Файл қосу


Текстильді тара|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                        |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК      |               |
|              |        |               |
|              |        |               |
|              |        |ПОӘК 042-18-9.1.1/02-2014  |
|ПОӘК            |11.09.2014ж. № |               |
|«Тара мен орауыштардың   |2 басылым   |               |
|қазіргі заманғы түрлері»  |18.09.2013 ж. |               |
|пәнінен студентке арналған |№ 1 басылымның |               |
|пәннің бағдарламасы    |орнына     |               |
                  ПӘННІҢ


              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


        «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері»


      5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология


               (салалар бойынша)»


              мамандығына арналған

                  ПӘННІҢ

            СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                   2014                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕГЕН
  Құрастырушы «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының аға оқытушысы
Қундызбаев Д.К. __________ «29» ____08_____ 2014 ж.
  2 ТАЛҚЫЛАҒАН
  2.1 «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


  «29» ___08____2014 ж., № 1 хаттама


  Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Какимова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  «05» ___09____2014 ж., № 1 хаттама


  Төрайымы_____________С. Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛГЕН
  Университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  шығаруға
мақұлданған және ұсынылған


  «11» __09___2014 ж., № 1 хаттама


  Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы,
                                  проректор
___________ Г.Искакова
  4 «18»_09_2013ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА                  Мазмұны  |1  |Жалпы ережелер                          |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды    |5  |
|  |үлестіру                             |  |
|3  |Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар          |6  |
|4  |Курстың форматы                          |7  |
|5  |Курстың саясаты                          |8  |
|6  |Бағаларды қою саясаты                       |8  |
|7  |Әдебиеттер                            |9  |1 Жалпы ережелер
  1.1 Оқытушылар мен пән туралы жалпы мәліметтер
Кундызбаев Джумакан Какимович, аға оқытушы
«Стандарттау және биотехнология» кафедрасы
Қатынасу ақпараты тел.35-46-02, оқу ғимараты № 9, № 315 кабинет
Сабақ өткізілетін орындары - № 314 аудитория
Пән бойынша кредитердің саны 3

  1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
   «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері» пәннің мақсаттары
болып білім алушыларға тағам өнімдерінің қазіргі заманғы тарасы  мен
орауыштары туралы  дағдылар  беру  болып  табылады.  Қазіргі  заманғы
орауыштардың теориялық және қолдану негізіндегі мәслелерін шешу жолдарын
табу. Тара мен орауыштарға қойылатын талаптарды, тағам өнімдерін сақтау
кезіндегі қойылатын талаптарды қолдануды үйрену және мәселелерін шешу
жолдары.

  1.3 Осы курстың мақсаты білім алушыларды пәндік саламен таныстыру болып
табылады.


  1.4  Осы курсты оқудың негізгі міндеті білім алушыларға тара мен
орауыштардың негізгі қызметтерін, олардың талаптарын өздерінің тәжірибелік
жұмыстарында қолдану жөнінде дағдылар беру болып табылады.


  1.5 Пәнді оқу нәтижесінде:
  Білуі  керек:  сақтау  барысында  химиялық,   ферментативтік,
микробиологиялық және физикалық өзгерістредің азық-түлік өнімдеріне әсер
етуі және олардың белгілі қаптаманы қолдануы кезінде азық-түлік өнімдеріне
әсер етуін, қаптамалардың материалдарын, құралдарын және машиналарын және
қаптаманың материалдардың талаптарын.
  Игеруі керек: азық-түлік өнімдері үшін қаптамаларды өндіргенде әр түрлі
қаптамаларға материалдардың қолданылуы жөніндегі тәжірибелік жұмысты.
  Меңгеру керек: пәннің дәрістік және методикалық материалдарын.
  Істеуі керек: азық-түлік өнімдерінің маманы қаптамалық материалдармен
жанасуы барысында әр азық-түлік өнімдерінің сезімталдалығын анықтау.
  Ойлау керек: азық-түлік  өнімдерінің  қазіргі  таңдағы  жағдайын,
өндірістік өнімдердің сапасын және олардың бақылауын қадағалауын, сақтау
барысындағы туындаған химиялық, ферментативтік,  микробиологиялық  және
физикалық азық-түлік өнімдеріне әсері.
  Болу керек: азық-түлік өнімдері үшін қаптамаларды өндіргенде әр түрлі
қаптамаларға материалдардың қолданылуы жөніндегі тәжірибелік жұмысты.
  Алу керек: сақтау барысында химиялық, ферментативтік, микробиологиялық
және физикалық өзгерістредің азық-түлік өнімдеріне әсер етуі және олардың
белгілі қаптаманы қолдануы кезінде азық-түлік өнімдеріне әсер  етуін,
қаптамалардың материалдарын, құралдарын және машиналарын және қаптаманың
материалдардың талаптарын.


  1.6 Курстың пререквизиттері:
  1.6.1 Өндіріс технологиясы;
  1.6.2 Сертификаттау;
  1.6.3 Биохимия,
  1.6.4 Микробиология және вирусология.


  1.7 Курстың постреквизиттері:
  1.7.1 Тағам гигиенасының негізі;
  1.7.2 Сапа менеджменті жүйесі,
  1.7.3 Стандарттарды және нормативтік құжаттарды жасау технологиясы.


  2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды үлестіру

                                   1 кесте
|Тақырыптың атауы           |Сағаттар саны        |Әдебиетт|
|                   |               |ер   |
|                   |Дс  |Тс  |БАОӨЖ  |БАӨЖ  |    |
|                   |(сағ)|(сағ) |(сағ)  |(сағ) |    |
|1                   |2  |3   |4    |5   |6    |
|Модуль 1. Дайындау материалы бойынша таралар мен қаптамалардың түрлері.  |
|Тауартасымалы жүйесінде тауарлардың  |2  |1   |1    |1   |7.1.1  |
|таралары және қаптамалары       |   |   |     |    |    |
|Тараны унификаттау және стандарттау  |1  |1   |1    |2   |7.1.1  |
|Транспорттық және тұтынушылық тара  |3  |1   |1    |2   |7.1.1  |
|және қаптамалар            |   |   |     |    |    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |2   |7.1.1  |
|қаптамалардың түрлері. Полимерлі тара |   |   |     |    |7.2.2  |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |2   |7.1.1  |
|қаптамалардың түрлері. Шыны тара   |   |   |     |    |7.2.2  |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |2   |7.1.1  |
|қаптамалардың түрлері. Ағаш тара   |   |   |     |    |7.2.2  |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |1   |7.1.1  |
|қаптамалардың түрлері. Картон-қағазды |   |   |     |    |7.2.2  |
|тара                 |   |   |     |    |    |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |2   |7.1.2  |
|қаптамалардың түрлері. Металлды тара |   |   |     |    |7.2.2  |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |2   |7.1.2  |
|қаптамалардың түрлері. Текстильді тара|   |   |     |    |7.2.2  |
|Дайындау материалы бойынша таралар мен|2  |1   |1    |1   |7.1.2  |
|қаптамалардың түрлері. Комбинирленген |   |   |     |    |    |
|тара                 |   |   |     |    |    |
|Модуль 2. Қосымша материалдар                        |
|Қаптама және қоршаған ортаның жағдайы |2  |1   |1    |2   |7.1.3  |
|Халықшаруашылығы үшін қаптамалардың  |2  |1   |1    |1,5  |7.1.2  |
|маңызы                |   |   |     |    |7.1.3  |
|Қосымша материалдар          |2  |1   |1    |2   |7.1.2  |
|Қаптаманы этикирлеу          |2  |1   |     |    |7.1.2  |
|Қаптамаларға бастырылатын маркировка |2  |1   |     |    |7.1.3  |
|Барлығы:               |30  |15  |22,5   |67,5  |    |


  3 Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар


   Өздік жұмыс «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері» пәнінде
маңызды бөлігі болып табылады және де басқа аудиториялық  дайындықпен
толтырылады. Өздік жұмыста бөлек әр түрлі теориялық бөлімдерді оқуда,
тақырыптар бойынша есептерді шығарғанда, сонымен қатар есептік-графикалық
тапсырмаларды және жеке сұрақ қатарларын ғылыми оқыту кірістіріледі. Өздік
жұмысқа бақылау ауызша түрде және жазбаша сұрау, коллоквиум, тест, есептік-
графиктік жұмыстарды қорғау, сұхбаттасу, сонымен қатар талқылау  және
рефераттарды қорғау арқылы жүзеге асады.
   Әр түрлі жұмыстарды орындау барысында міндетті түрде жүйеде берілген
әдебиеттермен шектелмеу керек. Каталог қарау барысында қарастырылып отырған
тақырыпқа келетін аттарға жолығуымыз мүмкін. Міне, сол жолықтырғандарымызды
бірнешеуі жарап қалуы әбден мүмкін.
  Сонымен қоса, тақырыппен байланысқан немесе сол тақырыпқа келетін
кітаптағы библиографиялық нұсқаулықтарға қарайласуымыз керек. Онда біз
керек тақырыптың басқа қандай кітапта бар екендігі туралы ақпарат алуымыз
мүмкін. Құнды ақпаратты нұсқаушы мақалалардан сызып алуымызға болады. Ол
нұсқаулықтан керекті, қызықтыратын мақалаларды шыққаны туралы ақпарттарымен
алуымызға және содан кейін керекті номерларымызға тапсырыс беруімізге
болады.
  Басты көмекші ретінде компьютерлік жүйе Internet атқарады. Онда ешқашан
мақала болып шықпаған ақпарттарды кездестіруімізге болады.
  Тез және дұрыс керекті әдебиетті таңдау үшін ғылыми және студенттік
кітапханаларды және кітап іздеу механизмін жақсы білу қажет. Керекті
әдебиет тізімі университет кітапханасында  болмаған  жағдайда  ғылыми-
техникалық немесе қалалық кітапханаға жүгіну керек.
  Тағы бір жұмыс түрі реферат болып табылады.  Білім  алушылардың
рефератында сол тақырып бойынша бірнеше көздерден алынып жинақтырылған
негізгі мазмұнын тиянақты жеткізу жеткілікті.
  Мәтінде тақырыпқа келмейтін артық ақпараттар болмауы шарт. Рефераттың
мазмұнының сәйкестігі негізгі бағалаудың критериінің бірі болып табылады.
  Рефераттың құрылуы алдына қойылған мақсаттар есебінен жүреді. Реферат
титулды бет, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлік, қорытынды және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.

   4 Курстың форматы


   Семестр кезінде білім алушыларға оқу жоспарына сәйкес 15 тәжірибелік
сабақтар және курсқа сәйкес 30 дәріс оқылады.
   Курстағы өзіндік жұмысты былай жүргізу ұсынылады. Курстың әрбір
тақырыбынан ұсынылған әдебиеттерді оқып, оның теориялық негіздеріне көп
тоқталмай, талқыланатын сұрақтарға жалпы түсінік қалыптастыру керек.
   Содан кейін материалды толығымен меңгеруге көшу керек: теориялық
жағдайларды меңгеру, негізгі мәліметтердің қажет жерлерін еске сақтау үшін
жұмыс дәптерін жүргізген дұрыс.
   Курсты меңгеру кезінде студент өткен материалдарды жақсы меңгеру үшін
 реферат түріндегі БАОӨЖ және БАӨЖ алынады.


   5 Курстың саясаты
   Осы курсты меңгеруде білім алушы жүйелі түрде  өзі дайындалу керек,
қажет болған жағдайда оқытушыдан көмек сұраса болады. Порталға жиі кіру
керек.  Оқытушының  жұмыс  бағдарламасындағы  методикалық  ұсыныстарын
тәжірибелік сабақта мұқият оқыңыздар. Тек қана дәріс  материалдарымен
шектеліп  калмай,  басқа  да  әдебиеттерді,  электронды  ресурстарды
қолданыңыздар. Алдымен бірінші модульды меңгеріп, тапсырмасын орындаңыз,
кейін келесі модульге көшіңіз. Әрбір бақылау тапсырмасын уақытында орындап,
тексеруге беру керек, аралық тесттерді уақытында өту керек.  Бақылау
мерзімдері – 1-7 апталардағы тапсырмалар мен тесттерге 7 –ші аптаның соңы
қалғандары 15 аптада.    6 Бағаларды қою саясаты

   Әрбір білім алушы қорытынды бағасы жақсы болуы үшін әр пәннен бір
мөлшерде ұпай сандарын жинау керек. Ұпайдың максималды саны:
1-7 апталардағы бірінші рейтинг қорытындысында -300 ұпай,
8-15 апталардағы екінші рейтинг қорытындысына- 300 ұпай,
Пән бойынша семестрдағы максимальды ұпай саны -600.   «Тара мен орауыштардың қазіргі заманғы түрлері» пәні бойынша балдарды
бөлу кестесі
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі                |Барлығы |Ескерту   |
|    |                      |балл   |       |
|1   |2                      |3    |4      |
|    |1-7 апта аралығында барлық аудиториялық   |30    |       |
|    |сабақтарға қатысу              |     |       |
|2   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|3   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|4   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|    |СРО                     |40    |       |
|5   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|6   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|    |СРО                     |40    |       |
|7   |Рубеждік бақылау 1             |90    |       |
|1-7 аптадд оқу нәтижесі бойынша баллдар саны,   |300   |       |
|барлығы                       |     |       |
|    |8-15 апта аралығында барлық аудиториялық  |30    |       |
|    |сабақтарға қатысу              |     |       |
|8   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|9   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|10   |СРО                     |40    |       |
|11   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|12   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|13   |СРСО                    |40    |       |
|14   |Тәжірибелік сабақ              |20    |       |
|15   |Рубеждік бақылау 2             |90    |       |
|8-15 аптада оқу нәтижесі бойынша баллдар саны,   |300   |       |
|барлығы                       |     |       |
|Емтиханда алған баллдар саны, барлығы        |400   |       |
|Семестрде алған баллдар саны, барлығы        |1000   |       |

7 Әдебиеттер
7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1  Производство упаковки из ПЭТ / Д.Брукс.-СПб, 2006.
7.1.2 Современное оборудование для упаковки пищевых продуктов / Ю.В.
Бурлея. - М., 1978.
7.1.3 Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте.- М, 2008.
7.1.4 Олещенко Е.М. Основы грузоведения .-М., 2005.
7.1.5 Тулембаева А.Н.  Логистика.-А., 2002.
7.1.6 Шалыгина А.М. Общая технология молока и молочных продуктов.-М., 2004.
7.1.7 Поморцева Т.И.  Технология хранения и переработки  плодоовощной
продукции.-М., 2001.
7.1.8 Шредер В.Л. Картон. Тара и упаковка/В.Л. Шредер К.С. Йованович. – М.
: ИАЦ «Упаковка», 1999. – 192 с.
7.1.9 Ефремов Н.Ф. Тара и ее производство: учебное пособие/Н.Ф. Ефремов. –
М.: МГУП, 2001. – 312 с.
7.1.10 Ларионов В.Г. Тарное производство для пищевой промышленности в
АПК/В.Г. Ларионов. – М. : Агропромиздат, 1989. – 80 с.
7.1.11 Данилевский В.А. Картонная и бумажная тара / В.А. Данилевский. –
М.: Наука, 1979. – 187 с.
7.1.12 Гуль В.Е. Упаковка продуктов питания: учебное пособие / В.Е. Гуль
Е.Г. Любешкина Т.И. Аксёнова и др. - М.: ГАПБ, 1996.-212 с.
7.1.13 Аксёнова Т.И. Тара и упаковка: учебник / Т.И. Аксенова В.В.
Ананьев, Н.М. Дворецкая и др.; под ред. Э.Г. Розанва. - М.: МГУПБ, 1999. -
180 с.
7.2  Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Телегин А.И. Транспортная тара: справочник / А.И. Телегин Ю.А.
Балберов Н.И. Денисов. – М.: Транспорт, 1989. – 216 с.
7.2.4 Каверин В.А. Выбор, изготовление, испытания тары и упаковки: учебное
пособие / В.А. Каверин К.П. Феклин - М. *1ГУП, 2002. - 125 с
Пәндер