Файл қосу


Мәтіндермен тілі5В020500 - « Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған
          « Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        БІЛІМАЛУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2014                 Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛЫЛҒАН
Құрастырғандар _____ «___» _____2014 жыл
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің қазақ
тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Ахметова Г.С.,
орыс филологиясы кафедрасының оқытушысы Е.В.Шумбасова

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды
Хаттама   №__ «___» ______2014 жыл

Кафедра меңгерушісі_______________Мұқанова Қ.Қ.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді
Хаттама   №___ «___» _____2014 жыл

Төрайымы_________________Сәмекбаева Э.М.

3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2014 ж.
Оқу -әдістемелік кеңес төрайымы _________Г.К.Искакова

4 № 2 БАСЫЛЫМ «__02_» __09_________2013ж.орнына                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
3 Пәнді оқытудағы әдістемелік ұсыныстар
4 Пәннің форматы
5 Пәннің саясаты
6 Баға қою саясаты
7 Әдебиет


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәлімет
Ахметова Г.С. аға оқытушысы , орыс филологиясы кафедрасының оқытушысы
Е.В.Шумбасова
Кафедра «Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі», «Орыс филологиясы»
Кафедраның мекен-жайы: оқу ғимараты № 8, 223 кабинет
Ақпараттық қатынас: телефон:
Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі, жұма: 8.00-17.00

Сабақ өтетін орын: 223, 219 аудитория
Кредит саны: 2

1.2 Пәннің мұзмұнының қысқаша сипаты:
   «Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні ресми тілді топтарға мектептен
алған білімдерін жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент болашақ
мамандығына байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай
жасалады.

1.3 Пәнді оқытудың  мақсаты:
Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас құралы ретінде ғана
біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында ұтқыр ойды шешен
тілмен жеткізе білуге, жергілікті халықтың ұлттық мәдениетін тануға, ұлттық
таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру.

1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:
   Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, қазақ
тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ тілінің
грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне  қатысты  тарихи  мәдени
материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін
пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру
керек.

1.5 Оқытудың нәтижелері:
Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндеті:
- Берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;
- алған білімдерін практикада қолдана білу;
- тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
- теорияны практикамен ұштастыра алу;
- берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу;
- оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға
құрметпен қарау.

1.6 Пән пререквизиттері:
жоқ

1.7 Пән постреквизиті:
1.7.1«Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»


2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

                      1 Кесте

|№ |Тақырыптардың      |Сағаттар           |Әдебиеттер   |
|  |атауы          |               |        |
|  |            |Дәріс |ПР |ЛБ |БОӨЖ  |БӨЖ  |        |
|1 |2            |3   |4  |5 |6   |7   |8       |
|1 |Пәннің нысаны. Ғылыми  |-   |2  |- |1   |3   | 1.Ш.Б Сейтова.|
|  |дереккөздермен жұмыс.  |   |  |  |    |   |Ана тілің –асыл|
|  |Тақырыпты өңдеу. Ғылыми |   |  |  |    |   |қазынаң. –   |
|  |зерттеу тақырыптарына  |   |  |  |    |   |Семей 2011.  |
|  |материалдарды беру,   |   |  |  |    |   |2.Г.Әлімбек.  |
|  |сұрыптау. Мәтіндермен  |   |  |  |    |   |Қазақ     |
|  |жұмыс          |   |  |  |    |   |тілі.-Астана  |
|  |            |   |  |  |    |   |2009ж     |
|  |            |   |  |  |    |   |3.Г. Әлімбек. |
|  |            |   |  |  |    |   |Кәсіби қазақ  |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі. –Астана |
|  |            |   |  |  |    |   |2007ж     |
|2 |Библиографияның     |-   |2  |- |1   |2   |1.Г.Әлімбек.  |
|  |құрастырылу ережесі мен |   |  |  |    |   |Қазақ     |
|  |рәсімделуі. Мәтіндермен |   |  |  |    |   |тілі.-Астана  |
|  |жұмыс          |   |  |  |    |   |2009ж     |
|  |            |   |  |  |    |   |2.Г. Әлімбек. |
|  |            |   |  |  |    |   |Кәсіби қазақ  |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі. –Астана |
|  |            |   |  |  |    |   |2007ж     |
|3 |Ғылыми зерттеу     |-   |2  |- |1   |3   |«Жас толқын». |
|  |тақырыптарына аннотация |   |  |  |    |   |Қазақ тілі.  |
|  |жазу. Мәтіндермен жұмыс.|   |  |  |    |   |Электронды   |
|  |            |   |  |  |    |   |оқулығы    |
|4 | Ғылыми зерттеу     |-   |2  |- |1   |3   |1.Г.Әлімбек.  |
|  |тақырыптарына      |   |  |  |    |   |Қазақ     |
|  |дереккөздерді енгізу,  |   |  |  |    |   |тілі.-Астана  |
|  |сұрыптау. Мәтіндермен  |   |  |  |    |   |2009ж     |
|  |жұмыс          |   |  |  |    |   |2.Г. Әлімбек. |
|  |            |   |  |  |    |   |Кәсіби қазақ  |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі. –Астана |
|  |            |   |  |  |    |   |2007ж     |
|5 | Мамандық бойынша   |-   |2  |- |1   |3   |        |
|  |ғылыми мақалалармен,  |   |  |  |    |   |        |
|  |мәтіндермен жұмыс.Ғылыми|   |  |  |    |   |        |
|  |мақаланың жазылуы, тезис|   |  |  |    |   |        |
|  |құрастыру        |   |  |  |    |   |        |
|6 |Ғылыми мақала жазу   |-   |2  |- |1   |3   |        |
|7 |Ғылыми мақаланың    |-   |2  |- |1   |2   |        |
|  |стильдік жағынан    |   |  |  |    |   |        |
|  |берілуімен жұмыс.    |   |  |  |    |   |        |
|8 | Межелік бақылау    |-   |2  |- |1   |3   |1.Г.Әлімбек.  |
|  |            |   |  |  |    |   |Қазақ     |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі.-Астана  |
|  |            |   |  |  |    |   |2009ж     |
|  |            |   |  |  |    |   |2.Г. Әлімбек. |
|  |            |   |  |  |    |   |Кәсіби қазақ  |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі. –Астана |
|  |            |   |  |  |    |   |2007ж     |
|9 | Жазбаша ғылыми мәтінді |-   |2  |- |1   |4   |Ш.Б Сейтова.  |
|  |ауызша баяндау,     |   |  |  |    |   |Ана тілің –асыл|
|  |аударылуы.       |   |  |  |    |   |қазынаң. –   |
|  |            |   |  |  |    |   |Семей 2011.  |
|  |            |   |  |  |    |   |8.1.2     |
|  |            |   |  |  |    |   |Ш.Б.Бектұров. |
|  |            |   |  |  |    |   |Т.Ш. Бектұрова.|
|  |            |   |  |  |    |   |Қазақ тілі.  |
|  |            |   |  |  |    |   |–Алматы, 2012ж |
|10 |Ауызша баяндалатын   |-   |2  |- |1   |3   |1.Г.Әлімбек.  |
|  |тезистің құрастырылуы. |   |  |  |    |   |Қазақ     |
|  |Мәтіндермен жұмыс.   |   |  |  |    |   |тілі.-Астана  |
|  |            |   |  |  |    |   |2009ж     |
|  |            |   |  |  |    |   |2.Г. Әлімбек. |
|  |            |   |  |  |    |   |Кәсіби қазақ  |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі. –Астана |
|  |            |   |  |  |    |   |2007ж     |
|11 |Зерттеу материалдарын  |-   |2  |- |1   |3   |Ш.Б Сейтова.  |
|  |презентациялау.     |   |  |  |    |   |Ана тілің –асыл|
|  |Мәтіндермен жұмыс    |   |  |  |    |   |қазынаң. –   |
|  |            |   |  |  |    |   |Семей 2011.  |
|  |            |   |  |  |    |   |8.1.2     |
|  |            |   |  |  |    |   |Ш.Б.Бектұров. |
|  |            |   |  |  |    |   |Т.Ш. Бектұрова.|
|  |            |   |  |  |    |   |Қазақ тілі.  |
|  |            |   |  |  |    |   |–Алматы, 2012. |
|12 | Межелік бақылау    |-   |2  |- |1   |5   |1.Г.Әлімбек.  |
|  |            |   |  |  |    |   |Қазақ     |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі.-Астана  |
|  |            |   |  |  |    |   |2009ж     |
|  |            |   |  |  |    |   |2.Г. Әлімбек. |
|  |            |   |  |  |    |   |Кәсіби қазақ  |
|  |            |   |  |  |    |   |тілі. –Астана |
|  |            |   |  |  |    |   |2007ж     |
|13 | Жазбаша ғылыми мәтінді |-   |2  |- |1   |3   |Электронный  |
|  |ауызша баяндау,     |   |  |  |    |   |учебник    |
|  |аударылуы.Мәтіндермен  |   |  |  |    |   |        |
|  |жұмыс.         |   |  |  |    |   |        |
|14 |Ауызша баяндалатын   |-   |2  |- |1   |3   |«Жас толқын». |
|  |тезистің құрастырылуы. |   |  |  |    |   |Қазақ тілі.  |
|  |Мәтіндермен жұмыс    |   |  |  |    |   |Электронды   |
|  |            |   |  |  |    |   |оқулығы    |
|15 |Аралық бақылау жұмысы  |-   |2  |- |1   |2   |        |
|  |Барлығы:        |   |30 |  |15   |45  |        |


3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

   Білімалушы « Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәнінде тәжірибе жүзінде
кең қолданылатын, әрі жан-жақты игерілген тілді талдаудың негізгі әдістерін
білуі қажет. Курста  тілдің  коммуникативтік қызметіне  айрықша  көңіл
бөлінеді және курстың әлеуметтік-мәдени  біліктілігі  мен  міндеттерінің
қажетті шеңберіндегі айтылым,  оқылым,  тыңдалым,  жазылым  дағдыларын
тереңірек жетілдіріп дамыту көзделеді. Бұл  курстағы  оқытудың  басты
мақсаты – үйренушінің қарым-қатынас тілін жетілдіріп, толық меңгерту.

4 ПӘННІҢ ТҮРІ (ФОРМАТЫ)
   Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, БӨЖ, ОБӨЖ
тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын  орындағаны  жөніндегі  ұпай
жиынтығы,кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті  тапсырмалар сессияның
соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент
емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті , өтілген материалды
меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу,бақылау түрінде тексеріледі.Себепсіз сағат
босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі.Сабақтан екі рет кешігу бір
рет сабақ босатқанға теңгеріледі.

5 ПӘН САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, БӨЖ, ОБӨЖ
тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын  орындағаны  жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті  тапсырмалар сессияның
соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент
емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды
меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу,бақылау түрінде тексеріледі.Себепсіз сағат
босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі.Сабақтан екі рет кешігу бір
рет сабақ босатқанға теңгеріледі.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша ұпайлардың бөлінісі

              Кесте -2
|Апталар  |Бақылау түрі      |Барлық ұпайлар  |Ескерту      |
|1     |2            |3         |4         |
|      |1-7 апталардағы     |30        |         |
|      |аудиториялық сабақтарға |         |         |
|      |қатысу         |         |         |
|1     |            |         |         |
|2     |            |         |------      |
|3     |Прак-20,ОБӨЖ-10, БӨЖ-25 |55        |         |
|4     |Прак-20,ОБӨЖ-20, БӨЖ-10 |50        |         |
|5     |Прак-20,БӨЖ-10     |30        |         |
|6     |Прак-20,ОБӨЖ-10, БӨЖ-10 |40        |         |
|7     |Прак-20,ОБӨЖ-15     |35        |         |
|      |1-аралық бақылау    |60        |         |
|      |1-7 аралық бақылау   |300        |         |
|      |нәтижесі        |         |         |
|      |8-15 апталардағы    |30        |         |
|      |аудиториялық сабақтарға |         |         |
|      |қатысу         |         |         |
|8     |Прак-10         |10        |         |
|9     |Прак-10,ОБӨЖ-10, БӨЖ-10 |30        |         |
|10     |Прак-10, БӨЖ-10     |20        |         |
|11     |Прак-10,ОБӨЖ-10, БӨЖ-10 |30        |         |
|12     |Прак-10, БӨЖ-10     |20        |         |
|13     |Прак-10,ОБӨЖ-10, БӨЖ-10 |30        |         |
|14     |Прак-20, БӨЖ-10     |30        |         |
|15     |Прак-20,ОБӨЖ-10, БӨЖ-10 |40        |         |
|      |2-аралық бақылау    |60        |         |
|      |8-15 аралық бақылау   |300        |         |
|      |нәтижесі        |         |         |
|      |Емтихан ұпайларының   |400        |         |
|      |нәтижесі        |         |         |
|      |Академиялық аралықтың  |1000       |         |
|      |ұпай қорытындысы    |         |         |


7 ӘДЕБИЕТ

7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 Г.Әлімбек Орыстілділерге арналған қазақ тілі. –Астана 2010ж
  2. Г.Әлімбек. Қазақ тілі.-Астана 2009ж
7.1.3 Г. Әлімбек. Кәсіби қазақ тілі. –Астана 2007ж
7.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Ш.Сейтова «Ана тілі- асыл қазанаң» Семей 2011ж
7.2.2 « Руханият» электронды оқулығы
7.2.3 «Зерде» электронды оқулығы
7.2.4 «Жас толқын» электронды оқулығы

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть