Файл қосу


Химиялық технология негіздері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |ПОӘК          |
|            |            |042-18-6.1.07/02-2014  |
|       ПОӘК   |№ __ басылым      |            |
|Студентке арналған   |«__» қыркүйек 201_ ж.  |            |
|пәннің бағдарламасы   |            |            |
|«Жасанды суықты өндіру |            |            |
|мен тұтыну       |            |            |
|технологияларының    |            |            |
|негіздері»       |            |            |
            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    «ЖАСАНДЫ СУЫҚТЫ ӨНДІРУ МЕН ТҰТЫНУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ»
        «5В072300» – «Техникалық физика» мамандығы үшін

               СТУДЕНТГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «___» _________ 2014 ж.
   А.Н. Шалаганова  «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің аға оқытушы   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «___» _________ 2014 ж., № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова.


   2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   Төрайым ______________ С. Толеубекова


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берілген.
   «___» _________ 2014 жылы, № 1 хаттама.


   ОӘК төрайым, бірінші проректор __________ Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН                  Мазмұны

1   ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 4
1.1  Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер  4
1.2  Пәнің мазмұның қыскаша сипаттау 4
1.3 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны  4
1.4 Курстың тапсырмалары  4
1.5 Оқу курстың талаптары  5
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ 7
3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 9
4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ   11
5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ   11
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ   11    ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР2 Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер   Шалаганова Алмагуль Ныгметовна, аға окытушы.
   «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы.
   Ақпараттық хабарласу орны – тел: 35-46-02,  № 9 ғимарат, № 217
кабинет.
   Сабақты жүргізу орны – дәрісхана № 203.
   кредиттер саны – 3.   3 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттау   Халық шаруашылығының маңызды міндеттерінің бірі кең ассортименте
сапалы тамақ өнімдерімен жыл бой халықты үздісіз қамтамасыз ету.
   Тез бұзылатын тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық процестерінің,
және оларды сақтау, тасмалдау және сақтаудың бір бөлігі жасанды суық
болады. Өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің 40 %-інің  бұзылуын және
шығындарын кеміту үшін суықпен тоңазытып өңдеу қажет. Басқа сүрлемелеу
әдістеріне қарағанда, тамақ өнімдерін суықпен өңдеудің әсерінен негізгі
қасиеттеріндегі өзгеріс минималды болады.
   Суық  ауыл  шарушылығынан  басқада  мұнайгаз,  химия,  құрлыс
кәсіпорындарында және т.б. халық шаруашылығының салаларында қолданылады.
   Сондықтан жасанды суықты қолдану облысында бакалаврларды дайындау,
алынатын өнімнің сапасын жақсартатын және аз материалдық ресурс пен уақыт
талап ететін, практикада тиімді және экономиялық өндіріс процестерін
анықтау мен қолдану үшін, физикалық және химиялық заңдылықтарды анықтаудың
бір құрамдас бөлігі болады.

   1.3 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны


   Осы курстың мақсаты жасанды суытуды қолдану облысынан өте терең
теориялық біліммен және практикалық тәжірибемен қамтамасыз ету (тоңазытып
өңдеу кезінде өтетін, негізгі физикалық процестерді оқып үйрену, тоңазытқыш
технологиялық құрал-жабдықты таңдау және есептеу әдістерін меңгеру).


   1.4 Курстың тапсырмалары   Пәннің тапсырмалары – жасанды суытуты қолдану облысында білімін
қалыптастыру; нақты тапсырманы орындау үшін дәрістерде алған теориялық
мәліметтерді қолдану тәсілдері мен әдістерін оқып үйрену.

   1.5 Оқу курстың талаптары


    «Жасанды суықты өндіру және тұтыну технологияларының негіздері»
курсының бұл бөлімінің оқып-үйрену нәтижесінде студенттер:
   білулері қажет:
   - азық - түлік тағамындағы химиялық заттардың қаситеттерін, химиялық
    өндірістің және тоңазытылған азық – түліктің қасиеттерін, суытып
    өңдеу өңдірісінің технологиясын, химиялық заттардың қасиеттерін;
   - тоңазытқыш технологиялық құрал-жабдықтарының қазіргі заманғы даму
    тенденцияларын;
   - тамақ өнімдерінің қасиетіне және  оларды  тоңазытып  өңдеуге
    байланыстыболатын негізгі ойлар мен ғылыми ойларды жетілдіру.
   меңгеруі қажет:
   - сақтау мен тоңазытытып өңдеу процестерінің ұзақтығын анықтауды;
   игере білуі керек:
   - химиялық өңдіріс аппатарттарының конструктивтік  параметрларын
    анықтау әдістерін.
   істеу білуі керек:
   - тамақ өнімдерін тоңазытып өңдеуің рационалдық режимдерін таңдап алу
    әдістерін;
   түсіну керек:
   - тоңазытып өңдеу кезіндегі өнімдерде өтетін физикалық процестерді;
   -  жасанды  суықты  тұтынатын  кәсіпорындардағы  технологиялық
    процестерді.
   болуы керек:
   - техникалық сауатты түрде суытылған, мұздатылған өнімдерді сақтауды
    ұйымдастыруды  және  өнімдердің  кептірілу  шығындарын  азайту
    мақсатымен тоңазытып сақтаудың технологиялық параметрларын шебер
    таңдау мен ұстауды;
   - технологиялық және тоңазытқыш құрал-жабдықты таңдау мен есептеуді
    сауатты түрде жүргізуді;
   - өнімдердің сапасы  мен  массасының  технологиялық  шығындарын
    қысқартуды және өнімдердің сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін,
    факторлардың қажетті және ең анық ақпараттарын тәжірибе жүзінде
    енгізу.
   ие болу керек:
   - тоңазытып өңдеудің технологиялық парамтрларын ұстау үшін тамақ
    өнімдері мен заттардың химиялық, физикалық және физикалық-химиялық
    заңдылықтарын қолдана білуі және білімі.

   1.6 Курстың пререквизиттері


   оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімін, дағдысын және машықтар
тізімін құрайтын пәндер.
   - жоғарғы математика;
   - химия;
   - физика;
   - техникалық жылудинамика және жылумассаалмасу
   7. Курстың постреквизиттері


   - ауаны шартқа сәйкестендіру және желдету;
   - тоңазытқыш машиналар.

   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


                                   1 кесте
|№  |Тақырыптардың аталуы   |Сағаттар           |Оқулықтар |
|   |             |Дәріс |ЗС |СС |ООӨЖ  |ОӨЖ  |     |
|1  |2             |3   |4 |5  |6   |7   |8     |
|Модул 1. Тамақ өндірісінің тоңазытқыш технологияның негіздері       |
|1  |Кіріспе. Тамақ және    |2   |  |  |2   |4   |     |
|   |химиялық технологияның  |   |  |  |    |   |     |
|   |жалпы сұрақтары.     |   |  |  |    |   |     |
|   |1 дәріс. 1 апта      |   |  |  |    |   |     |
|2  |Тамақ өнімдерінің химиялық|2   |  |  |2   |   |     |
|   |құрамы және қасиеттері.  |   |  |  |    |   |     |
|   |Тамақ өнімдерімен ылғалдың|   |  |  |    |   |     |
|   |байланысуы.        |   |  |  |    |   |     |
|   |2 дәріс. 2 апта      |   |  |  |    |   |     |
|3  |Тамақ өнімдерінің суытуы. |   |  |2  |    |6   |     |
|   |1 сараман. 1-2 апта    |   |  |  |    |   |     |
|4  |Теріс температуралар   |2   |  |  |2   |   |     |
|   |тұсындағы тамақ      |   |  |  |    |   |     |
|   |өнімдерінің жылуфизикалық |   |  |  |    |   |     |
|   |қасиеттері.        |   |  |  |    |   |     |
|   |3 дәріс. 3 апта      |   |  |  |    |   |     |
|4  |Суықпен өңдеуде азық-түлік|   |  |  |    |4   |     |
|   |өнімдерінің құрамы мен  |   |  |  |    |   |     |
|   |қасиеттерінің өзгеруі.  |   |  |  |    |   |     |
|   |ОӨЖ №1 Реферат.      |   |  |  |    |   |     |
|   |3 апта          |   |  |  |    |   |     |
|5  |Тамақ өнімдерін суыту.  |2   |  |  |2   |4   |     |
|   |4 дәріс. 4 апта      |   |  |  |    |   |     |
|6  |Тамақ өнімдерінің     |   |  |2  |    |6   |     |
|   |мұздатуы.         |   |  |  |    |   |     |
|   |2 сараман. 3-4 апта    |   |  |  |    |   |     |
|7  |Тамақ өнімдерін мұздату. |2   |  |  |2   |   |     |
|   |5 дәріс. 5 апта      |   |  |  |    |   |     |
|8  |Тамақ өнімдерінің ерітуі. |   |  |2  |    |4   |     |
|   |3 сараман. 5-6 апта    |   |  |  |    |   |     |
|9  |Тамақ өнімдерін еріту және|2   |  |  |    |   |     |
|   |сақтау.          |   |  |  |    |   |     |
|   |6 дәріс. 6 апта      |   |  |  |    |   |     |
|9  |Сүт өңдеу өнеркәсібінде  |   |  |  |    |4   |     |
|   |суықтың пайдалануы. ОӨЖ №2|   |  |  |    |   |     |
|   |Реферат. 6 апта      |   |  |  |    |   |     |
|10  |Тамақ өнімдерін кептіру. |2   |  |  |    |6   |     |
|   |7 дәріс. 7 апта      |   |  |  |    |   |     |
|11  |Аралық бақылау 1     |   |  |  |    |   |     |
|11  |Термиялық өңдеу кезіндегі |   |  |2  |2   |   |     |
|   |өнімнің кептіруден    |   |  |  |    |   |     |
|   |жоғаулардың есептеуінің  |   |  |  |    |   |     |
|   |теориялық негіздері.   |   |  |  |    |   |     |
|   |4 сараман. 7-8 апта    |   |  |  |    |   |     |


                             1 кестенің жалғасы
|1  |2             |3   |4 |5  |6   |7   |8     |
|Модул 2. Химиялық өндірісінің тоңазытқыш технологияның негіздері     |
|   |             |   |  |  |    |   |     |
|12  |Тоңазытқыш технологиялық |2   |  |  |2   |4   |     |
|   |құрал-жабдық.       |   |  |  |    |   |     |
|   |8 дәріс. 8 апта      |   |  |  |    |   |     |
|13  |Тоңазытқыш        |   |  |1  |    |   |     |
|   |құрал-жабдықтары.     |   |  |  |    |   |     |
|   |5 сараман. 9 апта     |   |  |  |    |   |     |
|14  |Химиялық технология    |4   |  |  |2   |   |     |
|   |негіздері.        |   |  |  |    |   |     |
|   |9 дәріс. 9-10 апта    |   |  |  |    |   |     |
|14  |Тоңазытып тасымалдау   |   |  |  |    |6   |     |
|   |көліктері         |   |  |  |    |   |     |
|   |ОӨЖ №3 Реферат      |   |  |  |    |   |     |
|   |9 апта          |   |  |  |    |   |     |
|15  |Жасанды суық тұтынатын  |4   |  |  |2   |4   |     |
|   |химиялық технологиялардың |   |  |  |    |   |     |
|   |процестері. Абсорбция мен |   |  |  |    |   |     |
|   |төментемпературалы    |   |  |  |    |   |     |
|   |ректификация.       |   |  |  |    |   |     |
|   |10 дәріс. 11-12 апта   |   |  |  |    |   |     |
|16  |Төменгітемпературалы   |   |  |2  |2   |   |     |
|   |ректификациясы.      |   |  |  |    |   |     |
|   |6 сараман. 10-11 апта   |   |  |  |    |   |     |
|17  |Жасанды суық тұтынатын  |3   |  |  |    |6   |     |
|   |химиялық технологиялардың |   |  |  |    |   |     |
|   |процестері. Конденсация  |   |  |  |    |   |     |
|   |мен адсорбция.      |   |  |  |    |   |     |
|   |11 дәріс. 13-14 апта   |   |  |  |    |   |     |
|18  |Абсорбция.        |   |  |2  |    |   |     |
|   |7 сараман. 12-13 апта   |   |  |  |    |   |     |
|18  |Ауаны шартқа сәйкестендіру|   |  |  |    |4   |     |
|   |жүйелерінде суықты    |   |  |  |    |   |     |
|   |қолдану.         |   |  |  |    |   |     |
|   |ОӨЖ №4 Реферат.      |   |  |  |    |   |     |
|   |12 апта          |   |  |  |    |   |     |
|19  |Жасанды суық тұтынатын  |3   |  |  |2   |6   |     |
|   |химиялық технологиялардың |   |  |  |    |   |     |
|   |процестері. Кристализация |   |  |  |    |   |     |
|   |процессі.         |   |  |  |    |   |     |
|   |12 дәріс. 14-15 апта   |   |  |  |    |   |     |
|20  |Адсорбция.        |   |  |2  |    |   |     |
|   |8 сараман. 14 апта    |   |  |  |    |   |     |
|21  |Медицинада суықты қолдану |   |  |  |    |5,5  |     |
|   |ОӨЖ №5 Реферат      |   |  |  |    |   |     |
|   |14 апта          |   |  |  |    |   |     |
|   |Аралық бақылау 2     |   |  |  |2,5  |   |     |
|   |Жиыны           |30  |0 |15 |22,5  |67,5 |     |   3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР   Дәріс алушының берілген пәнді оқып үйренуін қамтамасыз ететін кеңестер
мен түсіндірмелер жиынтығы болып саналады. Кеңесті жасаған кезде курстың
бір бөлігі дәріс алушының өздік оқып үйренуі мен жүретінің ескеру керек.
әдістемелік кеңестің мазмұны:
   Пәнді оқып үйренуге қажетті уақытты жоспарлауға және оны ұйымдастыруға
керекті ақыл-кеңестер.
   Бұрын пәннің теориялық бөлігіне бөлінген жалпы сағат санының 60-70 %-і
бөлігі қарастырылса қазір оған небәрі 15-30 % қана, ал қалған 70-85 %-і
ООӨЖ (оқушының оқытушумен өздік жұмысы) және тек дәріс алушы өзі ғана
жасайтын ОӨЖ (оқушының өздік жұмысы) жұмсалатының ескерту керек.
   Дәріс – оқудың ең маңызды түрі. Ғылыми- техникалық ақпараттың көлемі
күннен күнге өскендіктен дәрістін мазмұнын кеңейтіп және оған қойылатын
талапты да жаңартып, жақсартып отыру керек. Дәрістің дәріс алушының пәнді
оқып үйренуін ұйымдастыруға тигізетін пайдасы көп. Бірақ діәріс алушы
дәріске иек артып алмауы шарт. Дәріс өздік жұмысты алмастыра алмайды.
Сондықтан дәріс алушы дәріске өз бетімен дайындалуы керек. Ол оқулықтан
немесе басып шығарылған дәрістер жинағынан дәрістің мазмұнымен танысып, оны
ар қарай дамытып конспект жазуы керек. Барлық дәріске дайындалу уақыты
кемінде 20-40 минуттан кем болмауы қажет. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік
береді. Сарамандық сабаққа және зертханалық  жұмысқа дайындық пәнді оқып
үйренуде дәріс алушының білімінің жетіле беруіне қол жеткізеді.
   Екі сағаттық сараман сабағына кемінде  бір сағат дайындалу керек.
Сараман сабағна дайындықты тексеру әр сабақ тың басында болатының дәріс
алушы білуі  керек.  Сараман  сабағында  көрсетілген  өздік  жұмыстың
творчествалық элементі ескерусіз қалмайтының дәріс алушы білуі керек.
Сараман сабағында есепті әр дәріс алушы оқытушының қадағалауымен өзі жеке
шығарады. Дәріс алушының жұмысы аралық үлгерімді тексеру арқылы жүреді,
сондықтан дәріс алушы әрбір жіберілген (босатылған) сабақтың оған тигізер
залалы үлкен екенін естен шығармауы керек. Егер дәріс алушы белгілі бір
себеппен жұмысты дер кезінде тапсыра алмаса онда бұл оның сынақ немесе
емтиханды тапсыруына үлкен әсер ететінің білуі керек. Сынақ пен емтиханға
дайындықтың нәтижесіне ұзақ уақыт бойы жасалған өздік жұмыстың арқасында
жетеді.
   Дәріс алушының іс-әрекетінің жүру барысын сипаттау.
   «Жасанды суықты өндіру және тұтыну технологияларының негіздері» пәнін
оқып  үйренуді тақырыптарды бірінен соң бірін  оқу  арқылы  жүргізуі
керек:алдымен  берілген  тақырыптың  мазмұнымен  және  оған  арналған
әдістемелік нұсқаумен жақсылап танысып,содан кейін осы тақырыпқа қатысты
материалды оқулықтан оқуы керек. Материалды оқып үйрену кезінде сұрақтың
түпкі мәнін ашып алуы, тек содан кейін ғана оның нақтылы ерекшеліктерін
талдауға кірісу керек. Оқып үйренетін құбылыстар мен процестердің физикалық
мәнін анық көзге елестету қажет.
   Әр тақыраптың материалын қарап шығып сол бойынша конспект құру қажет.
   Оқу әдістемелік комплекстің (ОӘК) материалдарын пайдалануға арналған
кеңес.
   Дәріс алушы оқу материалдарымен бірінші рет таныса отырып, оның берген
жаңалықтарын, ерекшелік нысандарын қабылдап, сол арқылы пәннің негізгі
жағдайын түсінуі керек.
   Оқу процесіндегі негізгі рольге оқытушының материалдарды түсіндіруі
және пайдаланылатын көрнекті құралы жатады. Ары қарай жаңадан алынған
ақпарат бұрынғы алынған білімдермен араласып, олардың арасында пайдалы
байланыс құралына айналады. Сонда барып дәріс алушыда оқытылатын пән
бойынша белгілі бір түсінік (ұғым) пайда болады.
   Дәріс алушы оқу пәнінің негізгі ережелерін және заңдылықтарын иеленіп,
оқу материалдарын жалпы түрде меңгеріп оны күнделікті жұмыста, өмірде
пайдалануға дайын тұрады.
   Оқулықтар мен қосымша оқу құралдарымен жұмыс істеуге арналған кеңес.
   Егер дәріс алушы берілген материал көрсетілген оқулықта жеткіліксіз
түрде берілген деп есептесе немесе онда берілген материалды оқып зерттеу
қиын екенін білсе, онда ол берілген басқа оқулықтардағы немесе қосымша
құралдардағы материалдарды пайдалану керек. Жақсы оқулықты дұрыс таңдаудың
алатын орны зор. Сондықтанда оқулықтар негізгі және қосымша болып бөлінеді.
Егер негізгі оқулықтарда берілген мтериал жеткіліксіз болса, онда қосымша
оқулықтарды пайдаланғаны жөн.
   Оқулықтар тізімі стандарт бойынша жасалады.
   Берілген тақырып бойынша оқулықтарды және басқа ғылыми көпшілікке
арналған материалдарды оқұыған соң, конспект құру керек. Онда пайдаланылған
оқулықтардын реттік нөмірі, беті, кестелері  және  т.б.  берілгендері
көрсетілуі шарт.
   Емтиханға (сынаққа) дайындыққа керекті кеңестер
   Әртүрлі фактлерді еске сақтауды, процестердің принципін көрсететің
заңдылықтарды жатқа айту, немесе берілген материалдарды өз сөзімен жеткізу
сұрақ тарына жауап бере алуды үйрену және жалпы принциптерді жаңа жағдайда
қолдана алуды үйрену. Дәріс алушы объекті оның құрамдас бөліктеріне жіктей
және керісінше құрамдас бөліктерін бүтіндей объектіге айналдыра білуі
керек. Бұл процестер ерекше ойлау процестерін (жопарлау,  байланысты,
заңдарды құру) тлап етеді. Идеалардың, жұмыстардың құндылығын дайын немесе
жаңадан жасалған критерилер мен стандарттар көмегімен қарастыра білу және
басқалардың алдында өзінің көз қарасынқорғай білу дәріс алушыға емтиханды,
сынаты жақсы тапсыруға көп көмегін тигізеді.


   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ   Аудиториялық сабақтар келесі түрлерден тұрады: дәріс, сарамандық
сабақтар (СС) және ООӨЖ бөлігі.
   Кейбір тақырыптар оқушылар сабақта өтеді, ал кейбір өздік жұмыстарға
жатады. Әр тақырып бойынша негізгі түсініктермен заңдарды білуі қажет.
   Дайындалған рефераттың көлімі 5 беттен кем болмау керек.


   5 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ   Сабаққа қатысу. Дәріске, зертхана жұмысына қатысу қатан түрде талап
етіледі. Егер қандай да бір себеп пен сабаққа қатыса алмасаныз, онда сіз
материалды тапсырғанға дейін оған жауаптысыз.
   Тәртіп. Сабақ кезінде жүйелі түрде тәртіп бұзғандар аудиториядан
шығарылады  немесе  бүкіл  курс  бойынша  «қанағаттанбайтын»  немесе
«қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.
   Бақылау тапсырмасы. Бақылау тапсырмалары міндетті түрде орындалып,
белгіленген  мерзімде тапсырылуы керек. Кешігіп орындалған жұмыстардың
бағасы автоматты түрде төмендетіледі.
   Аралық бақылау. Аралық бақылаудың нәтежесі дәріс алушының сабаққа
қатысуын, дәріс алушының өздік жұмысың (ОӨЖ) дер кезінде  орындауын,
сабақтағы ауызша және жазбаша түрдегі жауабын және аралық бақылаудың
нәтежесін есепке ала отырып қойылады.
   Көшіру және плагиат. Кез келген көшіру немесе плагиат (басқа дәріс
алушының есебің, дайын тапсырмасын пайдалану және көшірмесін пайдалану)
дәріс алушыны аудиториядаң шығару және «қанағаттанғысыз» бағасымен қатан
түрде жазаланады.


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Әр пәнге кредиттын санына қарамай бір академиялық периодка 600 баллдан
беріледі (1-8 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысу; 9-15 апта – 270
балл және 30 сабаққа қатысу).
   Бақылау түрлері бойынша және апта бойынша баллдарды бөлуі 2 кесте
берілген.


                                   2 кесте
|Апта    |Бақылау түрі           |Барлық    |Қосымша    |
|      |                 |ұпайлар   |       |
|1     |2                |3      |4       |
|      |1-шіден 7-шіге дейін апталардың |30      |       |
|      |дәріс сабақтарға қатысуы және  |       |       |
|      |дайындығы.            |       |       |
|2     |СС 1               |25      |       |
|3     |ОӨЖ 1              |50      |       |
|4     |СС 2               |25      |       |
|6     |СС 3               |50      |       |
|6     |ОӨЖ 2              |50      |       |
|7     |Аралық бақылау 1.        |70      |       |
|1-шіден 7-шіге дейін апталар аралығындағы оқу|       |       |
|нәтижесі бойынша барлық ұпайлары.      |       |       |
|      |8-шіден 15-шіге дейін апталардың |30      |       |
|      |дәріс сабақтарға қатысуы және  |       |       |
|      |дайындығы.            |       |       |
|8     |СС 4               |10      |       |
|9     |СС 5               |25      |       |
|9     |ОӨЖ 3              |25      |       |
|11     |СС 6               |25      |       |
|12     |ОӨЖ 4              |25      |       |
|13     |СС 7               |25      |       |
|14     |СС 8               |15      |       |
|14     |ОӨЖ 5              |50      |       |
|15     |Аралық бақылау 2.        |70      |       |
|8-шіден 15-шіге дейін апталар аралығындағы  |300     |       |
|оқу нәтижесі бойынша барлық ұпайлары.    |       |       |
|Емтихан бойынша ұпайлары           |400     |       |
|Академиялық мерзімі бойынша барлық ұпайлар. |1000     |       |
                                     1.   7 Әдебиеттер
   7.1 Негізгі әдебиеттер   7.1.1 Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов. - М.:
Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 350 с.
   7.1.2 Физико-технические  основы  холодильной  обработки  пищевых
продуктов./Под ред. Э. И. Каухчешвили. - М.: Агропромиздат, 1985.-225 с.
   7.1.3 Касаткин А.Р. Основные  процессы  и  аппараты  химической
технологии.-3-е издание. - М.: Химия, 1979.-784 с.
   7.1.4 Цой А.П., Ли  В.Т.  Технология  производств  потребителей
искусственного холода.-методические указания.-А-А.:РУМК, 1988.-47 с.
   7.1.5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по
курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для
вузов/Под ред.П.Г. Романкова.-10-е изд-е.,перераб. И доп. –Л.:Химия, 1987.-
576 с.
   7.1.6 Холодильные установки./Под. ред. И.Г. Чумака.-3-е изд., перераб.
И доп. –М.:Агропромиздат,1991. -495 с.
   7.1.7 Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по  курсу
«Холодильное технологическое оборудование»/[М.М. Голянд, Б.Н. Малеванный,
М.З. Печатников, В.Т.Плотников]. –М.: Легкая и пищевая промышленность,
1981.-168 с.   7.2 Қосымша әдебиеттер   7.2.1 Голянд М.М., Малеванный Б.И.  Холодильное  технологическое
оборудование.-М.:1977.-335 с.
   7.2.2 Применение холода в пищевой промышленности: Справочник/Под ред.
А.В. Быкова - М.: Пищевая промышленность, 1979.-271
   7.2.3 Холодильная техника и технология: Учебник/Под ред. А.В. Руцкого.
–М.:ИНФРА-М, 2000.-286 с.
   7.2.4 Цуранов О.А. Холодильная техника и технология.-СПб.:Политехника,
2004. -446 с.
   7.2.5 Различные области применения холода: Справочник/Под ред. А.В.
Быкова.- М.:Агропромиздат, 1985. -272 с.
   7.2.6 Примеры расчетов по курсу Холодильная техника./Под ред. Н.Д.
Маловой.-М.: Агропромиздат, 1986.-183 с.
Пәндер