Файл қосу


ПӘННІҢ ТҮРІ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты     |ОӘК             |ПОӘК       |
|                |              |042-ХХХ-10-2014  |
|«Қазақстан Республикасының   |              |         |
|конституциялық құқығы»     |№1 басылым         |         |
|оқу-әдістемелік кешені,    |«____»________2014 ж.    |         |
|студенттер үшін пән      |              |         |
|бағдарламасы          |              |         |


                СТУДЕНТТЕР ҮШІН
 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 (СИЛЛАБУС)


        «5В050200» – саясаттану мамандығына арналған


                  Семей
                  2014


Кіріспе


1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН
Құрастырған Сабалакова А.У. _______«____» _________ 2014 ж.
 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Заңтану»
кафедрасының аға оқытушысы.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Семей қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Заңтану» кафедрасының мәжілісінде.
Хаттама № _____ «____» ____________ 2013ж.
Кафедра меңгерушісінің м.а _____________ Толепбергенова А.Е.


2.2. Экономика – құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-
әдістемелік бюро мәжілісінде
Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.
Төраға ______________


2.3. Экономика – құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің ғылыми
кеңесінде
Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.
Төраға ______________ Толымгожинова М.К.


3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және  баспаға
ұсынылды
Хаттама № _____ «____» ____________ 2014ж.


ОӘК төрағасы, оқу – әдістемелік
 жұмыстары бойынша проректор    _________ Искакова.Г.К


БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны


1. Жалпы ережелер
2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
4. Пәннің форматы
5. Пәннің саясаты
6. Баға қою саясаты
7. Әдебиет


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
 - Оқытушының аты-жөні А.У.Сабалакова
 - Кафедра – «Құқықтану»
 - Байланыс ақпараты- оқу ғимараты №8, кабинет
 - Пән атауы –«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы»
 - Кредиттер саны – 3

     Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте 1);
|Кур|семестр         |кредиттер            |ЛК    |
|с |            |                 |(сағ)   |
|             |                    |Дәріс  |
|Қызметтік ерекшелігі   |Өзгенің жаңаша қолданылуы       |10   |
|             |Өзгеше жолмен жасалуы         |    |
|             |Мақсатқа жетудегі шығармашылық     |    |
|Жаңашылдығы       |Дизайндық ерекшеліктері және т.б.   |10   |
|Қауіптері және оны шешу |1.                   |4    |
|жолдары         |2.                   |    |
|Теориялық білімі     |1.                   |10   |
|             |2.                   |    |
|Жобаның жүйелілігі    |Мерзімдік               |6    |
|             |құрылымдық               |    |
|Барлық элементтердің   |1.                   |20   |
|бірлесіп жұмыс жасауы  |2.                   |    |
|   Барлығы                           |60   |


Жоба тақырыптары студенттер үшін оқу – әдістемелік кешенде көрсетілген.


   4 ПӘННІҢ ТҮРІ


   «Қазақстан Республикасының  конституциялық  құқығы»  пәні  дәріс,
практикалық (семинар), студенттердің өздік жұмыстарынан құрылады және де
қортыңды бақылау (емтиханмен) аяқталады. Сонымен қоса, осы пән  бойынша
жеке нақты бір тақырыптар бойынша өзіңдік жұмыстар орындалады.
   Дәріс сабақтары теориялық негіздері бойынша түсінік алу және курстың
өзекті, күрделі мәселелерін жалпылауға бағытталған. Практикалық (семинар)
сабақтары дәрісте алған білімдерін бекітуге және теорияда алған білімдерін
терең меңгеруді көздейді.
   Өздік жұмыс студенттердің терең ойлап, кәсіпкерлік  құқық саласында
әр түрлі мәселелерді көтеріп қана қоймай, оны шеше алу қабілеттерінің
жетілуіне ықпалын тигізеді. Сондықтан өздік жұмысты жүргізудің әр түрлі
нысандары таңдалып алынды. Студенттің  өздік  жұмысы  оқушының  өздік
жұмысымен салыстырғанда әлдеқайда көш ілгері болуы керек.
   5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ
  • Сабақтарға уақытында келу;
  • Сабақ үстінде басқа істермен шұғылданбау;
  • Себепсіз сабақтан қалмау, ауырған жағдайда справка әкеліп, көрсету;
  • Босатқан сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта келіп тапсыру;
  • Тапсырманы орындалмаған жағдайда, қорытынды баға төмендейді;
  • Оқу процессіне белсенді қатысу;
  • Күнделікті сабақтарға қатысу;
  • Шыдамды, жауапты болу керек,
Талаптар: сабақ барысындағы жұмыстарға белсенді қатысу үшін, студенттердің
мамандыққа кіріспе пәніне қызығушылығы болу керек. Барлық тапсырмаларды
уақытында орындау керек.
Сабақта материалды талдау үшін, сұрақтар қойып, сын көзқарас білдіру үшін,
мәселені көтеру үшін алдын ала дайындалып келу керек.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
№Сабақ түрі1 234567891011121314151Дәріс-30302Практ. сабақтар-2020202020-100-151515152020-1003СӨЖ--30-3040-100--30-30-40-1004Ағымды бақылау-707070705Қортыңды -300300

7. ӘДЕБИЕТТЕР
1. ҚР Конституциясы (1998 ж. 7 қазанда және 2007 ж. 21 мамырда өзгертулер мен толықтырулар енгізілген). – Алматы, - 2007.- 49б.
2. Конституциялық заңдар: Президент, Парламент; Үкімет, Конституциялық Кеңес, Сот жүйесі, Референдум, сайлау туралы.-Алматы: Борки, 1999.-120с.
 3. Сапаргалиев Г.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы-Алматы: Жетi жаргы, 2004.-471с.
4. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер туралы заңы.- Алматы: Юрист. -2006.- 22б.
5. Абдрасулов Е.Б. Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура.- Алматы: Оркениет, 2000.- 400с.
6. Аюпова З., Сабикенов С. Концепция правового государства.- Алматы: НИ и РИО АВСШ ГСК РК.- 1996.- 104 с.
7. Назарбаев Н. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства.- Алматы.- 1992.
8. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: процветание, безопасность и улучшение благосост. всех казахстанцев: Послание Президента страны.- Алматы: Бiлiм.- 1998.- 96 с.
9. Нурпеисов Е.К. Котов А. Государство Казахстан: от ханской власти к презид. республике.- Алматы: Жетi Жаргы, 1995.- 127 с.
10. Сагиндыкова А.Н. Конституционное право Республики Казахстан: Курс лекций.- Алматы: Бiлiм, 1998.- 336с.
11. Конституционный закон РК «О государственной независимости РК //Казах. правда.- 1991.- 17 декабря.
12. Назарбаев Н.А. Пять лет независимости.- Алматы: Казахстан, 1996.- 211с.
13. Назарбаев Н. На пороге ХХI века.- Алматы, 1996.- 272 с.
14. Зиманов С.З. Конституция и Парламент РК.- Алматы: Жетi Жаргы, 1996.- 352 с.
15. Котов К.А. Суверенный Казахстан: гражданин, нация, народ. - Алматы: Жетi Жаргы, 1997.- 288 с.
16. Юридический энциклопед. словарь.- М., 1984.- 700 с.
17. Сапаргалиев С., Мухамеджанов Б., Жанузакова Л. Правовые проблемы унитаризма в Республике Казахстан.- Алматы: Жетi Жаргы, 2000.- 312с.
18. Алибаев Г.А. Местные исполнительные органы в системе государственной власти.- Алматы: Жеты жаргы, 1999.- 64с.
19. Баишев Ж. Конституционное право Республики Казахстан.- Алматы: Жеты жаргы, 2001.- 392с.
20. Бекбергенов Н.А. Правоохранительные органы в РК.- Астана: Фолиант, 2000.- 216с.
21. Конституция, закон, подзаконный акт.- Москва: Юридическая литература, 1994.- 136с.
22. Котов А.К. Казахстан наше Отечество: Власть. Общество. Конституция.- Алматы: Казак энциклопедиясы, 1998.- 127с.
22. Малиновский В. Глава государства суверенного Казахстана.- Алматы: ВШП Адилет, 1998.- 242с.
23. Мухамеджанов Э.Б. Избирательное право Республики Казахстан: теоретико-правовые вопросы.- Алматы: Жеты жаргы, 2001.- 176с.
24. Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного строя Республики Казахстан.- Алматы: жеты жаргы, 1997.- 168с.
25. Кудайбергенов М. Права ребенка в казахстанском и международном праве.- Алматы: Данекер, 2001.- 238с. 
26. Жанузакова Л.Т. Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности местных представительных органов в Республике Казахстан.- Алматы: СаГа, 2003.- 340с.
27. Шеретов С.Г. Конституционное право Республики Казахстан.- Алматы: Данекер,2002.- 174с.
28. Сабикенов С. Н. Национальный и народный суверенитет. В чем отличие? // Мысль.- 1994. № 4.- С.-9.
29. Нарбинова М.М. Характеристика элементов становления государственной независимости РК. // Сб.н.тр. Менеджмент в рыночной экономике региона.- Усть-Камен.: Изд-во ВКГУ, 1999.
30. Нарбинова М.М. Обоснование роли и места в правовой системе РК конституционного закона «О гос.независимости РК». // Региональный вестник Востока. 1999.- № 3.
31. Нарбинова М.М. Система юридических источников конст. права РК // Региональный вестник Востока. 2000.- № 1
32. Нарбинова М.М. К вопросу о конституционном реформировании в Казахстане // Региональный вестник Востока. 2000.- № 3 
33. Амандықова С.К. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Астана, 2001ж.
Пәндер