Файл қосу


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ5В050400 «Журналистика»  мамандығына арналған
          «Стилистика және редакциялау» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                СЕМЕЙ  2013

КІРІСПЕ
1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы: ____________  Хибадуллина Айжан Сапаровна,  Журналистика
және практикалық қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы,  « 06 »  09 .
  2013  жыл.


2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №1  «  06 »  09 . 2013 жыл.

Кафедра меңгерушісі: ___________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №1  « 17 »  09 . 2013 жыл.

Төрайымы: ___________ Кеңесбаева Ш.С.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №1  « 18 »  09 . 2013 жыл.

Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор___________ Искакова Г.К.

4 20 ___ жылғы «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 4 БАСЫЛЫМЫ

Мазмұны

1. Қолданыс аясы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны
5. СӨЖ-ның тақырыптары
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8. Әдебиеттер1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ
    «Стилистика жіне редакциялау» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің
құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В050400
«Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Журналистикаға кіріспе» пәнінің  оқытушыға  арналған  жұмыс
бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін
төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және
қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарты;
- 5В050400 «Журналистика» мамандығының  __________ бекітілген элективті
пәндер каталогы
- СТУ 042-ГУ-5-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;
- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы»
құжаттық іс-жосығы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Хибадуллина Айжан Сапаровна аға оқытушы
Кафедра: Журналистика және практикалық қазақ тілі
Кафедраның мекен-жайы : Глинки,20; 913- бөлме
Ақпараттық қатынас: телефон :35-45-58
Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі-жұма 8.00-16.30
Сабақ өтетін орын: 801 аудитория
Кредит саны: 2

1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр  |Кредит  |ДС (сағ)     |СПС (сағ) |Лаб. (сағ)  |
|А    |   4,00 | 95-100 | Үздік      | 22-7   |91-93,5    |
|А-    |   3,67 |  90-94 | Өте жақсы    |20-21   |86-90     |
|В+    |   3,33 |  85-89 |Жақсы      | 18-19  | 81-85    |
|В    |   3,00|  80-84 | Жақсы      |  16-17 |  76-80   |
|В-    |     |   75-79| Жақсы     |  14-15 |  71-75   |
|     |2,67   |     |         |      |       |
|С+    |     |   70-74| Қанағаттанарлық |   13  |  66-70   |
|     |2,33   |     |         |      |       |
|С    |   2,00 |   65-69|Қанағаттанарлық |   12  |  61-65   |
|С-    |   1,67 |  60-64 |Қанағаттанарлық |   11  |   56-60  |
|Д+    |  1,33 | 55-59  |  өту ұпайы  |  10   |  51-55   |
|Д    |   1,00 | 50-54  |   өту ұпайы  |   9   |   48-50  |
|Ғ    |   0,00 | 0-49  |   өту ұпайы |   8  |    47   |

4.1 «Стилистика және редакциялау» пәні бойынша дәріс сабағына, практикалық
сабақтарға, ОСӨЖ, СӨЖ жұмыстары арнайы көрсетілген, белгіленген ұпайлар
негізінде бағаланады. 15 аптаға белгіленген сабақ үдерісі  8-15 апталарда
көбейтіліп ұсынылады.

|            |1                        |
|            |ап                        |
|            |та                        |
|            |ДС    |СПС   |ЛБ    |ОСӨЖ   |СӨЖ   |
|1           |2    |3    |4     |5    |6    |
|1. Лингвистикалық   | 1   |1    |     |3    |3    |
|стилистика. Анықтамасы.|     |     |     |     |     |
|Зерттейтін мәселелері, |     |     |     |     |     |
|нысаны.        |     |     |     |     |     |
|2. Редакторлық     |1    |1    |     |3    |3    |
|қызметтің шығармашылық|     |     |     |     |     |
|сипаты мен стилі   |     |     |     |     |     |
|3. Материалды жазудың |1    |1    |     |3    |3    |
|тәсілдері мен мәтін  |     |     |     |     |     |
|түрлері. Стилистикасы. |     |     |     |     |     |
|4. Әдеби редакциялаудың|1    |1    |     |3    |3    |
|стилге қатыстылығы   |     |     |     |     |     |
|5. Қолжазбаның тілі мен|1    |1    |     |3    |3    |
|стилін дұрыс өңдеу  |     |     |     |     |     |
|жолдары        |     |     |     |     |     |
|6. Нөмір шығарудағы  |1    |1    |     |3    |3    |
|редакциялық процесс.  |     |     |     |     |     |
|7. Басылым проектісінің|1    |1    |     |3    |3    |
|жоспары        |     |     |     |     |     |
|8. Ұжымдық жұмысты   |1    |1    |     |3    |3    |
|ұйымдастыру      |     |     |     |     |     |
|9. Түзетудің түрлері  |1    |1    |     |3    |3    |
|мен жолдары. Стилі   |     |     |     |     |     |
|10. Фактімен түзетілген|1    |1    |     |3    |3    |
|материалды       |     |     |     |     |     |
|редакциялаудың шарттары|     |     |     |     |     |
|мен стилі       |     |     |     |     |     |
|11. Редакция және   |1    |1    |     |3    |3    |
|аудитория       |     |     |     |     |     |
|12. Редакциялаудың   |1    |1    |     |3    |3    |
|психологиялық     |     |     |     |     |     |
|алғышарттары      |     |     |     |     |     |
|13. Мәтінді      |1    |1    |     |3    |3    |
|редакторлық сараптаудан|     |     |     |     |     |
|өткізудің негіздері  |     |     |     |     |     |
|стильдік қызметі    |     |     |     |     |     |
|14. Бас тақырып , оның|1    |1    |     |3    |3    |
|қызметі. Талаптары. Бас|     |     |     |     |     |
|тақырыптың берілу   |     |     |     |     |     |
|стилі.         |     |     |     |     |     |
|15. Баспасөздегі    |1    |1    |     |3    |3    |
|әдебиет пен өнер    |     |     |     |     |     |
|мәселелерінің жазылуы.|     |     |     |     |     |
|Стиль түрлеріне    |     |     |     |     |     |
|қатыстылығы      |     |     |     |     |     |
|Барлығы:        |15    |15    |-     |45    |45    |
6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары

|ОСӨЖ                       |СӨЖ           |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |            |
|1            |2            |3            |
|1 Тақырып және оның  |Тележурналистке     |Жарнаманың шығармашылық |
|маңыздылығы Стилі    |қойылатын        |және ұлттық аспектілері |
|            |талаптар.Тележурналист |            |
|            |стилі.         |            |
|2. Материалды өңдеу   | Радиожурналистке    |Журналистік зерттеу   |
|            |қойылатын талптар.   |барысындағы қауіпсіздік |
|            |Радиожурналист стилі.  |шаралары.        |
|3.Жарияланымның мазмұны|Тікелей эфир стилі   |Журналистік зерттеу   |
|мен түрі. Стилі.    |            |кезеңдері        |
|4. Ақпарат жинаудың   |Кәсіби этика мәселері. |Баспасөз тілінің    |
|әдістері        |            |мәдениеті мен стилі   |
|5. Жанрдың баспасөз, |Теледидар менеджменті. |Теледидар хабарларының |
|радио, теледидардағы  |            |тілі мен стилі     |
|қолдану ерекшеліктері  |            |            |
|Стилі          |            |            |
|6. Журналист және этика.|Баспасөз тілі      |            |
|Журналист стилі.    |            |            |
|7.Фотожурналистика   |Баспасөз стилі     |Дикторлардың сөйлеу   |
|жанрына қойылатын    |            |мәдениетімен стилі   |
|талаптар. Стилі.    |            |            |
|8. Ақпарат және оның  |Жарнама мәтіні мен   |Публицистикалық     |
|қолданылуы.       |стилі.         |стильдегі қоғамдық –  |
|            |            |саяси лексика     |
|9. Бақ және жарнама   | Сұхбат жанры мен стилі |Академиялық сөйлеу   |
|стилі.         |            |кезіндегі шешендік   |
|            |            |өнер.          |
|10.Баспасөздегі     |Журналистің сөйлеу   |Жарнама тілі мен стилі. |
|фотосуреттің маңызы   |мәдениеті мен стилі.  |            |


7 «Стилистика және редакциялау пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте «Стилистика және  редакциялау»  пәні  бойынша  оқу  үрдісінің
календарлық кестесі


Апталар123456789101112131415Бақылау
түріД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
АБ1Д
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
СД
Д
АБ2Балдар5+55+55+55+55+
55+55+55+55+55+55+
55+
55+55+
55+
5

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть