Файл қосу


Пәннің мақсаты. ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|4 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК             |          |
|             |               |ПОӘК        |
|             |               |042-18-16.1.55.1/02-|
|             |               |2013        |
|«Психология» пәнінен   |№1 басылым 18.09.2013 ж.   |          |
|студентке арналған пәннің|               |          |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |               |          |

            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                «ПСИХОЛОГИЯ»
        («5В060800» - «Экология» мамандығына арналған )

           СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС
               ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2013                 Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  “
Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова
                                  “__13__”
_____09_____ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ
   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    “Психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ Т. Кунслямова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №__1____  «_17_»____09____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева


3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.


                  Мазмұны

1  Жалпы талаптар
2  Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
  2. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
  3. Курс форматы
  4. Курс саясаты
  5. Баға қою саясаты
  6. Әдебиеттер  1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР


  1. Оқытушы және пән жайлы жалпы мағлұматтар
Қоңырова Арай Абдыхановна,  аға оқытушы, психология мамандығы бойынша
әлеуметтік ғылымдар магистрі
«Психология» кафедрасы
Байланыс телефондары- тел.: 35-93-89, №1 оқу корпусы, кабинет № 1212
Сабақтың өткізілу орны- аудитория № 1205
Берілген пән бойынша кредиттер саны-3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек
экономикалық саласын ғана  қамтып  қоймай,сонымен  қатар  әлеуметтік-
гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы
бүгінгі күннің талабына сай психолгия мамандығы студенттері үшін негізгі
базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі,
танымдық процестер, жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен
қасиеті, сапалары  жөніндегі  ғылыми-қолданбалы  ақпарат  осы  заманғы
психологиялық теориялар негізінде беріледі.

1.3 Пәннің мақсаты
   Курстың мақсаты болашақ мамандардың кәсіптік іс-әрекеттеріне қажетті
психологиялық білім негіздерімен қаруландыру және психологиялық  білім
арқылы  өзін-өзі  кәсіби  нақтылаудағы  дағдыларын,  біліктіліктерін
қалыптастыру.


1.4 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
       ✓ Психология ғылымының категориялық құрылымын ашу;
       ✓ Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;
       ✓  Психологиялық  білімдер  жүйесін  тәжірибеде  қолдану
        дағдыларын дамыту
1.5 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  ✓ Психологияың негізгі категорияларын білуі;
  ✓ Психологиялық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;
  ✓ Психология ғылымының категориялық құрылымын меңгеруі;
  ✓ Психологиялық жағдаяттарды талдауға дағдылануы; психологияның басқа
   ғылым салаларымен байланысын түсінуі;
  ✓ Кәсіптік іс-әрекет жағдайында психологиялық алған білімін қолдану
   туралы түсінігі болуы қажет.
1.5 Курс пререквизиттері:
  1. Философия

1.6 Курстың постреквизиті:
    1. Гуманитарлық ғылымдар 1.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
                                   Кесте1
|Кур|Семестр   |Кредит           |ЛК         |СПС  |
|с |       |Саны            |(сағ.)       |(сағ) |
|   |                 |        |Д       |
|1   |2                 |3       |4       |
|1   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |5       |        |
|2   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |20       |        |
|3   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |25       |        |
|4   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |30       |        |
|5   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |35       |        |
|6   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |45       |        |
|7   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |50       |        |
|   |1-7 апта бойы барлық аудиториялық |30       |        |
|   |сабақтар түрлеріне қатысу     |        |        |
|   |Рубеждік бақылау-1        |60       |        |
|1-7 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің  |300      |        |
|жиынтық ұпайы               |        |        |
|8   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |5       |        |
|9   |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |20       |        |
|10  |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |20       |        |
|11  |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |25       |        |
|12  |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |30       |        |
|13  |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |30       |        |
|14  |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |35       |        |
|15  |Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ    |45       |        |
|   |8-15-ші апта бойы барл Практикалық|30       |        |
|   |сабақ, СӨЖ,СОӨЖ ық аудиториялық  |        |        |
|   |сабақтар түрлеріне қатысу     |        |        |
|   |Рубеждік бақылау-2        |60       |        |
|8-15 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің |300      |        |
|жиынтық ұпайы               |        |        |
|Емтиханға берілетін барлық ұпай      |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша барлық ұпайлар |1000      |        |7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1.Негізгі әдебиеттер:
7.1.1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987
7.1.2. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.
7.1.3.(Общие основы психологий) – М.,2003
7.1.3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999
7.1.4. Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005
7.1.5. Қ. Жарықбаев. Жантану негіздері. – А. 2000


7.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:
7.2.1.Бодалев А.А. Психология личности. – М., 1998
7.2.2.Лурия А. Мозг человека и психические процессы. Т 1.- М.,1963
7.2.3.Веннер Л.Н. Психические процессы. В 3-х томах. Т. 1 ЛГУ 1974
7.2.4.Общая психология (Курс лекции)./Сост. Е.И.Рогов. – М., 1995
7.2.5.Ярошовский М.Г. История психологии. – М., 1985
7.2.6.Гамезо М.В.,Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998
Пәндер