Файл қосу


Сын тұрғысынан ойлау технологиясыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
        Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік университет


              Педагогика факультеті

              Педагогика кафедрасы


       «Қазіргі педагогикалық технологиялар» пәні бойынша
 5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
                  оқитын
           П-125 топ студенттеріне арналған
                 (силлабус)Факультет: психология - педагогика
Кафедра:   педагогика
Курс     3
Семестр  5
Дәріс - 15
Тәжірибелік (семинар) сабақтар - 15
Зертханалық сабақтар –
СӨЖ –
Барлық сағат: 30
Бақылау формасы (емтихан, сынақ)
ЖКИ -

                 Семей 2013
Құрастырушы
  педагогика кафедрасының доценты:       Дуйсембекова Ш.Д.
Педагогика кафедрасының мәжілісінде бекітілген
№_1__ хаттама «___04__» 09________2013ж.

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д.:            Джанбубекова М.З.

Педагогика факультетінің оқу - әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
талқыланды.

№___ хаттама «_____» ________2013ж.

Психология – педагогика факультетінің _____________..
оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы


Психология – педагогика факультетінің кеңесімен бекітілді.
                                №
хаттама «_____» ________2013ж.


УМС
Студенттер үшін оқу бағдарламасы (SYLLABUS)
«Қазіргі педагогикалық технологиялар»
 • «Педагогика» кафедрасының оқытушысы: Дуйсембекова Ш.Д.

 Кеңес беру үшін кафедрада болатын уақыт: дүйсенбі 9-00, сәрсенбі 9-00.
2013-2014 оқу жылы V семестрінде өтеді.
Сабақтың өтілу уақыты: дүйсенбі 8.00, 9.00. Несие сағат саны: 2.

|Курс |Семестр               |Кредит                    |
|   |                  |Дәріс   |Практ   |СОӨЖ   |Бакылау   |
|   |                  |     |     |     |формасы   |
|1.  |Модуль 1.Қазіргі педагогикалық   |1     |     |     |      |
|   |технологиялар.           |     |     |     |      |
|   |Тақырып 1.Педагогикалық       |     |1     |     |      |
|   |технологиялар туралы ұғым.     |     |     |     |      |
|   |Педагогикалық жүйе.         |     |     |     |      |
|2.  |Тақырып 2.Қазіргі таңдағы белгілі  |1     |     |     |      |
|   |технологиялар түрлері. Педагоикалық |     |     |     |      |
|   |технологияның түрлері.       |     |     |     |      |
|   |                  |     |1     |     |      |
|3.  |Тақырып 3. Педагогикалық      |1     |     |     |      |
|   |технологиялардың даму динамикасы.  |     |     |     |      |
|   |Дәстүрлі оқыту технологиялары.   |     |     |     |      |
|   |                  |     |1     |     |      |
|4.  |Тақырып 4.Педагогикалық       |1     |     |     |      |
|   |технологиялардың негізгі      |     |     |     |      |
|   |алгоритмдері.            |     |     |     |      |
|   |Белсенді оқыту технологиялары    |     |1     |     |      |
|5.  |Модуль 2.Бастауыш мектептің оқу   |1     |1     |     |      |
|   |пәндерінің негізінде оқыту     |     |     |     |      |
|   |технологияларына сипаттама.     |     |     |     |      |
|   |Тақырып 5.Бастауыш білім берудегі  |     |     |     |      |
|   |оқытудың қазіргі заманғы      |     |     |     |      |
|   |педагогикалық технологиялары.    |     |     |     |      |
|6.  |Тақырып 6. Педагогикалық      |1     |     |     |      |
|   |қарым-қатнасты ізгілендіру және   |     |     |     |      |
|   |демократияландыру негізіндегі    |     |     |     |      |
|   |технологиялар.           |     |     |     |      |
|   |Тест технологиясы.         |     |1     |     |      |
|7.  |Тақырып 7.Оқушылардың әрекетін   |1     |1     |     |      |
|   |белсендіру және интенсивтендіру   |     |     |     |      |
|   |технологиялары.           |     |     |     |      |
|8.  |Тақырып 8.Дамыта оқыту технологиясы.|1     |1     |     |      |
|9.  |Тақырып 9.Модульдік оқыту      |2     |2     |     |      |
|   |технологиясы.            |     |     |     |      |
|10.  |Тақырып 10.Ұжымдық оқыту      |2     |2     |     |      |
|   |технологиясы.            |     |     |     |      |
|11.  |Тақырып 11.Іскерлік ойынның     |1     |     |     |      |
|   |жүргізілу технологиясы.       |     |     |     |      |
|   |Ойын технологиясы.         |     |1     |     |      |
|12.  |Тақырып 12. Сын тұрғысынан ойлауды |2     |2     |     |      |
|   |дамыту технологиясы.        |     |     |     |      |
|   |Барлығы:              |15    |15    |     |емтихан   |


   Білім  беру  мазмұны  казіргі  кезде  улкен  өзгеріске  ұшырап
жатыр.Казахстан Республикасының президенті Н .Назарбаев Қазахстан халқына
жолдауында «ХХ1 ғасырда да білімін дамыта алмаған  елдің  тығырыққа
тірелері анық» деп атап көрсетілсе , осыған орай білім мазмұнын дамыту
қажеттігі бар екенін көруге болады.
 Әсіресе, 2009 жылы еліміздің орта білім даярлық  жасау  аясындағы
проблемалар аса ауқымды екені байқалады.
   Сондықтан , студенттерге білім берудің  өзекті мәселелерін атап
көрсету , олар, оқыту технологиясын жетілдіру ,білім сапасын арттыру және
бағалау , жаңа білім беру мазмұнының концепциясын таныстырып өту, тұлғалық-
бағдарлық білім беру,бейімді оқыту моделі  т.т.  осы  арнайы  курста
қарастырылған.
Арнайы курс 15сағ. Дәріс, 15сағ практикалық тапсырмадан тұрады.15 СӨЖ.
Арнайы курс студенттерге ,магистранттарға арналып жасалынған. Жаңа білім
беру жүйесінің өзекті мәселелері-жаңа білім беру мазмұны
-жаңа білім берудегі негізгі мәселелер-білім беру мазмұны.
 Қазіргі білім беру технологиясы
-болон урдісіне түсінік беру-жаңа білім беру концепциясы (тұжырымдама)
   Қазақстан   педагогтарының   авторлық   технологияларыЖ.Караев,
Ж.Жанабаев,Т.Т.Галиев,Н.Н.Нурахметов
 Білім беру стандарты және құрылымы
-Жалпы білім беру мазмұнының құрылымы -білім беру стандарты Базистік оқу
жоспары
-Білімдарлық бағдармалар -Қазіргі оқулық
Білім беру үрдісі
-білім беру қызметін үйымдастыру-сабақты тақырыптық жоспарлау
-оқыту рефлексиясы..Оқу процесіндегі кейс технологиялар
 Оқытудың жаңа инновациялық әдістері
-Бағдармалық оқыту-Дамытушылық оқыту-проблемалық оқыту-жеке тұлғалық оқыту
-табиғатқа сәйкес оқыту.
Авторлық әдістеме мектебі Авторлық әдістеме мектебінің технологиясы
-Шаталов В.Ф. әдістемесі-Еркін даму мектебі-методологиялық колледж
-өзін-өзі  анықтау  мектебі.В.К.Дьяченко  топтық  жұмыстар  жүргізу
технологиясы.
 Шетел әдістемелері
-Сократ әдістемесі -М Монтессори жуйесі
-Вальдорф мектебі -Ертеңгі кун мектебі (Д.Ховард)
-Дальтон –жоспары және басқа оқыту жүйелер.
 Дистанциялық оқыту технологиясы.,әдістемелер
-дистанциялық оқыту типтері дистанциялық оқыту технологиясы
- дистанциялық оқыту формасыэлектрондық оқулық,білімдарлық веб-сайт.
Оқыту формалары.
Лекцияжэнесеминар,ісойындар,практикалықсабақтар,саяхат,үйітме,шеберхана,шыға
рмашылық жұмыстарды қорғау,Бірінғай ұлттық тест (Б.Ұ.Т.)
Шығармашылық оқыту
   Шығармашылық сабақты жасау,білімдарлық ситуация,сабақтың конспекті.
 Оқытудың нәтижелілігі
    Когнитивтік  әдістер,креативтік  оқыту  әдістері,мыйға  шабуыл
жасау,проект әдісі.
            Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
 1.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/
под ред. Е.С.Полат – М., 2002
2. Политова С.И. Дозированные домашние задания по педагогической технологии
В.М.Монахова. – Тверь, 2000
3. Исламгулова С.К. Технологизация процесса обучения в школе: теория и
опыт. // Практико-ориентированная монография методическое пособие. –
Алматы,2003
4. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика. // Под ред.
Е.С.Полат. –М,2000
5. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. –
Ростов н/Д «Феникс», 2003.
6. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М.,2001
7. Буланова – Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушкин В.С., Сучков Г.В.
Педагогические технологии. – Ростов н/Д,2003
8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации,
интесификации и эффективного управления УВП.М., 2005.
9. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-
коммуникационных средств. – М., 2005.
10. Селевко Г.К. Педагогические технологии развивающего обучения. –
М.,2005.
11. Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ. – М., 2005
12. Селевко Г.К.Педагогические технологии на основе дидактического и
методического усовершенствования УВП. – М.,2005.
13.Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в
адаптивной школе. – М.: «Педогогический поиск»,2001
14. Ситаров В.А. Дидактика. – М.,2002
15. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.,2002
16. Айсмонтас Б,Б. Педагогическая психология. – М.,2002
17. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения. – М.,2002
18. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. –М.,2000
19. Столяренко Л.Д., Самыгин С.Д. 100 экзаменационных ответов по
пелагогике. – Ростов н/Д,2001
20. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологии. – СПб,2002.

            СОӨЖ тапсырмаларының кестесі

|№ |Тапсырма мазмұны                       |Формасы|Өтілу |Сғат|
| |                               |    |мерзімі|саны|
|1 |Педагогикалық жүйе.                      |Конспек|Қыркүйе|1  |
| |                               |т   |к   |  |
| |                               |    |1-апта |  |
|2 |Педагогикалық технологияның түрлері. Қазақстан педагогтарының |Кесте |Қыркүйе|1  |
| |авторлық технологияларыЖ.Караев,               |бойынша|к   |  |
| |Ж.Жанабаев,Т.Т.Галиев,Н.Н.Нурахметов             |    |2-апта |  |
|3 |Дәстүрлі оқыту технологиялары. Жалпы білім беру мазмұнының  |Конспек|Қыркүйе|1  |
| |құрылымы -білім беру стандарты Базистік оқу жоспары      |т   |к   |  |
| |-Білімдарлық бағдармалар -Қазіргі оқулық           |    |3-апта |  |
|4 |Белсенді оқыту технологиялары. Авторлық әдістеме мектебі   |Конспек|Қыркүйе|1  |
| |Авторлық әдістеме мектебінің технологиясы           |т   |к   |  |
| |-Шаталов В.Ф. әдістемесі-Еркін даму мектебі-методологиялық  |    |4-апта |  |
| |колледж                            |    |    |  |
| |-өзін-өзі анықтау мектебі.В.К.Дьяченко топтық жұмыстар жүргізу|    |    |  |
| |технологиясы.                         |    |    |  |
| |Шетел әдістемелері                      |    |    |  |
| |-Сократ әдістемесі -М Монтессори жуйесі            |    |    |  |
| |-Вальдорф мектебі -Ертеңгі кун мектебі (Д.Ховард)       |    |    |  |
| |-Дальтон –жоспары және басқа оқыту жүйелер.          |    |    |  |
| |Дистанциялық оқыту технологиясы.,әдістемелер         |    |    |  |
|5 |Модульдік оқыту технологиясы.                 |әдістем|Қазан |1  |
| |                               |е   |1-апта |  |
|6 |Дамыта оқыту технологиясы. Оқытудың жаңа инновациялық әдістері|әдістем|Қазан |1  |
| |-Бағдармалық оқыту-Дамытушылық оқыту-проблемалық оқыту-жеке  |е   |2-апта |  |
| |тұлғалық оқыту                        |    |    |  |
| |-табиғатқа сәйкес оқыту.                   |    |    |  |
|7 |Деңгейлеп оқыту технологиясы.                 |Сабақ |Қазан |2  |
| |                               |жоспары|3-апта |  |
|8 |Ойын технологиясы.                      |әдістем|Қазан |2  |
| |                               |е   |4-апта |  |
|9 |Тест технологиясы.   Когнитивтік әдістер,креативтік оқыту  |Тест  |Қараша |2  |
| |әдістері,мыйға шабуыл жасау,проект әдісі.           |дайында|1-апта |  |
| |                               |у   |    |  |
|10|Оқыту технологияларын таңдау. Оқыту формалары.        |Конспек|Қараша |3  |
| |Лекцияжэнесеминар,ісойындар,практикалықсабақтар,саяхат,үйітме,|т   |2-апта |  |
| |шеберхана,шығармашылық жұмыстарды қорғау,Бірінғай ұлттық тест |    |    |  |
| |(Б.Ұ.Т.)                           |    |    |  |
| |Шығармашылық оқыту                      |    |    |  |
| |Шығармашылық сабақты жасау,білімдарлық ситуация,сабақтың   |    |    |  |
| |конспекті.                          |    |    |  |
| |Оқытудың нәтижелілігі                     |    |    |  |
| |Барлығы:                           |    |    |15 |

            СӨЖ тапсырмаларының кестесі

|№ |Тапсырма мазмұны             |Формасы    |Өтілу мерзімі |Сағат  |
|  |                     |       |       |саны  |
|1 |Технологиялық кесте және технологиялық  |сызба     |қыркүйек   |2    |
|  |карта.                  |       |       |    |
|2 |Оқу процесін жүзеге асырудың инновациялық|реферат    |қыркүйек   |1    |
|  |технологиялары.             |       |       |    |
|3 |Белсенді оқыту технологиялары.      |реферат    |қараша    |1    |
|4 |Дидактикалық ойын түрлерін іріктеу.   |Ойын түрлерін |қараша    |2    |
|  |                     |әзірлеу    |       |    |
|5 |Оқытуды ұйымдастыруда оқу тапсырмаларын |реферат    |қараша    |1    |
|  |іріктеу.                 |       |       |    |
|6 |Проблемалап оқыту технологиясы.     |реферат    |қараша    |1    |
|7 |Тестілеу психологиялық-педагогикалық   |конспект   |желтоқсан   |2    |
|  |құрал ретінде.              |       |       |    |
|8 |Компьютерлік оқыту технологиясы.     |реферат    |желтоқсан   |2    |
|9 |Оқулық материалдарын іріктеу және құру. |Пікір алмасу |желтоқсан   |2    |
|10 |Педагогикалық технологиялардың түрлерінің|Талдау,сарапта|желтоқсан   |1    |
|  |дидактикалық жүйесіне талдау жасау.   |у       |       |    |
|  |Барлығы:                 |       |       |15   |

      Пән бойынша рейтинг көрсеткіші «_1-7 апта, 8-15 апта
            2013ж________________________»


                                  Таблица1
|апта  |Бақылау түрі                 |балл  |ескерту   |
|1   |2                      |3   |4      |
|    | Аудиториялық сабаққа қатысу 1- 7 апта соңына|30   |       |
|2   |Ауызша,жазбаша,тест,дискуссия,топтық,    |75-105 |       |
|    |жұптық,жеке жұмыстарды ұйымдастыруда білімін |    |       |
|    |тексеру                   |    |       |
|3   |Оқытушы жетекшілігімен өтетін өздік     |30-45 |       |
|    |жұмыстар-тренинг,дөнгелек          |    |       |
|    |стол,тренинг-жаттығулар,эссе,бақылау     |    |       |
|    |жұмыстары,ситуацияларды шешу         |    |       |
|4   |Үй тапсырмаларын орындау,реферат ,жобалар  |60-75 |       |
|    |дайындау,конспект жазу            |    |       |
|5        Басқа тапсырмалар,          |60   |       |
|6          Ағымдағы бақылау реферат,тест  |30   |       |
|7          Қорытынды бақылау 1-7 апта   |300  |       |


Пән бойынша рейтинг көрсеткіші 8-15 апта

|апта  |Бақылау түрі                 |балл  |ескерту   |
|1   |2                      |3   |4      |
|    | Аудиториялық сабаққа қатысу 1- 7 апта соңына|30   |       |
|2   |Ауызша,жазбаша,тест,дискуссия,топтық,    |75-105 |       |
|    |жұптық,жеке жұмыстарды ұйымдастыруда білімін |    |       |
|    |тексеру                   |    |       |
|3   |Оқытушы жетекшілігімен өтетін өздік     |30-45 |       |
|    |жұмыстар-тренинг,дөнгелек          |    |       |
|    |стол,тренинг-жаттығулар,эссе,бақылау     |    |       |
|    |жұмыстары,ситуацияларды шешу         |    |       |
|4   |Үй тапсырмаларын орындау,реферат ,жобалар  |60-75 |       |
|    |дайындау,конспект жазу            |    |       |
|5        Басқа тапсырмалар,          |60   |       |
|6          Ағымдағы бақылау реферат,тест  |30   |       |
|7          Қорытынды бақылау 1-7 апта   |300  |       |                Рейтинг кестесі
    1-7 апта аралығындағы бірінші рейтинг (Р1) қорытындысы 7 аптада
қойылады.
    Рейтинг үлгерім көрсеткіші өзіне СӨЖ орындауы бойынша ағымдық үлгерім
көрсеткіші, аудиториядағы жұмысы үшін үлгерім көрсеткіші және бақылау
жұмысы мен коллоквиум түріндегі аралық бақылау үлгерімі кіреді.
    Рейтинг қорытындысы ведомостқа жинақтау ұстанымы бойынша қойылады
және емтиханға жіберудің негізі болып саналады. Егер студент семестр
көлемінде Рейтинг 1,2 қорытындысы бойынша жоғары үлгерім көрсеткішінің
жартысынан төмен жинаса, яғни 30%, онда емтиханға жіберілмейді.
             Білімге баға беру ақпараты
   Емтиханға кіру үшін бағдарламадағы барлық берілген тапсырмалар міндетті
түрде орындалуы керек.
   Дәріс тақырыптары бойынша 2 бақылау жұмысы тест түрінде жоспарланған.
2 Рейтинг бойынша жиналған шешімімен, ұпайы саналады.
   Бағалау өлшемдері:
   Қорытынды баға:
   Пән бойынша күнделікті баға жиынтығы – 100 %
   1 рейтинг – 100 %,300балл
   2 рейтинг – 100 %,300 балл
   Емтихан – 100 %,400балл
   Барлығы – 300 %, 1000балл
   Пайыздық мазмұнының дұрыс жауаптарында әріптік бағалау мен олардың
 сандық баламалары  ұпай  бойынша  анықталынып,  төмендегі  кестеде
көрсетілген:
|Бақылау түрі                      |Балдар       |
|Дәріс                         |30         |
|Семинар                        |75-105       |
|СОӨЖ.,СӨЖ                       |30-45,60-75    |
|1 бақылау жұмысы                    |300        |
|1 рейтинг                       |100 пайыз     |
|Дәріс                         |30         |
|Семинар                        |75-105       |
|СОӨЖ.,СӨЖ                       |30-45,60-55    |
|1 бақылау жұмысы (тестік бақылау)           |20         |
|2 рейтинг                       |300        |
|Емтихан                        |400        |
|Барлығы                        |1000        |


   |Балдар   |Әріптік  |Пайыздың     |Дәстүрлік           |
|      |баға    |мазмұны      |формадағы баға         |
|      |көрсеткіші |         |                |
|4      |А     |95-100      |Өте жақсы           |
|3,67    |А-     |90-94       |                |
|3,33    |В+     |85-89       |                |
|      |      |         |Жақсы             |
|3,0     |В     |80-84       |                |
|2,67    |В-     |75-79       |                |
|2,33    |С+     |70-74       |                |
|      |      |         |                |
|      |      |         |                |
|      |      |         |Қанағаттанарлық        |
|2,0     |С     |65-69       |                |
|1,67    |С-     |60-64       |                |
|1,33    |Д+     |55-59       |                |
|1,0     |Д-     |50-54       |                |
|0      |Ғ     |0-49       |Қанағаттанарлықсыз       |


