Файл қосу


Ойлаудың психологиялық теориялары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК               |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                |
|СМЖ 3 дәрежелі құжаты    |ПОӘК        |ПОӘК           |
|               |          |042-18-31.1.14/01-2014  |
|       ПОӘК      |          |             |
|Оқытушыға арналған пән    |Баспа №2      |             |
|«Психология және адам дамуы» |11.09.2014 ж.,   |             |
|бойынша бағдарламасы     |№1 баспа орнына   |             |
|               |5.09.013ж.     |             |

            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                 «Психология және адам дамуы»
                        мамандық үшін
                  5В01200-«Кәсіптік білім»
                5В010600 «Музыкалық білім»
             5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу»
            5В010300 «Педагогика және психология»
        5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»
     5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»


           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                   2014
                 Алғы сөз

1ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырушы:         «26» 08.2014 ж. Р.Х.Кошкимбаева п.ғ.магистрі,
аға оқытушы, кафедра педагогикалық психология


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды

Хаттама № 1 «03» 09.2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Г.К.Джумажанова

2.2 Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
қарастырылды

Хаттама № 1  «05» 09.2014 ж.

Төрайымы _________________ Т.Ш.Ахметова3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама № 1  «11» 09.2014ж.

ОӘК төрайымы________________ Г.К.Искакова


4  №1 баспа  05.09.2013 ж. орнына

                  Мазмұны|1  |Қолдану саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                     |4  |
|3  |Жалпы ережелер                         |4  |
|4  |Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны                 |6  |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі     |10 |
|6  |Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы       |11 |
|7  |Әдебиеттер                           |12 |
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамындағы оқытушыға арналған пән
бойынша «Психология және адам дамуы» бағдарламасы
«5В01200-«Кәсіптік білім», 5В010600 «Музыкалық білім», 5В010700 «Бейнелеу
өнері және сызу», 5В010300 «Педагогика және психология», 5В010100 «Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу», 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен
әдістемесі» мамандығы бойынша оқитын

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Психология және адам дамуы»
пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сай бекітеді:
  - Жалпыға  міндетті білім беру стандарты жоғары білім. Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011ж. 08 тамыздағы №349
бұйрығы;
- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты  «Пәндердің  оқу-әдістемелік
кешендерін әзірлеу және ресімдеу жалпы талаптары»;
- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған  рәсімдеме  «Пәндердің  оқу-әдістемелік
кешендерінің құрылымы және мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Қазіргі қоғамдағы саяси экономикалық, әлеуметтік және т.б. өзгерістер
ғылым мен техниканың жедел қарқынды дамуы, барлық  салаларда  кәсіби
біліктілігі жоғары мамандарды, әсіресе педагогикалық мамандар даярлауды
түбегейлі жақсартуды және сапалы өзгертуді талап етуде. Осы мәселеде
психология ғылымының алар орны ерекше. Әрбір жоғары маман білікті болу үшін
психика дамуының механизмінің оның жалпы заңдылықтарынан хабардар болуы
керек. Сондықтан қазіргі психологиялық ғылымдар талаптарын есепке алу,
тұлға мен қоғамның қазіргі өзгерісі жағдайында оның ролі мен әсерін көрсету
қажет.
3.2 Пәнді оқыту мақсаты:
    Ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыра отырып, психикалық
дамудың жалпы заңдылықтарын білу мен қатар, ғылыми психологиялық ойлау
жүйесін дамытудың жолдарын меңгерту. Даму  психологиясы  психологиялық
бөлімінің бір бөлігі ретінде: онтогенездегі адамның тұлғалық психологиялық
ерекшеліктерін тереңдетіп меңгерулеріне мүмкіндік береді.
3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
 - ғылыми психологиялық білімдер негізін қалыптастыру;
 - психологияны жаратылыстану және қоғамдық ғылыми пән ретінде ашып көрсету;
 - даму психологиясының пәні мен міндеттері туралы;
- студенттердің өзіндік тәжірибесінде пән бойынша білімдерін қолдануға
ұмтылдыру.
3.4 Білім алу нәтижесі:
Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы міндеті:
білуі керек:
 - психология ғылымдарының  шеңберіндегі  теориялық  және  қолданбалы
  зерттеулер нәтижелерін,  оның негізгі түсініктерімен категорияларын,
  механизмдерін және психикалық құбылыстар туралы мағлұмат алады.
 - психология ғылымдарының даму және қалыптасуы тарихымен танысады.
 - психологиялық білімнің қазіргі жағдайының ерекшеліктері туралы жан-жақты
  білім алады.
 - психология бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс - әрекет, сонымен
  қатар кәсіби іс - әрекет практикада өздігінен қолдана білу.
игеру керек:
  - адамның іс-әрекеті мен тұлғалық  құрылымы,  даму  динамикасының
   ерекшеліктерін;
  - адамдардың өзара қатынасын.
ұғып алу керек:
  - әртүрлі жас кезеңдегілердің психикалық дамуының ерекшеліктерін;
  - қарым-қатынас ерекшеліктерін;
  - психикалық үрдістерді.
түсіну керек:
  - психологияны фундаментальды пән ретінде;
  - ата-аналармен диагностикалық жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктерін.
қолдана білуі керек:
  - практик психолог қызметінде әртүрлі әдістер мен тәсілдерді тиімді
   өздігінен пайдалана білу.
  - пән бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс-әрекет, сонымен қатар
   кәсіби іс-әрекет практикада өздігінен қолдана білуді үйренеді.
істей алуы керек:
  -  педагогикалық  іс-әрекетте  оқу-тәрбие  шараларын  және  оларды
   психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету дағдысын игереді.
  - қоғам өміріндегі нормалар мен ережелерді орындауға мүмкіндік беретін
   әлеуметтік дағдыларды меңгереді.
иемдену керек:
  - теориялық білімдерді практикалық кәсіптік іс-әрекетінде ұйымдастыру
   білу біліктілігі және психологиялық-педагогикалық салада ақпараттық
   технологияларды жетік иемденуі керек.

3.5 Пән пререквизиттері: педагогикалық мамандыққа кіріспе, әлеуметтану.
3.6 Пән постреквизиттері: педагогика, философия.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:
                                   1 кесте
|Курс                                 |Семестр|
|1                                   |2   |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1. Психологияға кіріспе.                       |
|Тақырып. Психология ғылым. Психология әдістері.            |2   |
|Психология пәні туралы түсінік.                    |    |
|Психология – психика және психикалық құбылыстар жайлы ғылым.     |    |
|Психология ғылымының салалары.                    |    |
|Психологияның басқа ғылымдармен байланысы.              |    |
|Психологияның зерттеу әдістері.                    |    |
|Тақырып. Адамды психологиялық жағынан талдау-таным, еңбек және    |1   |
|қарым-қатынас субъектісі ретінде тану.                |    |
|Жеке адам туралы түсінік.                       |    |
|Адамның дамуындағы еңбектің алатын орны.               |    |
|Жеке адамның қалыптасуындағы қарым-қатынастың рөлі.          |    |
|Тақырып.Психика табиғаты туралы түсініктің дамуы. Психика мен сананың |1   |
|дамуы.                                |    |
|Психика жоғары ұйымдастырылған тірі материяның қасиеті ретінде.    |    |
|Адамда жоғары психикалық функциялардың дамуы.             |    |
|Орталық жүйке жүйесінің құрылысы және қасиеттері.           |    |
|Адам психикасы және ми.                        |    |
|Модуль 2. Іс-әрекет және психикалық процестер психологиясы.         |
|Тақырып.Әрекетке психологиялық талдау.                |1   |
|Іс-әрекет туралы жалпы түсінік.                    |    |
|Іс-әрекеттің құрылымы.                        |    |
|Адам іс-әрекетінің түрлері және ерекшелігі.              |    |
|Тұлға іс-әрекетте және қарым-қатынаста.                |    |
| Тақырып.Топтарға психологиялық сипаттама. Ұжымдағы тұлғааралық    |1   |
|қарым-қатынас.                            |    |
|Топ және ұжым туралы түсінік.                    |    |
|Топ түрлері, сипаты.                         |    |
|Ұжым және оның негізгі белгілері.                   |    |
|Топтағы және ұжымдағы өзара қатынастар.                |    |
|Тақырып.Түйсік.                            |2   |
|Түйсік туралы жалпы түсінік.                     |    |
|Түйсіктің физиологиялық механизмі.                  |    |
|Түйсіктің түрлері.                          |    |
|Түйсіктің қасиеттері.                         |    |
|Тақырып.Қабылдау.                           |2   |
|Қабылдау туралы жалпы түсінік.                    |    |
|Қабылдаудың физиологиялық негіздері.                 |    |
|Қабылдаудың түрлері және қасиеттері.                 |    |
|Тақырып.Ес. Елестету.                         |2   |
|Ес туралы жалпы түсінік.                       |    |
|Естің процестері.                           |    |
|Ассоциациялар туралы түсінік.                     |    |
|Естің түрлері.                            |    |
|Елес, елестің типтері.                        |    |
|Естің даралық ерекшеліктері.                     |    |
| Тақырып.Ойлау.                            | 2   |
|Ойлау туралы ұғым.                          |    |
|                                   |    |
|Ойлаудың психологиялық теориялары.                  |    |
|Ойлаудың негізгі түрлері.                       |    |
|Ойлау формалары.                           |    |
|Ойлау операциялары.                          |    |
|Ойлау саласындағы дара айырмашылықтар.            \    |    |
|Тақырып.Сөйлеу.                            |1   |
|Сөйлеу және тіл.                           |    |
|Сөйлеудің физиологияық механизмі.                  |    |
|Сөйлеудің түрлері.                          |    |
|   Модуль 3. Жеке адамның психологиялық ерекшеліктері.           |
|Тақырып.Психикалық жағдайлар (зейін, тұлғаның эмоциялық-еріктік    |2   |
|жақтары).                               |    |
|Зейін туралы жалпы түсінік.                      |    |
|Ерік туралы түсінік және оның тұлғаның іс-әрекетінде алатын орны.   |    |
|Эмоция және сезім.                          |    |
|Адамдағы жоғары сезімдер.                       |    |
|Тақырып.Темперамент.                         |1   |
|Темперамент жеке адамның қасиеті ретінде..              |    |
|Темпераменттің физиологиялық негізі.                 |    |
|Темперамент туралы теориялар.                     |    |
|Темпераменттің негізгі типтері.                    |    |
|Тақырып.Мінез.                            |2   |
|Мінез туралы түсінік.                         |    |
|Мінездің психикалық құбылыс ретіндегі ерекшеліктері.         |    |
|Мінез бітістері.                           |    |
|Мінездің қалыптасу заңдылықтары.                   |    |
|Тақырып.Қабілет.                           |2   |
|Қабілет туралы түсінік.                        |    |
|Жалпы және арнайы қабілет.                      |    |
|Нышан және қабілет.                          |    |
|Модуль 4. Даму психологиясы және психикалық жас дамуының кезеңдері.     |
|Тақырып.Даму психологиясы пәні.                    |2   |
|Даму психологиясының пәні туралы түсінік.               |    |
|Даму психологиясы пәнінің міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы.  |    |
|Даму психологиясының зерттеу әдістері.                |    |
|Тақырып.Психика дамуының жас заңдылықтары мен мәселелері.       |1   |
|Баланың психикалық дамуындағы биологиялық және әлеуметтік факторлардың|    |
|ролі.                                 |    |
|Психикалық дамыту және үйрету.                    |    |
|Жас шағы кезеңдері және психикаылқ дамуды кезеңге бөлу.        |    |
|Тақырып.Психикалық дамудың түрлі теориялық көзқарастар негізіндегі жас|1   |
|кезеңдері.                              |    |
|Кезеңдер мәселесіне жалпы ықпалы                   |    |
|Сыртқы критериі бойынша бала дамуының кезеңдері            |    |
|Ішкі критериі бойынша бала дамуының кезеңдері            |    |
|Ішкі критериі бойынша бала дамуының кезеңдерінің ықпалы       |    |
|Тақырып.Әртүрлі жас кезеңдеріндегі психологиялық дамудың ерешеліктері.|2   |
|Эриксон бойынша тұлға дамуының кезеңдері               |    |
|Н.И.Козлов бойынша тұлға дамуының кезеңдері              |    |
|Ересектің тұлғалық даму кезеңдері және тұлға дамуының деңгейі    |    |
|Тақырып.Жасқа байланысты дағдарыстардың пайда болуының және оны    |2   |
|жеңудің механизмдері мен шығу жолдары.                |    |
|Жас дамуындағы дағдарыстарға психологиялық түсініктеме.        |    |
|Жас дамуындағы дағдарыстары ұғымы мен негізі             |    |
|               Зертханалық сабақтары          |-   |
|Практикалық / семинар сабақтары                    |    |
| Тақырып.Психология ғылым. Психология әдістері.            |1   |
|Психология пәні туралы түсінік.                    |    |
|Психология – психика және психикалық құбылыстар жайлы ғылым.     |    |
|Психология ғылымының салалары.                    |    |
|Психологияның басқа ғылымдармен байланысы.              |    |
|Психологияның зерттеу әдістері.                    |    |
|Тақырып.Психика табиғаты туралы түсініктің дамуы. Психика мен сананың |    |
|дамуы.                                |1   |
|Психика жоғары ұйымдастырылған тірі материяның қасиеті ретінде.    |    |
|Адамда жоғары психикалық функциялардың дамуы.             |    |
|Орталық жүйке жүйесінің құрылысы және қасиеттері.           |    |
|Адам психикасы және ми.                        |    |
|Тақырып.Топтарға психологиялық сипаттама. Ұжымдағы тұлғааралық    |1   |
|қарым-қатынас.                            |    |
|Топ және ұжым туралы түсінік.                     |    |
|Топ түрлері, сипаты.                         |    |
|Ұжым және оның негізгі белгілері.                   |    |
|Топтағы лидер.                            |    |
|Топтағы және ұжымдағы өзара қатынастар.                |    |
|Тақырып.Түйсік.                            |1   |
|Түйсік туралы жалпы ұғым.                       |    |
|Түйсіктің физиологиялық негіздері.                  |    |
|Түйсіктің түрлері және қасиеттері.                  |    |
|Тақырып.Қабылдау.                           |1   |
|Қабылдау туралы жалпы түсінік.                    |    |
|Қабылдаудың физиологиялық негіздері.                 |    |
|Қабылдаудың түрлері және қасиеттері.                 |    |
|Тақырып.Ес. Елестету.                         |1   |
|Ес туралы жалпы түсінік.                       |    |
|Естің процестері.                           |    |
|Ассоциациялар туралы түсінік.                     |    |
|Естің түрлері.                            |    |
|Елес, елестің типтері.                        |    |
|Естің даралық ерекшеліктері.                     |    |
| Тақырып.Ойлау.                            |1   |
|Ойлау туралы ұғым.                          |    |
|                                   |    |
|Ойлаудың психологиялық теориялары.                  |    |
|Ойлаудың негізгі түрлері.                       |    |
|Ойлау формалары.                           |    |
|Ойлау операциялары.                          |    |
|Ойлау саласындағы дара айырмашылықтар                 |    |
|Тақырып.Сөйлеу.                            |1   |
|Сөйлеу және тіл.                           |    |
|Сөйлеудің физиологияық механизмі.                  |    |
|Сөйлеудің түрлері.                          |    |
|Тақырып.Психикалық жағдайлар (зейін, тұлғаның эмоциялық-еріктік    |1   |
|жақтары).                               |    |
|Зейін туралы жалпы түсінік.                      |    |
|Зейіннің физиологиялық механизмі.                   |    |
|Зейіннің түрлері, қасиеттері.                     |    |
|Ерік туралы түсінік.                         |    |
|Ерік туралы теориялар.Ерік сапалары.                 |    |
|Эмоция және сезім.                          |    |
|Адамдағы жоғары сезімдер.                       |    |
|Тақырып.Темперамент.                         |1   |
|Темперамент жеке адамның қасиеті ретінде..              |    |
|Темпераменттің физиологиялық негізі.                 |    |
|Темперамент туралы теориялар.                     |    |
|Темпераменттің негізгі типтері.                    |    |
|Тақырып.Мінез.                            |1   |
|Мінез туралы түсінік.                         |    |
|Мінездің психикалық құбылыс ретіндегі ерекшеліктері.         |    |
|Мінез бітістері.                           |    |
|Мінездің қалыптасу заңдылықтары.                   |    |
|Тақырып.Қабілет.                           |1   |
|Қабілет туралы түсінік.                        |    |
|Жалпы және арнайы қабілет.                      |    |
|Нышан және қабілет.                          |    |
|Тақырып.Даму психологиясы пәні.                    |1   |
|Даму психологиясының пәні туралы түсінік.               |    |
|Даму психологиясы пәнінің міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы.  |    |
|Даму психологиясының зерттеу әдістері.                |    |
|Тақырып.Әртүрлі жас кезеңдеріндегі психологиялық дамудың ерешеліктері.|1   |
|Эриксон бойынша тұлға дамуының кезеңдері               |    |
|Н.И.Козлов бойынша тұлға дамуының кезеңдері              |    |
|Ересектің тұлғалық даму кезеңдері және тұлға дамуының деңгейі    |    |
|Тақырып.Жасқа байланысты дағдарыстардың пайда болуының және оны    |1   |
|жеңудің механизмдері мен шығу жолдары.                |    |
|Жас дамуындағы дағдарыстарға психологиялық түсініктеме.        |    |
|Жас дамуындағы дағдарыстары ұғымы мен негізі             |    |

5. БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Психологияның методолгиялық принциптері
5.2 Қарым-қатынас туралы жалпы түсінік
5.3 Түйсік және қабылдау
5.4 Психологиядағы тұлға туралы түсінік
5.5 Мінез және темперамент
5.6 Жеткіншектердің психикалық дамуы


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|                        |Экземпляр |Студент |Қамтама |
|Әдебиеттер және оқу-әдістемелік құжаттар    |лар саны |тердің  |сыздық  |
|                        |     |саны   |пайыз  |
|1                        |2     |3    |4    |
|1.Даму психологиясы (теориялық және практикалық |25    |18    |100   |
|курс) оқу құрал/ Ш.Сатиева/-2012        |     |     |     |
|2.Көрнекі психология /С.Б. Бабаев, А.А.     |5     |     |27    |
|Жумадуллаева / - 2011              |     |     |     |
|3.Жантану негіздері /Сәбет Балтаұлы Бап-Баба / -|10    |     |55    |
|2011                      |     |     |     |
|4.Жалпы психология :оқулық /Ә.Алдамұратов / -  |50    |     |100   |
|2011                      |     |     |     |
|5.Психология :оқулық /Қ. Жарықбаев / - 2010   |14    |     |77    |
|6.Педагогикалық психология :оқу құрал /Т.С.   |100    |     |100   |
|Сламбекова / - 2009               |     |     |     |
|7.Жалпы психология /Сәбет Бап-Баба / - 2009   |25    |     |100   |
|8.Психология личности :учебное пособие     |6     |     |33    |
|/Н.С.Шадрин / - 2012              |     |     |     |
|9.Психология. В 3-х кн. Кн.1.Общие основы    |1     |     |5    |
|психологии /Р.С. Немов / - 2010         |     |     |     |
|10.Психология человека от рождения до смерти:  |1     |     |5    |
|психологический атлас человека / под      |     |     |     |
|ред.А.А.Реана / - 2010             |     |     |     |
|11.Психология личности: учеб. пособие / Н.С.  |3     |     |16    |
|Шадрин / - 2012                 |     |     |     |
|12.Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб.   |5     |     |27    |
|пособие / Д.Б. Эльконин; ред.- сот. Б.Д.    |     |     |     |
|Эльконин.- 6-е изд., стер.- М.: Изд. центр   |     |     |     |
|"Академия", 2011.                |     |     |     |
|13.Жантану: оқулық / Қ. Жарықбаев.- 10-ші бас., |50    |     |100   |
|өңд., толық. /Жарықбаев, Қ. - 2011       |     |     |     |
|14.Возрастная психология: учебник для бакалавров|15    |     |83    |
|/ Л.Ф. Обухова / - 2014             |     |     |     |7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер тізімі
7.1.1 Даму психологиясы (теориялық және практикалық курс) оқу құрал/
Ш.Сатиева/-2012
7.1.2 Көрнекі психология /С.Б. Бабаев, А.А. Жумадуллаева / - 2011
  3. Жантану негіздері /Сәбет Балтаұлы Бап-Баба / - 2011
  4. Жалпы психология :оқулық /Ә.Алдамұратов / - 2011
  5. Психология :оқулық /Қ. Жарықбаев / - 2010
  6. Педагогикалық психология :оқу құрал /Т.С. Сламбекова / - 2009
  7. Жалпы психология /Сәбет Бап-Баба / - 2009
  8. Психология личности :учебное пособие /Н.С.Шадрин / - 2012
  9. Психология. В 3-х кн. Кн.1.Общие основы психологии /Р.С. Немов / -
   2010
 10. Психология человека от рождения до смерти: психологический атлас
   человека / под ред.А.А.Реана / - 2010
 11. Психология личности: учеб. пособие / Н.С. Шадрин / - 2012
 12. Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб. пособие / Д.Б. Эльконин;
   ред.- сот. Б.Д. Эльконин.- 6-е изд., стер.- М.: Изд. центр "Академия",
   2011.
 13. Жантану: оқулық / Қ. Жарықбаев.- 10-ші бас., өңд., толық. /Жарықбаев,
   Қ. - 2011
 14. Возрастная психология: учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова / - 2014
7.2 Қосымша әдебиеттер тізімі
7.2.1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб. Питер, 1997.
7.2.2 Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990
7.2.3 Кон И.С. Психология ранней юности. М., Просвещение. 1999
7.2.4 Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб, 2000
Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.
  5. Алдамұратов Ә, Мұқанов  М.  Психология  пәнінен  лабораториялық
   практикалық сабақтар. А, 1978 ж.
  6. Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.
  7. Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.
  8. Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова
   Г,Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.
  9. Немов Р. С. Общая психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.
 10. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред. А.А.
   Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.
 11. Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа,.
 12. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1995.
 13. Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата.
   1996.
 14. Ждан А.Н.История психологии. 1997.
 15. Возрастная психология // Под.ред. Л.Ф.Обуховой. М., 1996
 16. О.П.Солодилова. Возрастная психология. М., 2005
 17. В.С.Мухина. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы.А., 1999
Пәндер