Файл қосу


Идеал газ күйінің теңдеуіПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

   5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
             ұйымдастыру» мамандығы үшін


                  «ФИЗИКА»         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2014


                 Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы -  Желдыбаева Балғын Сембаевна «Физика» кафедрасының доцент
м.а., п.ғ.к.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№10 хаттама, 25.06. 2014.
Кафедра меңгерушісі _______  п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С.

2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№6 хаттама, 26.06. 2014.
Төраға ________  Батырова К.А.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып және
баспаға ұсынылды
№ хаттама, 2014 ж.
ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.

4 11.09.2013 ж. орнына енгізілді
                  Мазмұны

  1. Жалпы мағлұматтар
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағатты жіктеу.
  3. Курсты оқыту туралы әдістемелік нұсқау
  4. Курстың форматы
  5. Курстың саясаты
  6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұмат
Желдыбаева Балғын Сембаевна, физика кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к.
Кафедра «Физика »
Байланыс туралы ақпарат – тел. 77-33-58, №1 оқу корпусы, №1110 ауд.
Сабақты жүргізу орыны – 11-ші қабат аудиториялары
Осы пән бойынша кредит саны – «Физика» - 3 кредит
 2. Пәннің мазмұнының қысқаша сипаттамасы
Физика

   Механиканың физикалық негіздері.  Сақталу  заңдары.  Салыстырмалық
принциптері, салыстырмалықтың арнайы теория элементтері, қатты дененің,
сұйықтар мен газдардың кинематикасы мен динамикасы. Электр және магнетизм,
электростатика мен магнитстатика. Электродинамика, Максвелл теңдеулері.
Тербелістер мен толқындардың физикасы, толқындардың түрлі ортада таралуы.
Кванттық физика: корпускулярлық - толқындық дуализм, анықталмағандықтар
арақатынастары.


   Микробөлшектердің кванттық күйі, қозғалыстың кванттық  теңдеулері,
физикалық шамалардың операторлары, атомдар мен молекулалардың энергиялық
спектрі, химиялық байланыстардың табиғаты. Статистикалық  физика  және
термодинамика: термодинамиканың үш бастамасы, күйі, потенциалы, фазалық
тепе-теңдік  пен  фазалық  өзгерістер,  тепе-теңсіз  термодинамиканың
элементтері,  классикалық  және  кванттық  статистикалар,  кинетикалық
құбылыстар, зарядталған бөлшектер жүйелері, конденцияланған күйлер. Атом
ядросының құрылысы. Ядролық реакциялар. Ядролық энергетиканың мәселелері.
Элементар бөлшектердің қазіргі жүйелілік күйі.

    Көліктін әр түрімен тасымалдаған кезде жүктерге әсер етуші физикалық
  процесстер. Олардың тасымалданатың жүктердін сапалық  және  сандық
  сипаттамаларына физикалық әсері.
1.3  Курстың  мақсаты:  Физиканың  осы  курсының  негізіне  физикалық
эксперименттер мен тәжірибелердің нәтижесінде тұжырымдалған математикалық
деңгейдегі физикалық  теорияларды;  Физикадағы  эксперименттер  кезінде
қолданылатын басты бақылаулар, өлшеулер әдістерін;  қазіргі  техникада
физикалық құбылыстар мен заңдардың қолданылуын таныстыру жатады.
   1.4 Курстың міндеті: студенттердің алған теориялық білімін практикада
физикалық және техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, олардың
математикалық өрнегін беру.
- Студенттің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
- физикалық есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;
- зертханалық жұмыстарды жасап есептеулерді орындау;
- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білу;
     1.5 Оқытудың нәтижелері
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін,
    негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың  математикалық
    жазылуларын, өлшем бірліктерін; тәжірибелік әдістердің негіздерін
    және өлшеу нәтижелерін өңдеуді игеруі қажет.
   - физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен
    жұмыс істеуді түсінуі және олардың математикалық өрнектелуін білуі
    қажет.
   - негізгі физикалық заңдылықтарды, олардың табиғатта байқалуын және
    техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын меңгеруі
    қажет.
   - Физикалық приборлармен жұмыс  істеуді,  белгіленген  мерзімде
    физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен
    байланыстыра білуі керек.
   игеріп алуға: оптика, кванттық физика, қатты денелер физикасы, атом
ядросы және элементар бөлшектер физикасының негізгі заңдылықтары туралы
білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын,  шамаларын,
олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін,  эксперимент
жасаудың және өлшеу нәтижелерін  өндеудің  негізгі  әдестерін,  нақты
есептердің мазмұнының физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық
приборларды пайдалануды;
   меңгеріп алуға: құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, физикалық
негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың
математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен
ролі;
   істей білу:
   - статистикалық әдісті қолдана білуі;
   - құралдар мен жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен
    жұмыс істей білуі;
   - нақты есептердің мазмұнының физиканың жалпы заңдарымен дұрыс
    сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;
   - процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижелерін бағалай білуі
    және және нәтиженің статистикалық нәтижесін ала білуі;
   - физика курсының есептерін шығара білуі.
   1.6 Курстык пререквизиттері: Математикалық анализ, дифференциалдық
  және интегралдық теңдеулер,  аналитикалық  геометрия  және  жоғарғы
  математика, векторлық және тензорлық анализ негіздері;
    1.7 Курстың  постреквизиттері:  Электртехника  және  электроника
  негіздері, жылу техникасы.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРІНЕ САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ
                                  Кесте 1.
|Тақырыптың аты және оның мазмұны       |Сағаттар      |Әдебиеттер |
|                       |Дс |Зс|СОӨЖ |СӨЖ  |      |
|Модуль 1. Дәріс №1. Кіріспе. Механиканың   |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|физикалық негіздері. Жылдамдық пен үдеу    |  | |   |   |-1 тарау,  |
|радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары.  |  | |   |   |6-13 беттер |
|Айналмалы қозғалыстың кинематикасының     |  | |   |   |      |
|элементтері. Қисық сызықты қозғалыстағы    |  | |   |   |      |
|жылдамдық пен үдеу. Бұрыштық жылдамдық пен  |  | |   |   |      |
|бұрыштық үдеу.                |  | |   |   |      |
|Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың  |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар   |  | |   |   |-2 тарау,  |
|ұяшық. Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және|  | |   |   |6-13 беттер |
|Ферми – Директің кванттық статистикалары   |  | |   |   |      |
|туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың    |  | |   |   |      |
|анықтамасы және түрлері.           |  | |   |   |      |
|Сақталу заңдары. Консервативті және      |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|консервативті емес күштер. Механика-дағы   |  | |   |   |-3 тарау,  |
|энергияның сақталу заңы. Импульс моменті.   |  | |   |   |6-13 беттер |
|Импульс моментінің сақталу заңы.       |  | |   |   |      |
|Гиро-скопиялық эффект.            |  | |   |   |      |
|Арнайы салыстырмалылық теориясының      |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|элементтері. Эйнштейн постулаттары. Лоренц  |  | |   |   |-4 тарау,  |
|түрлендірулері. Түрлендірілудің инварианттары.|  | |   |   |6-13 беттер |
|Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы.   |  | |   |   |      |
|Релятивистік динамика.            |  | |   |   |      |
| Тұтас орталар механикасының элементтері.   |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Бернулли теңдеуі. Сұйықтардың ламинарлық және |  | |   |   |-5 тарау,  |
|турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейл  |  | |   |   |6-13 беттер |
|теңдеуі. Серпімді кернеулер. Серпімді     |  | |   |   |      |
|деформацияланған дененің энергиясы.     |  | |   |   |      |
|Тербелістер мен толқындар. Гармониялық    |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|тербелістердің жалпы сипаттамалары.      |  | |   |   |-6 тарау,  |
|Серіппедегі жүктің тербелісі, математикалық  |  | |   |   |6-13 беттер |
|маятник, физикалық маятник. Тербелістерді   |  | |   |   |      |
|қосу. Векторлық диаграмма. Еркін өшетін    |  | |   |   |      |
|тербелістер. Өшу коэффициенті. Өшудің     |  | |   |   |      |
|логарифмдік декременті. Синусойдалық күштің  |  | |   |   |      |
|әсерінен болатын еріксіз тербелістер. Еріксіз |  | |   |   |      |
|тербелістердің амплитудасы мен фазасы.    |  | |   |   |      |
|Резонанс. Автотербелістер. Толқындық     |  | |   |   |      |
|қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын |  | |   |   |      |
|теңдеуі. Қума және тұрғын толқындар. Фазалық |  | |   |   |      |
|жылдамдық. Допплер эффектісі. Дыбыс.     |  | |   |   |      |
|Термодинамикалық және статистикалық физика.  |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Тепе-теңдік күйлер мен процестер, оларды   |  | |   |   |-7 тарау,  |
|термодинамикалық диаграммаларда көрсету. Идеал|  | |   |   |6-13 беттер |
|газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі.    |  | |   |   |      |
|Ықтималдық және флуктуация. Максвелл таралуы. |  | |   |   |      |
|Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. |  | |   |   |      |
|Сыртқы потенциялық өрістегі бөлшектер үшін  |  | |   |   |      |
|Больцман таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы.|  | |   |   |      |
|Идеал газдың жылу сыйымдылығының       |  | |   |   |      |
|молекула-кинетикалық теориясы және оның    |  | |   |   |      |
|шектелуі.                   |  | |   |   |      |
|Статистикалық үлестірулер. Ықтималдық және  |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|флуктуация. Максвелл үлестірілуі. Бөлшектердің|  | |   |   |-8 тарау,  |
|жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы    |  | |   |   |6-13 беттер |
|потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцман |  | |   |   |      |
|үлестірілуі. Еркін дәреже саны. Еркін дәрежесі|  | |   |   |      |
|бойынша энергияның үлестірілуі. Идеал газдың |  | |   |   |      |
|ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу       |  | |   |   |      |
|сыйымдылығының молекула кинетикалық теориясы |  | |   |   |      |
|және оның жіктелуі.              |  | |   |   |      |
|Термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1-ші|1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және    |  | |   |   |-9 тарау,  |
|қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі және |  | |   |   |6-13 беттер |
|оның п.ә.к. Карно теоремасы. Келтірілген жылу.|  | |   |   |      |
|Клаузиус теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық|  | |   |   |      |
|потенциалдар. Термодинамиканың екінші     |  | |   |   |      |
|бастамасы және оның физикалық мағынасы.    |  | |   |   |      |
|Термодинамиканың екінші бастамасының     |  | |   |   |      |
|статистикалық сипаттамасы. Энтропияның күй  |  | |   |   |      |
|ықтималдығымен байланысы. Сызықты емес    |  | |   |   |      |
|жүйелерінің энтропиясы. Өзін-өзі       |  | |   |   |      |
|ұйымдастыратын жүйелер            |  | |   |   |      |
|Тасымалдау құбылыстары. Тасымалдау құбылысының|1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|жалпы сипаттамасы. Молекулалардың       |  | |   |   |-10 тарау, |
|соқтығысуының орташа саны және еркін жүру   |  | |   |   |6-13 беттер |
|жолының орташа релаксация уақыты.       |  | |   |   |      |
|Термодинамикалық тепе теңдік емес күйлердегі |  | |   |   |      |
|тасымалдау құбылысы. Өткізгіштік, ішкі үйкеліс|  | |   |   |      |
|(тұтқырлық), диффузия тасымалдау       |  | |   |   |      |
|құбылыстарының молекула кинетикалық теориясы. |  | |   |   |      |
|Тасымалдау коэфициенттері.          |  | |   |   |      |
|Реал газдар. Ван-дер-Вальс теңдеуі.      |1 |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Ван-дер-Ваальс изотермалары. Бірінші және   |  | |   |   |-11 тарау, |
