Файл қосу


Кәсіптік педагогика және психология негіздері пәні бойынша оқу - әдістемелік кешенҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты
ПОӘК


ПОӘК 042-18-16.1.65/01-2013
«Кәсіптік педагогика және психология негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

№1 басылым 18.09.2013 ж.«КӘСІПТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(5В021000 «Шетел тілі» мамандықтарына арналған)


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫСемей
2013


Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
                                “__13__”  _____09_____ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
	Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №__1____  «_17_»____09____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды
Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.
Мазмұны

	Қолданыс аймағы
	Нормативтік сілтемелер
	Жалпы ережелер
	Оқу пәнінің мазмұны (модулі) 
	Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі
	Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
	Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
	Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
«Кәсіптік педагогика және психология негіздері» пәнінен оқу - әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған бағдарламасы «5В021000»-«Шетел тілі» мамандығы студенттеріне арналған. 

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
    Осы  «Кәсіптік педагогика және психология» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
	«5В021000»-«Шетел тілі» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;
	«5В021000»-«Шетел тілі» мамандығы бойынша 	типтік оқу жоспары;
	СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;
	ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны». 

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек экономикалық саласын ғана қамтып қоймай,сонымен қатар әлеуметтік-гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Кәсіптік педагогика және психологияның негіздері курсы бүгінгі күннің талабына сай педагогикалық емес мамандық студенттеріне тәрбиенің гуманистік дәстүр ерекшеліктерін ескере отырып, педагогика және психология ғылымдарының негіздерімен қаруландыру,тәрбие мен оқыту процесін нәтижелі ұйымдастыруға қажетті педагогикалық-психологиялық білім,білік және дағды жүйесін қалыптастыруға арналады.
 
3.2 Пәннің мақсаты 
Курстың мақсаты болашақ мамандардың кәсіптік іс-әрекеттеріне қажетті педагогикалық-психологиялық білім негіздерімен қаруландыру және педагогикалық-психологиялық білім арқылы өзін-өзі кәсіби нақтылаудағы дағдыларын, біліктіліктерін қалыптастыру.

3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

	Педагогикалық және психологиялық білімдердің маңыздылығын студенттің түсінуі;
	Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;
	Педагогикалық-психологиялық білімдер жүйесін кәсіптік іс-әрекет процесінде       қолдану дағдыларын дамыту
3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
	Педагогикалық және психологиялық білімдердің маңыздылығын түсінуі;
	Педагогикалық-психологиялық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
	Педагогика және психология ғылымдарының категориялық құрылымын меңгеруі;
	Педагогикалық жағдаяттарды талдауға дағдылануы және оны психологиялық тұрғыдан бағалай білуге;
	Кәсіптік іс-әрекет жағдайында, адамдар арасындағы қарым-қатынаста педагогикалық-психологиялық алған білімін сауатты қолдану туралы түсінігі болуы қажет.

3.5 Курс пререквизиттері: 
Философия, 
Жалпы психология

3.6 Курстың постреквизиті:
Жеке адам писхологиясы, 
психология тарихы, 
педагогика тарихы,
 педагогикалық психология; 
гуманитарлық ғылымдар


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
	
Кесте 1

Курс
Семестр
Кредит
Саны   

ЛК
(сағ.)
СПС
(сағ)
Лаб.С

СӨЖО
(сағ)
СӨЖ
(сағ)
Барлығы
Қортын.
бақылау
формасы
2
1
2
15
15
-
22,5
67,5
120
емтихан
4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 Кесте 2
№
Тақырып атауы мен мазмұны
Сағат саны

Дәріс сабақтары
1
Педагогиканың ғылымдық мәні. Педагогиканың әдіснамалық негіздері.
1 сағ
2
Педагогикалық қызмет ретінде тәрбиенің мәні
1 сағ
3
Тәрбие принциптері
1 сағ
4
Тәрбие технологиясы
1 сағ
5
Дидактика – білім беру және оқыту теориясы
2 сағ
6
Мектептегі білімнің мазмұны
1 сағ
7
Оқыту әдістері
1 сағ
8
Оқыту және тәрбиелеу дегі психологиялық білімдердің маңызы.
1 сағ
9
Таным процестері. Түйсік, қабылдау процесстері
1 сағ
10
Іс-әрекет психологиясы
1 сағ
11
Адам аралық қатынастар психологиясы
1 сағ
12
Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі.
1 сағ
13
Білім жүйесін басқарудың қоғамдық- мемлекеттік сипаты.
1 сағ
14
Мектепті басқарудағы негізгі функциялар
1 сағ
Практикалық (семинар) сабақтар
1
Педагогикалық қызмет ретінде тәрбиенің мәні
1 сағ
2
ТП заңдылықтары мен мазмұны.
1 сағ
3
Тұлғаны ұжымда тәрбиелеу
1 сағ
4
Жалпы тәрбие әдістері
1 сағ
5
Оқыту принциптері мен ережелері.
2 сағ
6
Сабақ түрлерінің құрылымдары
1 сағ
7
Оқытуды ұйымдастырудағы қосымша мәселелер.
1 сағ
8
Психиологиядағы зерттеу әдістері.
1 сағ
9
Таным процестері. Ойлау, сөйлеу және қиял процесстері
1 сағ
10
Жеке адам психологиясы.
1 сағ
11
Қарым-қатынасты орнату техникасы мен тәсілдері.
1 сағ
12
Оқушылар оқу-танымдық әрекетін тексеру және бағалау.
1 сағ
13
“ҚР білім беру жүйесі”
1 сағ
14
Мектепті басқарудағы ұйымдастырушылық қызмет.
1 сағ

5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 

	17-18 ғасырлардағы көрнекті педагогтардың педагогикалық ой-пікірлері. 
	Жеке адам дамуы мен қалыптасуы жөніндегі теориялық көзқарастар .
	Ұжымдық тәрбиенің маңызы туралы А.С.Макаренконың тағылымы.
	Тәрбие әдістерін жіктеудің схемалық жобасын жасау.
	Дидактиканың негізгі ұғымдары.
	Педагогикалық процестің құрылымы
	“Сынып – сабақ жүйесінің негізі” Ян Амос Коменский идеяларының дидактика саласына қосқан үлесі.
	Тексеру және бағалаудағы педагогикалық-психологиялық факторлардың ескерілуі.
	Психологиялық білімдердің педагогикалық теория мен практика үшін              маңызы. 
	Таным процестері (психологиялық талдау).
	Оқыту процесінің когнитивті құрылымы.
	Психологиядағы жеке адам түсінігі.
	Топтық әрекеттің тиімділігінің әлеуметтік-психологиялық факторлары.
	Педагогикалық қарым-қатынас ережелері.
	Бедел және беделділік .


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
      
      Кесте 3 

Тақырыптар
Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд 
Өздік оқуға арналған сұрақтар 
Бақылау формасы
Дәрістер
Практикалық (семинар) сабақтар1
2
3
4
5
Педагогиканың ғылымдық мәні. Педагогиканың әдіснамалық негіздері
Педагогикалық қызмет ретінде тәрбиенің мәні

Портреттер
Ұлттық педагогиканың негізін салушылар педагогикалық идеяларына талдау.
Реферат
Тәрбие процесі
ТП заңдылықтары мен мазмұны.
ТСО
Жеке адам дамуы мен қалыптасуындағы тәрбиенің ролі.
Эссе
Тәрбие принциптері
Тұлғаны ұжымда тәрбиелеу.
Таратпа материалдар
Жеке тұлға – ұжым, ұжым – жеке тұлға формуласына талдау.
Хабарлама
Тәрбие технологиясы
Жалпы тәрбие әдістері
Кесте
Тәрбие әдістерін жіктеудің схемалық жобасын жасау.

Схемалық жоба
Дидактика – білім беру және оқыту теориясы
Оқыту принциптері мен ережелері.
Лабораториялық стенд 
Білім беру және оқыту құрылымы.
Реферат 
Мектептегі білімнің мазмұны
Сабақ түрлерінің құрылымдары.
Үлгілер
Сабақ жоспарын жасау.

Оқыту әдістері
Оқытуды ұйымдастырудағы қосымша мәселелер.
Кесте
Оқыту әдістерінің тиімділігін анықтау критерилеріне талддау. 
Кесте
Оқыту және тәрбиелеу дегі психологиялық білімдердің маңызы.
Психиологиядағы зерттеу әдістері.

Зерттеу әдістерінің жетістіктері мен өзіндік кемшіліктері
Конспект
Таным процестері.
Таным процестері.
Суреттер
Таным процестерінің өзара байланысы
Хабарлама
Іс-әрекет психологиясы
Жеке адам психологиясы.
ТСО
Келесі ұғымдарды салыстыру: индивид, жеке тұлға, даралық. 
Схема
Адам аралық қатынастар психологиясы
Қарым-қатынасты орнату техникасы мен тәсілдері.
Таратпа материалдар
Қарым-қатынас түрлері мен құралдарына анықтама беру.
Кесте жасау
Білім жүйесін басқарудың қоғамдық- мемлекеттік сипаты.
“ҚР білім беру жүйесі”
Таратпа материалдар
Білім беру Заңына талдау жасау
Хабарлама
Мектепті басқарудағы негізгі функциялар
Мектепті басқарудағы ұйымдастырушылық қызмет.
Схема
Мектеп әкімшілігінің функционалдық міндеттеріне талдау жасау.
Кесте

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:
Кесте 4 
№ р/с
Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы
Саны
Студенттер саны
Қамтамасыз ету пайызы


1
Әбиев Ж.,Бабаев С.,Құдиярова А. Педагогика.-А. 2004
8
8
100
2
Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1(Общие основы психологии).  
Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003
8
8
100
3.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПб., 1999
4.5.Бабанский Ю. Педагогика. –М.,1988
8
8
100

8. Әдебиеттер
8.Негізгі әдебиеттер: 
8.1.1.Р.С. Немов Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т2. (Психология образования) – М.,2003
8.1.2..Әбиев Ж.,Бабаев С.,Құдиярова А. Педагогика.-А. 2004
8.2.3. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1(Общие основы психологии).  
Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003
8.1.3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПб., 1999
8.1.4. Бабанский Ю. Педагогика. –М.,1988
8.1.5..Ильина Т. Педагогика. –М.,1984
	
8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:
8.2.1Гамезо М.В.,Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998
8.2.2.Подласый И. Педагогика.Кн.1,-М., 2000
8.2.3.Стоунс Э. Психопедагогика.Психологическая теория и практика обучения. –М.,1984
8.2.4.Столяренко Л. Педагогика. –Ростов-на-Дону.,2000
8.2.4.Ұзақбаева С. Эстетикалық және экономикалық тәрбие негіздері. –А.,1991
8.2.5.Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.; 1991
8.2.6.Педагогикалық басшылық.БМ. Т1,1987
8.2.7. Ілиясова А. Класс жетекшісінің жүргізетін жұмысының жүйесі.-А.,1999


ПОӘК 042-18-16.1.65/01-2013

№1 басылым 18.09.2013 ж.
10 беттің - 5 шісі

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть