Файл қосу


Балалар психологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                  |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-14.05.01.20.65 |
|             |             |/02-2013         |
|             |             |             |
|Оқытушыға арналған пәннің|Редакция № 2 02.09.13. |             |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |орнына Редакция №    |             |
|«Балалар психологиясы»  |             |             |           «БАЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
       5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»


       СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2013

                           Алғысөз

1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырушы_______Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
“педагогикалық психология” кафедрасының п.ғ.к. аға оқытушысы Кулмышева Н.А.

                                  “______”
 _______ 2013 ж.
2. ҚАРАЛДЫ
2.1 Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “педагогикалық
психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №1  ____ «__»________ 2013ж

Кафедра меңгерушісі: псх.ғ.к._____ Г.К.Джумажанова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл

Төрайымы _______
3 БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл

ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______
Мазмұны:

   1.Жалпы талаптар
   2.Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы
   3.Курс саясаты
   4.Студент рейтингісін санау саясаты
   5.Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі
   6.СОБӨЖ және СӨЖ жоспары
   7.«Балалар психологиясы» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік графигі..
 1 Пәннің қысқаша мазмұны.

1.2.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
Кесте1
|Курс       |Семестр     |Кредит      |ЛК         |
|         |         |Саны       |(сағ.)       |
|А        |4        |95-100      |          |
|А        |3,6       |90-94      |Үздік        |
|В+        |3,4       |85-89      |          |
|В        |3,2       |80-84      |Жақсы        |
|В-        |3,0       |75-79      |          |
|С+        |2,8       |70-74      |          |
|С        |2,6       |65-69      |Қанағаттанарлық   |
|С-        |2,4       |60-64      |          |
|Д+        |2,2       |55-59      |          |
|Д        |2,0       |50-54      |          |
|F        |0        |0-49       |Қанағаттанарлықсыз |
|I        |NA        |         |Аяқталмаған     |
|P        |-        |өтті       |Пәнді өтті     |

  5 Студенттерге арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы


  Кесте 2 Пән мазмұны. Сағаттардың бөлінуі

|№ | Тақырып атауы        | Сағаттар саны             |
|  |               |Дәріс  |Тәж-лік  |СОӨЖ   |СӨЖ   |
|1 |Балалар психологиясы пәні,  |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |міндеттері. Балалар дамуының|     |     |     |    |
|  |теориялары.          |     |     |     |    |
|2 |Балалар психикасының даму   |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |заңдылықтарын зерттеу әдістері|     |     |     |    |
|3 |Балалар психологиясының    |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |тарихы. Отандық және шетелдік |     |     |     |    |
|  |психологтардың пікірлері.   |     |     |     |    |
|  |Психологиялық даму      |     |     |     |    |
|  |заңдылықтары         |     |     |     |    |
|4 |Нәрестелік және бөбелік    |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |кезеңнің дамуына сипаттама  |     |     |     |    |
|5 |Бала өмірінің алғашқы жылында |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |кезедсетін дағдарыстар    |     |     |     |    |
|6 |Сәбилік кезең         |2    |1     |1,5   |4,5   |
|7 | Ерте сәбилік шақтағы     |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |психологиялық ерекшеліктер, үш|     |     |     |    |
|  |жас кезінде жаңадан пайда   |     |     |     |    |
|  |болатын заттық әрекеттер.   |     |     |     |    |
|  |Жетекші әрекет        |     |     |     |    |
|8 |Заттармен әрекет етуге көшудің|2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |түрлері            |     |     |     |    |
|9 |Мектеп жасына балалардың   |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |психологиялық даму      |     |     |     |    |
|  |ерекшеліктері         |     |     |     |    |
|10 |Мектепке дейінгі кезеңде   |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |психикалық дамуы. Баланың   |     |     |     |    |
|  |ақыл-ойын дамыту       |     |     |     |    |
|11 |Мектепке дейінгі кезендегі  |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |баланың түйсінуі,қабылдаужәне |     |     |     |    |
|  |сенсорлық дамуы        |     |     |     |    |
|12 |Мектепке дейінгі кезеңдегі  |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |зейін,ес, қиялдың дамуы    |     |     |     |    |
|13 |Мектепке дейінгі кезеңдегі  |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |эмоциялық еріктік және    |     |     |     |    |
|  |психоәлеуметтік дамуы     |     |     |     |    |
|14 |Жеті жас дағдарысы      |2    |1     |1,5   |4,5   |
|15 |Баланың мектепке       |2    |1     |1,5   |4,5   |
|  |психологиялық дайындығы    |     |     |     |    |
|  |Барлығы:           |30    |15    |22,5   |67,5  |


6 СӨЖ хабарламалары, рефераттарының тақырыптары
                                   Кесте 3

|СӨЖО                        |СӨЖ        |
|Аудиториялық        |Аудиториядан тыс    |         |
|2              |3           |4         |
|1. Балалар психологиясының |Анықтамалармен жұмыс  |Конспект     |
|даму тарихы, теориялар   |            |         |
|туралы негізгі түсініктер. |            |         |
|2. Шет елдік психологияда  |Г.В.Плехановтың,    |Реферет топта   |
|ойынның теориясына     |Я.Коменский, Ж.Руссо, |талқылау     |
|Г.В.Плехановтың сынауы,   |Р.Оуэн ойлары өмірбаяны|         |
|Я.Коменский, Ж.Руссо, Р.Оуэн|мен еңбектері.     |         |
|ойлары.           |            |         |
|3. Бақылау және сараптау,  |Бақылау және сараптау, |Баяндама     |
|тест, әлеуметтік      |тест әдістерін     |         |
|қарым-қатынасты зерттеу   |салыстыру       |         |
|әдістерін күнделікті    |            |         |
|іс-тәжірибемізде қолдана  |            |         |
|білу.            |            |         |
|4. В.Штерннің сынау     |В. Штерннің еңбегі   |Схема       |
|концепсиясы.        |            |         |
|5. Ж.Пиаже және оның    |Ж. Пиаженің балалар  |Ауызша пікір алысу|
|мектебі.          |психологиясы пәніне  |         |
|              |қосқан үлесі      |         |
|6. Бала психикасының дамуына|Бала психикасына    |Реферат      |
|әсер етуші факторлар    |сипаттама       |         |
|7. Ойын түрлеріне сипаттама.|Ойынның негізгі сипаты |Реферат      |
|8. Әр жас кезеңінде жас  |Әр жас кезеңінде жас |Конспект     |
|дағдарыстарының болу    |дағдарыстарының    |         |
|себептері          |ерекшеліктері     |         |
|9. Д.Б. Эльконин бойынша  |Д.Б. Эльконин бойынша |Тест       |
|балалардың даму деңгейі.  |балалардың даму    |         |
|              |деңгейлерінің мазмұны |         |
|10. Нәрестелік кезеңдегі  |Нәрестелік кезеңдегі  |Баяндама1     |
|психикалық дамуға шартты  |психикалық даму    |         |
|және шартсыз рефлекстердің |            |         |
|ықпалы           |            |         |
|11. Ерте сәбилік шақ.    |Ерте сәбилік шақта   |Салыстырмалы схема|
|              |болатын негізгі іс   |         |
|              |әрекет түрлері     |         |
|12. Сәбидің дамуының басты |Сәбидің дамуы     |Реферат      |
|белгілері          |            |         |
|13. Мектеп жасыны дейінгі  |Мектеп жасыны дейінгі |Таблица құру   |
|баланың мінез- құлық    |баланың санасынын   |         |
|мотивтерін дамыту және   |қалыптастыру      |         |
|өзінің санасынын      |            |         |
|қалыптастыру.        |            |         |
|14. Үш жас кезеңіндегі   |Үш жас кезеңіндегі   |Реферат      |
|жаңадан пайда болатын    |әрекеттерінің сипаты  |         |
|әркеттер.          |            |         |
|15. Мектепке дейінгілердің |Мектепке дейінгілердің |Конспект     |
|ойлауларының дамуы.     |ойлауының қалыптасуы  |         |
|16. Іс-әркеттердің бала   |Бала психикасының дамуы|Реферат      |
|психикасының дамуына    |            |         |
|тигізетін әсері.      |            |         |
|17. Кіші мектеп оқушылырының|Кіші мектеп оқушылырына|Схема       |
|танымдық процестерінің   |сипаттама       |         |
|дамуы.           |            |         |
|19. Мектепке дейінгі кезеңде|Мектепке дейінгі    |Кесте       |
|тілді қатынас құралы    |кезеңдегі баланың   |         |
|ретінде пайдалана білуі. |тілінің дамуы     |         |
|20. Мектепке дейінгі    |Сенсорлық даму туралы |Конспект     |
|кезеңдегі балалардың    |түсінік        |         |
|сенсорлық дамуы.      |            |         |

7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

Кесте 4
№Апталар12345671РБ891011121314152РБ1Бақылау түріККБКСхРРТБСхРТабХ2РБР2Семинарлар01515152020200201010101010103СОӨЖ01010100101010104СӨЖ00252525025252551 РБ60756Ұпайлар025403545301052700301045104510120270
Белгілеулер: Р-реферат; К-конспект; Х-хабарлама; СХ-схема; Б-баяндама; Таб.-таблица; Т-тест.
Пәндер