|екінші текті фазалық тепе-теңдік және фазалық |  | |   |   |6-13 беттер |
|алмасулар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.    |  | |   |   |      |
|Кризистік нүкте. Метастабильді күйлер. Үштік |  | |   |   |      |
|нүкте                     |  | |   |   |      |
|Модуль 2. Электростатикалық өріс. Электр   |  |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|зарядтарының өзара әсерлері. Электр      |  | |   |   |-12 тарау, |
|зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі.   |  | |   |   |6-13 беттер |
|Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция   |  | |   |   |      |
|принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны.   |  | |   |   |      |
|Гаусс теоремасы. Электр өрістерінің      |  | |   |   |      |
|кернеуліктерін есептеу үшін Гаусс теоремасын |  | |   |   |      |
|қолдану. Электростатикалық өрістің жұмысы.  |  | |   |   |      |
|Электростатикалық өрістің циркуляциясы.    |  | |   |   |      |
|Потенциал. Потенциалдың электростатикалық өріс|  | |   |   |      |
|кернеулігімен байланысы. Электростатикалық  |  | |   |   |      |
|өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштер және    |  | |   |   |      |
|өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі.  |  | |   |   |      |
|Өткізгіш - вакуум шекарасындағы шекаралық   |  | |   |   |      |
|шарттар. Электр сиымдылық. Конденсаторлар. Әр |  | |   |   |      |
|түрлі геометриялық пішіндегі конденсаторлардың|  | |   |   |      |
|сыйымдылығы.                 |  | |   |   |      |
|Тұрақты электр тоғы. Электр тогының болу   |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|шарттары және оның жалпы сипаттамасы.     |  | |   |   |-13 тарау, |
|Металдардың электрлік өткізгіштігінің     |  | |   |   |6-13 беттер |
|классикалық электрондық теориясы. Ом және  |  | |   |   |      |
|Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі.  |  | |   |   |      |
|Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар   |  | |   |   |      |
|тізбектің бөлігі үшін жалпы Ом заңы. Кирхгоф |  | |   |   |      |
|ережелері. Газдар мен плазмадағы электр өрісі |  | |   |   |      |
|Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы.   |  |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Суперпозиция принципі. Био-Савар-Лаплас заңы.|  | |   |   |-14 тарау, |
|Қарапайым жүйелердің магнит өрісіндегі    |  | |   |   |6-13 беттер |
|зарядталған бөлшектің қозғалысы. Лоренц күші.|  | |   |   |      |
|Холл эффектісі. Ампер заңы. Магнит өрісіндегі |  | |   |   |      |
|тоғы бар орам. Тоғы бар рамкаға әсер етуші  |  | |   |   |      |
|күш моменті. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін |  | |   |   |      |
|Гаусс теоремасы. Тогы бар өткізгішті магнит  |  | |   |   |      |
|өрісінде ауыстырғанда іс-телетін жұмыс.    |  | |   |   |      |
|Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер.      |  |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Магнеиктердің түрлері. Диамагнетиктер.    |  | |   |   |-15 тарау, |
|Парамагнетиктер. Ферромагнеиктер. Магниттік  |  | |   |   |6-13 беттер |
|гистерезис. Кюри температурасы. Екі ортаның  |  | |   |   |      |
|шекарасындағы шекаралық шарттар. Заттағы   |  | |   |   |      |
|магнит өрісі үшін толық ток заңы.       |  | |   |   |      |
|Электромагниттік индукция құбылысы.      |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Электромагниттік индукцияның негізгі заңы.  |  | |   |   |-16 тарау, |
|Ленц ережесі. Өзара индукция және өздік    |  | |   |   |6-13 беттер |
|индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың     |  | |   |   |      |
|индуктивтігі. Өзара индукция коэффициенті.  |  | |   |   |      |
|Токтың магнит энергиясы. Магниттік энергияның |  | |   |   |      |
|тығыздығы.                  |  | |   |   |      |
|Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция|  |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|құбылысын Фарадейлік және Максвелдік     |  | |   |   |-17 тарау, |
|түсініктемесі. Ығысу тогы. Максвелл      |  | |   |   |6-13 беттер |
|теңдеулерінің жүйесі. Электрлік және магниттік|  | |   |   |      |
|өрістерінің салыстырмалылығы. Векторлық және |  | |   |   |      |
|скалярляқ потенциалдар. Толқындық теңдеу.   |  | |   |   |      |
|Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы.  |  | |   |   |      |
|Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі   |  | |   |   |      |
|контур. Еркін және еріксіз электромагниттік  |  | |   |   |      |
|тербелістер. Резонанс. Айнымалы электр тогы. |  | |   |   |      |
|Айнымалы ток үшін Ом заңы. Кернеулер мен   |  | |   |   |      |
|токтардың резонансы. Динамикалық хаос.    |  | |   |   |      |
|Модуль 3. Сәулелік оптика туралы түсінік.   |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Шағылу және сыну заңдары. Толық шағылу    |  | |   |   |-18 тарау, |
|құбылысы. Оптикалық приборлар. Фотометрия   |  | |   |   |6-13 беттер |
|Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындық   |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|түйдек. Жарықтың топтық жылдамдығы. Жарықтың |  | |   |   |-19 тарау, |
|интерференциясы. Уақыттық және кеңістіктік  |  | |   |   |6-13 беттер |
|когеренттік. Интерферометрлер         |  | |   |   |      |
|Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель   |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|принципі. Френельдің зоналық әдісі. Фраунгофер|  | |   |   |-20 тарау, |
|дифракциясы. Бір саңылаудағы және көп     |  | |   |   |6-13 беттер |
|саңылаудағы дифракция. Спектрлік жіктелу.   |  | |   |   |      |
|Голография.                  |  | |   |   |      |
|Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы  |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|жарықтың таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың |  | |   |   |-21 тарау, |
|жұтылуы. Жарықтың поляризациясы. Шағылу    |  | |   |   |6-13 беттер |
|кезіндегі толқындардың поляризациясы.     |  | |   |   |      |
|Кристалдық оптиканың элементтері.       |  | |   |   |      |
|Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің    |  |1 |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|сәулеленуінің проблемелары. Кванттық. Гипотеза|  | |   |   |-22 тарау, |
|және және Планк өрнегі. Фотондар. Комптон   |  | |   |   |6-13 беттер |
|эффектісі                   |  | |   |   |      |
|Кванттық теориялардың негізгі идеяларын    |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Франк және Герц |  | |   |   |-23 тарау, |
|тәжірибелері. Штерн мен Герлахт тәжірибелері. |  | |   |   |6-13 беттер |
|Атомдардың сызықтық спектрлері. Бор      |  | |   |   |      |
|постулаттары. Сәйкестік принципі.       |  | |   |   |      |
|Шредингердің теңдеулері. Бір өлшемді тік   |  | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|бұрышты шұңқырдағы бөлшек. Бөлшектің     |  | |   |   |-24 тарау, |
|потенциалдық бөгет үстінен және астынан өтуі. |  | |   |   |6-13 беттер |
|Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың  |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар   |  | |   |   |-25 тарау, |
|ұяшық. Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және|  | |   |   |6-13 беттер |
|Ферми – Директің кванттық статистикалары   |  | |   |   |      |
|туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың    |  | |   |   |      |
|анықтамасы және түрлері.           |  | |   |   |      |
| Конденсацияланған күй. Құрылымдық      |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|кристаллографияның элементтері. Кристалдық  |  | |   |   |-26 тарау, |
|құрылымдарды зерттеу әдістері. Кристалдық   |  | |   |   |6-13 беттер |
|торлардың жылу сиымдылығы.          |  | |   |   |      |
|Ферми деңгейі. Металдар, диэлектриктер және  |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|жартылай өткізгіштердің зоналық теориясы.   |  | |   |   |-27 тарау, |
|Кемтік өткізгіштертүсінігі. Меншікті және   |  | |   |   |6-13 беттер |
|қоспалы өткізгіштер. Асқын өткізгіштік    |  | |   |   |      |
|құбылысы.иферромагнетиктердің қасиеттері   |  | |   |   |      |
|туралы кванттық көзқарастар.         |  | |   |   |      |
| Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер.   |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Ядролық күштердің ауыспалы сипаты. Ядро    |  | |   |   |-28 тарау, |
|моделі. Альфа-бетта және гамма сәулеленудің  |  | |   |   |6-13 беттер |
|тегі мен заңдылықтары және олардың затпен   |  | |   |   |      |
|әсерлесуі.                  |  | |   |   |      |
| Ядролық реакциялар. Атом ядроларының     |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|радиоактивті ыдырауы. Ядролық бөлінудің    |  | |   |   |-29 тарау, |
|реакциясы. Бөлінудің тізбекті реакциясы.   |  | |   |   |6-13 беттер |
|Ядролық реактор. Синтез реакциясы. Энергия  |  | |   |   |      |
|көздерінің проблемасы.            |  | |   |   |      |
| Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар.  |1 | |1   |2   |Н.Ә. 7.1.1 |
|Кварктер. Күшті электромагниттік. Әлсіз    |  | |   |   |-30 тарау, |
|гравитациялық өзара әсерлесулер. Өзара    |  | |   |   |6-13 беттер |
|әсерлесуді тасымалдаушылар. Қазіргі физиканың |  | |   |   |      |
|және астрофизиканың негізгі проблемалары   |  | |   |   |      |
|туралы түсінік.                |  | |   |   |      |


  3. ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
   Курсты оқыған  кезде  берілген  тақырыптың  негізгі  жағдайларын
қарастыруға баса назар аудару керек, осы мақсатта пәннің оқу-әдістемелік
кешенін ұсынып отырмыз,  ол  студенттердің  оқулықпен  жұмыс  істеуін
жеңілдетеді. Пәнді оқып меңгеруі үшін студенттің қолында оқулықтар, оқу
құралдары, зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар бар.
   Курсты тақырып бойынша, пән бағдарламасына сәйкес  оқыған  жөн.
Оқулықпен жұмыс істегенде  міндетті  түрде  оқулықта  немесе  кешенде
көрсетілген мысалдарды талдау және өздігінен есептер шешу қажет. Осыдан
кейін ғана өзін тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру керек. Теорияны
практикалық есептерді шешу кезінде дұрыс қолдана білсеңіз, онда  оқу
материалы меңгерілген деп санауға болады.
   Студент барлық аудиториялық сабақтарға және ОКӨБЖ  –қа  қатысуы
міндетті, оқытушымен қосымша сабақ өтуге мүмкіндігі бар.
   «Физика» пәнін оқытуға қатыстылар:
   - оқулықтар және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау;
   - лекция материалдарымен жұмыс жасау және лекцияға дайындалу;
   - семинар сабақтарына дайындалу.
3.1 Әдебиетпен жұмыс жасауға нұсқау
3.1.1 Әдебиеттен қажетті материалдың тарауын тауып, студент оны оқып және
оқыған әрбір абзацына ат қояды. Егер студент абзацқа ат қоя білсе, онда
оның сол абзацты түсінгенін көрсетеді.
3.1.2 Осы абзацтағы материалды конспекті жасап, студент келесі тексттің
абзацна көшеді.
3.1.3 Егер студент тексттің әр абзацна ат беруге қиналса, онда материалдың
мөлшерін үлкейтуге болады. Сонда студент материалды конспекті жасап, оған
ат беруі мүмкін. Сөйтіп параграфтың барлық текстін өтуі керек.
3.1.4 Осылайша материалды оқып және конспекті жасап, текстке қатысты
сұрақтарға жауап беруі қажет.
3.1.5 Егер текстке қатысты сұрақтар жоқ болса, онда  өзінің  оқыған
материалдары бойынша сұрақтарды өзі құрастыруы керек.
3.1.6 Соңында студенттің параграф бойынша оқығған материалдарын мазмұндап
бергені тиімді.
3.2 Дәріске дайындық
3.2.1  Қолдарыңыздағы  жұмыс  бағдарламасында  пәннің  мазмұны  ашылып
көрсетілген, негізгі әдебиеттер тізілген,  дәріс  сұрақтары  берілген,
зертхана жұмыстарының аттары, практикалық сабақтар үшін және өзбетімен
жұмыс тапсырмалары көрсетілген.
3.2.2 Сабақ кестесі сізге семестр басталмай тұрып белгілі болады.
3.2.3 Дәріс кезінде белсенді түрде жұмыс істеуге дайындық жасау үшін
көрсетілген әдебиет бойынша дәріс материалын өзбетіңмен оқуың  қажет,
тақырып бойынша қосымша әдебиеттерді қарастыру қажет, өз ойыңыз бойынша
негізгі мәселелерді көрсете отырыпқысқаша конспект жазу керек, оқытушыға
тақырып бойынша түсуге қиындық тудырған сұрақтар тізімін жасау керек.
3.2.4 Тақырып бойынша  дәрісті  тыңдау  барысында  өз  конспектіңізді
толықтыруыңызға мүмкіндігіңіз бар, өз сұрақтарыңызға  жауап  алуыңызға
болады. Өз конспектіңізді түсіндіре білуіңіз  керек,  себебі  семестр
соңындағы емтиханды және курстың соңында өткізілетін мемлекеттік емтиханды
тапсыратын боласыз.
3.3 Зертханалық сабаққа дайындық
3.3.1 Студентке жұмыстардың тақырыбы мен әдебиеттер тізімі белгілі. Студент
жұмыс дәптеріне конспект жасауы қажет, бақылау сұрақтарына жауаптар жазуы
қажет.
3.3.2 Сабақ кезінде студент оқытушының қойған сұрақтарына жауап беріп,
содан соң жұмысты орындауға рұқсат алуы қажет.
3.3.3 Өлшеулерді өте мұқият жүргізіп, студент жұмыс дәптерінде кестені
толтырады және өлшеу нәтижелеріне математикалық өңдеу жасайды. Жұмыста
қорытынды жасайды.
3.3.4 Жеке дәптерде жұмыс бойынша есеп жасайды.
3.3.5 Зертханалық жұмыстың орындалуы, есебі, қорғауы балмен бағаланады.
3.3.6 Барлық жұмыстар бойынша алынған балдар аралық және межелік аттестация
кезінде қосылады.
 4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
  Студент мерзімінде оқытушыға СӨЖ  тапсырмаларын  тапсыруы  қажет,
зертханалық, практикалық сабақтарына дайын болуы керек.
  Пәнді оқып меңгеруі үшін студенттің қолында оқулықтар, оқу құралдары,
физикадан зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар, оқу бағдарламасы
(syllabus), өз бетімен жұмысқа әдістемелік құралдар, дәріс конспектілері
бар.
  Студент барлық аудиториялық сабақтарға және СОӨЖ-қа қатысуы міндетті,
оқытушымен қосымша сабақ өтуге мүмкіндігі бар.
  Студент мерзімінде оқытушыға СӨЖ  тапсырмаларын  тапсыруы  қажет,
зертханалық, машықтану сабақтарына және семинарларға дайын болуы керек.
  Студент сабақты босататын болса  оның  рейтингісі  төмендетіледі,
сондықтан ол босатылған сабақтар бойынша бақылау жұмысын орындауы керек.
Студент оқу сабақтарының барлық түрлерінде белсенді жұмыс істеуі қажет,
оның жұмысы баллмен бағаланады да, қосылып аралық және қорытынды рейтинг
қойылады.
  СОӨЖ – ге сабақ және өзбетімен жұмыс кезінде қиындық тудырған сұрақтар
шығарылады. Егер ондай сұрақтар туындамайтын болса, дәріс бойынша білімін
кеңейтіп тереңдетеді, қосымша ғылыми әдебиеттермен  танысуына  болады.
Қарастырылып отырған сұрақтар бойынша студент баяндама жасауына болады.
 5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
Оқытушы талабы. Студенттің сабаққа қатысуы міндетті түрде. Егер студент үш
сабаққа қатыспаса ол емтихан тапсыруға жіберілмейді және автоматты түрде
сол пәннен кредит есептелінбейді. Сабаққа кешігу немесе сабақ аяқталмастан
кетіп қалу сабаққа келмеген деп есептелінеді және оны қайта  орнына
келтіруге болмайды. Сонымен қатар студент практикалық және зертханалық
сабақтар кезіндегі белсенділік танытуға, үй жұмысы мен СӨЖ-н және т.б.
орындауға міндетті.
Сабаққа кешігуге және сабақтан кетуге. Сабақ кекзінде ұялы телефонды
пайдалануға. Өтірік айтуға, біреудің атын жамылуға, тапсырмаларды уақытында
орындамауға тиым салынады. Осы ережелерді орындамау оқытушы талабының
бұзылғаны болып табылады.
СӨЖ тапсырмалары 1-2 және 8-9 апталарда беріледі. СӨЖ  тапсырмаларын
қабылдау 7 және 15апталарға дейін. Берілген уақыттан  кеш  тапсырған
студенттің тапсырмалары қабылданбайды.
Студентке қойылатын талаптар:
  Сабаққа қатысу: Дәріс, практикалық сабақтарына қатысу міндетті түрде.
Қандай да бір себептермен сабақты босататын жағдайда да студент өзбетімен
жұмыс тақырыптарын дәл уақытында өткізу қажет, ал босатылған сабақтар
тақырыбы бойынша бақылау жұмысын жазу немесе тақырып бойынша жауап беруіңіз
керек.
  Мінез-құлық: Сабақ уақытында үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
шығарылып жіберіледі немесе бүкіл курс бойынша “қанағаттанғысыз”  деген
баға қойылады.
  Бақылау тапсырмалары: Міндетті түрде  оларды дәл уақытында орындап
тапсыру керек. Уақытынан кешіктіріліп тапсырылған тапсырмалар автоматты
түрде төмендетіліп бағаланады.
  Межелік аттестация: Межелік аттестация сабаққа қатысу,  өзбетімен
жұмысты дәл уақытында өткізу, сабақ кезінде ауызша және жазбаша түрде
тапсыру, межелік бақылау нәтижесінде қойылады.
  Көшіру мен плагиат: Кез-келген көшіріп алу немесе плагиат (басқа
студенттердің дайын тапсырмалары  мен  шығарылған  есептерін  қолдану)
анықталатын болса студент аудиториядан шығарылып жіберіледі немесе бүкіл
курс бойынша “қанағаттанғысыз” деген баға қойылады.
  Ұялы телефондар: Сабақ кезінде өшіріліп қоюы керек.
  Емтихан: Қорытынды ауызша емтиханға пән бойынша қойылатын ең жоғары
баллдың 50% алған студенттер жіберіледі.

6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ.
«Физика» пәні бойынша балдардың бөлінуі
                                  2- кесте
|Апталар        |                       |    |
|           |1                      |2    |
|Аудиториялық     |                       |    |
|сабақтардың барлығына |                       |60   |
|қатысу (1-7) және   |                       |    |
|(8-15) апталарда   |                       |    |
ДәрістерЗертханалық60406040100СОӨЖ80СӨЖ9090120Межелікбақылау8080140Барлығы6013027060130270540
Студенттің пәнді меңгергенін оқытушы бағалайды. Студенттің жұмысын бағалаудың төрт мүмкін деңгейі қарастырылады: Репродуктивтікөмектесу арқылы (тану, қайталау); Репрадуктивті көмексіз (есте сақтау және типтік есептердішығаруға қолдану); Эвристикалық (типтік емес, қиын есептерді шығару); Шығармашылық (оқу-зерттеу немесе ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында проблемалық есептерді шығару. Осы білім деңгейіне сәйкес балдар қойылады.
7 ОҚУЛЫҚТАР
7.1 Негізгі оқулықтар
7.1.1 Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г.
 Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 77 ж. (Аударма).
7.1.3 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А., Мектеп, 1974ж.
Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.
Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Паримбеков З.А. Физикадан лабораториялық практикум. Семей, 1995ж.
Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.
Шпольский Э.В. Физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.: Наука,1984, т.2-438 с.
Сборник задач по общему курсу физики. Физика. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988г.
Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ, 1965
Иродов И.Е. Физика. Сборник задач: Учебное пособие.-СПб: изд. «Лань», 2002.-288 с.
Иродов И.Е. Физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с
Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
Қосымша
Дж. Орир Физика в 2-х томах, Москва, Мир, 1989г.
7.2.2 Берклеевский, Курс физики, 1-6 томы, Москва, Наука, 1971-1978г.
Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике, М., Высшая школа, 1988г.
Мелешина А.Л. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968г.
Беликов Б.С. Решение задач по физике, №4, Высшая школа, 1986г.
Физ. Практикум под редакцией Ивероновой В.И., М., Наука, 1968г. 
Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
Корсунский М.И. М.: Наука,1967.
Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
 Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
 Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-М.: Наука,1973
 Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5. 
 Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
 Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8.
Пәндер