Файл қосу


Тері түрлері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат   |ПОӘК         |               |
|              |           |               |
|              |           |ПОӘК 042-18-7.1.43/01-2013  |
|ПОӘК            |           |               |
|Оқытушыға арналған     |№1 басылым      |               |
|«Кәсіптік қазақ тілі»   |«18» қыркүйек 2013ж. |               |
|пәннің бағдарламасы    |           |               |
              «Кәсіптік қазақ тілі»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
  5В072600– «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы»
                мамандығы үшін          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей


                  2013
                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
аға оқытушысы Игенбаев Айдын Каирбекович ___________


  28 тамыз 2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1  «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»  кафедрасының
мәжілісінде


  №1 хаттама 28 тамыз 2013ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.К. Асенова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 12 қыркүйек 2013ж.


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны

|1  |Қолдану аясы                           |4  |
|2  |Нормативтік сілтемелер                      |4  |
|3  |Жалпы ережелер                          |4  |
|4  |Оқу пәнінің мазмұны (модулдің)                  |6  |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар        |7  |
|6  |Пәннің оқу-әдістемелік картасы                  |7  |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтылу картасы           |9  |
|8  |Әдебиеттер                            |10 |

   1.ҚОЛДАНУ АЯСЫ


«Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072600– «Жеңіл
өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы» мамандығы бойынша
оқытылатын студенттерге арналған.

   Осы бағдарлама ҚР МЖБС 5.04.019-2008 стандарты бойынша оқу жүктемесі
көлеміне және бакалаврларды қазақ тілінде дайындау деңгейінің мазмұнына
талаптар қояды.
   ЖОО тілдік емес мамандықтарға ЖП циклі бойынша студенттердің мәдениет
аралық коммуникативті компетенциясын түзуге бағытталған.
   Студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу
процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені
пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.

2.НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  «Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені ҚР 5.04.019-2008
Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сүйене отырып жасалынды.
  «Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша
оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың
талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:
  ЖОО тілдік емес мамандықтарға ЖП циклі бойынша мемлекеттік жалпыға
бірдей білім стандарты ҚР МЖБС  5.04.019-2008,  ҚР Білім және ғылым
министрлігінің № 319 ІІІ хаттама, 27.07.2007ж. бұйрығымен бекітілген.


3.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны
«Кәсіптік қазақ тілі» пәні - Кіріспе. Монолог – өндірістегі көріністі
суреттеу. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер. Этикалық сипаттағы диалог.
Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық
сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу. Диалог – технологиялық құрал-
жабдықтың жұмыс режимі жайлы. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату.
Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар. Тері  топографиясы.  Тері
түрлері. Терілерді консервілеу. Мехті өңдеу  технологиясы.  Мех  және
былғарының физико-механикалық қасиеттерін сынау. Терілерді илеу.Терілерді
шельдеу. Өндірістік процестерді бақылау
Өндіріс басшысы ретінде автобиография жазу сияқты тақырыптардан тұрады.

3.2. Пәнді оқыту мақсаты:
- Студенттерді тіл жүйесін меңгеруге және  мәдениаралық-коммуникативті
шығармашылықта қолданудың тәсілдерін үйрету.
- Алған білімдерін жетік  жеткізуге,  оқу  бағдарламасы  бойынша  өз
көзқарастарын айтуға, кез-келген тақырыпты талқылауға, еркін қарым-қатынас
орнату;
3.3. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы:
  - Студенттерге кәсіптік қазақ тілі бойынша білім беру;
  - Пән бойынша бойынша студенттердің мәдениет аралық коммуникативті
   компетенциясын жетілдіру.

3.4. Оқытудың нәтижелері:
   Пәнді оқу барысында студент білу керек:
білу керек:
-  қазақ тілінің негізгі ережелерін ;
  - қазақ тілінің негізгі заңдылықтарын;
  - қазақ тілінің граматикасын;
  - студент өз мамандығы жайлы негізгі сөздіктерді;

Істей алады:
- бір-бірімен қарым-қатынас орната алады;
- түрлі тақырыптарда ой-пікірлерін айта алады (дебат, диспут);
- жоспарға сүйене отырып, сюжетті, мәтінді мазмұндай, баяндай алады;
- 10-15 сөйлемнен тұратын мамандық бойынша жазбаша шығармалар

меңгереді:
- дилогтың түрлерін, мамандық бойынша термин сөздіктерді, технологиялық
режимдер мен сызбалардың қазақша атауларын.

түсінеді:
-басқа баяндаушылардың баяндамаларын, сөздерін, шығармаларын, ой-пкірлерін.

Іске асыра алады:
- тері илеу, теріні шельдеу, мех және былғарыны бояу, мех және былғары
өндірісінің технологиялық сызбаларын қазақ тілінде оқи, түсіне алады.

3.5. Курс пререквизиттері.
Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Өңдеу өнідірістерінің теориялық
негіздері, Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясы,
Элеватор өндірісі және астықты жинақтағаннан кейінгі өңдеу технологиясы.
3.6. Курс постреквизиттері.
Астық түйірді кептіру, Нан, кондитер және макарон өнімдерінің технологиясы.3.7. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                  Кесте 1.
|Курс                              |Семестр   |
|1                                |2      |
|Тәжірибелік сабақ                        |      |
|1.Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің техникалық мамандықтар үшін  |1      |
|маңызы мен міндеті, курс саясаты                |      |
|2. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер.             |1      |
|3. Монолог – өндірістегі көріністі суреттеу. Этикалық сипаттағы |1      |
|диалог.                             |      |
|4. Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір  |1      |
|технологиялық сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу.      |      |
|5. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату. 10-15 сөйлемнен   |1      |
|тұратын шығарма.                        |      |
|6. Диалог – технологиялық құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы  |1      |
|7. Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар.         |1      |
|8. Тері топографиясы. Тері түрлері.               |1      |
|9. Терілерді консервілеу.                    |1      |
|10. Мехті өңдеу технологиясы.                  |1      |
|11. Мех және былғарының физико-механикалық қасиеттерін сынау.  |1      |
|12. Терілерді илеу.                       |1      |
|13. Терілерді шельдеу                      |1      |
|14. Өндірістік процестерді бақылау               |1      |
|15. Өндіріс басшысы ретінде автобиография, мәлімдеме жазу    |1      |
|Барлығы:                            |15     |

    5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер
5.2. Технологиялық режимдер
5.3. Тері топографиясы. Тері түрлері.
5.4. Терілерді консервілеу.
5.5. Мехті өңдеу технологиясы.
5.6 .Мех және былғарының физико-механикалық қасиеттерін сынау.
5.7 Терілерді илеу.
5.8 Терілерді шельдеу
5.9. Өндірістік процестерді бақылау
5.10. Өндіріс басшысы ретінде автобиография, мәлімдеме жазу
5.11.Теріні біріншілік өңдеу: реттеу, жөндеу, консервілеу
5.12.Мех өңдеу технологиясы
5.13. Жібіту
5.14.Қалың тері тінін өңдеу ерекшеліктері
5.15. Мехті ашықтымен өңдеу6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                  Кесте 3.
|Тақырыптың атауы       |Әдістемелік   |Өзіндік оқып    |Бақылау |
|               |нұсқаулар,   |үйренуге арналған |түрі  |
|               |плакаттар    |сұрақтар      |    |
|Тәжірибелік сабақтар     |        |          |    |
|1               |2        |3         |4    |
|1.Кіріспе. Кәсіптік қазақ   |Оқулық     |Кәсіптік қазақ   |Жазбаша |
|тілінің техникалық мамандықтар|        |тілінің техникалық |және  |
|үшін маңызы мен міндеті, курс |        |мамандықтар үшін  |ауызша |
|саясаты            |        |маңызы мен міндеті,|қорғау |
|               |        |курс саясаты?   |    |
|2. Мамандыққа қатысты     |Оқулық     |Сөздіктер     |Жазбаша,|
|түйіндеме сөздер.       |        |          |ауызша |
|3. Монолог – өндірістегі   |Суреттер, бейне |Өндіріс түрлері,  |Ауызша |
|көріністі суреттеу. Этикалық |баяндар     |өндіріс құрылымдары|    |
|сипаттағы диалог.       |        |және т.б.     |    |
|4. Диалог – іс-әрекеттегі   |Суреттер, бейне |Технологиялық   |Ауызша |
|қарым-қатынас. Диалог –    |баяндар     |реттілік,     |    |
|белгілі бір технологиялық   |        |технологиялық   |    |
|сызба бойынша ой алмасу, сұрақ|        |кезектілік және  |    |
|алмасу.            |        |т.б.        |    |
|5. Ауызша және жазбаша    |Сөздіктер    |Хат жазу, сөйлемдер|Жазбаша,|
|коммуникация орнату. 10-15  |        |құрастыру     |ауызша |
|сөйлемнен тұратын шығарма.  |        |          |    |
|6. Диалог – технологиялық   |Зертханалық   |Өндірісте     |Ауызша |
|құрал-жабдықтың жұмыс режимі |құрал-жабдықтар |қолданылатын    |    |
|жайлы             |        |құрал-жабдықтардың |    |
|               |        |түрлері, олардың  |    |
|               |        |қызметтері     |    |
|7. Мамандыққа қатысты     |Әр түрлі    |Технологиялық   |Ауызша |
|тақырыптарды талқылаулар.   |технологиялық  |сызбалар      |    |
|               |сызбалар    |ерекшеліктері және |    |
|               |        |т.б.        |    |
|8. Тері топографиясы. Тері  |Оқулық     |Тері сорттары   |Ауызша |
|түрлері.           |        |          |    |
|9. Терілерді консервілеу   |Технологиялық  |Теріні тұздау   |Ауызша |
|               |сұлба      |режимдері     |    |
|10. Мехті өңдеу технологиясы |Оқулық     |Мех түрлері    |Ауызша, |
|               |        |          |жазбаша |
|11. Мех және былғарының    |Технологиялық  |Мех пен былғарыға |Жазбаша |
|физико-механикалық қасиеттерін|сұлба      |сыртқы ортадан әсер|    |
|сынау.            |        |ететін факторлар  |    |
|12. Терілерді илеу.      |Технологиялық  |Терілерді илеу.  |Ауызша |
|               |сұлба      |          |    |
|13. Терілерді шельдеу     |Технологиялық  |Терілерді шельдеу |Жазбаша,|
|               |сұлба,     |          |ауызша |
|14. Өндірістік процестерді  |Технологиялық  |Өндірістік     |ауызша |
|бақылау            |сұлба      |процестерді бақылау|    |
|15. Өндіріс басшысы ретінде  |Автобиография  |Құжаттар түрлері  |жазбаша |
|автобиография, мәлімдеме жазу |үлгісі     |          |    |      7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4
|Әдебиеттердің , оқу-әдістемелік  |Оқулықтардың  |Студенттер |Қамтамасыз |
|оқулықтардың атауы        |саны      |саны    |етілу    |
|                 |        |      |проценті  |
|1                 |2       |3     |4      |
|Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары  |2       |10     |20     |
|оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде |        |      |      |
|қазақ тiлiн мамандыққа қатысты  |        |      |      |
|оқытудың ғылыми -әдiстемелiк   |        |      |      |
|негiздерi: Пед.ғыл.док. … дисс.  |        |      |      |
|–Алматы, 2002. -327б.       |        |      |      |
|Б.К.Әсенова, Г.Н..Нұрымхан, А.Н. |10       |10     |100     |
|Нұрғазезова, Былғары және мех  |        |      |      |
|өңдеу технологиясы, Оқу құралы, |        |      |      |
|Семей – 2007 ж. 130 б.      |        |      |      |
|Мадиев У.К. Исследоиания дубящего |2       |10     |20     |
|действия соединеиий алюминия в  |        |      |      |
|сочетаиии с неорганическими и   |        |      |      |
|органическими дубящими применение |        |      |      |
|и примопсие их в произподстве   |        |      |      |
|кожи. Автореф. докт. дис, М.,  |        |      |      |
|МТИЛП,  1980.          |        |      |      |
|8.1.4. Айтоленова К.Т. Изучение  |3       |10     |30     |
|возможности примерения дубящих  |        |      |      |
|соединений железа в комплексном  |        |      |      |
|минеральном дублении. Автореф.  |        |      |      |
|канд. дис, М., МТИЛП, 2001    |        |      |      |
|8.1.5.Сакиев А.М. Применение   |2       |10     |20     |
|беспикелъного метода дубления с  |        |      |      |
|использованием катионных жирующих |        |      |      |
|эмульсии. Автореф. канд. дис, К. |        |      |      |
|12    КТИЛП, 2000       |        |      |      |
|8.1.6. Рахметбаев К.Р. Применение |3       |10     |30     |
|комплексных минеральных дубителей |        |      |      |
|производстве кож для верха обуви. |        |      |      |
|Автореф. дис. на соиск. уч. степ. |        |      |      |
|канд. техн. наук., - М., МТИЛП,  |        |      |      |
|2001.               |        |      |      |


8.ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1. Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде
қазақ тiлiн мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми -әдiстемелiк негiздерi:
Пед.ғыл.док. дисс. –Алматы, 2002. -327б
8.1.2. Б.К.Әсенова, Г.Н..Нұрымхан, А.Н. Нұрғазезова, Былғары  және мех
өңдеу технологиясы, Оқу құралы, Семей – 2007 ж. 130 б
8.1.3. Мадиев У.К. Исследоиания дубящего действия соединеиий алюминия в
сочетаиии с неорганическими и органическими дубящими применение и примопсие
их в произподстве кожи. Автореф. докт. дис, М., МТИЛП,  1980.
8.1.4. Айтоленова К.Т. Изучение возможности примерения дубящих соединений
железа в комплексном минеральном дублении. Автореф.
канд. дис, М., МТИЛП, 2001
8.1.5.Сакиев А.М. Применение беспикелъного метода дубления с использованием
катионных жирующих эмульсии. Автореф. канд. дис, К. 12    КТИЛП, 2000
8.1.6. Рахметбаев К.Р. Применение  комплексных  минеральных  дубителей
производстве кож для верха обуви. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд.
техн. наук., - М., МТИЛП, 2001.

8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1.Страхов И.П., Шестакова И.С, Куциди Д.А и др. Под ред. проф./ И.П.,
Страхова. Химия технология кожи и меха. Учебник для вузов, 4-е изд.,
перераб и доп, - М., Легпромбытиздат, 1985, 496 с, ил.
8.2.2.Мадиев У.К. Минеральное дубление в производстве кож.- М.,
Легпромбытиздат, 1987, 120 с
8.2.3.Бейсеуов К. Новое в минеральном дублении кож. Моногр. - М.,
Легпромбытиздат, 1933, 128 с.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть