Файл қосу


Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыруҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
            БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
               ШӘКӘРІМ атындағы
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |            |
|            |            |ПОӘК 042-05.01.20.38/ |
|            |            |02-2009         |
|       ПОӘК   |            |            |
|Оқытушыларға арналған  |«18» қыркүйек 2008 ж. |            |
|пәндердің оқу жұмыс   |№1 басылым орнына «30» |            |
|бағдарламасы      |қыркүйек 2009 ж. №2  |            |
|«Тоңазытқыш       |басылым         |            |
|қондырғыларды      |            |            |
|автоматтандыру»     |            |            |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

         «Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру »
        «050723» – «Техникалық физика» мамандығы үшін

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2009


                  Кіріспе


   1 ӘЗІРЛЕГЕН


  ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «28» тамыз 2009 ж.
  Жумагажинов  А.Т.,  аға  оқытушысы   «Техникалық  физика  және
жылуэнергетика» кафедрасы


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
    28» тамыз 2009 жылы, № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева.


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «28» қыркүйек 2009 жылы, № 1 хаттама.


   Төрағасы ______________ Ж. Молдабаева


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «30» қыркүйек 2009 жылы, № 1  мәжілісхат.


   ОӘК төрағасы       _____________ А. Молдажанова


   Алғаш РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.
                  Мазмұны


   |1 Жалпы                           |4    |
|ережелер....................................................|    |
|.....................                    |    |
|2 Пәндерді окып-білу жәніндегі әдістемелік         |5    |
|үсынымдар.........                     |    |
|3 Курс форматы және                     |8    |
|саясаты.....................................................|    |
|4 Баға коюдың                        |8    |
|саясаты.....................................................|    |
|............                        |    |
|5 Пәндердін мазмұны және сабак түрлері бойынша сагаттарды  |9    |
|бөлу........................................................|    |
|........................                  |    |
|6 СОӨЖ жөне СОЖ                       |10   |
|мазмұны.....................................................|    |
|.                              |    |
|7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік           |10   |
|кестәсі......................                |    |

    1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР   1.1 Оқытушы  – Жумагажинов Аскар Токишевич, аға оқытушы.
   Кафедра – Техникалық физика және жылуэнергетика.
   Байланыс ақпараты – тел: 35-46-02,  №9 ғимарат, №201 кабинет.
   Сабақты өткізу орны – дәрісхана № 209
   Пәннің аталуы - «Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру»
   Берілген пән бойынша кредиттер саны – 3;


   2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):


1 кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс                  |Семестр           |
|                    |ДР   |ЗС  |ОСӨЖ  |СӨЖ  |
|1                    |2   |3   |4    |5   |
|Кіріспе. Негізгі ұғымдармен анықтамалар.|1   |   |    |   |
|Автоматты басқару жүйелерінің құру   |2   |   |4    |4   |
|принциптары.              |    |   |    |   |
|Автоматика негізгі элементтері     |3   |   |4    |4   |
|Технологиялық параметрлерді реттеу,   |8   |10  |16   |16  |
|бақылау және сигнал беру.        |    |   |    |   |
|Өнеркәсіпті құралдардың және      |2   |   |4    |4   |
|автоматтандыру құралдарының мемлекеттік |    |   |    |   |
|жүйесі                 |    |   |    |   |

2-і кестенің жалғасы

|1                    |2   |3   |4    |5   |
|Автоматты реттеу объектілері      |2   |   |4    |4   |
|Реттеу жүйелерінің топтастыру, статика |2   |   |4    |4   |
|және динамикасы.            |    |   |    |   |
|Салқындатушы жүйелерді және       |6   |   |12   |12  |
|конденсаторларды автоматтандыру.    |    |   |    |   |
|Тоңазытқыш қондырғыларды        |4   |5   |12   |12  |
|автоматтандыруы.            |    |   |    |   |
|Барлығы                 |30   |15  |45   |45  |          .   6 СОӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ


3 кесте. СОӨЖ мен СӨЖ жоспары
|№ |СОӨЖ                     |СӨЖ          |
|  |аудиториялық        |аудиториядан тыс |           |
|1 |2             |3         |4           |
|1 |Кіріспе. Негізгі ұғымдармен|         |Автоматты жүйелердің |
|  |анықтамалар.        |         |функционал      |
|  |              |         |элементтері.     |
|2 |Автоматты басқару     |         |Бақылау және қорғау  |
|  |жүйелерінің құру      |         |автоматты жүйелері.  |
|  |принциптары.        |         |           |
|3 |Автоматика негізгі     |         |Дистанциялық тапсыру. |
|  |элементтері        |         |Атқару механизмдар  |
|  |              |         |және реттеуші органдар|
|  |              |         |           |
|4 |Технологиялық параметрлерді|1 зертханалық   |Заттардың       |
|  |реттеу, бақылау және сигнал|жұмысқа дайындық. |қасиеттерінің және  |
|  |беру.           |         |құрам сигнал беруі  |
|  |              |         |және бақылау.     |
|5 |Өнеркәсіпті құралдардың  |2 зертханалық   |Автоматты жүйелердің |
|  |және автоматтандыру    |жұмысқа дайындық. |зерттеу әдістері.   |
|  |құралдарының мемлекеттік  |         |Автоматты реттеуіштер.|
|  |жүйесі           |         |           |
|6 |Автоматты реттеу      |3 зертханалық   |           |
|  |объектілері        |жұмысқа дайындық. |           |
|7 |Реттеу жүйелерінің     |4 зертханалық   |Салқындау       |
|  |топтастыру, статика және  |жұмысқа дайындық. |объектілерінде    |
|  |динамикасы.        |         |температуралардың   |
|  |              |         |ұстаудың негізгі   |
|  |              |         |схемалары.      |
|8 |Салқындатушы жүйелерді және|5 зертханалық   |Бұрандалық      |
|  |конденсаторларды      |жұмысқа дайындық. |компрессорлармен   |
|  |автоматтандыру.      |         |тоңазытқыш      |
|  |              |         |қондырғылардың    |
|  |              |         |автоматтандыруы.   |

3-і кестенің жалғасы
|1 |2             |3         |4           |
|9 |Тоңазытқыш қондырғыларды  |6 зертханалық   |Ортадан тепкіш    |
|  |автоматтандыруы.      |жұмысқа дайындық. |компрессорлармен   |
|  |              |         |тоңазытқыш      |
|  |              |         |қондырғылардың    |
|  |              |         |автоматтандыруы.   |

7 «ТОҢАЗЫТҚЫШ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ
КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ4-кесте «Тоңазытқыш қондырғыларды автоматтандыру» пені бойынша оқу
үрдісінің күнтізбелік кестесі
|Апта          |1                           |
Пәндер