Файл қосу


Саяхат дайындығының әдістемелік|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1.    |
|            |            |43 /02-2014       |
|ПОӘК          |            |            |
|Студенттерге арналған  |№ 2 басылым       |            |
|пәннің  бағдарламасы  |от 16. 06. 2014 ж.   |            |
|«Туризм оқыту      |            |            |
|әдістемесімен»     |            |            |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

         «Туризм оқыту әдістемесімен»пәні бойынша
           5В010800 Дене шынықтыру және спорт

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013


1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________«  »     2014ж., Жуманбаев А.Ж.
 « Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі»
кафедрасының аға оқытушысы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі
кафедрасында отырысында
 «  »  2014ж.  №1 хаттама

Кафедра менгерушісі_______Прохоров Б.Н.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«  »    2014ж.  №1 хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақулданған және ұсынылған
«  »    2014ж. №1 хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН

Мазмұны


|1.  |Жалпыережелер                        |
|2.  |Пәнніңмазмұныжәнесабақтүрлерібойыншасағаттардыбөлу      |
|3.  |Пәндіоқыпбілужөніндегіәдістемелікұсынымдар          |
|4.  |Курс форматы                         |
|5.  |Курссаясаты                         |
|6.  |Баға қоюдыңсаясаты                     |
|7.  |Әдебиеттізімі                        |
 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
Жуманбаев Айбек Жамбулович педагогика ғылымдарының магистрі
Байланыс ақпараты – тел:77-34-77, оқу ғимараты №3, кабинет спорт зал
Сабақ өткізу орны – Спорт зал
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
Жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандартына негізделіп 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт»
мамандығына жасалған. Туризм оқыту әдістемесімен пәнінен оқу сабақтары
тәжірибелік сабақ пен практика түрінде жүргізіледі. Түрлі сабақтармен
жаттықтыру сабақтарының құрылымы, үйлесуі туралы мағлұмат беріледі. Оқу
жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау және есептеу әдістері үйретіледі.
   1.3Пәнді оқып-білудің мақсаты: пәні студенттерге Оқу  жұмыстарын
ұйымдастыру, жоспарлау және сеп алу және есеп беру әдістерін үйрету
дағдыларын бойларына сіңіру.

1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеттері:
   - Саяхаттың қазіргі таңда спорт қатарыннан алатын орыны.
   - Оқу үрдісін басқа пәндермен тығыз байланыста оқыту.
   - Саяхат пәнінің қоршаған ортада атқаратын ролі.
   - Студенттердің кәсіптік педагогикалық шеберліктерін
    қалыптастыру.
      - Болашақ маманның іскерлігі мен дағдысын чпорттық жаттығуларды
       қолдана  отырып,  спорттық  тренировка  процессі  арқылы
       қалыптастыру
1.5Оқып-білудің нәтижелелері:
   -  Саяхат пәнін оқып , үйрену барысында үгіт – насихат
    жұмыстарын ұйымдастыру.
   - Жас ұрпақты салауатты өмір салтына баулу мақсатында саяхатты
    сүюге баулу.
   - Орта және жоғары білім беретін оқу орындарының қабырғаларында
    алған білімдерін жас ұрпақтың тәрбиесінде дұрыс, тиімді
    қолдана білу.
   - Спорттық құрал-жабдықтарды қажетіне сай пайдалы қолдана білу.
Студент орындай білу керек: Серуеннің түрлеріне байланысты алдан-ала
даярланатын құжаттарды даярлау. Серуеннің толық жоспары мен жүріп
өтетін жолдың және ораласатын орынның сызбасын даярлап, бекіту.
1.6Курстың пререквизиттері: Пәндік оқу үшін мына пәндер бойынша білім алу
қажет: гимнастика, спорт ойындары.

1.7Курстың постреквизиттері:
1.7.1 ТАСТ


2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
                                   1 кесте
|№  |Тақырыб атауы     |Сағаттар           |Әдебиет      |
|т/б |           |               |          |
|    |                |Дәріс       |ПС       |
|1-8  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау(есеп, қорғау)                 |
|1   |Кіріспе. Туризм. Туризмнің   |15        |Практикалық   |
|    |тарихи дамуы          |         |сабақта     |
|2-3  |Жалпы білім           |15        |Практикалық   |
|    |беретін мектептерде,      |         |сабақта     |
|    |колледждерде, өндірістерде,   |         |        |
|    |кеңселерде, жергілікті жерлерде |         |        |
|    |саяхат жұмыстарының әдістемелік,|         |        |
|    |ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу. |         |        |
|4   |Ересек және орта жас аралықтағы |15        |Практикалық   |
|    |адамдарға арналған саяхат,   |         |сабақта     |
|    |серуендердің ұйымдастырылу   |         |        |
|    |ерекшеліктерімен таныстыру.   |         |        |
|5   |Саяхат дайындығының әдістемелік |15        |Практикалық   |
|    |негіздері.           |         |сабақта     |
|6   |Саяхат саласындағы техникалық  |15        |Практикалық   |
|    |іскерлік пен дағдыны      |         |сабақта     |
|    |қалыптастыру.          |         |        |
|7   |Тұрғылықты жерлердегі іскерлік |15        |Практикалық   |
|    |пен дағдыларды қалыптастыру,  |         |сабақта     |
|    |білім жүйесін меңгеру.     |         |        |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|4   |Саяхат дайындықтарының еңбек  |60        |Сабақ кестесіне |
|    |қызметіндегі ерекшеліктері,   |         |сәйкес     |
|    |дайындық құрамы         |         |        |
|6   |Жас ерекшеліктеріне сәкес ересек|60        |Сабақ кестесіне |
|    |және орта жастағы адамдарға   |         |сәйкес     |
|    |арналып ұйымдастырылған     |         |        |
|    |саяхаттың өзіне тән       |         |        |
|    |ерекшеліктері.         |         |        |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|1   |Саяхаттың ересек адам өмірімен |4         |Сабақ кестесіне |
|    |байланысы.           |         |сәйкес     |
|2-3  |Әйел адамдардың саяхат алдындағы|8         |Сабақ кестесіне |
|    |даярлық ерекшеліктері.     |         |сәйкес     |
|4   |Компас.             |4         |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|5   |Монографиялық білім және    |4         |Сабақ кестесіне |
|    |іскерлік пен дағдыны тұрғылықты |         |сәйкес     |
|    |жерде қалыптастыру.       |         |        |
|6   |Алғашқы монографиялық дайындық. |4         |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|7-8  |Көз мөлшерлік бағытты түсіру.  |6         |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|8   |Межелік бақылау1- 1-8 апта дәріс|60 б.       |Сабақ кестесіне |
|    |материалдары бойынша сұрақ жауп |         |сәйкес     |
|1 апта мен 8 апта аралығында оқу     |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|9-15  |Аудиториялық сабақтарына қатысу |30        |Оқытушы     |
|    |және даярлық          |         |электрондық   |
|    |                |         |журналда    |
|    |                |         |оқушының тек  |
|    |                |         |сабаққа қатыспау|
|    |                |         |фактісін    |
|    |                |         |көрсетеді    |
|Практикалық жұмыстарды орындау(есеп, қорғау)                 |
|9   |Саяхат кезіндегі өмір      |15        |Практикалық   |
|    |қауіпсіздігін сақтау.      |         |сабақта     |
|10   |Саяхатқа дайындықтарды жобалау. |15        |Практикалық   |
|    |                |         |сабақта     |
|11   |Саяхаттарды ұйымдастыру.Серуен |15        |Практикалық   |
|    |барысында түнеуге қолайлы жерді |         |сабақта     |
|    |таңдау және түнеуді ұйымдастыру.|         |        |
|12   |Жорық іс – шараларын, тәртібін, |15        |Практикалық   |
|    |ұйымдастырылуын         |         |сабақта     |
|    |қадағалау.Серуендегі тазалық  |         |        |
|    |және тамақтану шарттарын    |         |        |
|    |ұйымдастыру.          |         |        |
|13   |Тұрғылықты жерді бағдарлауды  |10        |Практикалық   |
|    |үйрету.             |         |сабақта     |
|14   |Тұрғылықты жерлерді бағдарлаудан|10        |Практикалық   |
|    |жарыстарды өткізу және     |         |сабақта     |
|    |ұйымдастыру.          |         |        |
|15   |Жас ерекшеліктеріне байланысты |10        |Практикалық   |
|    |саяхат жұмыстарының       |         |сабақта     |
|    |ерекшеліктері.         |         |        |
|Студенттің өздік жұмысы                           |
|11   |Бүгінгі таңдағы, қоршаған    |60        |Сабақ кестесіне |
|    |ортадағы саяхат.        |         |сәйкес     |
|13   |Қазақстандағы саяхаттың дамуы. |60        |Сабақ кестесіне |
|    |                |         |сәйкес     |
|Оқытушымен студенттің өздік жұмысы                      |
|9-11  |Жалпы өткізілетін серуендік   |12        |Сабақ кестесіне |
|    |жұмыстарды ұйымдастыру және оның|         |сәйкес     |
|    |әдістері. (Жалпы білім беретін |         |        |
|    |мектептер, өндірістерде,    |         |        |
|    |тұрғылықты жерлерде).      |         |        |
|12-13 |Дене шынықтыру ұжымдарында   |8         |Сабақ кестесіне |
|    |саяхат жұмыстарының       |         |сәйкес     |
|    |ұйымдастырылуы.         |         |        |
|14-15 |Демалыс күнгі жорықты      |10        |Сабақ кестесіне |
|    |ұйымдастыру.          |         |сәйкес     |
|15   |Межелік бақылау2- 9-15 апта   |60 б.       |Сабақ кестесіне |
|    |тәжірибелік материалдары бойынша|         |сәйкес     |
|    |тәжірибелік жаттығуларды орындау|         |        |
|9 апта мен 15 апта аралығында оқу    |30+270      |        |
|нәтижелері бойынша балдардың барлығы   |         |        |
|Емтихан балдарының барлығы        |400        |        |
|Академиялық мерзімде балдардың барлығы  |1000       |        |
  Студенттердің білім бағалау шкаласы:


  |Әріптік жүйе   |Балдардың   |Проценттік мазмұны  |Дәстүрлі жүйе    |
|бойынша баға   |сандық     |           |бойынша баға    |
|         |эквиваленті  |           |          |
|А        |4,0      |95-100        |Өтежақсы      |
|А-        |3,67      |90-94        |-«-         |
|В+        |3,33      |85-89        |Жақсы        |
|В        |3.00      |80-84        |-«-         |
|         |        |75-79        |          |
|В-        |2,67      |           |-«-         |
|С+        |2,33      |70-74        |Қанағаттанарлық   |
|С        |2,00      |65-69        |-«-         |
|С-        |1,67      |60-64        |-«-         |
|Д+        |1,33      |55-59        |-«-         |
|Д        |1,00      |50-54        |-«-         |
|Ғ        |0,00      |0-49         |Қанағаттанарлықсыз |7. ӘДЕБИЕТ
1. Негізгі әдебиет

|№   |Оқулықтардың авторлары мен атаулары            |
|7.1.1 |В.И.Гонокольский, В.Г.Булатов – Учебник для институтов и |
|   |техникумов физической культуры. М., ФиС 1987       |
|7.1.2 |Н.А.Власов – библиотека туриста «Турист»М., ФиС. 1974   |
|7.1.3 |В.А.Терещук - - Спутник туриста Алматы «Қайрат» 1987   |
|7.1.4.|В.М.Алешин – Карта в спортивном ориентировании М., ФиС,  |
|   |1983                           |
|7.1.5 |Э.М.Кодыш – Соревнование туристов М., ФиС, 1990      |
|   |«Пешеходный туризм».                   |
|7.1.6 |В.М.Огородников – Туризм и спортивное ориентирование М., |
|   |ФиС 1983                         |
|7.1.7 |И.Ю.Бринк, М.К.Бондарец – Ателье туриста. М., ФиС, 1990  |
|7.1.8.|В.И.Сергеев – Туризм и здоровье. М., Профиздат. 1987   |
|7.1.9 |И.А.Верба, С.М.Толицин- Туризм в школе: книга руководителя|
|   |путишествие. М., ФиС 1983                 |
|7.1.10|Ю.В. Траниьщиков – Семейный туризм. М. Профиздат. 1983  |
|.   |                             |   1 Қосымша әдебиет

|7.2.1. В.М.Огородников – Туризм и спортивное       |
|ориентирование М., ФиС 1983                |
|7.2.2. И.Ю.Бринк, М.К.Бондарец – Ателье туриста. М., ФиС, |
|1990                           |
|7.2.3. В.И.Сергеев – Туризм и здоровье. М., Профиздат.  |
|1987                           |
|7.2.4 И.А.Верба, С.М.Толицин- Туризм в школе: книга    |
|руководителя путишествие. М., ФиС 1983          |
|7.2.5 Ю.В. Траниьщиков – Семейный туризм. М. Профиздат.  |
|1983                           |
Пәндер