Файл қосу


ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |042-14-1-05.01.20.36/01-|
|            |            |2014          |
|       ПОӘК   |            |            |
|Оқытушыларға арналған  |№ 1 басылым орнына   |            |
|пәндердің бағдарламасы |«07» қыркүйек 2010 ж  |            |
|«Жылутехника»      |«30» қыркүйек 2014 ж.  |            |
|            |№ 2 басылым      |            |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                «Жылутехника»
              5В072900 – Құрылыс және
          5В073000 - Құрылыс материалдарды өндеу
               мамандықтар үшін

              ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014
   Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «__» __________ 20__ ж.
   Шалаганова А.Н. «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің аға оқытушы   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О.А. Степанова


   2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   Төрағасы ______________ С.С. Толеубекова


   2.3 Инженерлік-технологиялық факультеттің Ғылым кеңесінің отырысында
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   Төраға ______________ А.Л. Касенов


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор __________  Г.Т.Искакова
Мазмұны

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ  4
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  4
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4
3.1 Пәндердің мазмұның қыскаша сипаттау   4
3.2 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны  5
3.3 Курстың тапсырмалары  5
3.4 Оқу курстың талаптары  6
3.5 Курстың пререквизиттері 7
3.6 Курстың постреквизиттері   7
3.7 Оқу жоспарынан көшірмесі   7
4  ОҚЫТУШЫЛАРҒА  АРНАЛҒАН  ПӘНДЕРДІҢ  ОҚУ  ЖҮМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
МАЗМҰНЫ   8
5   СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА   АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ
ТІЗІМІ   13
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА  15
7  ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ   17
8 Әдебиеттер   18
8.1 Негізгі әдебиеттер 18
8.2 Қосымша 18   1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ  5В072900 «Құрылыс» және 5В073000  «Құрылыс  материалдарды  өндеу»
мамандықтарының дәріс алушыларына «Жылутехникасы» пәнінен оқу әдістемелік
комплекс. Ол дәріс алушыларды купстық мазмұнымен, оның маңыздылығымен,
қажеттілігімен, курс саясатымен  және дәріс алушының  оқу  процесінде
көрсететін іскірлігімен таныстырады. Оқу әдістемелік комплекс пәнді оқып
үйренуде негізгі басты қурал-болып саналады.   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  «Жылутехника» пәнінің  оқу  әдістемелік  комплексі  мына  төменде
көрсетілген құжаттардың қойған талаптары мен кеңестеріне сәйкес жасалған
және ол осы берілген пән бойынша оқу процесін үйлестіру тәртіптеріне
көрсетеді.
  5В073000 «Құрылыс материалдарды өндеу» мамандығына арналған білім беру
жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты ҚР МЖМБС 3.08.356 -
2006, 23 желтоқсан 2005 ж. № 779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым
министрлігінің жарлығымен бекітілген және жұмысқа енгізілген.
  5В072900 «Құрылыс»  мамандығына арналған  білім  беру  жүйесінің
мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты ҚР МЖМБС 3.08.355 - 2006, 23
желтоқсан 2006 ж. № 779 Қазақстан Республикасының білім және  ғылым
министрлігінің жарлығымен бекітілген және жұмысқа енгізілген.   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   3.1 Пәндердің мазмұның қыскаша сипаттау


   Келешек мамандарды жылуды алу, түрлендіру, тасмалдау және пайдалану
тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибе жүзінде білім беріп дайындау.
Олар қажет болғанда  керекті  жылутехникалық  құрал-жабдықтарды  халық
шаруашылығы салаларында дұрыс тандап пайдалана білуі үшін және  жылу
энергетикалық отындарды үнемдеу мақсатында, әрі технологиялық процестерді
оптимизациялауды да үйреніп білуі қажет. Жылу техникасы пәні математика,
физика, химия,  гидравлика,  аэродинамика  және  есептеу  техникасымен
программалау пәндерін оқып үйренген соң оқытылады.   3.2 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны

   Материалдық өндірісті дамытудың қазіргі кезіндегі ең негізгі бағыты
оның салаларын энергетикалық ресурстармен сенімді түрде қамтамасыз ету. Бұл
проблеманы шешудің басты жолы өңдірістің ең жоғарғы тиімділігін қамтамасыз
ету талабына сай келетін энергия ресурсын үнемдеу технологиясын кеңінен
пайдалану болып табылады. Бұл мақсатқа жетуде халық шаруашылдығында басты
роль энергетикалық, жылутехникалықсапаны көтеру үшін білімді бакалаврлар
дайындау керек. Отын энергетикалық ресурстарды (ОЭР) пайдаланудың өсуі
салдарылан, өнеркәсіптегі,  агроөңдірістік  комплекстен,  транспорттағы,
тұрмысқа қажетті қызмет көрсетудегі оның бағасының артуы ОЭР  тиімді
пайдалануды өсіру проблемасы  және  айналадағы  ортаны  отынның  жану
өнімдерімен ластау да өзекті мәселе болып саналады. Жылутехниканы оқып
үйренудегі негізгі мақсат келешек мамандарды жылуды алу, айналдыру, жылуды
тасымалдау және пайдалану тәсілдерін пайдаланып теориялық және практика
жүзінде  дайындау, оларды жобалауға, халық шаруашылдығының салаларында
керекті жылутехникалық құрал-жабдықтарды таңдап алып пайдалануға үйрету,
ОЭР мен материалдарды үнемдеүдің  қазіргі  тәсілдерінен  білім  беру,
технологиялық процестерді жетілдеру, екінші кезектегі энергия ресурстарды
(қорларды) пайдалану жолдарын айқындау (ашып беру), айналадағы ортаны
қорғауға үйрету.
    Оқып үйрену тақырыбы болып жылудинамикасы мен  жылумассаалмасу
заңдары,  жылудинамикалық   процестермен  циклдар,  жұмысшы  деиелер
қасиеттері, жалуалмастыру  аппараттарының  есебінің  негізгі  ,  жану,
энерготехнологиялар, энергияны үнемдеу, екінші кезеңдегі энергия ресурстары
(қорызы) жылуэнергетикалық және тоңазыту қондырғылары өндіріс  салаларында
жылуды пайдалану, жылу мен қамтамасыз ету жүйелері, жылуэнергетикалық
қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау проблемаларымен байланысы саналады.

   3.3 Курстың тапсырмалары

   Ол дәріс алушыларға мынаны қалыптастыру
   Энергияны айналдыру негізін, жылудинамиканың және жылумассаалмасу
заңдарын, жылудинамикалық процестер мен циклдарын, сол салалар  жану,
энерготехнологиялар  ,энергияны  үнемдеу  жылуалмастырғыштардың  есебі,
жылуалмасу тәсілдері, жылуалмастырғаштардың жұмыс істеу принциптері мен
құрлысы, жылукүштік қоңдырғылар мен басқа да жылутехникалық құрылғылардың
жұмыс істеу принциптері мен құрлысы , жылу мен қамтамасыз ету жүйелері .
   Жұмысшы денелері күйінің есебі , жылудинамикалық процестер  мен
циклдарының, жылуалмасу прцестерінің, аппараттарының және саланын басқа
негізгі жылутехникалық құрылғыларының есебің жасай білу, жылулық қорғау
шараларын салқындату жүйелерінің жылулық  оқшауландыруын  ұйымдастыруы,
жылумен қамтамасыз ету жүйесінің энергияның айналуын және пайдалануының ең
тиімді түрін есептеу және таңдауды үйретуді   3.4 Оқу курстың талаптары   Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент мыналарды
   Игере білуі керек:
        - энергияның айналауының негізгі заңдарын, жылудинамикасының
         және жылуалмасудың заңдарын;
        - жылудинамикалық процестер мен циклдарын;
        - саладағы  пайдаланылатын  жұмысшы  деиелердің  негізгі
         қасиеттерін;
        - салада пайдаланылатын жылуалмастырғыштардың, жылукүштік
         қоңдырғылардың  және  басқа  да   жылутехнологиялық
         құрылғылардың жұмыс істеу принципімен және құрлысын;
        - энергияны үнемдеудің негізгі әдістерін;
        - жылуэнергиялық қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау
         мәселелерімен байланысын.
   Бакалавр істеу білуі керек:
 - жылукүштік қондырғылардың және басқа жылутехникалық  құрылғылардың
  жұмысшы процестерінің жылудинамикалық есептерін шығаруды;
 - жылуалмастырғыштардың жылугидравликалық есептерің жүргізуді;
 - жылумен қамтамасыз ету жүйесінің тиімді түрін есептен  таңдауды;
  энергияның айналауын және пайдалануын, салада пайдаланылатын құрал-
  жабдықтардың суыту жүйесінің және жылуды реттеу жүйесінің тиімдісін
  тандай білуі;
 - энергоқондырғылардың жылулық реисиімін есептеу.
   Бакалавр мыналармен танысуы керек:
 - жердің казіргі кездегі энергия қорымен оларды келешекте  нақтылы
  пайдаланумен;
 -  салаларды  алынатын,  тасымалданатын  және  пайдаланылатын  жылу
  құрылғылардың жұмыс істеу принципі туралы;
 - осы құрылғылардың айналадағыорта күйіне әсері мен.
   Бакалавр мыналарды пайдалана білу керек:
 - жылу физикалық сипаттамалардың аңықтауға арналған тәжрибелік әдістерді.
   Бакалавр меңгеруі керек:
 - жылу қозғалтқыштарының циклдарын зерттеудің жылудинамикалық әдістерін.
   Бакалавр түсінуі керек:
 - энергияның түрленуінің негізгі заңдарын жылидинамика мен жылумассаалмасу
  процестерінің негізгі заңдарын.
   Бакалавр ие болуы керек:
 - әртүрлі жылу қоңдырғыларының есебін шығара білуге және оның жұмысын
  меңгеру шеберлігіне.   3.5 Курстың пререквизиттері


   оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімін, дағдысын және машықтар
тізімін құрайтын пәндер.
      – Физика;
      – Математика;
      – Инженерлік графика;
      – Химия;
      – Бағдарламалау.


   3.6 Курстың постреквизиттері


   аталған пәнді оқудан кейін алған қажетті білімін, дағдысын және
машықтарын қажет ететін пәндер.
 - еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздік техникасы;
 - Технологиялық процестер және өндіріс.   3.7 Оқу жоспарынан көшірмесі


1 кесте - Оқу жоспарынан көшірмесі
|Кур|Семестр           |Кредит-тер     |ДС,         |
|с |              |          |сағ..        |
|                   |                   |
|1                   |2                   |
|Термодинамикалық жүйе күйінің     |Термодинамиканың бірінші заңы.    |
|параметрлері.             |СӨЖ 1                 |
|СӨЖБ 1.                |1 апта.                |
|1 апта.                |3 сағат                |
|3 сағат                |                   |
|Жұмысшы дене күінің теңдеуі.     |Идеал газдың энтропиясы.       |
|СӨЖБ 2.                |СӨЖ 2                 |
|2 апта.                |2 апта.                |
|3 сағат                |3 сағат                |
|Термодинамиканың екінші заңы.     |Термодинамиканың екінші заңының    |
|СӨЖБ 3                |стастикалық талдауы.         |
|3 апта.                |СӨЖ 3                 |
|3 сағат                |3 апта.                |
|                   |3 сағат                |
3-і кестенің жалғасы
|1                   |2                   |
|Идеал газ күйінің өзгеруінің     |Термодинамиканың дифференциалдық   |
|термодинамикалық процесстер.     |теңдеуі                |
|СӨЖБ 4.                |СӨЖ 4                 |
|4 апта.                |4 апта.                |
|3 сағат                |3 сағат                |
|Су буы.                |Сипаттамалық функциялар. Химиялық  |
|СӨЖБ 5                |потенциал.              |
|5 апта.                |СӨЖ 5                 |
|3 сағат                |5 апта.                |
|                   |3 сағат                |
|Ылғалды ауа.             |Ылғалды ауаның процестері.      |
|СӨЖБ 6.                |СӨЖ 6.                |
|6 апта.                |6 апта                |
|3 сағат                |3 сағат                |
|Аралық бақылау дайындық        |Лаваль соплосы            |
|7 апта.                |СӨЖ 7.                |
|3 сағат                |7 апта.                |
|                   |3 сағат                |
|Осьтік компрессорлар         |Жылулық қозғалтқыштардыңидеалды    |
|СӨЖБ 7                |циклдар.               |
|8 апта.                |Іштен жану қлзғалтқыштар.       |
|3 сағат                |СӨЖ 8                 |
|                   |8 апта.                |
|                   |3 сағат                |
|Газотурбиналық қоңдырғыларының идеалды|Бу күштік қоңдырғылардың идеалды   |
|циклдар.               |циклдары.               |
|СӨЖБ 8.                |СӨЖ 9.                |
|9 апта.                |9 апта.                |
|3 сағат                |3 сағат                |
|Химиялық теормодинамиканың және    |Тоңазытқыш машиналардың циклдары.   |
|қайтымсыз процесстердің        |СӨЖ 10.                |
|термодинамиканың негіздері.      |10 апта.               |
|СӨЖБ 9.                |3 сағат                |
|10 апта.               |                   |
|3 сағат                |                   |
|Сәуле шығарумен жүретін жылу алмасу . |Сәуле шығарумен жүретін жылу алмасу . |
|СӨЖБ 10.               |СӨЖ 11.                |
|11 апта.               |11 апта.               |
|3 сағат                |3 сағат                |
|Жылуөткізгіштік.           |Жылуөткізгіштік процестердің     |
|СӨЖБ 11.               |интенсификациясы. Жылулық изоляциясы. |
|12 апта                |СРС 12                |
|3 сағат                |12 апта.               |
|                   |3 сағат                |


3-і кестенің жалғасы
|1                   |2                   |
|Оттықтар, түрлері, құрлысы      |Оттықтар, түрлері, құрлысы      |
|СӨЖБ 12.               |СӨЖ 13.                |
|13 апта.               |13 апта.               |
|3 сағат                |3 сағат                |
|Жылумассаалмасу аппаттардың      |Рекуперативті жылуалмастырғаштардағы |
|гидромеханикалық есебі.        |жылуалмасуының интенсификацияның   |
|СӨЖБ 13.               |әдістері.               |
|14 апта.               |СӨЖ 14                |
|3 сағат                |14 апта.               |
|                   |3 сағат                |
|Қортынды бақылауға дайындық.     |Қазандық агрегаттар          |
|15 апта.               |СӨЖ 15                |
|3 сағат                |15 апта.               |
|                   |3 сағат                |
|45 сағат               |45 сағат               |   6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА4 кесте - Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Такырыбы               |Көрнекті |Өз  бетімен  |Бақылау |
|                   |қүралдар,|окып      |ны саны |
|                   |ТСО,   |үйренуге    |     |
|                   |плакаттар|арналган    |     |
|                   |,    |сұрактар    |     |
|                   |зертханал|        |     |
|                   |ык    |        |     |
|                   |такталар |        |     |
|Дәріс сабактар |Практикалық      |     |        |     |
|        |(семинар)       |     |        |     |
|        |сабактар       |     |        |     |
|1       |2           |3    |4        |5    |
|Кіріспе.    |Термодинамикалық жүйе |     |Термодинамиканың|Реферат. |
|        |күйінің параметрлері. |     |бірінші заңы.  |СС есеп |
|        |           |     |        |беру   |
|Жұмыс дененің |Жылусыйымдылық, ішкі |     |Идеал газдың  |Реферат. |
|қоспасы.    |энергия жұмысшы    |     |энтропиясы.   |СС есеп |
|Жылусыйымдылық.|дененің энтальпиясы  |     |        |беру   |
|Айналмалы   |           |     |Термодинамиканың|Реферат. |
|процесстер.  |           |     |екінші заңының |СС есеп |
|        |           |     |стастикалық   |беру   |
|        |           |     |талдауы.    |     |
|Термодинамикалы|Идеал газ күйінің   |     |Термодинамиканың|Реферат. |
|қ процесстер. |өзгеруінің      |     |дифференциалдық |     |
|        |термодинамикалық   |     |теңдеуі     |     |
|        |процесстер.      |     |        |     |


4-і кестенің жалғасы
|1       |2           |4    |5        |6    |
|Реал газдар мен|           |     |Сипаттамалық  |Реферат. |
|булар. Су буы. |           |     |функциялар.   |     |
|        |           |     |Химиялық    |     |
|        |           |     |потенциал.   |     |
|Ылғалды ауа.  |           |     |Ылғалды ауаның |Реферат. |
|        |           |     |процестері.   |     |
|Термодинамикалы|Термодинамикалық   |     |Лаваль соплосы |Реферат. |
|қ ағысы.    |ағысы.        |     |        |     |
|Компрессорлар. |Компрессорлар.    |     |Жылулық     |Реферат. |
|        |           |     |қозғалтқыштардың|СС есеп |
|        |           |     |идеалды циклдар.|беру   |
|        |           |     |Іштен жану   |     |
|        |           |     |қлзғалтқыштар. |     |
|Жылу-     |Стационарлы режимдегі |     |Бу күштік    |Реферат. |
|массаалмасу  |жылуөткізгіштік.   |     |қоңдырғылардың |СС есеп |
|теориясының  |           |     |идеалды циклдары|беру   |
|негізі     |           |     |        |     |
|Конвективті  |Конвективті      |     |Тоңазытқыш   |Реферат. |
|жылуалмасу.  |жылуалмасу.      |     |машиналардың  |СС есеп |
|        |           |     |циклдары.    |беру   |
|Агрегаттық күйі|Агрегаттық күйі    |     |Сәуле шығарумен |Реферат. |
|өзгеруі кездегі|өзгеруі кездегі    |     |жүретін жылу  |     |
|жылуалмасу.  |жылуалмасу.      |     |алмасу .    |     |
|Жылуөткізгіштік|Жылуөткізгіштік.   |     |Жылуөткізгіштік |Реферат. |
|.       |           |     |процестердің  |СС есеп |
|        |           |     |интенсификациясы|беру   |
|        |           |     |. Жылулық    |     |
|        |           |     |изоляциясы.   |     |
|Стационарлы  |Стационарлы емес   |     |Оттықтар,    |Реферат. |
|емес      |жылуөткізгіштік.   |     |түрлері, құрлысы|СС есеп |
|жылуөткізгіштік|           |     |        |беру   |
|.       |           |     |        |     |
|Жылуалмасу   |Жылумассаалмасу    |     |Рекуперативті  |Реферат. |
|аппараттар   |аппаттар       |     |жылуалмастырғашт|СС есеп |
|        |           |     |ардағы     |беру   |
|        |           |     |жылуалмасуының |     |
|        |           |     |интенсификацияны|     |
|        |           |     |ң әдістері.   |     |
|Қазандық    |Қазандық       |     |Қазандық    |Реферат. |
|қоңдырғылары. |қоңдырғылардың жылулық|     |агрегаттар   |СС есеп |
|        |есебі         |     |        |беру   |
7  ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН  ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ5 кестесі- Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы
|Окулыктардын, оку-әдістемелік |Даналарлың |Студенттердің|Қамтамасыз   |
|күралдардын          |саны    |саны     |етілу пайызы  |
|атауы             |      |       |        |
|1               |2      |3      |4       |
|Бахмачевский Б.И.идр. «Теплотех|      |35      |        |
|ника».-М.,метал лургиздат. 1969|      |       |        |
|г., 479 с.           |      |       |        |
|Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. |      |       |        |
|«задачник по теплопередачи». - |      |       |        |
|М., Энергия. 1980 г., 288 с.  |      |       |        |
|Нащокин В.В. «Техническая   |      |       |        |
|термодинамика и        |      |       |        |
|теплопередача».- М., высшая  |      |       |        |
|школа. 1980 г., 469 с.     |      |       |        |
|Рабинович О.Н. «Сборник задач |      |       |        |
|потехнической термодинамике». -|      |       |        |
|М., Машиностро ение. 1973 г., |      |       |        |
|376 с.             |      |       |        |
|«Сборник задач по техничес кой |      |       |        |
|термодинами ке» (Андрианов   |      |       |        |
|Т.А., Дзампов Б.В., Зубарев  |      |       |        |
|Б.Н., Ремезев С.А.). – М.,   |      |       |        |
|Энергоиздат. 1981 г      |      |       |        |
|«Теплотехни ка» (Архаров А.М., |      |       |        |
|ИсаевС.И.,Кожи нов И.А. и др. |      |       |        |
|по ред. В.И. Крутова). –М.,  |      |       |        |
|Машинострое ние. 1986 г., 432 |      |       |        |
|с.               |      |       |        |
|«Теплотехни ка» (Баскаков А.П.,|      |       |        |
|Берг В.В., Витт О.К. идр. по  |      |       |        |
|ред. Баскакова А.П.). – М.,  |      |       |        |
|Энергоатомиз дат. 1991 г. 224 |      |       |        |
|с.               |      |       |        |
|Ерохин В.Т., Маханько М.Г.   |      |       |        |
|«Сборник задач по оновам    |      |       |        |
|гидравлики и теплотехнике». – |      |       |        |
|М., Энергия. 1979 г      |      |       |        |
|«Теплотехни ка» (Щукин А.А.,  |      |       |        |
|СушкинИ.Н.,Зах Р.Г и др.).–М., |      |       |        |
|Металлургия. 1973 г., 479 с.  |      |       |        |
|АсамбаевА.Ж. «Лабораторный   |      |       |        |
|практикумпо термо динамике» – |      |       |        |
|Семи палатинск. 1994 г., 57 с. |      |       |        |
|«Построение цикловпаровых хо  |      |       |        |
|лодильных машин по       |      |       |        |
|термодинамичес кой диаграмме». |      |       |        |
|(Асамбаев А.Ж.) –       |      |       |        |
|Семипалатинск. 1992 г., 12 с. |      |       |        |


4-і кестенің жалғасы
|1               |2      |3       |4       |
|Алексеев Т.М. «Общая     |      |       |        |
|теплотехни ка». – М., Высшая |      |       |        |
|школа. 1980 г., 551      |      |       |        |
|Панкратов Г.П.«Сборник задач |      |       |        |
|по теплотехнике». М., 1986 г. |      |       |        |
|Лыков А.В.          |      |       |        |
|«Тепломассообмен»справочник, 2|      |       |        |
|изд. – М., Энергия. 1978 г., |      |       |        |
|480 с.            |      |       |        |
|ИсаченкоВ.П., Осипова В.А.,  |      |       |        |
|Суко мел А.С. «Теплопе редача»|      |       |        |
|–М., 1976г          |      |       |        |   8 Әдебиеттер
   8.1 Негізгі әдебиеттер   8.1.1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника».- М.: металлургиздат.
1969 г. - 479 с.
   8.1.2Резников   М.И.«Котельные   установки   электростанций»-М.
Энергоатомиздат.,1987.-288с.
   8.1.3 Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н.«Котельные установки промышленных
предприятий»- М.Энергоатомиздат.,1988.-527с.
   8.1.4 Хазен М.М.,Матвеев Г.А. и др. «Теплотехника».-М.:Высшая
школа,1980.-480с.
   8.1.5 Ильин Е.И.,Прянишников Н.С.«Теплотехническое оборудование
заводов»-М.Легкая индустрия.,1967.-239с.
   8.1.6 «Теплотехника» (Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А. и др. по
ред. В.И. Крутова). – М.: Машиностроение. 1986 г. - 432 с.
   8.1.7 «Теплотехника» (Баскаков А.П., Берг В.В., Витт О.К. и др. по
ред. Баскакова А.П.). – М.: Энергоатомиздат. 1991 г. - 224 с.   8.2 Қосымша   8.2.1 Алексеев Т.М. «Общая теплотехника». – М.: Высшая школа. 1980 г.
- 551 с.
   8.2.2 Панкратов Г.П. «Сборник задач по теплотехнике». – М.: 1986 г.
   8.2.3 Лыков А.В. «Тепломассообмен» справочник, 2 изд. – М.: Энергия.
1978 г. - 480 с.
Пәндер