Файл қосу


ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН БАСҚАРУ ЕСЕБІ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД           |
|             |             |042-18-3.1.31/01-2013  |
|Оқытушылар үшін үшін   |             |             |
|«Тереңдетілген басқару  |№____ басылым      |             |
|есебі» пәнінің жұмыс  |«___» _____ 2013ж    |             |
|бағдарламасы       |             |             |            «ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН БАСҚАРУ ЕСЕБІ»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


          6М050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ


         ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2013
  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші Зейнуллина А.Ж. э.ғ.к., Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі.

  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама  «28»  тамыз  2013 ж., № 1


  Кафедра меңгерушісі ___________ Зейнуллина А.Ж.


  2.2 Қаржы  -  экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде.
  Хаттама «05» қырқүйек 2013 ж., № 1


  Төрағасы ______________ Тойкин С.Х.


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама «____» __________ 2013 ж., № __.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  Оқу-әдістемелік кешен №2 13.09.2012ж. басылым орнына қайта өңделіп,
шығаруға ұсынылды.

  |  |Мазмұны                              |  |
|  |                                 |  |
|  |1                                 |27 |
|  |Қолдану аясы                           |  |
|  |4                                 |8  |
|  |                                 |Әдеб|
|  |2                                 |иетт|
|  |Нормативтік сілтемелер                      |ер |
|  |4                                 |28 |
|  |                                 |  |
|  |3                                 |  |
|  |Жалпы ережелер                          |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |Оқу пәнінің мазмұны                        |  |
|  |5                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары          |  |
|  |23                                |  |
|  |                                 |  |
|  |6                                 |  |
|  |Пәннің оқу - әдістемелік картасы                 |  |
|  |25                                |  |
|  |                                 |  |
|  |7                                 |  |
|  |Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы        |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |

   1. Қолдану аясы
     «Тереңдетілген басқару есебі» пәнінен  оқу-әдістемелік  кешен
университеттің экономикалық мамандық магистранттары үшін арналған.  Ол
магистранттарды курс мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс
саясатымен оқыту үрдісінде студенттерді таныстырады. Оқу әдістемелік кешен
пәнді оқытудағы негізгі құрал болып табылады.


   2. Нормативтік сілтемелер
  «Тереңдетілген басқару есебі» пәнінен осы оқу бағдарламасы осы пәннің
типтік бағдарламаға сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда мына
құжаттар негізінде негіз болады:
  6N0508 «Есеп және аудит» мамандығының жалпы білім беретін стандарты, ҚР
МЖМБС  05.04.033.2011,  Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым
министрлігінің бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген.
  - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 университеттің «Пәннің оқу - әдістемелік
кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар» стандарты.
  - ДП-042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу - әдістемелік  кешендерінің
құрылымы және мазмұны» құжаттық процедурасы.


  3. Жалпы ережелер
  3.1.Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
  Тереңдетілген басқару есебі бухгалтерлік есептің құрамдас бөлігі. Ол
өндіріс шығындары есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау сұрақтарын
қарастырады.
  3.2. Бұл курстың мақсаты магистранттарға басқару есебінің негізгі
қағидалары мен әдістемесін меңгерту.
  3.3. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты магистрлерге өндірістік шығындар
есебі мен өнімнің өзіндік құнын  калькуляциялауды  меңгерту,өндірістің
зиянсыздығын талдау және басқарушылық шешімдер қабылдауды үйрету.
  3.4. Пәнді оқу барысында магистрант білу керек:
    - магистрант өндірістік шығындарды жіктей алуы керек;
    - өзіндік құнды калькуляциялап, экономикалық элементтері бойынша
     зерттей алу керек;
    - магистрант басқарушылық есепті ұйымдастыра алуы керек.
  3.5. Курс пререквизиті:
        • Тереңдетілген қаржы есебі.
     3.6. Курс постреквизиті
        • Қаржы есебі мен есептіліктің перспективалық мәселелері


Кесте 1. Жұмыстық оқу жоспарынан үзінді көшірме


|Курс|Семестр           |Кредит-тер |ЛК (сағ.)         |
|1  |2              |3      |4             |
|Лекциялық сабақтар                            |
|1  |Тереңдетілген басқару    |4      |Друри К. Введение в    |
|  |есебінің ұйымдастырушылық  |      |управленческий и      |
|  |және әлеуметтік аспектілері, |      |производственный учет.   |
|  |белгісіздік жағдайындағы іс -|      |Москва Аудит ЮНИТИ 2000. |
|  |әрекеттер теориясы      |      |Карпова Т.П. Управленческий|
|  |Алдын – ала көруге болмайтын |      |учет. Москва Аудит ЮНИТИ |
|  |факторлар. Соңғы нәтижелерді |      |1998            |
|  |бағалау және трансформациялық|      |Тайгашинова К.Т. Логистика |
|  |үдерістерге байланысты    |      |и управленческий учет   |
|  |басқару түрлері. Өндірістің |      |товарно – материальных   |
|  |зиянды қалдықтарын тазалауға,|      |запасов. Алматы 2002    |
|  |қоршаған ортаны ластау    |      |Тайгашинова К.Т.      |
|  |себептерін жоюға байланысты |      |Методические и       |
|  |шығыстар бойынша табиғатты  |      |теортетические основы   |
|  |қорғау жұмысына байланысты  |      |управленческого учета   |
|  |басқару есебін ұйымдастыру. |      |Алматы 2002        |
|  |Басқару есебінің мақсаты мен |      |              |
|  |міндеттері. Инновациялық   |      |              |
|  |қызметтегі басқару есебі   |      |              |
|2  |Стратегиялық басқару,    |4      |Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. |
|  |стратегиялық есеп және    |      |Бухгалтерский учет:    |
|  |олардың тереңдетілген басқару|      |Управленческий аспект.   |
|  |есебіне ықпалы        |      |Москва 2000.        |
|  |Стратегиялық менеджмент   |      |Управленческий учет –   |
|  |жүйесіндегі         |      |Учебное пособие,      |
|  |стратегиялықесептің мәні мен |      |разработанное на основе  |
|  |ролі.Ұйымның нарық құнын   |      |стандартов бухгалтерского |
|  |анықтау.Компанияның бірігуі |      |учета. Алматы, ЮСАИД КАРАНА|
|  |барысында меншік есебінің  |      |              |
|  |ерекшеліктері. Стратегиялық |      |              |
|  |меншік есебіндегі      |      |              |
|  |тәуекелділік және меншік   |      |              |
|  |есебі.            |      |              |
|3  |Шаруашылық операциялар    |6      |Радостовец В.К., Габдуллин |
|  |негізіндегі өзіндік құнды  |      |С.К., Радостовец В.В.,   |
|  |калькуляциялау және     |      |Шмидт О.И. Кәсіпорындағы  |
|  |менеджмент          |      |бухгалтерлік есеп. Алматы |
|  |Шығындардың калькуляциялауын |      |2000.           |
|  |ұйымдастырудағы жүйелер.   |      |              |
|  |«Директ – костинг » әдісі.  |      |              |
|  |АВС әдісі. Толық шығындарды |      |              |
|  |үлестіру калькуляцияның   |      |              |
|  |жүйесімен байланысты     |      |              |
|  |көрсеткіштерді таңдау.    |      |              |
|4  |Басқару шешімдерін      |4      |Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. |
|  |қабылдаудағы шығындар жайында|      |Бухгалтерский учет:    |
|  |ақпараттар          |      |Управленческий аспект.   |
|  |Шығындар функциясын     |      |Москва 2000.        |
|  |бағалаудағы жалпы таралған  |      |Управленческий учет –   |
|  |проблемалар. Шығындар    |      |Учебное пособие,      |
|  |драйверлерін таңдаудағы   |      |разработанное на основе  |
|  |себепті критериилер.     |      |стандартов бухгалтерского |
|  |Шығындарды бағалау әдістері. |      |учета. Алматы, ЮСАИД КАРАНА|
|  |«Басқарудың нақты мерзімімен»|      |              |
|  |технологиялық операцияларды |      |              |
|  |бөлу жолымен шығындарды   |      |              |
|  |азайту.           |      |              |
|5  |Басқарудағы бақылау жүйесі  |4      |Айтжанова Ж.Н.       |
|  |және инвестициялық шешімдер. |      |Стратегический учет    |
|  |Күрделі бюджеттерді жасау  |      |собственности Алматы 2003 |
|  |этаптары. Дисконттық ақша  |      |Тайгашинова К.Т.      |
|  |ағымын талдаудағы релеванттық|      |Методические и       |
|  |ағымдар. Өзін - өзі өтеу   |      |теортетические основы   |
|  |әдісі. Пайданың есептік   |      |управленческого учета   |
|  |нормалау әдісі. Салықтық   |      |Алматы 2002        |
|  |аспектілер          |      |              |
|6  |Пайданың стратегиялық талдауы|4      |Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж, |
|  |және бағалық көрсеткіштердің |      |Ш.Датар «Управленческий  |
|  |баланстық стратегиясы мен  |      |учет» Санктъ – Петербург |
|  |жүйесі.           |      |2007            |
|  |Пайданың стратегиялық талдауы|      |Алан Апчерч. Управленческий|
|  |және бағалық         |      |учет: принципы и      |
|  |көрсеткіштер.Операциялық   |      |практика.Москва 2002    |
|  |пайданың стратегиялық    |      |Тайгашинова К.Т. Логистика |
|  |талдауы. Көрсеткіштердің   |      |и управленческий учет   |
|  |пайдалылығын талдау.     |      |товарно – материальных   |
|  |Тұтынушылармен байланысты  |      |запасов. Алматы 2002    |
|  |түсімдер мен шығындар.    |      |              |
|7  |Уақыт факторы мен шектеу   |4      |Ластовецкий В.Е. Учет   |
|  |теориясы және жұмыстар сапасы|      |затрат по факторам     |
|  |Өнімнің, қызметтер мен    |      |производства и центрам   |
|  |жұмыстардың сапасы –     |      |ответственности Москва   |
|  |бәсекелестіктің құралы.   |      |1998.           |
|  |Бәсекелестік күресте уақыттың|      |Сатубалдин С.С.Учетные   |
|  |әсері.Сапа мен оны жетілдіру |      |системы транзитной     |
|  |мәселелерін анықтау әдістері.|      |экономики Алматы 2003   |
|Тәжірибелік сабақтар                           |
|1  |Тереңдетілген басқару    |2      |Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. |
|  |есебінің дәстүрлі басқару  |      |Бухгалтерский учет:    |
|  |есебінен айырмашылығы.    |      |Управленческий аспект.   |
|  |               |      |Москва 2000.        |
|2  |Шығыстар мен логистикалық  |2      |Друри К. Введение в    |
|  |шығындарға қатысты терминдер |      |управленческий и      |
|  |мен концепциялар       |      |производственный учет.   |
|  |               |      |Москва Аудит ЮНИТИ 2000. |
|3  |Жабдықтау және сату     |2      |Радостовец В.К., Габдуллин |
|  |процестермен өзін - өзі   |      |С.К., Радостовец В.В.,   |
|  |қамтамасыз ету, шығыстар   |      |Шмидт О.И. Кәсіпорындағы  |
|  |есебінің альтернативті жүйесі|      |бухгалтерлік есеп. Алматы |
|  |негізіндегі табыс әсері   |      |2000.           |
|4  |Белгісіздік шарттардағы   |2      |Назарова Н. Басқару есебі |
|  |әрекет теориясы       |      |Алматы 2005        |
|5  |Табиғатты қорғау қызметін  |2      |Тасмағамбетов Т.А. Басқару|
|  |басқару есебін құрудың    |      |есебі, жоспарлау және   |
|  |негізгі механизмдері.    |      |стратегиялық талдау. Алматы|
|  |               |      |2000            |
|6  |Бағалаушы көрсеткіштердің  |2      |Сатубалдин С.С.Учетные   |
|  |жүйесі және стратегиялық   |      |системы транзитной     |
|  |есеп.            |      |экономики Алматы 2003   |
|7  |«Директ - костинг»      |2      |Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж, |
|  |калькуляциясының жүйесі.   |      |Ш.Датар «Управленческий  |
|  |               |      |учет» Санктъ – Петербург |
|  |               |      |2007            |
|8  |Даунсайзинг және қуаттылықты |2      |Алан Апчерч. Управленческий|
|  |басқару           |      |учет: принципы и      |
|  |               |      |практика.Москва 2002    |
|9  |Сапа уақыт факторы және   |2      |Радостовец В.К., Габдуллин |
|  |шектеу теориясы       |      |С.К., Радостовец В.В.,   |
|  |               |      |Шмидт О.И. Кәсіпорындағы  |
|  |               |      |бухгалтерлік есеп. Алматы |
|  |               |      |2000.           |
|10 |Бағаны қалыптастыру бойынша |2      |Тасмағамбетов Т.А. Басқару|
|  |шешім қабылдау. Халықаралық |      |есебі, жоспарлау және   |
|  |трансферттік бағаны     |      |стратегиялық талдау. Алматы|
|  |қалыптастыру.        |      |2000            |
|11 |Операция кезінде шығындарды |2      |Сатубалдин С.С.Учетные   |
|  |басқару және инновайиялық  |      |системы транзитной     |
|  |процестер.          |      |экономики Алматы 2003   |
|12 |Стратегиялық басқару және  |2      |Тайгашинова К.Т. Логистика |
|  |стратегиялық есеп, оларды  |      |и управленческий учет   |
|  |қалыптастыру механизмі.   |      |товарно – материальных   |
|  |               |      |запасов. Алматы 2002    |
|13 |Шығыстарды басқару,     |2      |Айтжанова Ж.Н.       |
|  |жабдықтаушылар мен сатып   |      |Стратегический учет    |
|  |алушылармен байланыс.    |      |собственности Алматы 2003 |
|14 |Релеванттық шығындар және  |1      |Тайгашинова К.Т.      |
|  |тереңдетілген бақару есебінде|      |Методические и       |
|  |оларды қалыптастыру     |      |теортетические основы   |
|  |механизмі.          |      |управленческого учета   |
|  |               |      |Алматы 2002        |
|15 |Операция қимасында сапаны  |1      |Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж, |
|  |басқару.           |      |Ш.Датар «Управленческий  |
|  |               |      |учет» Санктъ – Петербург |
|  |               |      |2007            |
|16 |Өнімнің және бизнестің    |2      |Пашигорева Г.И., Савченко |
|  |бәсекеге қабілеттілігін   |      |О.С. Системы        |
|  |қамтамасыз ету.       |      |управленческогг учета и  |
|  |               |      |анализа Санктъ – Петербург |
|  |               |      |2002            |
   5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары


  1. Өндірістік шығындардың жиынтық есебі
  2. Қорлардың деңгейін жоспарлау және бақылау
  3. Бюджеттік бақылау
  4. Шешімдер қабылдаудағы релевантты шығындар
  5. Трансферттік бағаның құрылуы
  6. Кешенді өндіріс шығындарының есебі және қосалқы өнімнің өзіндік
    құнын калькуляциялау
  7. Өнімді өндіру және сату деңгейін талдау
  8. Дайын өнімнің есебі
  9. Абзорпшен – костинг әдісі
  10. Еңбек ақы шығындарын есепке алу
  11. Өндірістік есеп шоттары
  12. Зиянсыздықтың бухгалтерлік моделі
  13. Зиянсыздықтың экономикалық моделі
  14. Өндіріске инвестиция салу тиімділігі
  15. Өндірістік есептің ақпараттық базасы
  16. Материалдық шығындардың есебі
  17. Еңбек ақы шығындарының есебі
  18. Дифференциалданған есеп: ұзақ мерзімді шешімдер қабылдау
  19. Дифференциалданған есеп:қысқа мерзімді шешімдер қабылдау
  20. Калькуляция бірліктері, объектілері және әдістері
  21. Бюджеттеу – қысқа мерзімді жоспарлау
  22. Тура және жанама, тұрақты және ауыспалы шығындар
  23. Өндірістік есеп бойынша құжаттар айналымы
  24. Стандартталған шығындарды қалыптастыру
  25. «Шығын – көлем - табыс» деңгейін анықтау
  26. Сызықтық программалауды пайдалану нұсқалары
  27. Шешімдер қабылдау үшін релевантты шығындар мен табыстарды өлшеу
  28. Өзіндік құнның функционалды калькуляциясы
  29. Өндірістегі жоғалтулар есебі
  30. Өнім циклі мен бәсекелестік ортасының өзгерісі

   6. Пәннің оқу - әдістемелік картасы
   Кесте 3 – Пәннің оқу - әдістемелік картасы
|Тақырып                |Көрнекті  |Өзіндік оқуға|Бақылау |
|                   |құралдар,  |сұрақтар   |формасы |
|                   |ТОҚ,    |       |     |
|                   |плакаттар, |       |     |
|                   |мультимедиал|       |     |
|                   |ық тақта  |       |     |
|Лекциялық сабақ |Тәжірибелік   |Лаб.|      |       |     |
|        |сабақ      |саба|      |       |     |
|        |        |қ  |      |       |     |
|Тереңдетілген  |Тереңдетілген  |  |Қаржылық  |Инновациялық |Ауызша  |
|басқару есебінің|басқару есебінің|  |есептілік  |қызметтегі  |сұрау,  |
|ұйымдастырушылық|дәстүрлі басқару|  |бланктері  |басқару есебі|     |
|және әлеуметтік |есебінен    |  |      |       |     |
|аспектілері,  |айырмашылығы.  |  |      |       |     |
|белгісіздік   |        |  |      |       |     |
|жағдайындағы іс |        |  |      |       |     |
|- әрекеттер   |        |  |      |       |     |
|теориясы    |        |  |      |       |     |
|Стратегиялық  |Шығыстар мен  |  |Қаржылық  |Стратегиялық |Ауызша  |
|басқару,    |логистикалық  |  |есептілік  |меншік    |сұрау.  |
|стратегиялық  |шығындарға   |  |бланктері  |есебіндегі  |     |
|есеп және    |қатысты     |  |      |тәуекелділік |     |
|олардың     |терминдер мен  |  |      |және меншік |     |
|тереңдетілген  |концепциялар  |  |      |есебі.    |     |
|басқару есебіне |        |  |      |       |     |
|ықпалы     |        |  |      |       |     |
|Шаруашылық   |Жабдықтау және |  |Қаржылық  |АВС әдісі.  |Есеп   |
|операциялар   |сату      |  |есептілік  |       |шығару  |
|негізіндегі   |процестермен  |  |бланктері  |       |     |
|өзіндік құнды  |өзін - өзі   |  |      |       |     |
|калькуляциялау |қамтамасыз ету, |  |      |       |     |
|және менеджмент |шығыстар    |  |      |       |     |
|        |есебінің    |  |      |       |     |
|        |альтернативті  |  |      |       |     |
|        |жүйесі     |  |      |       |     |
|        |негізіндегі   |  |      |       |     |
|        |табыс әсері   |  |      |       |     |
|Басқару     |Белгісіздік   |  |Қаржылық  |Шығындар   |Ауызша  |
|шешімдерін   |шарттардағы   |  |есептілік  |драйверлерін |сұрау,  |
|қабылдаудағы  |әрекет теориясы |  |бланктері  |таңдаудағы  |есеп   |
|шығындар жайында|        |  |      |себепті   |шығару  |
|ақпараттар   |        |  |      |критериилер. |     |
|Басқарудағы   |Табиғатты қорғау|  |Қаржылық  |Пайданың   |Ауызша  |
|бақылау жүйесі |қызметін басқару|  |есептілік  |есептік   |сұрау,  |
|және      |есебін құрудың |  |бланктері  |нормалау   |есеп   |
|инвестициялық  |негізгі     |  |      |әдісі.    |шығару  |
|шешімдер.    |механизмдері.  |  |      |       |     |
|Пайданың    |Бағалаушы    |  |Қаржылық  |Операциялық |Ауызша  |
|стратегиялық  |көрсеткіштердің |  |есептілік  |пайданың   |сұрау.  |
|талдауы және  |жүйесі және   |  |бланктері  |стратегиялық |     |
|бағалық     |стратегиялық  |  |      |талдауы.   |     |
|көрсеткіштердің |есеп.      |  |      |       |     |
|баланстық    |        |  |      |       |     |
|стратегиясы мен |        |  |      |       |     |
|жүйесі.     |        |  |      |       |     |
|Уақыт факторы  |«Директ -    |  |Есеп    |Бәсекелестік |Ауызша  |
|мен шектеу   |костинг»    |  |регистрлері |күресте   |сұрау.  |
|теориясы және  |калькуляциясының|  |      |уақыттың   |     |
|жұмыстар сапасы |жүйесі.     |  |      |әсері.    |     |

   7. Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
   Кесте 4 – Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
|Оқулық, оқу - әдістемелік құрал |Экземпляр  |Магистрант |Қамтамасыз |
|аты               |саны     |саны    |ету пайызы |
|1                |2      |3      |4      |
|Радостовец В.К., Габдуллин С.К., |10      |2      |100     |
|Радостовец В.В., Шмидт О.И.   |       |      |      |
|Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. |       |      |      |
|Алматы 2000           |       |      |      |
|Тасмағамбетов Т.А. Басқару   |20      |2      |100     |
|есебі, жоспарлау және      |       |      |      |
|стратегиялық талдау. Алматы 2000 |       |      |      |
|Друри К. Введение в       |5      |2      |100     |
|управленческий и производственный|       |      |      |
|учет. Москва Аудит ЮНИТИ 2000. |       |      |      |
|Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж.    |10      |2      |100     |
|Бухгалтерский учет:       |       |      |      |
|Управленческий аспект. Москва  |       |      |      |
|2000.              |       |      |      |
|Назарова Н. Басқару есебі Алматы |3      |2      |100     |
|2005               |       |      |      |
|Тайгашинова К.Т.         |1      |2      |50     |
|Методические и теортетические  |       |      |      |
|основы управленческого учета   |       |      |      |
|Алматы 2002           |       |      |      |
|Алан Апчерч. Управленческий учет:|-      |2      |-      |
|принципы и практика.Москва 2002 |       |      |      |
|Пашигорева Г.И., Савченко О.С.  |1      |2      |50     |
|Системы управленческого учета и |       |      |      |
|анализа Санктъ – Петербург 2002 |       |      |      |
|Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж, Ш.Датар|2      |2      |100     |
|«Управленческий учет» Санктъ – |       |      |      |
|Петербург 2007          |       |      |      |
|Айтжанова Ж.Н.          |2      |2      |100     |
|Стратегический учет собственности|       |      |      |
|Алматы 2003           |       |      |      |   8. Әдебиеттер


   8.1 Негізгі әдебиеттер

1. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Москва
 Аудит ЮНИТИ 2000ж.
2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж, Ш.Датар «Управленческий учет» Санктъ –
 Петербург 2007
3. Айтжанова Ж.Н.Стратегический учет собственности Алматы 2003ж
4. Пашигорева Г.И., Савченко О.С. Системы управленческого учета и анализа
 Санктъ – Петербург 2002ж
5. Тайгашинова К.Т.Методические и теортетические основы управленческого
 учета Алматы 2002ж
6. Алан Апчерч. Управленческий учет: принципы и практика.Москва 2002
7. Радостовец В.К., Габдуллин С.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И.
 Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. Алматы 2000.
8. Тасмағамбетов Т.А. Басқару есебі, жоспарлау және стратегиялық талдау.
 Алматы 2000.

4.  8.2. Қосымша әдебиеттер

  1. Айтжанова Ж.Н.Стратегический учет собственности Алматы 2003
2. Пашигорева Г.И., Савченко О.С. Системы управленческого учета и анализа
 Санктъ – Петербург 2002
Пәндер