Файл қосу


Бейметалдар химиясы| ҚАЗАҚСТАН РЕСУПБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ        |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ       |
|СМЖ-ның 3 бөлім денгейі     |ПОӘК       |ПОӘК 042- 18.10.  |
|                 |         |99/02-2013     |
|ПОӘК «Бейорганикалық және    |«18»  09    |          |
|органикалық химия» пәні бойынша |2013       |          |
|оқу жұмыс бағдарламасы     |№1 басылым    |          |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                  «Химия»

    5В072800 «Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы үшін

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
 1  ӘЗІРЛЕНГЕН


    ҚҰРАСТЫРУШЫ:  ________ «  28  » __08___2013ж
     Р.С.Абекова педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.
                « Химия» кафедрасы


   2  ТАЛҚЫЛАНДЫ:


2.1. «Химия» кафедрасы отырысында

« 28»  _08___ 2013ж.    № 1  хаттама
      Кафедра меңгерушісі_________________ Б.Х.Мусабаева
 2.2. Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің
 отырысында


     «12»   09.2013ж   №1   хаттама      Төрайымы, доцент _______________    С.С.Төлеубекова 3  БЕКІТІЛДІ :


   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
 мақұлданған және ұсынылған
  «18 »  09. 013 ж., № 1_______ хаттама
    ОӘК төрайымы, проректор _______________ Г.К.Искакова
 4  Алғашқы рет енгізілген
  Мазмұны


 1. Жалпы ережелер
 2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
 3. Пәнді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
 4. Курс форматы
 5. Курс саясаты
 6. Баға қоюдың саясаты
 7. Әдебиеттер


  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер


  Лектордың аты-жөні: Абекова Рысжан Сармурзановна
  педагогикағылымдарының кандидаты, доцент
  Кафедра Химия


  Байланыс ақпараты – тел. 67-29-39, 35-05-90, оқу ғимараты №9, кабинет №
  419
  Сабақ өткізу орны № 410 дәрісхана
   «Бейорганикалық және органикалық химия» пәні бойынша - 4 кредит
   2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):


   |Курс |Семестр                     |Кредит       |
|   |                        |тер         |
|   |                        |Д |3С |ОСӨЖ |СӨЖ |
|1  |1.Химияның негізгі түсініктері және заңдары.  |2 |2 |1   |2  |
|   |2№Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және атом   |  |  |   |  |
|   |құрылысы. Химиялық байланыс.          |  |  |   |  |
|2  |1.Химиялық процестердің энергетикасы.      |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік.   |  |  |   |  |
|3  |1.Ерітінділер.Ерітінділер концентрациясы.    |2 |2 |1   |2  |
|   |Электролиттер. ЭДТ.               |  |  |   |  |
|   |2.Тұздар гидролизі.               |  |  |   |  |
|4.  |1.Тотығу-тотықсыздану реакциялары.       |2 |2 |1   |2  |
|   |2.Электрохимиялық процесстер.          |  |  |   |  |
|5.  |1.Электролиз.Электролиз заңдары.        |2 |2 |1   |2  |
|   |2.Коррозия,оның негізгі түлері.         |  |  |   |  |
|6  |1.Комплексті қосылыстар.            |2 |2 |1   |2  |
|   |2.Металдарардың жалпы қасиеттері.        |  |  |   |  |
|7  |1.d-элементтердің қосылыстары, ерекшеліктері  |2 |2 |1   |2  |
|   |2Бейметалдар химиясы.              |  |  |   |  |
|8  |1.Бейметалдар химиясы.             |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Органикалық заттар және олардың жіктелуі.  |  |  |   |  |
|   |Изомериясы және номенклатурасы (аталуы)     |  |  |   |  |
|9  |1. Органикалық қосылыстардың реакциялары.    |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Қаныққан көмірсутектер (алкандар).      |  |  |   |  |
|10  |1. Қанықпаған көмірсутектер (алкендер). Диендер.|2 |2 |1   |2  |
|   |2. Ацетилен көмірсутектері. Алкиндер      |  |  |   |  |
|11  |1. Көмірсутектердің галоген туындылары.     |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Ароматты көмірсутектер (Арендер).      |  |  |   |  |
|12  |1.Спирттер мен фенолдар             |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Альдегидтер мен кетондар           |  |  |   |  |
|13  |1. Карбон қышқылдары.              |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Күрделі эфирлер. Майлар.           |  |  |   |  |
|14  |1. Гетероциклді қосылыстар.           |2 |2 |1   |2  |
|   |2. Көмірсулар.                 |  |  |   |  |
|15  |1. Азотты органикалық қосылыстар. Амин     |2 |2 |1   |2  |
|   |қышқылдары. Ақуыздар (белоктар).        |  |  |   |  |
|   |2. Жоғарғы молекулалы қосылыстар.        |  |  |   |  |


  3.ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


   Курсты оқығанда студент алдымен теориялық негіздерді игеруі қажет.
   Пәннің теориялық сұрақтары дәрістерде қарастырылады, сонымен бірге
   күрделі не оқулықтарда жоқ сұрақтар туралы айтылады, сондықтан
   студент дәрістерге міндетті түрде қатысуға тиіс. Дәрістер
   конспектілері зертханалық сабақтарға дайындық кезінде, студенттің өз
   бетімен өздік жұмыстарын игеру кезінде негіз болады, әдебиетпен дурыс
   жұмыс істеуге көмектеседі. Сабақтың маңызды түрі-зертханалық
   сабақтар. Онда зертханада жұмыс істеу, эксперимент қою дағдысы
   үйретіледі. Зертханалық сабақтарда теориялық негіздер, заңдылықтар
   дәлелін табады. Зертханалық сабақта студенттердің өздік жұмысы
   оқытушы басқарумен өткізіледі. Зертханалық практикумда химиялық
   реактивтер мен ыдыстар мен, зертханалық аспаптар мен жұмыс істеу
   дағдысы үйретіледі.


  4,5. КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ
      Курс бойынша 100 минуттық дәріс , 200 минуттік зертханалық
   сабақ аптасына 1 рет болады. Студенттер бұл сабақтарға қатысуға
   міндетті. Босатылған сабақтар қайталана оқылмайды. Зертханалық
   сабаққа дайын емес студенттер тәжірибе жасауға жіберілмейді.
   6. БАҒА ҚОЮДЫҢ  САЯСАТЫ
       Апта бойынша және бақылау түрлеріне сәйкес балдардың бөлінуі
таблицада көрсетілген.

                     2 Таблица


   |апта   |Бақылау түрі               |Жалпы  |ескерту   |
|     |                     |балл  |      |
|1    |2                     |3    |4      |
|   1 |ДС: 1.Химияның негізгі заңдары мен    |    |      |
|     |түсініктері.               |    |      |
|     |2. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және  |    |      |
|     |атомдар құрылысы .Химиялық байланыс.   |    |      |
|1    |ОСӨЖ: Химияның негізгі түсініктері мен  |0    |      |
|     |заңдарына есептер шығару.         |    |      |
|1    |ЗС: 1.«Бейорганикалық қосылыстардың    |0    |      |
|     |не-гізгі кластары»            |    |      |
|     |2.«Металдың эквивалентінің молярлық   |    |      |
|     |массасын анықтау» орындалатын       |    |      |
|     |тәжрибе-лердің нұсқауын жазып,оқып келу, |    |      |
|     |тәжрибені орындау,қорытындысын жазу.   |    |      |
|1    |СӨЖ:«Бейорганикалық қосылыстардың негізгі |    |      |
|     |кластары. Химиялық реакциялардың жіктелуі»|    |      |
|2    |ДС:1. Химиялық процестердің энергетикасы. |    |      |
|     |2.Химиялық кинетика және тепе-теңдік   |    |      |
|2    |ОСӨЖ: Химиялық реакция жылдамдығына    |5    |      |
|     |әртүрлі факторлардың әсері,есептер.    |    |      |
|2    |ЗС: 1.«Нейтралдану реакциясының      |18   |      |
|     |энталь-пиясын анықтау».          |    |      |
|     |2.«Химиялық кинетика және тепе-теңдік»  |    |      |
|     |орындалатын тәжрибелердің нұсқауын    |    |      |
|     |жазып,оқып,келу,тәжрибені орындау,    |    |      |
|     |қорытындысын жазу.            |    |      |
|2    |«Катализ.Катализдің түрлері, маңызы»   |12   |      |
|3    |ДС:1.Ерітінділер.Электролит ерітінділері. |    |      |
|     |2.Тұздар гидролизі.            |    |      |
|3    |ОСӨЖ: Әртүрлі концентрацияда ерітінділер |5    |      |
|     |дайындау үшін есептеулер жүргізу.     |    |      |
|3    |ЗС: 1.«Ерітінділер.Әртүрлі концентрациялы |18   |      |
|     |ерітінділер дайындау»           |    |      |
|     |2. «Тұздар гидролизі»  орындалатын    |    |      |
|     |тәжрибелердің нұсқауын жазып,оқып     |    |      |
|     |келу,тәжрибені орындау,қорытындысын жазып |    |      |
|     |тапсыру.                 |    |      |
|3    |СӨЖ: Гидролиздену дәрежесі, маңызы.    |12   |      |
|4    |ДС: 1.Тотығу-тотықсыздану реакциялары.  |    |      |
|     |2.Электрохимиялық процестер.       |    |      |
|4    |ОСӨЖ: Тотығу-тотықсыздану реакциялары   |5    |      |
|     |теңдеулерін құру әдістері.        |    |      |
|4    |ЗС: 1.«Тотығу-тотықсыздану реакциялары»  |18   |      |
|     |2.«Гальваникалық элементтер. ЭҚК.»    |    |      |
|     |орындалатын тәжрибелердің нұсқауын жазып, |    |      |
|     |оқып келу, тәжрибені орындау, қорытындысын|    |      |
|     |жазу.                   |    |      |
|4    |СӨЖ:Металдардың стандартты электрод-тық  |12   |      |
|     |потенциадар қатары.Электрохимиялық тізбек.|    |      |
|5    |ДС: 1.Электролиз. Электролиз заңдары.   |    |      |
|     |2.Коррозия,оның негізгі түрлері, қорғау . |    |      |
|5    |ОСӨЖ: Балқыманың және сулы ерітіндінің  |5    |      |
|     |электролиз теңдеуін құру.Электролиз заңына|    |      |
|     |есептер шығару.              |    |      |
|5    |ЗС: 1.«Электролиз»            |18   |      |
|     |2.«Коррозия.Оның негізгі түрлері»     |    |      |
|     |орындалатын тәжрибелердің нұсқауын    |    |      |
|     |жазып,оқып келу,тәжрибені орындау,    |    |      |
|     |қорытындысын жазу.            |    |      |
|5    |СӨЖ: Металдарды коррозиядан қорғау    |12   |      |
|     |әдістері.                 |    |      |
|6    |ДС: 1.Комплексті қосылыстар. 2.Металдардың|    |      |
|     |жалпы қасиеттері.             |    |      |
|6    |ОСӨЖ: Комплексті қосылыстардың құры-   |5    |      |
|     |лысы, номенклатурасы,константасы.     |    |      |
|6    |ЗС:1.«Комплексті қосылыстар»       |18   |      |
|     |2.«Металлдардың жалпы қасиеттері»     |    |      |
|     |орындалатын тәжрибелердің нұсқауын жазып, |    |      |
|     |оқып,келу,тәжрибені орындау, қорытындысын |    |      |
|     |жазу.                   |    |      |
|6    |СӨЖ: d-элементтердің ПЖ орнына сәйкес  |12   |      |
|     |қосылыстарының қасиетіне сипаттама.    |    |      |
|7    |ДС: 1.d-элементтердің қосылыстары,    |    |      |
|     |ерекшеліктері               |    |      |
|     |2.Бейметалдар химиясы.          |    |      |
|7    |ОСӨЖ: р-элементтердің атом құрылысы.   |12   |      |
|7    |ЗС: 1,2«Бейметалдардың химиялық      |15   |      |
|     |қасиеттері» орындалатын тәжрибелердің   |    |      |
|     |нұсқауын жазып,оқып келу,тәжрибені    |    |      |
|     |орындау, қорытындысын жазу.        |    |      |
|7    |СӨЖ: 4-топ элемент атомдарына жалпы    |10   |      |
|     |сипаттама.                |    |      |
|     |1-Межелік бақылау             |60   |      |
|     |  1 – 7-ші апта бойынша жалпы балл   |270   |      |
|8    |ДС: 1.Бейметалдар химиясы.        |    |      |
|     |2. Органикалық заттар және олардың    |    |      |
|     |жіктелуі. Изомериясы және номенкла-турасы |    |      |
|     |(аталуы)                 |    |      |
|8    |ОСӨЖ: Органикалық қосылыстардың изомериясы|4    |      |
|     |және номенклатурасы.           |    |      |
|8    |ЗС: 1. «Бейметалдар қосылыстарының    |13   |      |
|     |қасиеттері»                |    |      |
|     |2. «Органикалық қосылыстардың сапалық   |    |      |
|     |анализі» орындалатын тәжрибелердің    |    |      |
|     |нұсқауын жазып, оқып,келу,тәжрибені    |    |      |
|     |орындау, қорытындысын жазу.        |    |      |
|8    | СӨЖ: Органикалық қосылыстардың жіктелуі. |9    |      |
|9    |ДС: 1. Органикалық қосылыстардың     |    |      |
|     |реакциялары.               |    |      |
|     |2. Қаныққан көмірсутектер (алкандар).   |    |      |
|9    |ОСӨЖ:Органикалық қосылыстардың изомериясы |4    |      |
|     |және номенклатурасы            |    |      |
|9    |ЗС: «Көмірсутектерді алу және химиялық  |13   |      |
|     |қасиеттері» орындалатын тәжрибелердің   |    |      |
|     |нұсқауын жазып, оқып,келу,тәжрибені    |    |      |
|     |орындау, қорытындысын жазу.        |    |      |
|9    |СӨЖ: Органикалық қосылыстардың жіктелуі. |9    |      |
|10    |ДС: 1. Қанықпаған көмірсутектер      |    |      |
|     |(алкендер). Диендер.           |    |      |
|     |2. Ацетилен көмірсутектері. Алкиндер   |    |      |
|10    |ОСӨЖ: Көмірсутектерді алу және химиялық  |4    |      |
|     |қасиеттері.                |    |      |
|10    |ЗС: «Көмірсутектердің галоген туынды-ларын|13   |      |
|     |алу» орындалатын тәжрибелердің нұсқауын  |    |      |
|     |жазып, оқып,келу,тәжрибені орындау,    |    |      |
|     |қорытындысын жазу.            |    |      |
|10    |СӨЖ: Қаныққан көмірсутектердің изомериясы |9    |      |
|     |және номенклатурасы            |    |      |
|11    |ДС: 1. Көмірсутектердің галоген      |    |      |
|     |туындылары.                |    |      |
|     |2. Ароматты көмірсутектер (Арендер).   |    |      |
|11    |ОСӨЖ: Ароматты көмірсутектерді алу және  |4    |      |
|     |химиялық қасиеттері.           |    |      |
|11    |ЗС: «Бензол және оның гомологтарының   |13   |      |
|     |қасиеттерін зерттеу» орындалатын     |    |      |
|     |тәжри-белердің нұсқауын жазып, оқып, келу,|    |      |
|     |тәжрибені орындау, қорытындысын жазу.   |    |      |
|11    |СӨЖ: Қанықпаған көмірсутектердің     |9    |      |
|     |изомериясы және номенклатурасы      |    |      |
|12    |ДС: 1.Спирттер мен фенолдар        |    |      |
|     |2. Альдегидтер мен кетондар        |    |      |
|12    |ОСӨЖ: Спирттер, фенолдар мен       |4    |      |
|     |альдегид-тердің химиялық қасиеттері.   |    |      |
|12    |ЗС: «Спирттер мен фенолдардың қасиет-терін|13   |      |
|     |зерттеу» «Альдегидтер мен кетон-дардың  |    |      |
|     |қасиеттерін зерттеу» орындалатын     |    |      |
|     |тәжрибелердің нұсқауын жазып, оқып, келу, |    |      |
|     |тәжрибені орындау, қорытындысын жазу.   |    |      |
|12    |СӨЖ: Спирттер, фенолдар мен        |9    |      |
|     |альдегид-тердің изомериясы және      |    |      |
|     |номенклатурасы .             |    |      |
|13    |ДС: 1. Карбон қышқылдары.         |    |      |
|     |2. Күрделі эфирлер. Майлар.        |    |      |
|13    |ОСӨЖ: Карбон қышқылдарының химия-лық   |4    |      |
|     |қасиеттері.                |    |      |
|13    |ЗС: «Карбон қышқылының қасиетін      |13   |      |
|     |зерттеу.Күрделі эфир синтезі» орындалатын|    |      |
|     |тәжрибелердің нұсқауын жазып, оқып, келу, |    |      |
|     |тәжрибені орындау, қорытындысын жазу.   |    |      |
|13    |СӨЖ: Карбон қышқылдарының жіктелуі.   |10   |      |
|14    |ДС: 1. Гетероциклді қосылыстар.      |    |      |
|     |2. Көмірсулар.              |    |      |
|14    |ОСӨЖ:Көмірсулардың химиялық қасиет-тері. |3    |      |
|14    |ЗС: «Моно-,ди- және полисахаридтердің  |13   |      |
|     |химиялық қасиеттері» орындалатын     |    |      |
|     |тәжрибелердің нұсқауын жазып, оқып, келу, |    |      |
|     |тәжрибені орындау, қорытындысын жазу.   |    |      |
|14    |СӨЖ: Гетероциклді қосылыстардың жіктелуі. |10   |      |
|15    |ДС: 1. Азотты органикалық қосылыстар. Амин|    |      |
|     |қышқылдары. Ақуыздар (белоктар).     |    |      |
|     |2. Жоғарғы молекулалы қосылыстар.     |    |      |
|15    |ОСӨЖ: Амин қышқылдарының химиялық     |3    |      |
|     |қасиеттері.                |    |      |
|15    |ЗС:«Ақуыздарға сапалық реакция»      |14   |      |
|     |«Фенол-формальдегидті полимерлерді алу»  |    |      |
|     |орын-далатын тәжрибелердің нұсқауын жазып,|    |      |
|     |оқып, келу, тәжрибені орындау,      |    |      |
|     |қорытын-дысын жазу.            |    |      |
|15    | СӨЖ: Амин қышқылдарының жіктелуі.    |10   |      |
|     |2-Межелік бақылау             |60   |      |
|     |  9 – 15-ші апта бойынша жалпы балл  |270   |      |
|                          |540   |      |
|Жалпы балл                     |    |      |


7  Әдебиеттер
1.1. Негізгі әдебиеттер:
7.1.1.Бірімжанов Б.А., Нурақметов Н.Н. Жалпы химия. Алматы.: «Рауан»,
        1990.,
7.1.2.Ділманов.Б.М..Ділманова З.Б.Жалпы химияның теориялық негіздері.
     Алматы,2009,-194б.
7.1.3. Ділманов .Б.М..Тапалова А.С. Жалпы және бейорганикалық химия
     практикумы.Астана,2009,-319б
7.1.4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш.шк. 1982- 530с
                               7.1.5.
Бишімбаева Г.Қ Жалпы химия. Студенттердің өздік жұмыстарына
     арналған оқу- әдістемелік құрал.Алматы,2007,-136б.
7.1.6.Угай Я.А. Неорганическая химия. М.: «Высшая школа», 1989, -462 б.
7.1.7. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Студенттің өздігінен орындауына
    арналған әдістемелік құрал. Семей, 2007, -39 б.
7.1.8. Яшкарова М.Г.,Омарова Н.М., Кабдулкаримова К.К., Мусабаева Б.Х.
    Бейорганикалық хмиядан зертханалық жұмыстар.
7.1.9.Омаров Т.Т.,Танашева М.Р. Бейорганикалық химия(таңдамалы
    тараулар),Алматы 2008,
7.1.10. Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. ,Абекова Р.С. Жалпы химия
    курсы бойынша есептер мен жаттығулар. Оқу құралы. Семей,
     2012, -138 б.
7.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1.Аханбаев К.А. Химия негіздері. Алматы. «Мектеп» 1987 – 391 б.
7.2.2 Общая и неорганическая химия : Учеб.пособие для вузов/В.И.Елфимов,
А.И.Бережной и др. –М.: Высш.школа,2006.- 286с (для вузов).
7.2.3 Хаускрофт. Современный курс общей химии . Учеб. для вузов Т.1,2 –М.:
Мир,2002. -540с и 527с.
Пәндер