             Дәріс сабақтарының жоспары
1 – тақырып.Педагогикалық технологиялар туралы ұғым.
2 – тақырып.Қазіргі таңдағы белгілі технологиялар түрлері.
3 – тақырып.Педагогикалық технологиялардың даму динмикасы.
4 – тақырып.Педагогикалық технологиялардың негізгі алгоритмдері.
5 – тақырып.Бастауыш білім берудегі оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық
технологиялары.
6 – тақырып.Педагогикалық қарым-қатынасты ізгілендіру және
демократияландыру негізіндегі технологиялар.
7 – тақырып.Оқушылардың әрекетін белсендіру және интенсивтендіру
технологиялары.
8 – тақырып.Дамыта оқыту технологиясы.
9 – тақырып. Модульдік оқыту технологиясы.
10 – тақырып. Ұжымдық оқыту технологиясы.
11 – тақырып. Іскерлік ойынның жүргізілу технологиясы.
12 – тақырып. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Сараман сабақтарын даярлау үшін жалпы әдістемелік нұсқаулар:
  Мақсаты: пән бойынша дәрістен алған білімдерін бекіту, тереңдету және
кеңейту.
  Сараман сабағы дәрісте алған білімді студенттің  өздігінен  оқып,
талқылап, меңгеруіне арналған. Сараман сабағы кезінде студенттің сабаққа
белсенді қатысуы, сабақта тәртіп сақтауы, сабаққа толық даяр болуы жалпы
курс бойынша студенттің қорытынды рейтинг бағасына ықпал  ететіндігін
ұмытпаңыз.
  Сараман сабағына даярлық:
- Сарман сабағынан қалмаңыз;
- Сарман сабағына толық даярлықпен келіңіз;
- Сараман сабағына дәріс дәптерлерін пайдаланыңыз;
 Сараман сабақтарынан кең тараған бірнеше формалары бар:
1) Реферат түріндегі формасы.
2) Аралас формасы.
            Сараман сабақтарының жоспары:
1 – тақырып.Педагогикалық жүйе.
2 – тақырып. Педагогикалық технологияның түрлері.
3 – тақырп. Дәстүрлі оқыту технологиялары.
4 – тақырып. Белсенді оқыту технологиялары.
5 – тақырып. Технологиялардың мектепте алатын орны.
6 – тақырып. Тест технологиясы.
7 – тақырып. Жаңа идеяны іздеу.
8 – тақырып. Ізгілікті тұлғалық технология, Ш. Амонашвили.
9 – тақырып. Өзара оқытып отыру технологиясы, С.Лысенкова.
10 – тақырп. Ұжымдық оқыту технологиясы, М.Ривин.
11 – тақырып. Ойын технологиясы.
12 – тақырып. Танымдық ойындар.
Оқытушы жетекшілігімен және студенттің өздік жұмысын орындауға  жалпы
әдістемелік нұсқаулар:
 Мақсаты: Студенттердің дәріс және сараман сабақтарында білімдерінегізінде
өздігіне жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру
Міндеттері:
- дәріс пен сараман сабақтарында алған білімдерін тереңдету
- теорияны практикамен байланыстыру
- өздігінен жұмыс іскеу іскерліктерімендағдыларын дамыту
- ойын еркін жеткізе білуге үйрену
студенттің өздік жұмысын орындау формалары әр – түрлі: кесте, реферат,
коллоквиум, конспект және т.б.

           Берілген тақырыпты конспектілеу.
     Негізгі талаптар:
1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну
2. Артық баяндау қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділіккежол бермеу.
3. Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұны жоспарға сай рет –
  ретімен жүйелі баяндау қажет
4. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс
5. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдан тиісті қорытынды жасау
6.
            Реферат жазуда не ескеріледі?
1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер
  жасайды. Студент осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай
  қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан басталады
2.Керек жағдайларды оқытушысымен кездесіп, керекті кеңестер алғаны абзал
3. Реферат жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға тақырыптардың өзара
сабақтастығы тануда дағдыланады.
4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және  жинақтау  негізінде
таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.
5. Пайдаланған деректер материалдар, әдебиеттердің тізімі қайдан алған,
қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсету қажет.
6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы
қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі  идеясымен  тапсырады.  Тақырыпты
зерттеуші студент реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап
береді.
7. Студенттің өздік жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
  - жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл
  аудару
  - студенттің өздік жұмыстарын оқу жұмысының басқа түрлерімен дұрыс
  ұштастыра білу
  - студенттің дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін жүйелі
  түрде дамыту.
  - өзіндік жұмыстың мазмұнына күнделікті өмірден алынған материалды
  хабарларды енгізу.
  - студенттердің алған білімдерін іс-жүзінде қолдана білуге дағдыландыру.

              ӘДІСТЕМЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР
          «Педагогикалық технология» пәні бойынша

              Барлық мамандықтар үшін
                 (шифр, аты)
           Дайындаған: Дуйсембекова Шолпан Д.

                 Семей 2013
             ӘДІСТЕМЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР.
                  Кіріспе
Технология өндіріс процесін ұйымдастырудағы теориялық білімінің практикада
қолдануы ретінде біраз бұрыннан дамуда және ол өндірістің өзінің пайда
болуымен бірге туды. Өмір сүріп отырған және жаңа технологияны жасауды
бағалаудың негізіне мыналарды алуға болады:  Біріншіден, концептуалдықты.
Екіншіден, ұстаздың қатысы бар сол пәндік саласының мәнін айқын түсіну.
Үшіншіден, ұстаздың түпкі  іс  -  әрекеті  парадигмасының  нақтылығы.
Төртіншіден, жалпы технология және соның ішінде педагогикалық технология не
екенін түсіну. Яғни, сөз педагогикалық технологияның  жасалынып  және
қолданатын аймағы туралы болып отыр. Ұғымдардың мазмұндары мен олардың
өзара байланыстылығын қарастырайық.

   Концепция - қандайда болмасын нәрсеге көзқарастар жүйесі, бір дененің
негізгі идеясы (табиғи және басқа да сөздіктер). Технология ең үнемді
экономикалық өндіріс процестерін анықтау,  қолдану  мен  заңдылықтарын
айқындау туралы ғылым.
   «Технология» деген сөздіктің түп тамыры гректің techne - өнер,
шеберлік, кәсіп + logos - ғылым, білім деген сөздерінен шыққан. Екі
түбірдің бірлігінен өндіріс процестерін жүргізудің тәсілдері мен құралдары
туралы білімдер жиынтығы немесе білім немесе шеберлік туралы ғылымды
білдіретін сөз пайда болады, мысалы, металдар технологиясы, экологиялық
технология, құрылыс жұмыстарының технологиясы және тағы басқалар. Бұл
термин сонымен бірге мүлдем басқаша белгілі қажетті шикізат формаларын
өзгерту, материалдары немесе жартылай фабрикант өнімді өндіріс процесінде
жүзеге асыратын өңдеу жиынтығы ретінде анықталады. Технологияның ғылым
ретіндегі міндеті – физиологиялық, химиялық, механикалық және басқа да
заңдылықтарды айқындап тәжірибеде өндіріс процесінің ең тиімдісін анықтау
және қолдану. [1]
   В. В. Беспалько ұсынған өте кең тарап кеткен технология ұғымына
анықтама болып отыр: технология – білім берудің мақсатын тиімді жүзеге
асырудың негізі болатын теориялық негізделген оқыту мен тәрбиелеу процесін
суреттеп берудің құралдары мен әдістерінің жиынтығы болады. Технология оған
сәйкес ғылыми жобалауды ұйғарады, онда бұл мақсаттар жеткілікті дәрежеде
бір жақты беріледі және онда қол жеткен нәтижелерді сатылы өлшеу мен
бағалауға объективтік мүмкіншілік сақталады
(ПЭ,РАО т.11). Анықтаманың екіншісі, яғни ғылыми жобалау және нәтижелерді
сатылы өлшеу туралы бөлімімен келіссек, келесі бөліктегі жеке және бір –
бірімен байланысты болмайтын оқыту мен тәрбиелеудің өмір сүреді деген
бөлігіне келісу қиын. Тұлға дегеніміз тұтас бір құрлым екендігі және ол
біртұтас педагогикалық процеспен байланысты болады (Ильин В.С.).
Демек, технология педагогикалық іс - әрекеттің бұл басты белгісіне сай
болуы керек. Металды өңдеу технологиясы, ағашты өңдеу технологиясына сәйкес
келмейді. Бұнда әр түрлі қасиеттер мен сападағы еңбек заттары да әр түрлі.
Сондықтан педагогикалық процесті жүзеге асырудың технологиясында өзіндік
ерекшеліктері болады, ол педагогикалық процес субъектілері ұстаз  бен
оқушылар әрекеттерініңмәнін алдын ала анықтайды, онда жеке тұлға іс -
әрекетте өзгереді. [4]
   Педагогикалық іс-әрекет саласына «технология» деген сөздікті енгізу
«индустриалдық» технология Ф.Б.Гильбрейт деген идеяға негізделген және ол
оқытуда техникалық жабдықтарды қолданумен байланысты. Ал педагогикалық
технология ұстаздар мен оқушылардың аз ғана күш жұмсап ең жақсы нәтижелерге
жетудің тиімді принциптері мен әдістерін анықтауға бағытталған.
Қазіргі таңда белгілі технологияларға жатқызамыз:
1) Дидактикалық бірліктерді шоғырландыру технологиясы, П.Эрдниев;
2) Дамыта оқыту технологиясы, Л.Занков, Д.Эльконин мен В.Давыдов;
3) Ізгілікті тұлғалық технология, Ш.Амонашвили;
4)Модульді оқыту технологиясы, П.Третьяков, К.Вазина, М.Жанпеисова;
5) өзара оқытып отыру технологиясы, С.Лысенкова;
6) ұжымдық оқыту технологиясы, А.Ривин.

