Файл қосу


Ауызша аспаптың қызметі«ҚОЛДАНБАЛЫ  ГЕОДЕЗИЯДА ЛАЗЕРЛІ СКАНЕРЛЕРДІ ҚОЛДАНУ» пәнінің


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ       5В071100 Геодезия және картография мамандығы үшін


           СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ                  Семей
                  2014                 Алғы сөз
  1. ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырған –Аубакирова С.М.  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы
  мемлекеттік университеті, «Геодезия және құрылыс» кафедрасының аға
  оқытушысы                            «_____»
  ______201__ ж. № ___


  2. ТАЛҚЫЛАНҒАН
  2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
   «Геодезия және құрылыс» кафедрасының отырысында


   Хаттама «_____» _______ 201____ жылғы, № ______


  Каф. меңгерушісі ____________  Күдеринова Н.А.
  2.2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» факультетінің  оқу-
  әдістемелік бюросы отырысында


   Хаттама «_____» _______ 201____ жылғы, № ______


  Төрайым ____________  Бекбаева Р.С.
  3. БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
  ұсынылды


   Хаттама «_____» _______ 201____ жылғы, № ______     ОӘК төрайымы________________Искакова Г.К.
                  Мазмұны


1. Жалпы ережелер
2. Пәннің мазмұны және сағаттарға бөлінуі
3. Студент үшін әдістемелік нұсқаулар
4. Курстың форматы
5. Курстың саясаты
6. Бағалау саясаты
6. Қолданылған әдебиеттер тізімі


1 Жалпы ережелер

  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер


           • Оқытушының тегі, аты, әкесінің аты – Аубакирова
            Сымбат Муратоана,  аға  окытушы
           • Кафедра – Геодезия және құрылыс;
           • Байланыс ақпараты – тел:  35-84-38, № 1 корпус,
            кабинет №1003;
           • Дәрісті өткізетін орын – № 1004,1005 аудиториялар;
           • Пәннің атауы – «Қолданбалы  геодезияда лазерлі
            сканерлерді қолдану»;
           • Кредит саны – 4;

1.2. Оқу жоспарынан үзінді

|Курс                    | Семе |Кредит-  |Дәріс  |
|                      |стр  |тер    |сағат  |
|                      |    |     |саны   |
|Лекциялық дәрістер |Тәжірибелік|Зертханалық|    |     |     |
|          |(семинар) |сабақтар  |    |     |     |
|          |сабақтары |      |    |     |     |
|1          |2     |3     |4   |5     |6    |
|Жер бетiндегi    |Геодезиялық|Мемлекеттік|Реферат|Жобаны  |Ауызша  |
|лазерлі сканерлердiң|торлардың |құрылыс  |    |болмысқа |сұрақ-жау|
|қызметі.      |түрі мен  |торын   |    |шығару  |ап    |
|          |мәні.   |жобалау  |    |үшін,   |     |
|          |Геодезиялық|      |    |геодезиялы|     |
|          |торларды  |      |    |қ     |     |
|          |құру    |      |    |берілгенде|     |
|          |әдістері. |      |    |рді    |     |
|          |      |      |    |дайындау |     |
|          |      |      |    |әдісі   |     |
|          |      |      |Реферат|     |Ауызша  |
|«Жердегі лазерлік  |      |      |    |     |сұрақ-жау|
|сканерлеу      |      |      |    |     |ап    |
|технологиясы»    |      |      |    |     |     |
|          |Құрылыс  |Геодезиялық|Реферат|Автокөлік |Ауызша  |
|          |торы    |бөлу    |    |жолдарының|сұрақ-жау|
|          |жобасын  |элементтері|    |категориял|ап    |
|          |құру    |н тік   |    |ары және |     |
|          |      |бұрыштар  |    |техникалық|     |
|          |      |координатас|    |сипаттамас|     |
|          |      |ы әдісімен |    |ы     |     |
|          |      |дайындап, |    |     |     |
|          |      |дәлдігін  |    |     |     |
|          |      |бағалау  |    |     |     |
|Жер бетінде лазерлік|Тура    |Геодезиялық|Реферат|     |Ауызша  |
|сканердің қолданылуы|геодезиялық|бөлу    |    |     |сұрақ-жау|
|          |кертпе   |элементтері|    |     |ап    |
|          |      |н полярлы |    |     |     |
|          |      |координатал|    |     |     |
|          |      |ар әдісімен|    |     |     |
|          |      |дайындап, |    |     |     |
|          |      |дәлдігін  |    |     |     |
|          |      |бағалау  |    |     |     |
|Лазерлі локация және|      |Геодезиялық|Реферат|Ғимаратты |Ауызша  |
|топографиялық    |      |бөлу    |    |бөлудiң  |сұрақ-жау|
|түсiрімнiң әдiстерi.|      |элементтері|    |теориялық |ап    |
|          |      |н бұрыштық |    |негiзi.  |     |
|          |      |керітпе  |    |     |     |
|          |      |әдісімен  |    |     |     |
|          |      |дайындап, |    |     |     |
|          |      |дәлдігін  |    |     |     |
|          |      |бағалау  |    |     |     |
|Лазерлі локация және|Кері    |      |Реферат|     |Ауызша  |
|топографиялық    |геодезиялық|      |    |     |сұрақ-жау|
|түсiрімнiң әдiстерi.|кертпе   |      |    |     |ап    |
|Қашықтық өлшегiш  |Геодезиялық|Геодезиялық|Реферат|Шеңберлі |Ауызша  |
|аспаптың қызметі.  |торлардың |бөлу    |    |қисық   |сұрақ-жау|
|          |элементтері|элементтері|    |элементтер|ап    |
|          |нің    |н сызықтық |    |і және  |     |
|          |дәлдігін  |керітпе  |    |темір жол |     |
|          |бағалау  |әдісімен  |    |трассасын |     |
|          |      |дайындап, |    |бөлу   |     |
|          |      |дәлдігін  |    |жұмыстары |     |
|          |      |бағалау  |    |     |     |
|Лазерлі - локация  |      |      |Реферат|     |Ауызша  |
|құралдарының    |      |      |    |     |сұрақ-жау|
|қолдануының     |      |      |    |     |ап    |
|экономикалық    |      |      |    |     |     |
|тұрғылары.     |      |      |    |     |     |
|Лазерлі - локация  |Өндіріс  |Трассаның |Реферат|Биiктiктiк|Ауызша  |
|құралдарының    |алаңын   |өткінші  |    |инженерлiк|сұрақ-жау|
|қолдануының     |вертикальды|қисық және |    |-геодезиял|ап    |
|экономикалық    |жобалау  |шеңберлі  |    |ық    |     |
|тұрғылары.     |      |қисық   |    |торларды |     |
|          |      |элементтері|    |құру   |     |
|          |      |н бөлу   |    |кезiнде  |     |
|          |      |жұмыстары. |    |нивелирлеу|     |
|          |      |Қисықтың  |    |дiң    |     |
|          |      |негізгі  |    |ерекшелiгi|     |
|          |      |нүктелерін |    |.     |     |
|          |      |анықтау.  |    |     |     |
|Лазерлі сканерлердiң|      |      |Реферат|     |Ауызша  |
|құралдары.     |      |      |    |     |сұрақ-жау|
|          |      |      |    |     |ап    |
|Лазерлі - локация  |      |Көлік   |Реферат|Торлардың |Ауызша  |
|арқылы бейнелерді  |      |жолының  |    |дәлдігін |сұрақ-жау|
|алу әдiстерi.    |      |көлденең  |    |бағалау  |ап    |
|Лазерлі сканерлердiң|      |қимасын  |    |және   |     |
|физикалық негiздерi.|      |тұрғызу.  |    |есептеу  |     |
|          |      |      |    |әдістері. |     |
|Лазер локациясының |Қисықты  |      |Реферат|Ғимараттар|Ауызша  |
|навигациялық    |бөлу    |      |    |ды    |сұрақ-жау|
|қамтамасыз етуi.  |      |      |    |жобалағанд|ап    |
|          |      |      |    |а,    |     |
|          |      |      |    |құрғанда |     |
|          |      |      |    |және   |     |
|          |      |      |    |эксплуатац|     |
|          |      |      |    |иялаған-да|     |
|          |      |      |    |ғы    |     |
|          |      |      |    |геодезиялы|     |
|          |      |      |    |қ қызметті|     |
|          |      |      |    |ұйымдастыр|     |
|          |      |      |    |у     |     |
|Лазер - локация   |      |Ғимараттың |Реферат|     |Ауызша  |
|мәлiметтерi және  |      |биіктігін |    |     |сұрақ-жау|
|олардың ақпараттық |      |анықтау  |    |     |ап    |
|мiнездемелерi.   |      |      |    |     |     |
|Лазер - локация   |Бөлу    |Ғимараттың |Реферат|Ғимараттың|Ауызша  |
|мәлiметтерiнiң   |жұмыстарыны|шөгуін   |    |деформация|сұрақ-жау|
|түрлерi. Әуеден   |ң міндеті |бақылауда |    |сы туралы |ап    |
|лазерлі - локация  |және    |геометриялы|    |жалпы   |     |
|түсiруi.      |ұйымдастыру|қ     |    |түсiнiк. |     |
|          |      |нивелирлеу |    |Шөгудi  |     |
|          |      |әдісін   |    |өлшеудiң |     |
|          |      |қолдану  |    |әдiстерiн |     |
|          |      |      |    |өңдеу.  |     |
|          |      |      |    |Реперлердi|     |
|          |      |      |    |ң     |     |
|          |      |      |    |тұрақтылығ|     |
|          |      |      |    |ын    |     |
|          |      |      |    |зерттеу. |     |
|Жер бетiндегi    |      |      |Реферат|     |Ауызша  |
|лазерлі       |      |      |    |     |сұрақ-жау|
|сканерлерiмен шолу |      |      |    |     |ап    |
|және        |      |      |    |     |     |
|классификациясы.  |      |      |    |     |     |
  3 Пәнді оқуға арналған әдістемелік құралдар


  Пәнді оқыту бойынша жасалатын әдістемелік нұсқаулықтар студент осыны
оқу арқылы, пәнді игеру үрдісін өзі жетілдіре алуы керек. Нұсқаулықты
әзірлеу барысында берілетін материалдардың жартысын студент өзі игеріп,
әзірленуі керектігі ескерілуі қажет. Әдістемелік  нұсқаулықта  мынадай
мәліметтер болуы керек:
   - пәнді оқуға кететін уақытты ұйымдастыру мен жоспарлауға кеңес беру;
   - пәнді оқу сценариін жазу немесес студенттің осы пәнді игеру
    барысындағы іс-әрекеті;
   - ОӘК материалдарын пайдалануға нұсқау;
   - әдебиетпен жұмыс жасауға нұсқау;
  - емтиханға әзірлік жасауға кеңес беру.
  Пәнді оқыту үш түрлі формада жүргізіледі – лекция, оқытушы көмегімен
студенттің аудиториядағы өздік жұмысы және студенттің өздік жұмысы. Ең
маңыздысы лекция болып табылады, себебі мұнда: пәннің күрделі тақырыптары
ашылып, зертханалық тәжірибені анықтайды, белгілі бір эксперименттердің
жүргізілу барысы көрсетіледі, қорытынды шығарылады. Ал студенттер  өз
күшімен түсініп, оқи алатын тақырыптар ОСӨЖ және СӨЖ түрінде беріледі.


   4 Курстың форматы мен саясаты


   Курстың саясаты:
   - лекция және зертханалық сабақтарға кешікпей келу, сабақ кезінде ұялы
    телефонды өшіріп қою;
   - себепсіз сабақты босатпау, ауырып қалған жағдайда анықтама қағазын
    әкелу;
   - босатылған сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру
    керек, тапсырмаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі;
   - оқу процесіне белсенді қатысу, оқу материалдарына қызығушылық
    таныту;
   - ОСӨЖ және СӨЖ жұмыстарын уақытында және өз-өзімен орындау;
   - тәртіпті, ұқыпты және жауапкершілігі бар болуы;
   - спорттық киіммен сабаққа кірмеу.
   5 Баға қою саясаты


   Студенттердің үлгерімін бақылау ағымдық, аралық  және  қорытынды
бағалаумен  есептеледі.  Бағалау  қолданыстағы  «Студенттердің  білімін
рентингілік бағалау туралы қаулы» бойынша іске асады.
   Қорытынды бақылауда емтихан алынады, ол тест немесе бақылау сұрақтары
ретінде ауызша алынады. Қорытынды балл әрбір сабаққа қатысу, рефераттарды
қорғау, сондай-ақ емтихан тапсыру нәтижесінде қойылады. Баға курс бойынша
қойылып, ағымдық, аралық және қорытынды бақылау қорытындысынан шығарылады.

   6 ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Игильманов А.А. Прикладная геодезия. Алматы- 2006
  2. Федотов Г.А. Инженерная гедезия.-М.:Высш. школа,2007
  3. Левчук Г.П. Курс инженерной геодезии.- М.: Недра, 1978
  4. Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам. Под редак.
   Большакова В.Д. и Левчук Г.П. – М.: Недра, 1980
  5. Михелев Д.Ш., Рунов И.В., Голубцов А.И. Геодезические измерения при
   изучении деформации крупных инженерных сооружений.
Пәндер