғылыми ізденске талаптандыруын дамыту;
- әлеументтік-экономикалық өзгерістер кезеғіндегі қойылатын  талаптарға
сәйкес  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізгенде  студенттердің  негізгі
практикалық шеберлігін шыңдау
   3.3. Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті
- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету.
   3.4. Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін
меңгере білу;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында
іске   асыру деңгейін жету меңгеруі тиіс.
   3.5. Курстың пререквизиттері:Математикалық талдау.
   3.6. Курстың постреквизитері: Математикалық физиканың теідеулері
   1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


   |Курс               |Семестр        |Кредиттер     |
|1                 |2           |3         |
|Дәріс сабақтар                               |
|Жай дифференциалдық теңдеулердің |1           |8.1.1. (12-15 с.) |
|негізгі түсініктері. Бірінші ретті|           |          |
|қарапайым дифференциалдық     |           |          |
|теңдеулер. Айнымалысы ажыратылатын|           |          |
|теңдеулер.            |           |          |
|Біртектес теңдеулер. Біртекті   |1           |8.1.1. (18-25 с.) |
|теңдеуге келтірілетін теңдеулер. |           |          |
|Сызықты және Бернулли теңдеулер. |1           |8.1.1. (30-33 с.) |
|Толық дифференциалды теңдеулер.  |1           |8.1.1. (37-40 с.) |
|Интегралдаушы көбейткіш.     |           |          |
|Туындысы арқылы шешілмеген    |1           |8.1.1. (45-50 с.) |
|теңдеулер. Параметр енгізу әдісі. |           |          |
|Лагранж және Клеро теңдеулері.  |           |          |
|Бірінші ретті теңдеулердің ерекше |           |          |
|шешімдері.            |           |          |
|Бірінші ретті теңдеу шешімінің бар|1           |8.1.1. (51-55 с.) |
|және оның жалғыз болу тералы   |           |          |
|теорема (Коши теоремасы).     |           |          |
|Жоғарғы ретті дифференциалдық   |1           |8.1.1. (56-70 с.) |
|теідеулер.            |           |          |
|Реті төмендетілетін теіндеулердің |1           |8.1.1. (71-73 с.) |
|типтері.             |           |          |
|Жоғарғы ретті, сызықтық      |1           |8.1.1. (75-81 с.) |
|дифференциалдық теңдеулер.    |           |          |
|Вронский  анықтауышы.      |           |          |
|Сызықтық біртектес дифференциалдық|1           |8.1.1. (82-84 с.) |
|теңдеудің жалпы шешімінің    |           |          |
|құрылымы.             |           |          |
|Жоғарғы ретті, сызықтық, біртекті |1           |8.1.1. (84-85 с.) |
|емес тұрақты коэффициентті    |           |          |
|дифференциалдық теідеулер. Жалпы |           |          |
|шешімі.              |           |          |
|Жоғарғы ретті, сызықтық, біртекті |1           |8.1.1. (88-90 с.) |
|емес тұрақты коэффициентті    |           |          |
|дифференциалдық теідеулер. Жалпы |           |          |
|шешімі.              |           |          |
|Тұрақты коэффициентті сызықтық  |1           |8.1.1. (90-92 с.) |
|дифференциалдық          |           |          |
|теңдеулер системасы (нормальдік  |           |          |
|жүйе)               |           |          |
|Сызықтық біртектес дифференциалдық|1           |8.1.1. (100-105 с.)|
|теңдеулер системасы.       |           |          |
|Сызықтық біртектес емес      |1           |8.1.1. (105-111 с.)|
|дифференциалдық теңдеулер     |           |          |
|системасы.            |           |          |
|Практикалық сабақтар                            |
|Жай дифференциалдық теңдеулердің |1           |8.2.2.- (с.12-27) |
|негізгі түсініктері. Бірінші ретті|           |          |
|қарапайым дифференциалдық     |           |          |
|теңдеулер. Айнымалысы ажыратылатын|           |          |
|теңдеулер.            |           |          |
|Біртектес теңдеулер. Біртекті   |1           |8.2.2.-(60-95)   |
|теңдеуге келтірілетін теңдеулер. |           |          |
|Сызықты және Бернулли теңдеулер. |1           |8.2.2.-(60-70)   |
|Толық дифференциалды теңдеулер.  |1           |8.2.2.-(80-95)   |
|Интегралдаушы көбейткіш.     |           |          |
|Туындысы арқылы шешілмеген    |1           |8.2.2.-(с.97-108) |
|теңдеулер. Параметр енгізу әдісі. |           |          |
|Лагранж және Клеро теңдеулері.  |           |          |
|Бірінші ретті теңдеулердің ерекше |           |          |
|шешімдері.            |           |          |
|Бірінші ретті теңдеу шешімінің бар|1           |8.2.2.-(с.110-120) |
|және оның жалғыз болу тералы   |           |          |
|теорема (Коши теоремасы).     |           |          |
|Жоғарғы ретті дифференциалдық   |1           |8.2.2.-(с.140-150) |
|теідеулер.            |           |          |
|Реті төмендетілетін теіндеулердің |1           |8.2.2.-(с.157-167) |
|типтері.             |           |          |
|Жоғарғы ретті, сызықтық      |1           |8.2.2.-(с. 167-168)|
|дифференциалдық теңдеулер.    |           |          |
|Вронский  анықтауышы.      |           |          |
|Сызықтық біртектес дифференциалдық|1           |8.2.2.-(с. 169-170)|
|теңдеудің жалпы шешімінің    |           |          |
|құрылымы.             |           |          |
|Жоғарғы ретті, сызықтық, біртекті |1           |8.2.2.-(с. 171-180)|
|емес тұрақты коэффициентті    |           |          |
|дифференциалдық теідеулер. Жалпы |           |          |
|шешімі.              |           |          |
|Жоғарғы ретті, сызықтық, біртекті |1           |8.2.2.-(с. 182-204)|
|емес тұрақты коэффициентті    |           |          |
|дифференциалдық теідеулер. Жалпы |           |          |
|шешімі.              |           |          |
|Тұрақты коэффициентті сызықтық  |1           |8.2.2.-(с.230-240) |
|дифференциалдық          |           |          |
|теңдеулер системасы (нормальдік  |           |          |
|жүйе)               |           |          |
|Сызықтық біртектес дифференциалдық|1           |8.2.2.-(с.241-257 |
|теңдеулер системасы.       |           |          |
|Сызықтық біртектес емес      |1           |          |
|дифференциалдық теңдеулер     |           |          |
|системасы.            |           |          |

   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Айнымалысы ажыратылатын теңдеулер..
5.2 Біртектес теңдеулер. Біртекті теңдеуге келтірілетін теңдеулер..
5.3. Сызықты және Бернулли теңдеулер.
5.4. Толық дифференциалды теңдеулер. Интегралдаушы көбейткіш..
5.5. Лагранж және Клеро теңдеулері .
5.6. Реті төмендетілетін теіндеулердің типтері. (1 жағдай)
5.7. Реті төмендетілетін теіндеулердің типтері. (2 жағдай)
5.8.. Реті төмендетілетін теіндеулердің типтері. (3 жағдай)
5.9. Жоғарғы ретті, сызықтық,  біртекті  емес  тұрақты  коэффициентті
дифференциалдық теідеулер. (1 жағдай)
5.10. Жоғарғы ретті, сызықтық, біртекті  емес  тұрақты  коэффициентті
дифференциалдық теідеулер. (2 жағдай)


   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                  Таблица 3
|№  |ТЫҚЫРЫП      |Наглядные пособия, |СҰРЫҚТАР     |БАҚЫЛАУ  |
|  |          |ТСО, плакаты,   |         |ФОРМАСЫ  |
|  |          |стенды       |         |     |
|1  |1 ретті      |«Дифференциалдық  |Айнымалысы    | (реферат)|
|  |дифференциалдық  |теңдеулердін    |ажыратылатын   |     |
|  |теңдеулер     |түрлері(1 ретті)» |теңдеулер.    |     |
|  |          |кестесі      |Біртектес     |     |
|  |          |          |теңдеулер.    |     |
|  |          |          |Біртекті теңдеуге |     |
|  |          |          |келтірілетін   |     |
|  |          |          |теңдеулер. Сызықты|     |
|  |          |          |және Бернулли   |     |
|  |          |          |теңдеулер.Толық  |     |
|  |          |          |дифференциалды  |     |
|  |          |          |теңдеулер.Лагранж |     |
|  |          |          |және Клеро    |     |
|  |          |          |теңдеулері .   |     |
|2. |2 ретті      |«Дифференциалдық  |Реті       | (реферат)|
|  |дифференциалдық  |теңдеулердін    |төмендетілетін  |     |
|  |теңдеулер     |түрлері(2 ретті)» |теіндеулердің   |     |
|  |          |кестесі      |типтері. Сызықтық,|     |
|  |          |          |біртекті емес   |     |
|  |          |          |тұрақты      |     |
|  |          |          |коэффициентті   |     |
|  |          |          |дифференциалдық  |     |
|  |          |          |теідеулер.    |     |


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
   4 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік  |Даналардың  |Студенттердің |Қамтамасыз |
|құралдардың атауы        |саны     |саны     |ету пайызы |
|1                |2      |3       |4      |
|Еругин Н.П., Штокало И.З., и др |5      |2       |100%    |
|Курс обыкновенных дифференциалных|       |       |      |
|уравнений. Киев: Вища школа,   |       |       |      |
|1974.              |       |       |      |
|Сүлейменов Ж.С. Дифференциалдық |2      |2       |100%    |
|теңдеулер курсы. 1-ші кітап,   |       |       |      |
|Алматы: Рауан, 1991.       |       |       |      |
|Филлипов А.Ф. Сборник задач по  |4      |2       |100%    |
|обыкновенные дифференциальным  |       |       |      |
|уравнениям. М.: Наука, 1984.   |       |       |      |
|Краснов М.Л. Обыкновенные    |5      |2       |100%    |
|дифференциальные уравнения. М.: |       |       |      |
|Высш. школа. 1978.        |       |       |      |
|Тихонов А.Н., Васильева А.Б.,  |2      |2       |50%     |
|Свешников А.Г. Дифференциальные |       |       |      |
|уравнения. М.: Наука, 1985.   |       |       |      |


8. ӘДЕБИЕТТЕРІ

8.1. Қолданылатын әдебиеттер.

8.1.1. Еругин Н.П., Штокало И.З., и др Курс обыкновенных дифференциалных
уравнений. Киев: Вища школа, 1974.
8.1.2. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных
уравнений. М. 1970
8.1.3. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.:Наука,
1983.
8.1.4. Сүлейменов Ж.С. Дифференциалдық теңдеулер курсы. 1-ші кітап, Алматы:
Рауан, 1991.
8.1.5. Сүлейменов Ж.С. Дифференциалдық теңдеулер курсы. 1-ші кітап, Алматы:
Білім, 1996.
8.1.6. Степанов В.В. Курс дифференциалных уравнений.М.: Физматгиз, 1959.
8.1.7. Филлипов А.Ф. Сборник задач по  обыкновенные  дифференциальным
уравнениям. М.: Наука, 1984.

8.2. Қосымша әдебиеттер.
8.2.1. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г.  Дифференциальные
уравнения. М.: Наука, 1985.
8.2.2. Карташев Э.А. Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальным
уравнения и основы вариационного исчисления, М.: Наука, 1976.
8.2.3. Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Высш.
школа. 1978.
Пәндер