Файл қосу


Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі«12 жылдық білім беру жүйесіндегі қазақ әдебиетін оқыту»


                           пәні бойынша

              Оқу-әдістемелік кешеніМамандығы: «Қазақ тілі мен әдебиеті»

Мамандық шифрі – 050117                  Қ-211а

           Семей -2013 жылҚұрастырушы: аға оқытушы Акманова Ғ.Р.
   Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының ІІ курс студенттеріне арналған.


                пәнінің оқу- әдістемелік кешеніҚеңес беру уақыты:

|Дүйсенбі   |Сейсенбі   |Сәрсенбі   |Бейсенбі   |Жұма     |
|9.30-10.50  |11.00-12.20  |       |       |       |


1.2 Атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Кредиттер саны: 2

Өту орны № 3 ғимарат

Оқу жоспарынан үзінді

|Курс|Семестр                  |Кредиттер      |
|1  |Сабақта оқу жұмысына қатысқан жоқ     |0          |
|2  |Сабақта оқу жұмысына ауық-ауық қатысты   |1          |
|3  |Сабақта оқу жұмысының мазмұны мен     |2          |
|  |ұйымдастырылуы талаптандыруды, түзетуді  |          |
|  |және ретке келтіруді қажет етеді.     |          |
|4  |Оқу жұмысына белсене қатысты: студенттің  |3          |
|  |жауаптары әдістемелік және теория     |          |
|  |тұрғысынан негізделген, нақты жағдайларда |          |
|  |білімін шығармашылықпен пайдалана біледі. |          |


Рейтинг-шкаласы

|Бақылау нысаны           |Балдары               |
|Ағымдағы              |20                 |
|Аралық               |35                 |
|Үйдегі               |10                 |
|Қорытынды              |35                 |
|Барлығы               |100                 |


1.8 Студенттердің оқу үрдісінің рейтінгісінің кестесі.

|Бағананың әріптік |Ұпайдың сандық  |Пайыздық     |Дәстүрлік жүйеде |
|баламасы     |баламасы     |көрсеткіштері   |бағалау      |
|А         |4,0        |95-100      |өте жақсы     |
|А-        |3,67       |90-94       |         |
|В+        |3,33       |85-89       |жақсы       |
|В         |3,0        |80-84       |         |
|В-        |2,67       |75-79       |         |
|С+        |2,33       |70-74       |қанағаттанарлық  |
|С         |2,0        |5-69       |         |
|С-        |1,67       |60-64       |         |
|Д+        |1,33       |55-59       |         |
|Д         |1,0        |50-54       |         |
|Ғ         |0         |0-49       |қанағаттанғысыз  |


1.8 Курстың саясаты мен реті студенттерге пәнді оқу барысында қойылатын
әкімшілік талаптарын көрсетеді \балл бойынша\.

  • Кешігу
  • Сабақты босату
  • Аудиториядағы жүріс-тұрысы
  • Жұмыстарын кеш өткізгені
  • Емтиханда болмауы және т.б.       2. Оқу- әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны

  2.1 Курстың тақырыптық жоспары

  Барлығы: (кредиттер): 75,65 сағат

«Әдебиет сабағындағы озық технология» пәнінің тақырыптық жоспары

|№   |Тақырыптар                  |Дәріс  |Тәжі- |СО БӨЖ |
|   |                       |     |рибе  |    |
|   |Тапсырмалардың мақсаты мен мазмұны      |1    |1   |1   |
|   |Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.   |1    |1   |1   |
|   |Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық   |1    |1   |1   |
|   |бастау көздері.               |     |    |    |
|   |Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.       |1    |1   |1   |
|   |Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.    |1    |1   |1   |
|   |Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.   |1    |1   |1   |
|   |Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.   |1    |1   |1   |
|   |Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.      |1    |1   |1   |
|   |Проблемалық оқыту әдістемесі.        |1    |1   |1   |
|   |Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.    |1    |1   |1   |
|   |Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту  |1    |1   |1   |
|   |ерекшеліктері.                |     |    |    |
|   |Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін    |1    |1   |1   |
|   |пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа  |     |    |    |
|   |баулу.                    |     |    |    |
|   |Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне   |1    |1   |1   |
|   |қарай оқыту әдісі.             |     |    |    |
|   |Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.|1    |1   |1   |
|   |Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.      |1    |1   |1   |
|   |Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.  |15    |15   |15   |


 Дәріс сабақтарының тақырыптары:

 1. Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

 2. Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

 3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

 4. Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

 5. Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

 6. Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

 7. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

 8. Проблемалық оқыту әдістемесі.

 9. Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

10. Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

11. Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды
  ғылыми жұмысқа баулу.

12. Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

13. Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

14. Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

15. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

Тәжірибе сабақтарының тақырыптары:

 1. Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

 2. Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

 3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

 4. Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

 5. Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

 6. Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

 7. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

 8. Проблемалық оқыту әдістемесі.