   Дамыта оқыту технологиясы өз ішінде де бір неше түрлері бар:
   1) Дамыта оқыту технологиясы
   2) Деңгейлеп оқыту технологиясы
   3) Сын тұрғысынан ойлау технологиясы
   «Сыни ойлау» анықтамасына еш келмейтін ойлаудың үшінші түрі түрі – ол
шығармашылық немесе көкейкесті ойлау. Сонымен сыни тұрғыдан ойлау төрт
бөліктен тұрады:
   Біріншіден: сыни тұрғыдан ойлау олып табылады. Ал сабақ сыни тұрғыдан
ойлау принциптеріне негізделген болса, әр кім өз ойлары мен пікірлерін және
бағалауларын басқалардан тәуелсіз құратын болады. Біз үшін басқа біреу сыни
ойлай алмайды, біз барлығын өзіміз үшін жасаймыз. Сонымен қатар ойлау
өзіндік сипатқа ие болғанда сыни тұрғыдан ойлағандық болып есептеледі. Өз
бастарымен жұмыс істеп, ең қиын деген мәселені өзі шеше алулары үшін,
оқушыларға жеткілікті түрде бостандық берілуі керек. Мысалы, оқушылар
мұғалімнің тапсырмасын жаттанды түрде қайтып айтып беруі мүмкін.
   Сыни тұрғыдан ойлауда идеяның ерекше болуы міндетті емес: біздің басқа
біреудің идеясы мен нанымын өзіміздікі етіп қабылдауға толық құқығымыз бар.
Біз тіптен, басқаның пікірімен келісуіміз керек болады да, бұл біздің
құқығымызды дәлелдейді. Сыни тұрғыдан ойлайтын адам басқаның көз-қарасымен
жиі келісе бермейді.
   Екіншіден, ақпарат сыни тұрғыдан ойлаудың соңғы емес, бастапқы пункті
болып табылады. Білім адамның сыни  ойлауы  онсыз  мүмкін  болмайтын
дәлелдемелерді тудырады. Кейде «басында түк жоқ болса ойлау қиын болады»
деп айтады. Терең ойлау үшін фактілер мен идеялар, мәтіндер мен теориялар,
мәліметтер секілді көптеген «шикізаттарды» өңдеу керек болады. Кейбір
оқушылар өздерінің үйренгендерін көп есіне сақтай алмайды. Сондықтан оларға
ескіден жаңаға жол салу керек. Дегенмен де, мұғалімнің жұмысы тек сыни
тұрғыдан ойлауға шектеліп қалмайды: оқушылар қиын деген  түсініктерді
қабылдап, әр түрлі мәліметті естерінде сақтауға дағдыланады. Сыни тұрғыдан
ойлауға үйрету-мұғалімнің көп жақты жұмысының бір бөлігі ғана. Кез келген
жаста сыни сыни тұрғыдан ойлауға болады: бұл үшін тек студенттердің ғана
емес, бірінші сынып оқушыларының да тәжірибелері мен білімдері жеткілікті.
   Үшіншіден, сыни тұрғыдан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет
ететін мәселені анықтаудан басталады. Жалпы адамзат баласы тумасынан білуге
құмар болып келеді. Егер біз жана бир нарсені байқай қалсақ оның не екенін
білуге құмартамыз. Дегенмен нағыз таным үрдісі өзінің кез келген кезеңінде
мәселелерді шешуу мен өзінің жеке қызығушылығы мен қажеттіліктерінен пайда
болатын сұрақтарға жауап беруге деген талпыныспен сипатталады.
   Төртіншіден, сыни тұрғыдан ойлау көңілге қонымды дәлелге ұмтылады.
Сыни тұрғыдан ойлайтын адам мәселені шешудің өһзі іздеп табады да, сол
шешімдерді негізі бар, саналы дәлелдермен нақтылай түседі. [3]
   Ұстазды дайындаудың технологиялылығы белгілі бір теориялық білімдердің
деңгейінен ғана білініп қана қоймайды, сонымен бірге алған білімді өзінің
кәсіби іс - әрекеті нысанасын нақтылы  бір  педагогикалық  процестің
практикалық міндеттерің шешу барысында қажетті өзгерістер жасау біліктерін
қолданудан да білінеді.
   Сондықтанда біз мынадай анықтама ұсынамыз: технологиялар дегеніміз
ұстаздар мен оқушылардың жеке тұлғасының өзіндік  даму  мүмкіншілігін
қамтамасыз ететін, және оның жүзеге асуын сатылы өлшеу арқылы тұлғаның,
сонымен бірге коллективтің даму динамикасын көруге болатын  теориялық
білімдерді біртұтас педагогикалық процестің практикалық қызметін жүзеге
асырудың бір ізді комплексті әрекетке айналдыруды айтуға болады. [1]
   Егер технология мақсаттар тірлігі мен өндірістік іс - әрекеттің
нәтижесі болса, онда жасалынатын технологияларының сапасынбағалау мәселесін
атап кетпеуге болмайды. Педагогикалық процесс дегеніміз «ұстаз - оқушылар»
жүйесі жағдайының алмасуы болады. Яғни, педагогикалық процесті жүйе жасаушы
фактор тұлға – ұстаз тұлғасы, оқушының тұлғасы болады. Егер педагогикалық
процесте оқу орында оқу-тәрбие іс - әрекетінде тұлғаның дамып қалыптасуына
ықпал ететін жағдай болса, онда біртұтас педагогикалық процесті жүзеге
асырудың технологиясы нормаға сай деген сөз. Міне, сондықтанда соңғы
жылдары бірқатар педагогикалық  құбылыстарды  зерттеушілер  методология
ретінде ғылыми аралық пән синергетикалы – жүйенің қайшылық проблемасын
қарастыратын (физикалық, химиялық техникалық, әлеуметтік) жүйе қолданылып
отыр.
   «Педагогикалық технология – оқудың арнайы жиынтығы мен құрамдастар
пішінің, әдістемесін, әдісін, тәрбие құралдарын анықтайтын психологиялық –
педагогикалық  белгілеуіштер  жиынтығы,  ал  педагогикалық  процестің
ұйымдастыру - әдістемелік сайманы болып табылады»
(Б.Т. Лихачев) деп анықтама берілді.
    И. П. Волков: «Педагогикалық технология бұл  жоспарланған  оқу
нәтижесіне жету процесінің нұсқауы,  ал  оқыту  технологиясы  –  бұл
дидактикалық жүйенің негізгі процессуалдық бөлігі» - деп айтады.
   Демек, барлық педагогикалық технологиялардың негізгі мәні туралы
пікірлердің қарама – қайшылықтарына қарамастан оны  сабақ  беру  мен
оқушылардың іс әрекеттерінің жетістіктеріне жету үрдісі ретінде түсіндіруге
болады.
   «Педагогикалық технология дегеніміз – оқу үрдісін жобалаудың жүйелік
әдісі, оқытудың тиімді түрлеріне жету мақсатында, адам мен технологиялық
ресурстарды, олардың ара – қатынасын ескере отырып бүкіл оқу мен білімді
меңгеру үрдісін жүргізу, оны бағалау», - дейді Монахов.
   Педагогикалық технологияны дұрыс жобалау үшін мынандай 5 элемент
қамтылу керек:
1. Мақсат қою! (курс, тарау, тағы басқа).
2. Болжау. Оқушылар еңбегін болжау дегеніміз: деңгейлік оқытуға бағытталып
құрылған өздік жұмысы.
3. Оқушылардың сабақтан тыс өз бетімен орындайтын жұмыстар.
4. Логикалық құрылым. Шағын мақсаттың мазмұны мен саны оқушылардың даму
аймағын және уақыт бойынша әр аймақтың ұзақтығын анықтайды.
5. Түзету. Қарастырып отырған сұрақтағы  мүмкін  болатын  қиындықтар:
оқушылардың көп жіберетін қателері, оқушылардың оқу стандартты деңгейіне
көтерудің педагогикаға тән шаралар жүйесі.
   Педагогикалық технологияның білім беру саласындағы басқа бір бағыты
оқу материалдарын талдау технологиясына, мұғалім мен оқушылардың (Т. А.
Ильина) оқу іс - әрекеттерін ұйымдастыруға арналған. Яғни, педагогикалық
технологияның ұстахдар мен оқушылардың аз күш жұмсап тиімді нәтижелерге
жетулерінің әдістері мен ұтымды  принцптерін  анықтауға  бағытталағаны
қарастырылады.
   Бірақта материалдық өндіріс саласындағы жаңа технологиялар еңбек
пәнін өте терең меңгеру негізінде ұсынса, еңбек өтімділігі артады, онда
білім беру саласында барлығы да керісінше технологиялар ұстаз іс  -
әрекетінің кейбір бөліктеріне сай жасанды құрылым ретінде жасалады. Г.К.
Селевконың тыңғылықты оқу құралында белгілі  технологиялар  жеткілікті
дәрежеде жан – жақты сипатталады, бірақта онда негізінен ХХ ғасырдың 70-80
жылдардың соңының өзінде В.Н. Турченконың «жеміссіз  бағыт»,  -  деп
бағаланғандай жалпы біртұтас педагогикалық процесс емес, кейбір жақтарын
игеріп жартылай өзгерту туралы сөз болып отыр.
   Жалпы педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты жан –
жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылатындықтан, бұл жерде де
жаңа технология әдістемелік жүйенің басты компоненті оқыту мақсаты болып
табылады. Жаңа мақсат оқытудың әдістемелік жүйесінің қалған бөліктерінің
(мазмұн, әдіс, оқыту түрі мен құралдарының) өзгерулерін талап етеді. Оны
орындау үшін мынандай төрт ұсыныс қажет екен.
1. Жаңаша өзгерген мақсат – оқушылардың өздігінен танып, іздену іс -
әрекетінің әдістерін меңгерулерін талап етеді.
   Бұл әдістердің мұғалімдердің күнделікті жұмыста пайдаланып жүрген
оқыту әдістерінің айырмашылығы бар.
   Демек, біздің жағдайымыздағы «оқыту әдістемесі» деп отырғанымыз оқушы
– мұғалім деген өзара тығыз байланыстағы қолданыстағы қарастырады. Бұл
жағдайда алдыңғы орында оқушы тұрады және оның өз бетімен білім алудағы
белсендігіне баса назар аударылады.
2. Жаңаша оқытудың негізгісіне оқытудың дербес және топтық  түрлерін
жатқызамыз. Оқытудың бұл түріндегі ең бастысы оқушыға деген сенім, оның өз
ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйене отырып, өз беделі мен қадір – қасиет
сезімін дамыту. Оқытудың фронталды түрі, көбінесе бағыт беру талқылау және
түзету енгізуде ғана пайдаланылады.
3. Жаңа технологияның жаңа мақсаты бойынша оқытуды ізгілендіру қажет. Ол -
оқыту құралдарына деген көзқарасты да өзгертуді талап етеді. Бұл өзгерістер
бойынша оқу құралдары оқушының өздігінен танымдық іс - әрекетін жүзеге
асыра алатындай құралдары болуы керек. Педагогикалық технологияны құруға
қажетті тұжырымдама С.Л. Рубинштейннің  еңбектерінде  айтылған  «Ойлау
барысында ойлау объектісін жаңа  байланыстарға  қосуға  педагогикалық,
психологиялық берік н,егіз бар» деген  ойынан  алынған.  Ол  бойынша
өнертапқыштық пен жаңалықтар ашуға жетелейтін баланың жаңа қасиеттерін
ашуға болады.
   Сонымен жаңа оқу үрдісі технология мынандай мақсатқа жету қажет:
1. Оқушыны иелеуге көне қоятын объект деп қарамай, табиғат берген қасиетін,
күш қуатын шыңдайтын, қабілетін дамытатынжеке тұлға деп мойындау.
2. Жеке тұлғаның мемлекеттік және жергілікті жердің мүддесін ұштастыруы.
3. Оқушылардың танымдық мүмкіндіктеріне, бейімділігіне, қабілетіне қарай
білім мазмұнын міндетті түрде игеретін және өз еркімен игеретін деңгейлерін
анықтау.
4. Оқушыға «Білім туралы» Заңға сәйкес өз бағасын таңдауға мүмкіндік беру.
5. Жалпы білім беру мекемелерінің көп түрлігін қамтамасыз ететін білім
мазмұнының құрылымын нақтылау.


