Файл қосу


Пәннің пререквизиті5В010300 – Педагогика және психология мамандығының студенттеріне арналған
  «Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен экспертизасы»
                  пәнінің
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                Семей - 2013

Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің педагогика
кафедрасының д.м.а., педагогика ғылымдарының кандидаты Алма Едігенова
Жүнісбекқызы

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогика кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама ¹ 1 04.09.2013ж.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Джанбөбекова М.З.


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама ¹ 1 «05» 09.2013ж.

Төрайымы (төрағасы)_________________ Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік Кеңесінде талқыланды және бекітілді.
Хаттама № 1 «18»09.2013ж.
Төрайымы (төрағасы)________________ Искакова Г.К.                  Мазмұны

1 Жалпы ережелер
2.Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер


   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Алма Едігенова Жүнісбекқызы – д.м.а., п.ғ.к.
Кафедра: Педагогика
Кафедраның мекен-жайы: Тәңірбергенов көшесі,1
Ақпараттық қатынас: 42-25-33
Сабақ өтетін орын: № 2 оқу ғимараты, 408 дәрісхана
Кредит саны: 3
   1.2 Курстың қысқаша мазмүны:
    Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзілік білім әлеміне  қол  жеткізу
мақсатында  Қазақcтанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс  оқу-
тәрбие үрдісіне жаңаша өзгерістер енгізуде. Елімізде болып жатқан түрлі
бағыттағы өзгерістер білім беру саласына жаңаша міндеттер қойып отыр:
мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды, оқу-тәрбие
үрдісін нәтижеге бағыттау арқылы оқушы құзіреттілігін арттыруды, мұғалім
мен оқушының зерттеушілік мәдениетін дамытуды талап етеді.
   Бұл талаптарға сәйкес мектепке дейінгі ұйым мамандарын даярлауда
«Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің диагностикасы мен экспертизасы»
пәнінің маңызы зор.
    Жалпы білім беретін мекемелердің іс-әрекетінің  нәтижелігі,  ең
алдымен, мұғалімге байланысты.Оның жеке тұлғалық қасиеттері, педагогикалық
білігі, адамгершілік және ақыл-ой парасаты, педагогикалық  мәселелерді
шешуде шығармашылық ізденіске бой алдыруы, есеюі, өнегелілі, денсаулығы мен
рухани байлығы қоғамның әлеуметтік алғышарты болып табылады.
   1.3 Пәннің мақсаты:
   студенттерді қазіргі заман мұғалімі, мұғалімнің педагогикалық іс-
әрекеті мазмұны және ерекшеліктерімен,  мұғалімнің  педагогикалық  іс-
әрекетін диагностикалау мен экспертиза жүргізу әдістемелерімен таныстыру,
тиісті біліммен қаруландыру.
   1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
    - курс мазмұны бойынша  теориялық  және  практикалық  біліммен
қаруландыру;
    - студенттерді мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін диагностикалау
  әдістемелерімен таныстыру;
    - студенттерді мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіне  экспертиза
  жүргізу әдістемелерімен таныстыру.
   1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер :
   - курс мазмұны бойынша теориялық және практикалық білімді білуі
керек;
    - студенттер мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін диагностикалау
  әдістемелерін тәжірибеде қолдану іскерлігін меңгеруі керек;
   - студенттер мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіне экспертиза жүргізу
  әдістемелерін тәжірибеде қолдану іскерлігін меңгеруі керек.


   1.6 Пәннің пререквизиті:
   «Мұғалімнің  педагогикалық  іс-әрекетінің  диагностикасы   мен
экспертизасы» курсын меңгеру үшін келесі пәндерді қосымша оқу қажет:
  - Педагогика;
  - Психология;
  - Мамандыққа кіріспе;
  - Философия;
  - Әлеуметтану.
  1.7 Пәннің постреквизиті: пән бойынша меңгерілген білім мамандық бойынша
  тиісті білім, іскерлік және дағдыны меңгеру үшін қажет.


   2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ

                                   Кесте 1
|№ |Тақырып мазмұны  |Сағат саны              |Әдебиеттер |
|   |          |ДС             |ТС        |
|1   |2          |3              |4         |
|   |1-8 апта бойы    |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|3   |Тәжірибелік     |40             |         |
|   |Тәжірибелік     |35             |         |
|5   |          |              |         |
|   |СОӨЖ        |30             |         |
|7   |Тәжірибелік     |30             |         |
|   |СӨЖ         |75             |         |
|   |Рубеждік бақылау  |60             |         |
|             |300             |         |
|1-8 апта бойынша барлық  |              |         |
|балл саны         |              |         |
|   |8-15 апта бойы   |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|   |Тәжірибелік     |40             |         |
|10  |          |              |         |
|   |СОӨЖ        |30             |         |
|12  |Тәжірибелік     |30             |         |
|   |СӨЖ         |75             |         |
|15  |Тәжірибелік     |35             |         |
|   |Рубеждік бақылау  |60             |         |
|8-15 апта бойынша барлық |300             |         |
|балл саны         |              |         |
|Емтиханға балл      |400             |         |
|Академиялық мерзімге   |1000            |         |
|жиынтық балл       |              |         |

     «Мұғалімнің  педагогикалық  іс-әрекетінің  диагностикасы  мен
экспертизасы» пәні бойынша дәріс сабағы, тәжірибелік сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ
жұмыстары арнайы көрсетілген, белгіленген ұпайлар негізінде бағаланады.
1
ап
та2
апта3 апта4 
апта5 
апта6 апта7 апта8 апта9 апта10
апта11
апта12
апта13
апта14 апта15
аптаДәріс-Тәжір-403530403035ОСӨЖ--30---30--СӨЖ----75---75-руб6060Барлы
ғы-40651657010595Барлы
ғы-270270 
 Емтихан түрінде өткізілетін қорытынды бақылауға 400 балл беріледі. Академиялық кезеңдегі баллдың жалпы жиыны - 1000 балл. Пән бойынша аудиториялық сабақтарға: (дәріс, тәжірибелік) 30 балл беріледі, оны оқытушы электрондық журналда белгілейді. Дәріс сабақтары бойынша балл берілмейді. Бірінші межелік 7 аптада өткізіледі, екінші бақылау 15 аптада өткізіледі. 

 7 ӘДЕБИЕТТЕР

 Негізгі әдебиеттер:
Әбиев Ж.Ә. Педагогика. -Алматы, 2004.-443б.
Педагогика :Курс лекций /Г.Т. Хайрулин, Н.Д. Хмель, В.В. Трифонов и др..-Алматы,2003.-366с.
Нұрғалиева Г.Қ. Салыстырмалы педагогика-Сравнительная педагогика :оқулық.-Алматы,1999.-173б.
Хмель Н.Д. Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы мен технологиясы :Оқу құралы.-Алматы,2003.-128 б. 
Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – 2-е изд., доп., испр. и перераб.. – Москва, 2004. – 383 с.
Ростовцев Н.Н. О педагогической деятельности и методах преподавания: Мемуарные записи. – Омск., 2002. – 248 с.
Магауова А.С. Этнопедагогика в системе профессиональной подготовки учителя :Учебное пособие.-Семипалатинск,2002.-101с. 
Педагогика + ТРИЗ :сборник ст. Для учителей /под ред. А.А. Гина.-Москва,2000.
Әйгілі ғалым, ұлағатты ұстаз.-Алматы,2004.-143б
Подласый И.П. Педагогика.Кн.1.Общие основы.Процесс обучения :учеб.для вузов.-Москва,2004.-574с.
Подласый И.П.Педагогика.Кн.2.Процесс воспитания :учеб.для вузов.-Москва,2004.-574с.
Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность :учеб. Пособие .-2-е изд..-Москва, 2005.-255с.
Ксензова Г.Ю. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности классного руководителя и учителя.-Москва, 2004.-224с.
Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. Ч.1..-Москва, 2002.-160с.
Педагогика :учебник для пед. Вузов /под ред. П.И. Пидкасистого.-Москва, 2004.-604с.
Сластенин В.А. Педагогика :учеб.для вузов /В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов.-Москва,2004.-567с.
Яновицкая Е. Большая дидактика и 1000 мелочей в разноуровневом обучении .-Санкт-Петербург,2005.-96с.
Беляева В.А. Деятельность педагога-методиста в системе муниципального образования :методические рекомендации.-Москва, 2005.-159с.
Гилленбранд К. Коррекционная педагогика :обучение трудных школьников.-Москва,2005.-237с.
Пурин В.Д. Профилактика и коррекция педагогической запущенности: учеб.пособие /В.Д.Пурин. – Москва, 2008. – 189 с. 
Хуторской А.В. Методика личностно- ориентированного обучения :как обучать всех по- разному?.-Москва,2005.-383с.
Гуреевич К.М. Психологическая диагностика.-Москва,1990.
Шмелев А.Г. Основы психодиагностики.-Р-на Дону,1996.
Маркова А.С. Психология труда учителя.- Москва , 1993.
Реан А.А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика учебник для вузов.-Москва,2002.
Подласый И.П. Продуктивная педагогика: Книга для учителя.-Москва, 2003.-496с
Обсуждаем проблемы воспитания: методические разработки педагогических советов /под ред. Е.Н. Степанова, М.А. Александровой.-Москва,2004.-160с. 
Волков К.Н. Психология о педагогических проблемах: кн. Для учителя. – Москва, 1981. – 128 с.
Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб.пособие. – Москва, 2008. – 285 с.
Пурин В.Д. Профилактика и коррекция педагогической запущенности:учеб.пособие. – Москва, 208. – 189 с.
Якушева С.Д.    Основы педагогического мастерства. –Москва. 2008.
Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства.- Ростов, 2003.
Митин Л.М. Профессиональная деятельность и здаровье педагога.-Москва,2005.
Изотова Е.И. Психологическая служба в системе образования. – Москва, 2012. – 304 с.
Сатиева Ш.С., Экспериментальді психология.-Семей, 2005.
Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях.- Москва, 1989.
Иванов Д.А. Экспертиза в образовании.-Москва, 2008.
Петрова Е.А. - Визуальная диагностика личности в практической деятельности психолога.-Москва, 2007.
Лизинский В.М. О методической работе в школе.- Москва, 2004. – 160 с.
Сейтешев А.П. Избранные педагогические произведения. – Алматы, 2008. – 389 с.
Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособие.-Москва, 2010. – 255 с.
Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. – 4-е изд., стер. – Москва, 2008. – 224 с.
Кудиярова А. Азбука психоанализа. – Алматы: Дарын, 2005. – 161 с.

Қосымша әдебиеттер:
Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы.-Алматы,1987.
Общая психодиагностика./Под.ред.А.А.Бодалаев., В.В.Столина.-Москва,1987.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /Под ред. Е.С.Полат .-2-е изд..-Москва,2005.-271с.
Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении.-Москва,2001.-192с.
Мухина С.А. и др. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении.- Ростов-н/Д,2004.-379с.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.-Киев,1989г.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психологической диагностике.-Киев.,1989г
Справочник заместителя директора школы по воспитательной работе /Авторы-сост.: Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина.-Москва,2002.
Шпаргалка по введению в педагогическую деятельность: ответы на экзаменационные билеты /И.И.Карманова, Л.М.Гончарова, М.А.Храмова и др. – Москва, 2000. – 64 с.
Склонности и способности. Сборник статей /отв.ред. В.Н.Мясищев. – Москва, 1962. – 125 с.
Козлова Е.В. Практический психолог: становление профессионала: учебно-методическое пособие для студентов педвузов.-Москва, 2007. – 204 с.
Батаршев А.В. Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения.-
Бодалев А.А. Столин В.В. Общая психодиагностика.-Москва, 2000.
Собчик Л.Н. Индивидуально-типологический опросник.-Москва, 2003.
Рогов Е.И. - Настольная книга практического психолога 1.-Москва, 1999.
Эфиров А.Ф. Ибрай Алтынсарин (жизнь и педагогическая деятельность) /А.Ф.Эфиров. – Алма-Ата:КазГУ, 1949. – 45 с.

Басылымдар:
Кокимбаева Р. Кәсіби қалыптасу маңыздылығы/ Қазақстан мектебі, 2013 №1, 2013, 24-25б.
Нақылбаева Ж. Мұғалім шеберлігін шыңдау басты талап/ Қазақстан мектебі,2013, №4, 11-12б.
Арсылова Р., Стамбекова Ә. Жаңа тұрпатты бастауыш сынып мұғалімі/ Қазақстан мектебі, 2013, №5, 6-7б.
Ибрагимова Қ. Оқушы мен мұғалім арасындағы келіспеушілік және оны болдырмау жолдары/ Педагогика және оқушылар психологиясы, 2011, №4. 
Фралов Ю. Психологическое здаровье учителей/ Психологияны мектепте және ЖОО-да оқыту, 2007, №1. 
Догоева О. Из истории педагогической диагностики/ Педагогическая диагностика, 2009, №5, 3-4с.
Михайлычев Е. Проблемы качества инструментария в современной Российской педагогической диагностика/ Педагогическая диагностика, 2008, №5, 7-8с.
Бергестовицкая С. Педагогическая диагностика/ Педагогическая диагностика, 2009, №6, 92-93с.
Тубельский А. Какие способы экспертизы известны в культуре/ Педагогическая диагностика, 2008, №4, 7-27с.
Битянова М. Диагностика в работе педгога-психолога/ Педагогическая диагностика, 2008, №3, 10-11с.
Кучер С. «Идеальный» эксперт в образовании/ Педагогическая диагностика, 2008, №3, 24-25с.
Ефремев К. Педагогические аспекты экспертизы образовательных программ/ Педагогическая диагностика, 2008, №1.
 Волкова О. Диагностика-аналитическое деятельность завуча/ Педагогическая диагностика, 2008, №1.
Кумнир А.М. Экспертиза средств и методов обучения в России пока отдыхает/ Педагогическая диагностика, 2007, №6.
 Кургажный С.М. Экспертиза годового плана работы школы/ Педагогическая диагностика, 2007, №6.
Матян Н.В., Феценко Е.М. Диагностика профессиональной компетентности педагога-психолога/ Педагогическая диагностика, 2007, №6.
Ибалиева С. Мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас/ Психологияны мектепте және ЖОО-да оқыту, 2007, №4, 8-9б.
Янковская Н.А., Амилев Н.А. Социально-психологический климат коллектива/ Педагогическая диагностика, 2009, №5, 5-6с.
Батаршев А.Е. Психолого-педагогическая концепция самореализации педагога профессиональной школы/ Педагогика, 2011, №9, 62-63б.
Бульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно-педагогических исследовании/ Педагогика, 2011, №10.
Ганчаров М.А. Профессиональное становление учителе в Россий в 1860-1910г.г./ Педагогика, 2012, №1, 106-107б.
Ямалов Ф.Г., Многомерные педагогические компетенции/ Педагогика, 2012, №4, 43-45с.
Дружилов С.А. /Профессионализм педагога психологический ракурс/ Педагогика, 2012, №6, 7-8с.
Ильневич Б.В., Усманова Л.Т. Этико-педагогические наследие ИюКант в Современной педагогике/ Педагогика, 2012, №9, 49-50с.
Горикова В.О. Культура диалога как ценность образования современного педагогака/ Педагогика, 2012, №9, 75-76с.
Фельитейн Д.И. Проблемы психо-педагогических наук в 21в./ Педагогика, 2013, №1, 3-4с.
Мориносян Т.Э. Роль педагогического наследия отечественных педагогов в развитии образования в странах СНГ/ Педагогика, 2013, №1, 110-111с.
Егоров О.Г. Классическое образование в педагогической концепции Т.Н. Грановского/ Педагогика, 2013, №3.
Пәндер