 9. Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

10. Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

11. Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды
  ғылыми жұмысқа баулу.

12. Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

13. Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

14. Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

15. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

Пайдаланылатын негізгі әдебиеттер тізімі.
 Негізгі әдебиеттер:

1. Мемлекеттік білім стандарты. – А., 1998
2. Қазақ әдебиетін оқыту тұжырымдамасы.-А., 1997
3. Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама. А.,
  1999
4. Қоңыратбаев Ә. Әдебиетті оқыту методикасы. А., Мектеп, 1985
5. Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – А., Мектеп, 1969
6. Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. Мектеп-1993
7. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. –А., Рауан 1997
8. Қирабаев С. Мектеп және қазақ әдебиеті. А., Мектеп. 1979
9. Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Әдебиет сабақтарының үлгілері.
10. Жұматаева Е. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері. А., 1999
 Қосымша әдебиеттер:

  1. Махмутов М.И. Проблемное обучения. М., 1979
  2. Ержанова С. Сырлы дүние А., 2002
  3. Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу. А., 1991
  4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. А., 1964
  5. Қабдолов З. Әдебиет теориясының негіздері. А., 1970


   2.2 Студенттердің өз бетімен оқытушының басшылығымен орындайтын жұмысы
   шеңберіндегі тапсырмалар жоспары.

|№   |Тақырыптар                 |Жұмыс түрі |Тапсыру  |Баға |
|   |                      |      |мерзімі  |   |
|   |Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.  |конспект  |І апта  |4  |
|   |Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық  |пікірлесу  |ІІ апта  |4  |
|   |бастау көздері.               |      |     |   |
|   |Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.       |реферат   |ІІІапта  |5  |
|   |Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.    |сабақ    |ІҮ апта |4  |
|   |                      |жоспары   |     |   |
|   |Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.   |сабақ    |Ү апта  |4  |
|   |                      |жоспары   |     |   |
|   |Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.   |сабақ    |ҮІ апта  |4  |
|   |                      |жоспары   |     |   |
|   |Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.     |сабақ    |ҮІІ апта |4  |
|   |                      |жоспары   |     |   |
|   |Проблемалық оқыту әдістемесі.        |талдау   |ҮІІІ апта |5  |
|   |Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.    |сабақ    |ІХ апта  |4  |
|   |                      |жоспары   |     |   |
|   |Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту |талдау   |Х апта  |5  |
|   |ерекшеліктері.               |      |     |   |
|   |Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін   |конспект  |ХІ апта  |4  |
|   |пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа |      |     |   |
|   |баулу.                   |      |     |   |
|   |Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне  |кеш жоспары |ХІІ апта |5  |
|   |қарай оқыту әдісі.             |      |     |   |
|   |Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту   |сабақ    |ХІІІ апта |4  |
|   |әдісі.                   |жоспары   |     |   |
|   |Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.     |талдау   |ХІҮ апта |5  |
|   |Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.  |бағдарлама |ХҮ апта  |4  |
|   |                      |жоспары   |     |   |


               СӨЖ тапсырмалары

|№  |СӨЖ тапсырмаларының мазмұны        |Тапсырма түрі |Тапсыру  |Баға |
|  |                      |       |мерзімі  |   |
|1  |Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі. |талдау    |І апта  |5  |
|2  |Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.     |конспект   |ІІ апта  |4  |
|3  |Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту   |реферат    |ІІІ апта |5  |
|  |әдісі.                   |       |     |   |
|4  |Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.   |талдау    |ІҮ апта |5  |
|5  |Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне  |сабақ жоспары |Ү апта  |4  |
|  |қарай оқыту әдісі.            |       |     |   |
|6  |Проблемалық оқыту әдістемесі.       |сабақ жоспары |ҮІ апта  |4  |
|7  |Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін   |конспект   |ҮІІ апта |4  |
|  |пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа |       |     |   |
|  |баулу.                   |       |     |   |
|8  |Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту |талдау    |ҮІІІ апта |5  |
|  |ерекшеліктері.               |       |     |   |
|9  |Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.  |сабақ жоспары |ІХ апта  |4  |
|10 |Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.      |сабақ жоспары |Х апта  |4  |
|11 |Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.     |сабақ жоспары |ХІ апта  |4  |
|12 |Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.      |реферат    |ХІІ апта |5  |
|13 |Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.   |пікірлесу   |ХІІІ апта |4  |
|14 |Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.  |дидактикалық |ХІҮ апта |5  |
|  |                      |материал   |     |   |
|15 |Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.  |сабақ жоспары |ХҮ апта  |4  |

Курс бойынша емтихан сұрақтары:

 1. Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

 2. Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

 3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

 4. Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

 5. Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

 6. Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

 7. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

 8. Проблемалық оқыту әдістемесі.

 9. Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

10. Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

11. Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды
  ғылыми жұмысқа баулу.

12. Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

13. Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

14. Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

15. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.
Пәндер