   Таблица 1 Технология авторлары


   |Технология авторлары  |Жазған еңбектер,    |       Идеялар     |
|            |мектептер        |                |
|1. Р.Штейнер      |Вальдорф        |Оқушыларға күрделі мақсаттар  |
|            |педагогикасы      |қоя білу және сол мақсаттарға |
|            |            |жете алу сенімін нығайту.   |
|2. В.Ф.Шаталов     | В.Ф.Шаталов      |Конспект қолдану негізінде   |
|            |педагогикасы      |оқыту жүйесін жүргізген, трек |
|            |            |сигнал, трек схема.      |
|3. В.А.Сухомлинский   |«Қуаныш мектебі»    |Білім беру творчестволық    |
|            |Павлыш селосы      |процесс-адамның, жеке тұлғаның |
|            |            |қалыптасуы өмірлік       |
|            |            |толастамайтын ағынды тасқынды |
|            |            |процесс.Оқыту, білім беру   |
|            |            |тәрбие бір-бірімен тығыз    |
|            |            |байланысты, бірін-бірі     |
|            |            |толықтырып, кезекпе-кезек   |
|            |            |жалғасып отыратын тарихи    |
|            |            |процесс.            |
|4. А.Н.Тубельский    |«Өзін-өзі анықтау    |Оқушыларға ұжымдық және даралық|
|            |мектебі»        |жұмыстар арқылы өзін-өзі тани |
|            |Москва қаласы.     |білуге үйрету.         |
|5. И.Ф.Гончаров     |«Орыс мектебінің моделі»|Оқушыларға мүмкін болған кезде |
|            |            |тапсырмаларды еркін таңдау   |
|            |            |құқығын беру.         |
|6. К.Нұрғалиев     |«Ауыл          |Оқушылардың ішкі жан дүниесін, |
|            |мектебінің»моделі «Шығыс|оның мақсат-мүддесін, ынтасын, |
|            |Қазақстан облысы Боран |қабілеттерін тани білу.    |
|            |ауылы.»         |Балаларға деген адамгершілік  |
|            |            |қарым-қатынас.         |

                ТАПСЫРМАЛАР.
1. Проблемалық-модульдық оқытудың мәні неде?
2. Проблемалық-модульдық технологияның негізінде қандай негізгі принциптер
  бар, атап беріңіз?
3. Проблемалық-модульдық оқыту технологиясы бойынша жұмыс істейтін мұғалім
  қандай кәсіби-бағалы қасиетті иеленуі керек?
4. Проблемалық-модуль құрылысын пайдлана отырып бір пән бойынша оқыту
  бағдарламасын жасаңыз.

| N блок     | Мақсаты   | Оқу пәні  | Модульдің  | Соңғы    |
|        |       |       |мазмұны    |нәтиже    |
|Блок «кіру»   |       |       |       |       |
|блогы      |       |       |       |       |
|«Көкейкестілігі»|       |       |       |       |
|блогы      |       |       |       |       |
|«Проблемалық»  |       |       |       |       |
|блогы      |       |       |       |       |
|«Қолдану» блогы |       |       |       |       |
|«Қатерлер» блогы|       |       |       |       |
|«Генералдық»  |       |       |       |       |
|блогы      |       |       |       |       |
|«Шығу» блогы  |       |       |       |       |


5. Проблемалық-модульдің жоспары қалай жүргізіледі?
6. Проблемалық-модульдық жосарлаудың негізгі кезеңдерін атап беріңіз.

                 ӘДЕБИЕТТЕР.
1. Махмутов М.И.  Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру.   Алматы,
  1981.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М, 1988.
3. Что такое педагогическая технология? Чршанов М.А. Гибкая технология
  проблемно модульного обучения. М. 1996 с-3-5 Библиотека. Журнал. Нар.
  Образования №2. 1996г.
4. Шуркова Н.Е. Педагогическая  технология  как  учебная  дисциплина.
  Педагогика – 1993 №2. 66 стр.
5. Беспалько В.П. Слагаемые пед. Технологии. М. Педагогика, 1989-1992.


3 - ТАҚЫРЫП. Бақылау технологиясы және оқу ікерлігін, білімін, дағдысын
бағалау.
Мақсаты: Бағалау және бақылау білім технологиясы мәнін  қалыптастыру;
рейтинг жүйесін анықтау, компьютерлік технологиясы білімін қалыптастыру.
ЖОСПАР:
1. Білімді бағалау және бақылау оқу материалдық қабылдау дәрежесінің
  көрсеткіші ретінде.
2. Бақылаудың қызметі, түрі және әдістері.
3. Бақылаудың түрлері: алдын ала, күнделікті, тақырыптық, кезең бойынша,
  қорытынды бақылау.
4. Білім, іскерлік, дағдыны обьективті бақылау жолымен қарауды рейтинг
  жүйесін қолдану.
5. Оқытудың компьютерлік технологиясы.
6. Бақылауды ұйымдастырудағы педагогикалық талап:
А) жеке бақылау сипаттамасы
Ә) жүйелілік, бірізділік
Б) жан-жақтылық
В) бақылаудың әр түрлі түрлері
Г) обьективтік
Д) Дифференцалдық жіктелу

                ТАПСЫРМАЛАР.
                 1 – ТАҚЫРЫП
1. Рейтинг жүйесінің дәстүрлі білім жүйесінен айырмашылығы неде?
2. Компьютерлік технологияны оқытуды іске асыруда қандай  қиыншылықты
  көресіз?
3. Мына түсініктемелерге анықтама беріңіз: болжамдау, бақылау, есепке алу,
  бағалау, тест әдісі, баға қою.
4. Алынған білімді қолданып келтірілген тұжырымдамалардан  дұрыс  деп
  санайтыныңызды таңдаңыз:
- оқу бағдарламасының белгілі бір тақырыбынан тұратын сабақтар жүйесін
бақылау үлгерімі.
А) тақырыптық
Ә) күнделікті
Б) мерзімді
В) қорытынды
- оқушылар мен мұғалімдер арасындағы оқу танымдылық қызметінің мазмұны мен
сипаттамасына қарай жүргізілетін байланыс жолдары:
А) бақылау әдісі
Ә) оқыту әдісі
Б) тәрбие әдісі
В) оқыту тәсілі
- Диктант, шығарма, реферат, мамұндама – бұлар мына әдістерді құрайды:
А) ауызша бақылау
Ә) практикалық бақылау
Б) жазбаша бақылау
В) бағдарламалық бақылау
- Бақылауда, өзін-өзі бақылауда машинаны қолдану
А) бадарламалық
Ә) тәжірибелік
Б) жазаша
В) ауызша
- Бүкіл оқу курсы бойынша үлгерім бақылауды қадағалау:
А) тақырыптық
Ә) күнделікті
Б) мерзімді
В) қорытынды
- Жалпы болжамдау принцптерін атап беріңіз:
А) дер уағында
Ә) обьективті
Б) жүйелілік
В) демократиялық
Г) жариялық
Д) сабақтастық
Е) тәуелсіздік
Ж) дұрыстық.

                 ӘДЕБИЕТТЕР.
1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологи обучения. М, 1995
2. Кларин М.В. Педагогическая техналогия в учебном процессе. М, Знание,
  1989, 80 с.
3. Махмутов М.И. Мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру. Алматы, 1981.
4. Сабиров Т. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. Алматы, 1987.
5. Лемберг Р.Д. Дидактические очерки. Алматы, 1960.
6. Талызина М.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М, МГУ. 1975.
7. Щербо Н.П. Особенности индвидуального и группового решения задач в
  условиях совместной деятельности. Вопросы психологи. 1984 №2.

5 – ТАҚЫРЫП Білім дәрежесін бақылауда тест әдісінің тиімділігі.
Мақсаты:  Бақылау формасы ретінде тест туралы білімді кеңейту,  оның
дәстүрлі оқыту әдісіне қарағанда жетістігі мен кемшілігін айқындау.
ЖОСПАР:
1. Педагогика және психология бағытында тестің тарихи дамуына шолу жасау.
2. Педагогикалық бақылаудың түрі, тест әдісі. Оның жетістігі мен кемшілігі.
3. Тестің түрлері: алдын ала, күнделікті, аралық, қорытынды.
4. Тестің нысандары: жабық, ашық, алгоритм немесе есеп шығарудағы жүйелі
  тапсырмалар, формулаға, анықтамаларға, үрдіске сәйкес тапсырмалар беру.
5. Тест жүйесін жасауға арналған талаптар мен ұсыныстар.

3 – ТАҚЫРЫП
1. Білімді бақылау және тексеру саласындағы жаңа ізденіс туралы не білесіз?
2. Сіз қандай баға бағанасын қорғайсыз?
3. Білім тесті дегеніміз не, оның жетістігі, дамуы қандай?
4. Диагностикалық тесті бағалауда қандай өлшем бар?
5. Тестілік бақылау түрін атап беріңіз?
6. Диагностикалық тест жасағанда қандай талаптарды еске алу керек?
7. Компьютерлік, бағдарламалық тестің ерекшелігі неде?

                 ӘДЕБИЕТТЕР.
1. Беспалько В.П. Слагаемые пед. Технологии. М. Педагогика, 1989.
2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. М, Знание,
  1989.
3. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М, 1986.
   Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся. М, 1989.
4. Н. Д. Хмель: «Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы
  мен технологиясы», Алматы 2003ж., 18-22б.
  5. Ш. Дүйсембекова: «Педагогика», Семей, 2004ж., 83-85б.
  6. М.А. Абсатова: «Қазіргі педагогикалық технологиялар», Алматы, 2006ж.,
   6,12-13б.
  7. А. Ахметжанова: «Педагогика», // Бала тәрбиесі, 2006ж., 25-25б.
  8. Ж. Р. Шармонов: «Жаңа технология заман талабы», Алматы, 2004ж., 18-
   20б.


            НЕГІГІ ТЕРМИНДЕР – ГЛОССАРИЙ
1. «Кіру» блогы – прблемалық модульге «өткізу» бақылаудың іске асырылуы.
2. «Актуалдылық», «көкейкестілік» блогы – жаңа тақырыпты меңгеруіне қарай
  түрлі түсінік пен іс-әрекет әдістерін қолдану.
3. «Тарихи» блогы – генезис түсініктемені ашатын қысқаша саяхат жасау.
4. «Проблемалық» блогы – проблеманың міндетін атқарады.
5. «Қорыту» блогы – проблема құрылымының жүйелі міндетін атқарады.
6. «Ауқымдылық» блогы – пролемалық модульдық мазмұнды қорыту.
7. «Қолдану» блогы – жаңа іс әрекет пен түсініктемені орындауға енгізілетін
  жүйелі есеп пен жаттығулар.
8. «Қателер» блогы – оқытушылардың қатесін анықтау, оның себебі және ларды
  түзету.
9. «Тереңдету блогы – пәнге қызығушылығ бар оқушыларға арналған күнделікті
  тақырыптық материалдар кіреді.
10. «Шығу» блогы – бақылау қызметін орындайды.
11. Гуманстік педагогика – ғылыми теорияның жүйесін анықтайтын, оқу-тәрбие
  процесінің саналы, белсенді тәрбиеленушісін бекітетін ғылым.
12. Оқыту моделінің негізі – оқыту моделін қолдануы негізі оқыту әдісі мен
  сабақты ұйымдастыру түрі.
13. Оқыту моделі – оқу мерзімінде қолданылатын дидактикалық негіз бен
  педагогикалық техникадан тұратын кешен.
14. Оқыту процесіндегі сабақ модулі – белгілі бір жинақталған мақсатқа
  бағытталған оқу уақытының бір үзігі.
15. Оқытудың блоктық – модульдың жүйесі оқу процесінің ең кіші бірлігі
  болып саналатын оқыту технологясы. Бірнеше модуль блок түзейді.
16. Білім беру технологиясы – оқытудың нәтижесін  жоспарлайтын бірнеше
  түсініктер енгізілген жүйе, оқушылардың ағымдағы жағдайын болжау-айқындау
  құралы, оқытудың көптеген модельдері және нақты шарт бойынша оқытудың
  оңтайлы моделін таңдау өлшемі.
17. Педагогикалық технология – оқыту процесі және мұғалімдік оқыту мен
  тәрбиеде жоспарлаған мақсатына жету мен нәтижесі.
18. Педагогикалық техника – берілген модельдің шеңберінде пайдаланатын
  құралдар мен өзара әсер ету тәсілдері.
19. Педагогикалық инновациялар – оқу тәрбие процесінің нәтижесін және
  ағымын жақсартатын педагогикалық жүедегі жаңа енгізулер.
20. Педагогикалық еңбек технологиясы – «педагог-оқушы» арнаулы жүйесімен
  анықталатын сабақтастық әрекеттер кешені.
21. Технологиялық карта - қолданылатын құралдарды көрсету арқылы процесті
  әр қадам, әр кезең сабақтастығы арқылы сипаттау (кестелік түрдегі блок).
22. Технологиялық схема – процестің технологиялық шартының бейнеленуі,
  оларды жеке функционалдық элементтерге бөлу және олардың арасындағы
  қисындық байланысты көрсету.
23. Оқу кезеңі – оқу уақытының аралығы, оның барысында оқытудың белгілі
  бір мақсаты орындалады.
24. Оқытудың бүтін блоктық жүйесі – оқу процесінің ең кіші бірлігі сабақ
  блоктары болып саналатын оқыту технологиясы.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Педагогика кафедрасы
педагогикалық технологияның емтиханына тест тапсырмалары
I – нұсқа.
 1.Селевко педагогикалық технологияның неше аспектісін көрсетті?
    А) 2
    В) 3
    С) 5
    Д) 4
    Е) 6
2 .Дидактикалық ойындардың негізін салушы?
    А) Д.Локк.
    В) В.А.Сухомлинский
    С) Вернадский.
    Д) А.Френь.
    Е) Н.Щуркова.
3. Педагогикалық технология» ең алғаш қай елде пайда болды?
    А) Германия
    В) Қытай.
    С) АҚШ
    Д) Египет.
    Е) Россия.
4 .Тұлғалық бағдарлы тәрбиені іс жүзінде тәжірибеге ендірген  ғалымдардың
бірі.
    А) Н.Е.Щуркова.
    В) В.А.Сухомлинский.


    С) Г.К.Селевко.
    Д) Вернадский.
    Е) Д.Локк.
5. .Мұғалім моделінің негізгі үш түрін ата.
    А) Практикалық, иновациялық.
    В) кәсіптік, теориялық.
    С) теориялық, тәжірибелік, әдістемелік.
    Д) жекелеген.
    Е) әдістемелік, кәсіптік.
6. . Бастауыш сыныптардағы қолданбалы тест әдісінің түрлерін ата.
    А) ашық,жабық.
    В) ұйық.
    С) қолданбалы.
    Д) практикалық.
    Е) әдістемелік.
7. Бастауыш сынып оқушыларының білімдерін диагностикалау әдістері.
    А) тест.
    В) бақылау.
    С) әңгімелеу.
    Д) сұрақ.
    Е) барлығы дұрыс.
8. Ізгілікті тұлғалық технологияның авторы.
    А)Ш.А. Амонашвили.
    В) Г.Песталоцций.
    С) А.Волков.
    Д) Эрдниев.
    Е) В.А.Сухомлинский.
9. Өзара оқыту технологиясының авторы.
      А) Вернадский.
       В) Лысенкова.
      С) Песталоций.
      Д) Амонашвили.
      Е) дұрыс жауап жоқ.
10.Өзін -өзі тәрбиелеу технологиясы дегеніміз?
    А) Адамның өз мінез құлқындағы адамгершілік қасиеттерді тани
      біліп, оны одан әрі дамыту, жағымсыз қылықтарды жеңе білуге
әдеттендіру сияқты сапалы әдет – дағдылардың қалыптасуы.
    В) өзін - өзі тәрбиелеу, өзін - өзі бағалау.
    С) өте шытырманды қиындық туғызатын тәрбие.
    Д) педагогикалық шеберлікті қажет ететін тәрбие.
    Е) дұрыс жауап жоқ.
11. Ойлау, әрекет тәсілін қалыптстыру, бұл қай технологияға жатады?
    А) ақпараттық технология.
    В) операциялық технология.
    С) эмоционалды адамгершілік.
    Д) қолданбалы технология.
    Е) эвристикалық технология.
12. Қолданбалы технология деген не?
    А) Эстетикалық және адамгершілік қатынастарын қалыптастыру.
    В) Білім, іскерлік, дағдыны қалыптастыру.
    С) Тұлғаның өзін басқаратын механизмдерін қалыптастыру.
    Д) әрекеттік, сфералық әрекетін қалыптастыру.
    Е) шығармашылық қабілетін қалыптастыру.
13. Тәрбие жұмысының формасы
    А) Бақылау
    В) Сендіру.
    С) Үйрету.
    Д) Лекция.
    Е) Сынып сағаты.
14.Тәрбие принципінің түрі.
    А) Ғылымилық принцип.
    В) Жүйелілік пен бірзділік принципі.
    С) еңбексүйгіштік принцип
    Д) Саналылық пен белсенділік принципі.
    Е) Көрнекілік пен саналылық принципі.
15. Адамгершіліктің құндылықтарға не жатады?
    А) Моральдық этикалық жағдайлардың сақталуы, жағымды қарым –
қатынасты орнату.
    В) кәсіби меңгерудегі қарым – қатынасты қалыптастыру.
    С) технологтың іс әрекеті іскерліктермен дағдылар жиынтығы.
    Д) кәсіптік іскерлікті қалыптастыруға деген қатынасы.
    Е) материалдық құндылықтар процесінің желісі.
16.Әлеуметтік -тәрбие технологиясына жатады.
    А) Отбасылық тәрбие.
    В) қосымша білім беру мекемелер жүйесі, қоғамдағы бірлестіктер, діни
ағымдар.
    С) отбасы, діни ағымдар.
    Д) үйірме, мектеп.
    Е) қоғам, қосымша білім беру мекемелер жүйесі.
17. Пән бойынша білім, іскерлік , дағдыны қалыптастыратын технология қалай
аталады?
    А) Интерактивті.
    В) Жаңа технология.
    С) өзін - өзі басқару.
    Д) операциялық.
    Е) ақпараттық.
18.Операциялық ойлау қабілетін қалыптастыратын технология қалай аталады?
    А) Операциялық.
    В) Ақпараттық.
    С) интерактивті.
    Д) өзін - өзі басқару.
    Е) эвристикалық.
19.Эстетикалық және адамдық қасиетті қалыптастыратын технология.
    А) Ақпараттық
    В) Эмоционалды- адам қасиетті технология.
    С) өзін - өзі басқару.
    Д) операциялық.
    Е) инновациялық.
20. Тұлғаның өзін басқаратын механизімін қалыптастыру технологиясы.
    А) эмоционалды.
    В) ақпараттық
    С) өзін - өзі басқару.
    Д) эвристикалық
    Е) интерактивті.
21. Әрекеттік – практикалық сферасын қалыптастыратын технология.
    А) операциялық
    В) ақпараттық
    С) өзін - өзі басқару.
    Д) қолданбалы.
    Е) эвристикалық.
22. Эвристикалық технологияны басқаша қалай атайды?
    А) шығармашылық қабілетті қалыптастыратын.
    В) эстетикалық қасиетін қалыптастыратын
    С) өзін басқаруын қалыптастыру.
    Д) әрекеттік – практикалық сферасын қалыптастыратын.
    Е) дұрыс жауап жоқ.
23. Вальдороф мектебіндегі педагогика жүйесін зерттеген ғалым.
  А) К.Маслоу
   В)В.Лихачев
   С)Р.Штейнер.
   Д)В.ВДавыдев
   Е)А.С.Макаренко.
24.Мұғалім қызметінің негізгі түрі.
   А) қатынас.
   В) оқыту,тәрбиелеу
   С)әңгіме
   Д) сөйлеу.
   Е)дұрыс жауап жоқ.
25.Тұлғаның өзін басқаратын механизмдерін қалыптастыру қай технологяға
жатады?
   А) ұжымдық технология.
В) операциялық технология.
   С) өзін - өзі басқару технологиясы.
   Д)коррекциялық технология.
   Е)дұрыс жауап жоқ.
26.Қазақстанда модульдық оқыту технологияның еңбегін жазған ғалым.
  А) Ш.А.Амонашвили.
   В)Ж.Караев
   С) К. Жампеисова
   Д) М.Жадрина.
   Е) У.Жексембаева.
27.Ұжымдық оқыту технологиясын қарастырған ғалым.
   А) Занков.
   В) Ривин.
   С) Ердинов.
   Д) Давыдев.
   Е) Амонашвили.
28. Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолдана бастаған мемлекеттер:
А) Франция, Италиядада
В) АҚШ, Англияда
С) Испания, Португалияда
D) Германия, Австралияда
Е) Швеция, Норвегияда
29. Дамыта оқыту технологиясының авторы:
А) Я.А.Коменский;
В) К.Д.Ушинский;
С) Дж.Дьюи;
Д) И.Г.Песталоцци;
Е) В.В.Давыдов, В.Занков
30. Жеке тұлғаны ұжымда тәрбиелеу және балалр ұжымының теориясының негізін
салушы:
А) С.Т.Шацкий;
В) А.С.Макаренко;
С) В.А.Сухомлинский;
Д) И.П.Иванов;
Е) Н.К.Крупская.
31.Оқыту принципіне анықтама беріңіз
А) педагогикалық мақсатқа жету дәрежесі
В практика ұйымдастырудың негізгі қағидасы
С таным теориясына байланысты жалпы оқыту заңдылығы
 Доқыту мен тәрбиеге қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі
 Еоқыту процесіне қойылатын талаптар
32. Көп ақпаратты талдай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйрететін
технология
 А. ойын
 В. оқу мен жазу арқылы, сын тұрғысынан ойлау
 С. модульдік оқыту
 Д. ізгілікті- тұлғалық
 Е. коммуникативтік
33. Халық педагогикасының дәстүрлі құралы?
А. жарыстарға қатысу
В. үлкендер үлгісі
С. жанұялық қарым- қатынас
Д. импровизацияға бейімділік
   Е. халықтың шығармашылығы, дәстүрі, салты
34. Кіші мектеп жасындағы оқушыларды тәрбиелеу және оқыту әдістеріне жатады
   А. ойын
    В.еңбек
    С. қарым- қатынас
    Д. кітаптар
    Е. отбасы
35. Оқушыға қоғамдық тапсырма беру кімнен шығу керек?
    А.сынып жетекшісінен
    В. басқа мұғалімнен
    С. сынып белсенді тобынан
    Д. мектептің педагогикалық ұжымынан
    Е. сынып ұжымынан
36.Перспектива(үміт жолдар) дегеніміз
    шешілуі қажетті тәрбиелік міндет
    тәрбиеленушілердің еліктіруге және біріктіруге қабілетті мақсат
    белгілеуге қажетті теориялық мақсат
    белгіленген теориялық мақсат
    жүзеге асу мүмкін тәрбиенің ең жақын болашақ міндеті

37.Өзін- өзі тәрбиелеудің маңызы неде?
   А. өзін- өзі тәрбиелеу- адамның саналы түрде, белгілі бір мақсат
көздеп, өзінің бойына қалыптастыратын қасиет, мінез- құлық дағдысына
бағытталады.
   В. білім, іскерлік, дағды тәрбиеленеді.
    С.қарым- қатынас, іс- әрекет, еңбек.
    Д.жеке адам санасын қалыптастыру.
    Е. еңбекке даярлайды.
38. Мұғалімнің кәсіптік деңгейін көтеруге ықпал ететін жағдай
   А. мектептегі әдістемелік жұмыс
    В. өз білімін көтеру
    С.білім жетілдіру курсы
    Д.алдыңғы қатарлы педагогтардың кеңесі
    Е. мектептің әкімшілік нұсқауы
39. Әлеуметтік-тәрбие технология еңбектің авторы?
    А.Амонашвили.Ш.А.
    В. Выготский.Е.С
    С. Шатанов.В.Ф.
    Д. Селевко.Г.К.
    Е. Қараев Ж
 40. Мектептің жұмысын жоғарғы ұйымдастырушылық орталығы
   А. педагогикалық кеңес
    В. мектеп кеңесі
    С. жалпы мектеп конференциясы
    Д. әкімшілік
    Е. әдістемелік кеңес
41. Ж.А.Қараевтың оқыту технологиясы:
   А. проблемалы- модульді
    В. ізгілікті- тұлғалық
    С.дидактикалық бірліктерді шоғырландыру
    Д. дамыта оқыту
    Е. әр түрлі деңгейде оқыту


42. Гумандық педагогикаға қай тұрғыдан қарау тән
   А. аксиологиялық
    В. жүйелік
    С. тұлғалық
    Д. іс- әрекеттік
       Е. Комплекстік
43. Ш.А.Амонашвили ұстазға тән мінез-құлық сапасының
        неше деңгейін  көрсеткен?
   А. 4
   В. 5
   С. 6
   Д. 3
      Е. 2
    44. «Мектеп керектері» еңбегінің авторы:
       А.Ы.Алтынсарин
      В. Ж.Аймауытов
      С. А.С.Макаренко
      Д. М.Жұмабаев,
       Е. А.Байтұрсынов
   45. «Бері кел» деген сөзді бірнеше түрлі саздылықпен айта алғанда
ғана өзін нағыз педагог санаған кім?
       А. Ы.Алтынсарин
      В. Ж.Аймауытов
      С. А.С.Макаренко
       Д. М.Жұмабаев,
       Е. А.Байтұрсынов
46.Мұғалімнің адамгершілік  тұлғасының  этикалық  мәдениетінің  сапалық
жақтарын этикалық тәрбиенің  аса маңызды факторы ретінде  қарастырған
педагогтар
       А. Н.К.Крупская, Л.И.Рубинский ,А.С.Макаренко
      В. М.Жұмабаев,
      С. Ы.Алтынсарин
      Д. М.Жұмабаев,
      Е. А.Байтұрсынов
47.Сөз мәдениетін адамның рухани мәдениетінің айнасы деп атаған кім?
      А. Ы.Алтынсарин
      В. Ж.Аймауытов
      С. А.С.Макаренко
      Д. М.Жұмабаев,
     Е. В.А. Сухомлиский
48. Мұғалімнің өз-өзіне әсер етудегі маңызды әдісі
     А. өз-өзін сендіру,көндіру,міндеттеу,мадақтау,иландыру,есеп беру
      В. сөз сөйлеу мәнерлігі
   С. сөз сөйлеу икемділігі
   Д. сөз сөйлеу техникасы
   Е. сөз сөйлеу қасиеттері
49.В.Симонов мамандық шеберлігінің мінездемесін  қандай  топқа  бөліп
қарастырған?
А.оңтайлы,қалыпты,сыни
В. ұнамды,ұнамсыз
С.жасанды,табиғи
 Д. қатал,босаң
 Е. тұрақты-турақсыз

50.Педагогикалық қабілеттердің түрлерін атаңыз-
А.оңтайлы,қалыпты,сыни
В. ұнамды,ұнамсыз
С.жасанды,табиғи
Д.дидактикалық,ұйымдастырушылық,өзара әрекеттік техниканы меңгеру
Е. Талап қою.
   2 нұсқа
 1.   Білім мазмұнындағы ғылым жетістігін қамтитын оқытудың принциптері:

А) Жүйелілік

Ә) Ғылымилық
Б) Жеткілікті
В) Сабақтастық
Г) Саналылық
2. Сабақтың білім мазмұнының негізгі талаптарына кірмейтіндер:

А) Ғылымилық

Ә) Өмірмен байланыстылығы, ұлттық ерекшеліктері
Б) Ата-аналарға талап қоюды есепке алу
В) Жеткіліктілік
Г) Білімді кіріктіру, жаңа технологияны қолдану.
3. Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар:

А) Оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламасы

Ә) Газет-журнал және басқа да баспасөз беттері
Б) Әдістемелік оқулықтар
В) Мектептегі тәрбьие жұмысының жоспары.
Г) Сынып жетекшісінің жұмыс жоспары.
4. Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізі:

А) Таным теориясы

Ә) Табиғаттың даму заңдылығы
Б) Қоғамның даму заңдылығы
В) Білім алушылардың жол ерекшеліктері
Г) Білім беру туралы деректі құжаттар
5. Білім берудегі ҚР мемлекеттік саясатының принциптеріне жатпайтындар:

А) Білім берудің зайырлы сипаты

Ә) Ерлер мен әйелдерді бөлек оқыту.
Б) Үздіксіз білім беру.
В) Барлық азаматтардың тең құқылығы
Г) Жалпы орта білімнің ақысыз оқытылуы.
6. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:

А) Гуманитарлық білім берудің тұжырымдамасы.

Ә) Этномәдени білім беру тұжырымдамасы
Б) Жергілікті білім беру бөлімдерінің қатысуына
В) Тіл туралы заңға
Г) Білім туралы заңына.
7. Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:

А) Білім беру мазмұны.

Ә) Білім беру мақсаты.
Б) Тәрбиенің міндеттері.
В) Оқытудың түрлері.
Г) Мұғалімдерді даярлау
8. Қазіргі білім берудің даму тенденциясына не жатпайды?

А) Ақпараттандыру.

Ә) Ұлттандыру.
Б) Ізгілендіру.
В) Демократияландыру.
Г) Компьютерлендіру.
9. Оқушылардың ғылыми көзқарасының жоғарғы деңгейде қалыптасуына мүмкіндік
береді:

А) Дәстүрлі оқыту.

Ә) Проблемалық оқыту.
Б) Бағдарламалық оқыту.
В) Догмалық оқыту.
Г) Технологиялық оқыту.
10. Оқушылармен оқытушылардың жаңа білімді меңгеруі үшін қолданылатын
материалдық және идеялық объектілері:

А) Педагогикалық технология.

Ә) Оқыту процесін ұйымдастыру.
Б) Оқыту әдісі.
В) Оқыту құралдары.
Г) Техннологиялық оқыту құралдары.
11. Мемлекеттік білім беру стандарты:

А) Жалпы білім беру мазмұны.

Ә) Жеке алынған білім беру мекемесінің өзіндік ерекшелігін бейнелейтін
  құжат.
Б) Мектеп бітірушілердің жалпы білімдік даярлығына қойылатын талаптардың
  міндетті деңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың мазмұны,
  әдістері, түрлері, құралдары және бақылау.
В) Білім, ғылым және іс-әрекет түрлерінің үздіксіз білім алудың
  технологиялары.
Г) Әр оқу жылындағы оқу жүктемесінің ең көп мөлшері.
12. Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:

А) Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандарты.

Ә) Оқу жоспары.
Б) Сынып журналы.
В)Оқу бағдарламасы.
Г) Оқу бағдарламасы.
13. Оқушының білімін өздігінен меңгеруге бағытталған үрдіс:

А) Тұлғаның қалыптасуы.

Ә) Өзіндік білім алу.
Б) Қайта тәрбиелеу.
В) Өзін-өзі дамыту.
Г) Өзін-өзі басқару.
14. Білім:

А) Адамның әлемді сезінуі.

Ә) Оқулықтың мазмұны.
Б) Жаңа материалдың мазмұны.
В) Оқушының ұй тапсырмасы.
Г) Адамның көзқарасының жүйесі.
15. Технологияның негізгі аспектілеріне жататындар:

А) Процессуалдық.

Ә) Ғылыми-техникалық.
Б) Эмоционалдық
В) Ұйымдастырушылық.
Г) Формалды-техникалық.
16. Білім берудің мақсаты мен мазмұны неге байланысты?

А) Табиғат жағдайына

Ә) Мұғалімнің қоятын талабына.
Б) Тұлғаның білім деңгейі қоғам талабына сәйкес болуына
В) Мектептің материалдық базасы, кабинеттеріне.
Г) Оқу бағдарламасына.
17. Қандай білім міндетті деп есептелінеді?

А) Бастауыш білім.

Ә) Орта білім.
Б) Жоғарғы кәсіптік білім.
В) ЖОО-нан кейінгі кәсіптік білім.
Г) Арнайы.
18. Мемлекеттік білім беру жүйесіне жатады:

А) Мектеп, конфессиалды ұйымдар, спорттық бірлестіктер.

Ә) Отбасы, пәндік үйірмелер, мектептен тыс ұйымдар.
Б) Білім беру ұйымдарының жиынтығы.
В) ЖОО, әскери ұйымдар.
Г) Лицей, балалар үйі, діни ұйымдар.
19. Жалпы білім берумен түсіндіріледі:

А) Барлық өндірістік процестердің негізгі қағидалары мен таныстыру.

Ә) Оқушыларды табиғат пен қоғам туралы ғылым негіздерімен таныстыру;
  дүниетанымын кеңейту, эстетикалық міндетті, адамгершілікті дамыту.
Б) Адамды белгілі бір кәсіпке дайындау.
В) Қарапайым өндірістік құралдармен жұмыс істеу дағдысын меңгеру.
Г) Ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.
20. Білім беру мазмұны – бұл:

А) Оқыту процесінде оқушылардың біліктілік пен дағдыны меңгеру.

Ә) Оқыту процесінде оқушылардың қажетті ғылыми білімді меңгеру.
Б) Оқушылардың қажетті ғылыми білімді меңгеруі.
В) Оқушылардың ғылыми білім, білік, дағды жүйелерін, адамгершілік-
  эстетикалық идеяларын меңгеруі.
Г) Дүниетанымдық идеяларды меңгеруі.
21. «Балаға жүрек жылуы» еңбегінің авторы:
      А.Ы.Алтынсарин
      В. Ж.Аймауытов
      С.А.С.Макаренко
      Д. М.Жұмабаев,
      Е. В.А. Сухомлиский
22. В.А.Сластениннің пікірінше мұғалім  профессиограммасы  төмендегідей
қасиеттерді қамтиды:

   А.  қоғамдық-саяси  қасиеттер  ,әлеуметтік-психологиялық,этикалық-
педагогикалық және ұстаздың жеке басының қасиеттері
   В. еңбеккерлік,болашаққа сенушілік,ұстамдылық.
      С. Педагогикалық қарым-қатынас, талап қоюшылық
     Д. Іс-әрекетке қызығушылық, ынта-ықылас, арман, мұрат.
      Е. Мақсат, мотив.әрекет немесе іс-қимыл, құрал, нәтиже, бағалау.
  23. Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және көтермелеу:
     А. Талап қою.
     В. Жазалау.
     С. Жарыс.
     Д. Мадақтау.
     Е. Түсіндіру.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть