Файл қосу


Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                         |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты   |ПОӘК         |ПОӘК 042-18-9.1.45/01 – |
|               |           |2013           |
|ПОӘК             |№ 1- басылым     |             |
|«Өндіріс технологиясы»    |18.09.2013 ж.     |             |
|пәнінің оқытушыға арналған  |           |             |
|бағдарламасы         |           |             |


              «ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ»
                  пәнінің
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

      5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология
               (салалар бойынша)»
                мамандығы үшін


               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН


               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2013
                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы __________ 28.08. 2013 ж., С. Аманжолов, «Стандарттау және
биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.


  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 Семей қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында
  «29» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова


  2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік  бюросының
мәжілісінде
  «12» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________ С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
  «18» қыркүйек 2013 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны  |1  |Қолданылу саласы                         |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәннің (модульдің) мазмұны                  |5  |
|5  |Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі        |6  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |7  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы       |9  |
|8  |Әдебиеттер                            |9  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |

   1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   «Өндіріс технологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В073200 –
«Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының студенттеріне
арналады. Студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігімен,
курс саясатымен, машықтану және білгірлігімен таныстырады Оқу-әдістемелік
кешені пәнді оқыту барысында негізгі жетекші болып саналады


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Өндіріс технологиясы» пәні бойынша нағыз оқу-әдістемелік кешені
пәннің оқу процесінің ұйымдастырылу  ережесін  бекітеді  және  келесі
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленді:
  - 2012 жылдың 23 тамызында қабылданған № 1080 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сай;
  - 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының
типтік оқу жоспарына сәйкес;
     - УСТ 042 СМУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік  кешендерінің
жасалуына және  ресімделуіне  қойылатын  жалпы  талаптар»  университет
стандартына сай;
    - ҚП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы
мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1. Пәннің қысқаша мазмұны. «Өндіріс технологиясы» пәнінде адамзатты
азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету мәселелері, халық шаруашылығының
тағам салаларын дамыту, тағам өнімдері технологиясының теориялық негізі,
әртүрлі өңдеу әдістерінің шикізатты жартылайфабрикаттарға  және  дайын
өнімдерге айналдыру процесі кезіндегі тигізетін әсерлері қарастырылады.
   3.2. Берілетін курстың мақсаты студенттерге инженер-сарапшы қызметі
аймағында білім беру.
   3.3. Пәнді оқытудағы басты міндеттер – мамандығы бойынша оқыған пәнді
тәжірибеде пайдалана білу.
   3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студент:
  • Білуі керек: азық-түлік шикізаттарының, жартылайфабрикаттардың, тағам
   өнімдерінің жіктемесін, шикізатты өңдеу арқылы дайын өнім алу кезінде
   өтетін технологиялық процестерді;
  • Игеру керек: тағам өнімдерін өндіру технолгиясы негіздерін, азық-түлік
   шикізаттары мен тағам өнімдерін әртүрлі сапалық көрсеткіштері бойынша
   зерттеу жұмыстарының машықтарын;
  • Меңгеру керек: пәннің дәрістік материалдарын;
  • Істей алу керек: шикізатқа және тағам өнімдерінің сапасын бағалауды,
   өлшем нәтижелерін өңдеу  әдістерін  және  олардың  ақиқаттылығын
   сараптауды;
  • Түсінігі бар болуы тиіс шикізат және тағам өнімдерінің негізгі сапа
   көрсеткіштерін анықтаушы факторлар жайында.
   3.5. Курс пререквизиттері:
     o Тамақтану гигиенасы
     o Биохимия
     o Стандарттау
     o Метрология
   3.6 Курс постреквизиттері:
     • Сертификаттау
     • Квалиметрия
     • Сапаны басқарудың статистикалық әдістері
     • Берілімдер базасы
     • Тағам өнімдерінің сынақтау, бақылау және қауіпсіздігі

                                   Кесте 1
|Курс                          |Семестр |Кредиттер |
|1                           |2    |3     |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1 Кіріспе                              |
|Кіріспе. Технология туралы ғылымның пайда болуы және  |2    |8.1.1,   |
|дамуы                         |    |8.2.2.   |
|Өнеркәсіптің тағамдық салаларына қысқаша сипаттама   |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.3.   |
|Модуль 2 Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері мен түрлері           |
|Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері. Тағам өндірісінде  |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.5.   |
|шикізаттарды физикалық өңдеу әдістері         |    |      |
|Тағам өнімдерін өңдеудің электрофизикалық әдістері   |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.4.   |
|Өңдеудің жылуфизикалық әдістері            |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.2.   |
|Өнімдерді жылумен өңдеу кезінде физико-химиялық    |2    |8.1.1,   |
|қасиеттері мен биологиялық құндылықтарының өзгеруі   |    |8.2.5.   |
|Өнімдерді жылумен өңдеудің негізгі түрлері       |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.2.   |
|Модуль 3 Тағам өнімдерін өңдеудің әдістері және тәсілдері          |
|Тағам өнімдерін өңдеудің акустикалық әдістері     |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.1.   |
|Тағам өнімдерін консервілеу әдістері          |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.1.   |
|Тағам өнімдерін суықпен өңдеу             |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.3.   |
|Модуль 4 Консервілеудің биологиялық және дәстүрлі әдістері         |
|Консервілеудің биологиялық әдістері          |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.2.   |
|Тағам өнімдерін стерильдеу               |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.2.   |
|Тағам өнімдерін сусыздандыру              |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.4.   |
|Тағам өнімдерін ыстау                 |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.5.   |
|Консервілеудің дәстүрлі емес әдістері         |2    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.4.   |
|Зертханалық сабақтар                            |
|Модуль 2 Шикізатты өңдеудің жалпы әдістері мен түрлері           |
|Шикізат пен тағам өнімдерін физикалық әдістермен өңдеу |1    |8.1.1,   |
|(ұсақтау, гомогенизациялау, сорттарға бөлу және    |    |8.2.2   |
|престеу)                        |    |      |
|Шикізат пен тағам өнімдерін физикалық әдістермен өңдеу |1    |8.1.1,   |
|(қатты затты суынан айыру, формалау және т.б.)     |    |8.2.3   |
|Модуль 3 Тағам өнімдерін өңдеудің әдістері және тәсілдері          |
|Тағам өнімдерін электрофизикалық әдістермен өңдеу   |1    |8.1.1,   |
|(СВЧ-өңдеу)                      |    |8.2.4   |
|Жылумен өңдеу. Жылумен өңдеудің ылғалды тәсілдері   |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.2   |
|Жылумен өңдеу. Пастеризациялау және стерилизациялау  |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.1   |
|Жылумен өңдеудің құрғақ тәсілдері           |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.3   |
|Жылумен өңдеудің қосымша ылғалды тәсілдері       |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.1   |
|Жылумен өңдеудің қосымша құрғақ тәсілдері       |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.2   |
|Тағам өнімдерін жылумен өңдеу кезінде өтетін      |1    |8.1.1,   |
|физика-химиялық өзгерістерді анықтау         |    |8.2.3   |
|Тағам өнімдерін суықпен өңдеу. Тұқымдар мен      |1    |8.1.1,   |
|көкөністерді суықпен өңдеу               |    |8.2.2   |
|Ет, сүт , балық өнімдері мен жұмыртқаны суықпен өңдеу |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.4   |
|Тағам өнімдерін суықпе өңдеу кезінде өтетін      |1    |8.1.1,   |
|физика-химиялық өзгерістерді анықтау         |    |8.2.3   |
|Модуль 4 Консервілеудің биологиялық және дәстүрлі әдістері         |
|Тұқымдар мен көкөністерді консервілеудің биологиялық  |1    |8.1.1,   |
|әдістері                        |    |8.2.2   |
|Мал өнімдерін консервілеудің биологиялық әдістері   |1    |8.1.1,   |
|                            |    |8.2.1   |
|Биологиялық әдістермен консервілеу кезінде өтетін   |1    |8.1.1,   |
|физика-химиялық өзгерістерді анықтау         |    |8.2.1   |


   5 Студенттердің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

   1 Әлемдегі азық-түлік мәселелері. Тағам өнімдері өндірістерін көтеру
жолдары
   2 Халықшаруашылық малдарының тамақтанудағы маңызы
   3 Балық  шаруашылығы  –  жоғарыконцентрленген  мал  ақуыздарының
 потенциалды көздері
   4 Ақуызға сұранысты қанағаттандыру мақсатындағы дәстүрден тыс тағам
 өнімдері
   5 Тағам шикізаттарының жалпы сипаттамасы. Сұйық тағам өнімдері
   6 Желе тәрізді тағам өнімдері
   7 Паста тәрізді тағам өнімдері
   8 Майлы тағам өнімдері
   9 Шыны тәріздес тағам өнімдері
   10 Тағам өндірісіндегі реология
   11 Тағам өнімдері реологиялық денелер ретінде
   12 Құрылымды сұйықтықтың реологиялық қасиеттері
   13 Ылғалдың өніммен байланыс формалары
   14 Өнімнің құрылымдық-механикалық қасиеттерін сипаттаушы  негізгі
 көрсеткіштер
   15 Тағам өнімдері реологиялық денелер ретінде
   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

     Кесте 3. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы            |Көрнекі    |Өзігімен оқуға   |Бақылау |
|                |құралдар, ТСО,|арналған сұрақтар  |түрі   |
|                |плакаттар,   |          |     |
|                |лабораториялық |          |     |
|                |стенд     |          |     |
|Дәрістердің |Зертханлық    |        |          |     |
|      |сабақтардың    |        |          |     |
|1      |2         |3       |4          |5    |
|Кіріспе.  |Шикізат пен тағам |Слайдтар,   |Дамудың жаңа заманға|Жұмысты |
|Технология |өнімдерін     |әдістемелік  |сәйкестігі және   |қорғау  |
|туралы   |физикалық     |нұсқаулар   |перспективалары.  |     |
|ғылымның  |әдістермен өңдеу |        |Азық-түліктердің  |     |
|пайда болуы |(ұсақтау,     |        |маңызды мәселелері |     |
|және дамуы |гомогенизациялау, |        |және оларды шешу  |     |
|      |сорттарға бөлу  |        |жолдары.      |     |
|      |және престеу)   |        |          |     |
|Өнеркәсіптің|Шикізат пен тағам |Слайдтар,   |Өнеркәсіптің    |Жұмысты |
|тағамдық  |өнімдерін     |әдістемелік  |тағамдық салаларында|қорғау  |
|салаларына |физикалық     |нұсқаулар   |қолданылатын    |     |
|қысқаша   |әдістермен өңдеу |        |тағамдық      |     |
|сипаттама  |(қатты затты   |        |шикізаттардың жалпы |     |
|      |суынан айыру,   |        |сипаттамасы және  |     |
|      |формалау және   |        |жіктелуі.      |     |
|      |т.б.)       |        |          |     |
|Шикізатты  |Тағам өнімдерін  |Слайдтар,   |Ұсақтау. Гомогендеу.|Жұмысты |
|өңдеудің  |электрофизикалық |әдістемелік  |Іріктеу. Престеу.  |қорғау  |
|жалпы    |әдістермен өңдеу |нұсқаулар   |Қатты денеден    |     |
|әдістері.  |(СВЧ-өңдеу)    |        |сұйықты бөлу.    |     |
|Тағам    |         |        |Араластыру. Тұндыру.|     |
|өндірісінде |         |        |Сүзу.        |     |
|      |         |        |          |     |
|шикізаттарды|         |        |          |     |
|физикалық  |         |        |          |     |
|өңдеу    |         |        |          |     |
|әдістері  |         |        |          |     |
|Тағам    |Жылумен өңдеу.  |Слайдтар,   |Инфрақызыл     |Жұмысты |
|өнімдерін  |Жылумен өңдеудің |әдістемелік  |сәулелермен өңдеу. |қорғау  |
|өңдеудің  |ылғалды тәсілдері |нұсқаулар   |СВЧ-өңдеу.     |     |
|электрофизик|         |        |Электростимуляция. |     |
|алық    |         |        |Электроплазмолиз.  |     |
|әдістері  |         |        |Электрофлотация.  |     |
|Өңдеудің  |Жылумен өңдеу.  |Слайдтар,   |Жылумен өңдеу    |Жұмысты |
|жылуфизикалы|Пастеризациялау  |әдістемелік  |әдістерінің     |қорғау  |
|қ әдістері |және       |нұсқаулар   |жіктелуі. Жылумен  |     |
|      |стерилизациялау  |        |өңдеудің ылғалды  |     |
|      |         |        |әдістері. Жылумен  |     |
|      |         |        |өңдеудің құрғақ   |     |
|      |         |        |әдістері. Жылумен  |     |
|      |         |        |өңдеудің қосалқы  |     |
|      |         |        |әдістері.      |     |
|Өнімдерді  |Жылумен өңдеудің |Слайдтар,   |Ақуыздардың өзгеруі.|Жұмысты |
|жылумен   |құрғақ тәсілдері |әдістемелік  |Майлардың өзгеруі. |қорғау  |
|өңдеу    |         |нұсқаулар   |Көмірсулардың    |     |
|кезінде   |         |        |өзгеруі. Қыздыру  |     |
|физико-химия|         |        |кезінде өнімнің   |     |
|лық     |         |        |құрылымының және  |     |
|қасиеттері |         |        |құрылымдық-механикал|     |
|мен     |         |        |ық қасиеттерінің  |     |
|биологиялық |         |        |өзгеруі.      |     |
|құндылықтары|         |        |          |     |
|ның өзгеруі |         |        |          |     |
|Өнімдерді  |Жылумен өңдеудің |Слайдтар,   |Ет және       |Жұмысты |
|жылумен   |қосымша ылғалды  |әдістемелік  |етөнімдерінің    |қорғау  |
|өңдеудің  |тәсілдері     |нұсқаулар   |жылумен өңдеу    |     |
|негізгі   |         |        |әдістері. Балықты  |     |
|түрлері   |         |        |жылумен өңдеу. Сүтті|     |
|      |         |        |жылумен өңдеу. Нан |     |
|      |         |        |пісіру. Көкөніс және|     |
|      |         |        |жеміс-жидектерді  |     |
|      |         |        |жылумен өңдеу.   |     |
|Тағам    |Жылумен өңдеудің |Слайдтар,   |Ультрадыбыс, оның  |Жұмысты |
|өнімдерін  |қосымша құрғақ  |әдістемелік  |өнімге әсері. Тағам |қорғау  |
|өңдеудің  |тәсілдері     |нұсқаулар   |өнімдерін импульсты |     |
|акустикалық |         |        |өңдеу әдістері.   |     |
|әдістері  |         |        |Өңдеудің      |     |
|      |         |        |пульсационды    |     |
|      |         |        |әдістері.      |     |
|Тағам    |Тағам өнімдерін  |Слайдтар,   |Консервілеу     |Жұмысты |
|өнімдерін  |жылумен өңдеу   |әдістемелік  |әдістері. Биоз.   |қорғау  |
|консервілеу |кезінде өтетін  |нұсқаулар   |Анабиоз. Ценобиоз. |     |
|әдістері  |физика-химиялық  |        |Абиоз.       |     |
|      |өзгерістерді   |        |          |     |
|      |анықтау      |        |          |     |
|Тағам    |Тағам өнімдерін  |Слайдтар,   |Көкөніс және    |Жұмысты |
|өнімдерін  |суықпен өңдеу.  |әдістемелік  |жемістерді суықпен |қорғау  |
|суықпен   |Тұқымдар мен   |нұсқаулар   |өңдеу. Ет, сүт,   |     |
|өңдеу    |көкөністерді   |        |балық өнімдерінің  |     |
|      |суықпен өңдеу   |        |және жұмыртқаны   |     |
|      |         |        |суықпен өңдеу.   |     |
|Консервілеуд|Ет, сүт , балық  |Слайдтар,   |Консервілеудің   |Жұмысты |
|ің     |өнімдері мен   |әдістемелік  |биотехнологиялық  |қорғау  |
|биологиялық |жұмыртқаны суықпен|нұсқаулар   |әдістерінің     |     |
|әдістері  |өңдеу       |        |ерекшеліктері.   |     |
|      |         |        |Көкөністерді    |     |
|      |         |        |биотехнологиялық  |     |
|      |         |        |өңдеу әдістері. Мал |     |
|      |         |        |тектес өнімдерді  |     |
|      |         |        |консервілеудің   |     |
|      |         |        |биотехнологиялық  |     |
|      |         |        |әдістері.      |     |
|Тағам    |Тағам өнімдерін  |Слайдтар,   |Стирильдеу тағам  |Жұмысты |
|өнімдерін  |суықпе өңдеу   |әдістемелік  |өнімдерін      |қорғау  |
|стерильдеу |кезінде өтетін  |нұсқаулар   |консервілеудің   |     |
|      |физика-химиялық  |        |әдістері ретінде. Ет|     |
|      |өзгерістерді   |        |және ет өнімдерін  |     |
|      |анықтау      |        |стирильдеу. Сүтті  |     |
|      |         |        |стирильдеу. Көкөніс |     |
|      |         |        |және жемістерді   |     |
|      |         |        |стирильдеу.     |     |
|      |         |        |Стирильдеудің кері |     |
|      |         |        |әсерлері.      |     |
|Тағам    |Тұқымдар мен   |Слайдтар,   |Кептіру тағам    |Жұмысты |
|өнімдерін  |көкөністерді   |әдістемелік  |өнімдерін      |қорғау  |
|сусыздандыру|консервілеудің  |нұсқаулар   |консервілеу әдістері|     |
|      |биологиялық    |        |ретінде. Кептіру  |     |
|      |әдістері     |        |әдістері.      |     |
|      |         |        |Кептірілген тағам  |     |
|      |         |        |өнімдерін сақтау.  |     |
|Тағам    |Мал өнімдерін   |Слайдтар,   |Ыстау консервілеу  |Жұмысты |
|өнімдерін  |консервілеудің  |әдістемелік  |әдістері ретінде.  |қорғау  |
|ыстау    |биологиялық    |нұсқаулар   |Ыстау түтіннің   |     |
|      |әдістері     |        |құрамы мен     |     |
|      |         |        |қасиеттері. Ыстау  |     |
|      |         |        |кезінде тағам    |     |
|      |         |        |өнімдерінің өзгеруі.|     |
|Консервілеуд|Биологиялық    |Слайдтар,   | Өнімдерді иондаушы |Жұмысты |
|ің дәстүрлі |әдістермен    |әдістемелік  |сәулелермен өңдеу. |қорғау  |
|емес    |консервілеу    |нұсқаулар   |Сәулелердің өнімнің |     |
|әдістері  |кезінде өтетін  |        |құрамдас бөліктеріне|     |
|      |физика-химиялық  |        |әсері. Сәулелердің |     |
|      |өзгерістерді   |        |микроағзаларға   |     |
|      |анықтау      |        |әсері.       |     |     7 ОҚУЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

                                   Кесте 4
|Оқулықтар мен оқулық-әдiстемелiк құралдардың  |Экз. |Студенттер|Қамтамасыз |
|атаулары                    |саны |саны   |ету пайызы|
|1                       |2   |3     |4     |
|Г.В.Твердохлеб., В.Н.Алексеев., Ф.С.Соколов.  |   |     |      |
|Технология молока и молочных продуктов. Киев: |20  |4     |500    |
|Высшая школа, 1978. 408 с.           |   |     |      |
|А.Ф.Фан-Юнг, Б.Л.Флауменбаум, А.К.Изотов и др. |10  |4     |250    |
|Технология консервированных плодов, овощей,  |   |     |      |
|мяса и рыбы. М.: Пищевая промышленность, 1980. |   |     |      |
|336 с.                     |   |     |      |
|И.А.Рогов. Технология мяса и мясных продуктов. |20  |4     |500    |
|ВО Агропромиздат, 1988. 576 с.         |   |     |      |
|Л.Я.Ауэрман. Технология хлебопе6карного    |10  |4     |250    |
|производства. М.: Легкая и пищевая       |   |     |      |
|промышленность, 1984.416 с.          |   |     |      |
|Б.Л.Флауменбаум, С.С.Танчев, М.А.Гришин. Основы|10  |4     |250    |
|консервирования пищевых продуктов. М      |   |     |      |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР
    8.1 Негізгі әдебиеттер:
   1. В.И. Хлебников. Технология товаров. Учебник.- М.:Издательский Дом
«Дашков и К», 2002.- 427с.
   2. Г.В.Твердохлеб., В.Н.Алексеев., Ф.С.Соколов. Технология молока и
молочных продуктов. Киев: Высшая школа, 1978. 408 с.
   3. А.Ф.Фан-Юнг, Б.Л.Флауменбаум, А.К.Изотов  и  др.  .Технология
консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы. М.: Пищевая промышленность,
1980. 336 с.
   4.  А.П.Ковалевская.  Технология  пищевых  продуктов.  М.:  ВО
Агропромиздат, 1988. 287 с.
   5. И.А.Рогов. Технология мяса и мясных продуктов. ВО Агропромиздат,
1988. 576 с.
   6. Л.Я.Ауэрман. Технология хлебопе6карного производства. М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1984.416 с.
   7. Б.Л.Флауменбаум, С.С.Танчев, М.А.Гришин. Основы консервирования
пищевых продуктов.М
   8.2 Қосымша әдебиеттер:
   1. Н.А.Головкин. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Легкая
и пищевая промышленность, 1984.240 б.
   2. Общие методы переработки сырья. Учебное пособие. М.: АгроНИИТЭИММП,
1992.
   3. Е.П.Широков. Технология хранения и переработки плодов и овощей. М.:
Колос, 1978. 311 б.
   4. Гаврилова Н. Б. Гигиенические основы питания и контроля качества
пищи. Учебное пособие. – Семипалатинск: ГУ «Семей». 1998 – 181 б.
   5. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и
экспертиза продовольственных товаров: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск: Изд-во Новосиб. унв., 1999. – 448 б.
   6. Аханова В. М., Романова Е. В. Гигиена питания. – Ростов н/Д: изд-во
«Феникс», 2000. – 384 б.
Пәндер