Файл қосу


Жануарлар әлемінің биоресурстары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ             |
|3 деңгейлі СМЖ құжат    |ПОӘК          | П 042-18-22-1.117 |
|              |            |/02-2013      |
|ПОӘК            |№1 басылым       |          |
|«Қазақстан биоресурстары » |            |          |
|пәнінің оқытушысына    |            |          |
|арналған жұмыс оқу     |            |          |
|бағдарламасы        |            |          |         5В060700-«Биология» мамандығына арналған

             «Қазақстан биоресурстары»            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
       ПӘНІНІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                СЕМЕЙ – 2013

Алғы сөз
1. құрастырылды
Құрастырушы: _______________ «____»___________20____  А.Б.Исмагулова «Мал
шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының аға
оқытушы, биология магистрі

2. талқыланды
«Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен» кафедрасының
отырысында
Хаттама №__  «__»_____20___ж

Кафедра меңгерушісі ___________ С.Тугамбаева

2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында
Хаттама №__  «__»_____20___ж

Төрағасы __________ А.Тлеубаева

3. бекітілді
Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің
отырысында қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №__  «__»_____20___ж

ОӘК төрағасы _____________Г.Искакова


  «__»_____20___ж №__ басылым орнына енгізілген

                  МАЗМҰНЫ

   1 Колдану саласы.
    2 Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
     3 Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
     4 Курс форматы
     5 Курс саясаты
     6 Баға қоюдың саясаты
     7 Әдебиеттер   1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
   – Исмагулова А.Б.
   -«Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен»
   -Байланыс ақпараты – телефоны 442898, № 5 оқу ғимараты
   -Сабақ өтетін бөлмелер - № 212
   -Пәннің аты – «Қазақстан биоресурстары»
   -Несие саны –3 , ал жалпы сағат саны – 135   1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы:


5В060700-«Биология» мамандығының студенті түлегі «Қазақстан биоресурстары»
  Өсімдіктер мен жануарлардың  негізгі  типтерінің  және  кластарының
өкілдерімен таныстыру, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын,
этологиясын, көбеюін, дамуын, маңызын, филогениясын оқып білу,  пәнін
зерделеу нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын мына талаптарға дайын
болуға міндетті.

1.3. Пәнді оқытудың мақсаты:
  Өсімдіктер  мен  жануарлардың  алуан  түрлілігін,  құрылыстарының
ерекшеліктерін,  тіршілік  әрекетін,  ортаға  бейімдеушілігін,  таралу
зандылықтарын зерттеу, олардың өнімділігін арттыру, тиімді пайдалану мен
оның табиғаттағы қорын сақтау.

1.4 Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері: Оқу үрдісінде студент биологиялық
обьектілер мен  биологиялық  процестердің  негізінде  -Өсімдіктер  мен
жануарлардың көптүрлілігін, олардың  шығу  тегін,  органдар  жұйесінің
құрылысын, систематикасын, таралуын, тіршілік ортасымен байланысын және
адам ұшін маңызын, эвлюциясын жеткілікті деңгейде меңгеруі қажет.

1.5. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:
- білу студенттер пәнге тән терминдер мен ұғымдарды білу қажет және
күнделікте өмірде пайдалану

- игеру өсімдіктердің мүшелер мен мүшелер жүйелерінің  құрылысын, төменгі
және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің негізгі өкілдерінің систематикасы мен
эволюциясын;
- меңгеру өсімдіктердің биотехнологиялық ғылымдағы  орны мен  маңызын
шаруашылықтық және кәсіптік маңызын білу тиіс;
- істей білу ғылыми мәселелерді  білуге,  зертханалық  және  далалық
жағдайларды зерттеу жұмыстарын іске асыруға тәжірибелік дағды алуды;
- иемдену алған білімін ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуге ,
түрлердің  биологиялық  ерекшеліктерін  түсінуге,  өсімдіктер  әлемінің
эволюциясындағы әртүрлі топтарының маңыздылығын анықтауға колдану.
  -негізгі топтар (таксон) өкілдерінің морфология, физиология, ұрпақ
қалдыру, географиялық таралу және экология ерекшеліктерін;
  -организм қызметін жүйелі ұйымдастыру, жіктелу және бірігу қағидасын;
  -тірі жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ететін реттеу механизмін;
  -жануарлар мен адамның негізгі ағзалар жүйесінің құрылым және қызмет
ерекшеліктерін;
  -тірі жүйе мен жалпы тіршілік сфераның басты тұрақтылық факторындай
болатын биологиялық әр түрлілікті – білуі керек;
  -табиғи орта сапасын бағалау үшін өсімдіктер, жануарлар зерзаттарымен
жұмыс жүргізуді;


1.6 Курстың пререквизиті: «Өсімдіктер систематикасы», «жалпы биология»,
«зоология» «экология»


1.7 Курc постреквизиті: «Геоботаника», «Өсімдіктер географиясы»   2. ПӘНДЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


                      2- кесте

|№ рет|Дәрістердің тақырыптары және қысқаша   |Дәріс |Зертха|СОӨЖ |СӨЖ  |
|саны |мазмұны                  |    |налық |   |   |
|1  |2                     |3   |4   |5  |6   |
|             Модуль 1 Табиғи ресурстар және өсімдіктер жүйесі |
|            Блок 1 Қазақстанның өсімдіктері          |
|1  |Ресурстану ботаниканың құрамдас бөлігі  |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |ретінде. Оның өзектілігі.         |    |   |   |   |
|2  |Шикізатты өсімдіктердің классификациясы. |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|3.4 |Өсімдіктерден жаңа биологиялық активті  |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |заттарды алу. Қазақстанның шикізатты   |    |   |   |   |
|   |өсімдіктерін зерттеу кезеңдері.      |    |   |   |   |
|            Блок 2 Дәрілік өсімдіктер түрлері         |
|5  |Ресурстану әдістері.Дәрілік өсімдіктер  |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |қорын анықтау.Қолданбалы және теориялық  |    |   |   |   |
|   |әдістер.                 |    |   |   |   |
|6  |ТМД елдеріндегі өсімдіктердің табиғи   |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |ресурстары және оларды тиімді пайдалану  |    |   |   |   |
|   |және зерттеу орталықтары.Қазақстан табиғи |    |   |   |   |
|   |флорасындағы пайдалы өсімдіктерді тиімді |    |   |   |   |
|   |пайдалану және қорғау.          |    |   |   |   |
|7  |Қазақстанды ресурстық тұрғыдан      |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |аудандастыру.               |    |   |   |   |
|8  |Аса бағалы және белгілі шикізаттық    |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |өсімдіктердің қазіргі кездегі қорларының |    |   |   |   |
|   |жағдайы.                 |    |   |   |   |
|          Модуль 2 Жануарлар әлемінің жүйесі           |
|          Блок 1 Популияция.                   |
|9  |Ботаникалық ресурстанудың жаңа бағыттары, |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |оны медицина мен фармацевтика өндірісімен |    |   |   |   |
|   |байланыстары.               |    |   |   |   |
|10  |Жануарлар әлемінің биоресурстары.     |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |Популияияның тіршілік икемділігінің    |    |   |   |   |
|   |негізгі критериилері.           |    |   |   |   |
|11  |Популияцияның икемділігінің бөлшектері:  |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |демографиялық. Популияцияның тіршілікке  |    |   |   |   |
|   |икемділігінің генетикалық анализі. Либих |    |   |   |   |
|   |заңы, Миюерлих және Шелфорд ережелері.  |    |   |   |   |
|12  |Популияцияларды сақтау стратегиялары.   |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |Жойылу типі бар түрлер. әлемдәк және   |    |   |   |   |
|   |Қазақстанның қызыл кітаптары.Популияцияның|    |   |   |   |
|   |тіршілікке икемділігін сақтауға қажетті  |    |   |   |   |
|   |қорықтық аудандар.            |    |   |   |   |
|                     Блок 2 Биоценоз          |
|13. |Адам жасанды биоценоздарды жасаушы.    |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |                     |    |   |   |   |
|   |Өсімдік,                 |  1  |2   |1.5 |4.5  |
|14  |бунақдене,балықтар,құстар,сүтқоректілерді |    |   |   |   |
|   |жер аудару және жерсіндіру.        |    |   |   |   |
|15  |Балықтар,шаянтәрізділер,құстар,сүтқоректіл|  1  |2   |1.5 |4.5  |
|   |ердіжәне т.б. популияцияларын шамадан   |    |   |   |   |
|   |артық пайдалану.             |    |   |   |   |
|Барлы|                     |15   |30  |22.5 |67.5 |
|ғы  |                     |    |   |   |   |


           3. ПӘННІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

   Оқу үрдісіне белсенді қатысу, үй тапсырмасын ынтамен орындау, сабакта
карама-карсы байланысты колдау, ұжымдық жұмыска жәрдемдесу, ұқыпты және
міндеті болу қажет. Курстарыен және оқытушылармен ашық, шыдамды  да,
мейірімді болған жөн.
  Пән барысы. Оқылатын дәрісте кейінгі ғылымның көкейтесті мәселелері,
қазіргі жетістіктері мен жаңалықтары айтылады. Өткізілетін зертханалық
сабақтарда организмнен алынып, жасалған жасушалар, препараттарын тікелей
зерттеп,  электронды  микроскопта  көрінетін  микробейнелерді  талдап,
зерделейсіздер. Пәннiң әр дәрiсiнен кейiн ұсынылған сұрақтар мен тестерге
жауап берiп, оған қайтаратын жауапты жинақтап қорытып, күмәндiк туса, алдын
ала дәрiстен оқып, оны толық түсiнiп, дәрiске, сабаққа дайын болып келген
жөн.

 3. Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

   Оку үрдісіне белсенді қатысу, уй тапсырмасын ынтамен орындау, сабакта
карама-карсы байланысты колдау, ұжымдық жұмыска жәрдемдесу, ұқыпты және
міндеті болу қажет. Курстарыен және оқытушылармен ашық, шыдамды  да,
мейірімді болған жөн.
  Пән барысы. Оқылатын дәрісте кейінгі ғылымның көкейтесті мәселелері,
қазіргі жетістіктері мен жаңалықтары айтылады. Өткізілетін зертханалық
сабақтарда организмнен алынып, жасалған жасушалар, препараттарын тікелей
зерттеп,  электронды  микроскопта  көрінетін  микробейнелерді  талдап,
зерделейсіздер. Пәннiң әр дәрiсiнен кейiн ұсынылған сұрақтар мен тестерге
жауап берiп, оған қайтаратын жауапты жинақтап қорытып, күмәндiк туса, алдын
ала дәрiстен оқып, оны толық түсiнiп, дәрiске, сабаққа дайын болып келген
жөн.
3. Пәннің талаптары (саясаты).

  4. Курс форматы


   Қатынасу: дәрiс, зертханалық сабақтарға мiндеттi түрде қатынасу керек.
Егерде қандайда болмасын себептермен сiз оларға қатынаса алмасаңыз, онда
барлық меңгере алмаған материалға жауапкер боласыз. Мiнез – құлық: Студент
ар кодексiн:  мiнез-құлық  этикасын  сақтауы  керек.  Сабаққа  кешiгу
кешiрiлмейтiн қылық. Сабақ үстiнде оқу тәртiбiн жиi бұзушылар дәрiсханадан
шығарылып жiберiледi, немесе бүкiл курс  бойынша  «қанағаттанарлықсыз»
бағамен  жазаланады.  Бақылау  тапсырмалары.  Олар  сөзсiз  орындалып,
белгiленген мерзiмде тапсырылуы қажет. Кешiгiп орындалған  жұмыстардың
бағасы өзiнен - өзi төмен болады. Межелiк бағалау: Межелiк бағалаудың
қортындысы сабақ қатысуы мен үлгерiмiне, студенттердiң белгiленген мерзiмге
өз бетiмен жұмыс орындауына, сабақта ауызша немесе жазбаша түрде берген
жауабына, межелiк бақылау қортындысына байланысты қойылады. Көшiрiп алу
және бiреудiң шығармасын толық немесе жарым-жартылай өз атымен ұрлап
пайдалану: Қандай да болмасын көшiрiп алу немесе бiреудiң шығармасын толық,
не жарым-жартылай өз атымен ұрлап пайдалану (басқа студенттерден дайын
тапсырма және шешiмдер көшiрмесiн  пайдалану)  дәрiсханадан  шығарумен
тоқтатылады немесе «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады.


  5. курс саясаты

Бірігіп жұмыс істеу барысында біз келесідей тәртіпті ұстанамыз:
  • Оқытушымен студент бір-біріне сыйластықпен қарау керек.
  • Кез келген тәртіп бұзушылықтар жазаланады, ал белсенді жұмыс керісінше
   мадақталады.
  • Сабаққа кешікпеу және сабақты босатпау.
  • Білімді бағалау баллды-рейтингті жүйе бойынша жүргізіледі.

  6.Баға қоюдың саясаты


    «Қазақстан биоресурстары» пәнінен балдық көрсеткіш
                                   2 кесте
|Апта  |Бақылау түрі                 |Балл  |Ескерту   |
|    |                       |жиыны  |       |
|1    |2                      |3    |4      |
|    |1 ден 7 апта аралығында барлық сабақ     |30   |       |
|    |түрлеріне қатысуы              |    |       |
|1    |Аралық бақылау 16 балл. СРСП 7 балл.     |35   |       |
|    |СРС 12 балл                 |    |       |
|2    |Аралық бақылау 16 балл. СРСП 7 балл.     |35   |       |
|    |СРС 12 балл                 |    |       |
|3    |Аралық бақылау 16 балл. СРСП 7 балл.     |35   |       |
|    |СРС 12 балл                 |    |       |
|4    |Аралық бақылау 16 балл. СРСП 7 балл.     |35   |       |
|    |СРС 12 балл                 |    |       |
|5    |Аралық бақылау 16 балл. СРСП 7 балл.     |35   |       |
|    |СРС 12 балл                 |    |       |
|6    |Аралық бақылау 16 балл. СРСП 7 балл.     |35   |       |
|    |СРС 12 балл                 |    |       |
|7    |Межелік бақылау 1              |60   |       |
| 1 ден 7 апта аралығында оқу қорытындысының балдық  |300   |       |
|жиыны                         |    |       |
|    |8 ден 15 апта аралығында барлық сабақ    |30   |       |
|    |түрлеріне қатысуы              |    |       |
|8    |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|9    |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|10   |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|11   |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|12   |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|13   |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|14   |Аралық бақылау 15 балл. СРСП 5 балл. СРС 10 |30   |       |
|    |балл.                    |    |       |
|15   | Межелік бақылау 2             |60   |       |
| 8 ден 15 апта аралығында оқу қорытындысының балдық  |300   |       |
|жиыны                         |    |       |
|Емтихан балдық жиыны                 |400   |       |
|Академиялық кезеңдегі балдың жиыны          |1000  |       |
7. Әдебиеттер.

1. Колосов А.М., Лавров Н.П., Наумнв С.П, Биология промыслово
      охотничьих зверей СССР. М.,  197
2.  Экология. А.,1979.
3  Наумов Н.П. Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. М.,  1973.
4  Наумов С.П. Зоология позвоночных. М.,
5 Михеев А.В. Перелеты птиц. М.,  1981.
6 Соколов В.Е. Систематика млекопиташих. М.,  1973-1979, т.І-П.. И.Р. Рахимбаев Биотехнология растении. Алматы. Қазақ университеті. 1998.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть