Файл қосу


Аймақтық тарихи деректерді зерттеумен танысу|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|СМЖ 3 дәрежелі құжаты  |ПОӘК           |            |
|             |             |ПОӘК          |
|             |             |042-18-18. 1.      |
|             |             |35/01-2014.       |
|       ПОӘК    |             |            |
|«Теориялық деректану мен |Баспа №1         |            |
|тарихнама»пәні бойынша  |11.09.2014        |            |
|бағдарламасы       |             |            |

            ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
           «Теориялық деректану мен тарихнама»
            Мамандық үшін 5В011400- «тарих»


                СТУДЕНТТЕР ҮШІН
               ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                   2014

                 АЛҒЫ СӨЗ

  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН:
Құрастырушы:          04.09.2014. Ибраемова М.С. т.ғ.к., доцент
Қазақстан тарихы кафедрасы.

  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1Кафедра мәжілісінде «Қазақстан тарихы» Хаттама №1 «04.09.2014ж»
Кафедра меңгерушісі       Мұхаметжанова Н.А.

2.2. Факультеттің экономика, құқық және гуманитарлық  ғылымдар  оқу-
әдістемелік бюросының отырысында құрастырылды.
Хаттама №1  «09.09.2014ж»
Төраға:        Тойкин С.Х.


  3. БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып баспаға ұсынылды.
Хаттама №1 «11.09.2014ж»
Төрайым :         Искакова Г.К.
                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар
4 Пәннің форматы
5 Пәннің саясаты
6 Баға қою саясаты
7 Әдебиет

1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні – Ибраемова М.С т.ғ.к., доцент
Кафедра «Қазақстан тарихы»
Байланыс ақпарат – тел: 36-02-25. Оқу ғимараты №1, кабинет 1006
Сабақ өткізу орны – дәрісхана №1208
Пән атауы –  ««Теориялық деректану мен тарихнама
Пән бойынша кредит саны – 3


  1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:
  Деректану тарихнамамен қатар тарихшыларды теоретикалық методологиялық
дайындауда негізгі фундаменталдық пөндердің қатарына жатады. Деректанудың
фундаментальдығы тарих ғылымының тарих обьектісіндегі - өткен  қоғам
ретіндегі тарихшыға тікелей берілген емес, ол тарихи деректерді таным
арқылы, тану арқылы тарих ғылымының обьектісі ретінде қаралады.
  Деректану тарихи зерттеудің практикалығынан туындаған. Алғашқы кезде
жазба деректер зерттеліп, деректанудың қолданбалы фактілік жағы ескерілді,
ол деректерді тануда нақты тарихи фактілерге жүгінді.
  Деректану ғылымы өзіне тән ерекшеліктері мен заңдылықтары, әдістемесімен
теориялық принциптері, зерттеу әдістерімен тәсілдері бар жүйелі ғылым.
Сонымен қатар ұлттық деректерімізді тануға мүмкіндік береді. Деректердің
ғылыми айналымға түсуіне байланысты, тарихи деректер және сол тарихи
деректердің окиғалары, үрдістері әр деректе әр қырынан  көрсетіледі.
Деректің оқиғаларды қалай  баяндауына  байланысты,  эмперикалық  және
апробиралық практикалық  жолмен  алынған  деректер  жазба  деректерді
методикалық зерттеу нақты фактілік материалдарды алуда зерттеу обьектісіне
айналды. Жазба деректер заттай деректерден тармақталып бөліне бастады
(археологиялық). Дегенмен тарихи зерттеуді жұзеге асыруда жазба деректің,
заттай деректің де орны ерекше болып табылады.
  «Деректану» курсы тарихи зерттеулердің қалыптасу процесін, оның дамуын,
тарихи оқиғаларды объективті түрде жан-жақты зерттелуін нақты тарихи
материал негізінде қарастырады.
  «Деректану» курсы Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, Азия және
Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Европа және Америка
елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихындағы болған тарихи оқиғаларын
көрсететін деректердің, тарихи және жалпы тарихи процесстердің шынайылығын
ашуға бағытталған.
     Курстың көптеген тақырыптары келесі «Қосалқы тарихи  пәндер»,
«Тарихнама», «Саясаттану», «Философия» және т.б. пәндерді оқуда кешенді
білім береді.
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
Деректердің тарих ғылымындағы табиғатын  зерттеу,  белгілі  әлеуметтік
жағдайдағы  оның  туындау  себептерін,  осы  жағдайдағы  деректердің
гносеологиялық табиғатын тарихи танымның зерттеу обьектісіне айналдыру.
Отан тарихының іргелі мәселелерін зерттеуге уйрету. «Деректану» курсын
оқыту студенттердің тарихи танымын қалыптастыруға, олардың әлем алдында
тұрған тапсырмаларды шешуге белсенді қатысуына жағдай жасауға бағытталған.
Сондай-ақ практикалық тұрғыдан іске  асыру  жолдарын  үйрету.  Тарихи
оқиғалардың шынтуайттылық негізін білуге жәрдемдесер негізгі  пәндерді
анықтай білу.
   1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:
Деректерді таңдау, сыни талдау жасау жөне зерттеу жұмыстарын жүргізу;
Тарихи зерттеуде деректілік - ақпараттың базалық негіз жасау;
Тарихи зерттеуде терминалогиялық аппаратты негіздеу;
Деректерде анализ жасауда әдістеме жүйесін білу және оның іс-тәжірибеде
қолдану мүмкіндігі;
Аймақтық тарихи деректерді зерттеумен танысу. Тарих ғылымының  ғылыми
принциптерін игеру, тарихи танымды үйренуге қажетті біліммен қаруландыру;
деректер мен тарихнаманың мазмұны мен пішінінің арақатынасының сырын ұғыну;
тарих ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен танысып, білу;
Зерттеулердегі мәселелерді жаңаша көзқарас тұрғысында  қабылдай  білу;
көркемдік, тарихи болмысын тани алып, тарихи бағасын біліп, танитын талғам
қалыптастыру; тарихи оқиғаның ішкі, сыртқы аспектілерін саралай алып, түрлі
қырынан талдай білуге жаттықтыру.
   1.5 Оқытудың нәтижелері:
Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы міндетті:
-Білу, әлемдік тарих тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи дамуының
кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы;
-Игеру, қоғамның дамуының туралы: әлемдік тарихи процесте Қазақстанның
орны, әлеуметтік (сынақ) қабілет түрі, өркениет, мәдениет әр түрлілігі
туралы білімді;
-Ұғып алу, деректанудың әдістемесі мен теориясының түсінуі, Қазақстан
тарихынан деректер,  көмекші  тарихи  пәндер  кешені  туралы  көрініс
қалыптастыру;
-Түсіну, әлемдік тарих тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи дамуының
кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.Тарихи зерттеу барысында қажетті
ілімдер: топонимика, хронология, археология,  генеология,  сфрагистика,
геральдика, нумизматика, лингвистика сынды ілімдердің қызметі мен тарих
ғылымындағы орнын біліп шығады;


   1.6 Пән пререквизиттері:
1.6.1 өлкетану;
1.6.2 қосалқы тарихи пән;
1.6.3 ежелгі дүние тарихы;
1.6.4 ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тариыхы;

   1.7 Пән постреквизиттері:
1.7.1 Жаңа замандағы Қазақстан тарихы
1.7.2 Қазіргі замандағы Қазақстан тарихы
1.7.3 Қазіргі замандағы Еуропа және Америка тарихы
1.7.4 Қазіргі замандағы Азия, Африка тарихы

2. САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРЫН БӨЛУ
                                   Кесте 1
|Рет |Тақырыптың аталуы |Дәріс|ПракСа|БОӨЖ  |БӨЖ  |Әдебиеттер     |
|саны |         |   |ғ.  |    |   |          |
|1  |Деректану теориясы|2  |   |3    |3   |АтабаевҚ.Қазақстан |
|   |мен тарихнамасы  |   |   |    |   |тарихының      |
|   |         |   |   |    |   |деректанулық    |
|   |         |   |   |    |   |негіздері. Алматы. |
|   |         |   |   |    |   |2002.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ.М.,    |
|   |         |   |   |    |   |Қадыртаева М.А.   |
|   |         |   |   |    |   |Деректанудың    |
|   |         |   |   |    |   |теориялық      |
|   |         |   |   |    |   |мәселелері. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |1999.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ. Қазақ  |
|   |         |   |   |    |   |баспасөзі -     |
|   |         |   |   |    |   |Қазақстан тарихының |
|   |         |   |   |    |   |дерек көзі. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |2000.        |
|   |         |   |   |    |   |Мухамед Хайдар   |
|   |         |   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |         |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|2  |Тарихи деректерді |2  |1   |3    |3   |Источниковедение:Тео|
|   |және сыныптау   |   |   |    |   |рия.История.Метод. |
|   |проблемасы    |   |   |    |   |Источники Россиской |
|   |         |   |   |    |   |истории. Учеб.   |
|   |         |   |   |    |   |Пасобие. М., 1998. |
|   |         |   |   |    |   |Медушевская О.М.  |
|   |         |   |   |    |   |Современное     |
|   |         |   |   |    |   |зарубежное     |
|   |         |   |   |    |   |источниковедение.  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1983.      |
|   |         |   |   |    |   |Пушкарев Л Н.    |
|   |         |   |   |    |   |Типологическая   |
|   |         |   |   |    |   |классификация    |
|   |         |   |   |    |   |русских пись-менных |
|   |         |   |   |    |   |источников по    |
|   |         |   |   |    |   |отечественной    |
|   |         |   |   |    |   |истории. М., 1969. |
|   |         |   |   |    |   |С. 474-478.     |
|3  |Деректану дың және|2  |1   |3    |3   |Атабаев Қ. Қазақстан|
|   |тарихнаманың   |   |   |    |   |тарихының      |
|   |қалыптасуы және  |   |   |    |   |деректанулық    |
|   |дамуы       |   |   |    |   |негіздері. Алматы. |
|   |         |   |   |    |   |2002.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ.М.,    |
|   |         |   |   |    |   |Қадыртаева М.А.   |
|   |         |   |   |    |   |Деректанудың    |
|   |         |   |   |    |   |теориялық      |
|   |         |   |   |    |   |мәселелері. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |1999.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ. Қазақ  |
|   |         |   |   |    |   |баспасөзі -     |
|   |         |   |   |    |   |Қазақстан тарихының |
|   |         |   |   |    |   |дерек көзі. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |2000.        |
|   |         |   |   |    |   |Мухамед Хайдар   |
|   |         |   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |         |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|   |         |   |   |    |   |Бернгейм Э. Введение|
|   |         |   |   |    |   |в историческую   |
|   |         |   |   |    |   |науку. СПб., 1908  |
|   |         |   |   |    |   |Ключевский В.О.   |
|   |         |   |   |    |   |Соч. В девяти   |
|   |         |   |   |    |   |томах. Т. VII.   |
|   |         |   |   |    |   |Специальные курсы  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1989. С.7.   |
|   |         |   |   |    |   |Источниковедение  |
|   |         |   |   |    |   |истории СССР //Под |
|   |         |   |   |    |   |ред. Ковальченко  |
|   |         |   |   |    |   |И.Д. М , 1981 С.12.|
|4  |Тарихи деректерді |2  |1   |3    |3   |Источниковедение  |
|   |және таринаманы  |   |   |    |   |истории СССР //Под |
|   |талдау әдісі   |   |   |    |   |ред. Ковальченко  |
|   |         |   |   |    |   |И.Д. М , 1981 С.12.|
|   |         |   |   |    |   |Источниковедение:Тео|
|   |         |   |   |    |   |рия. История. Метод.|
|   |         |   |   |    |   |Источники Россиской |
|   |         |   |   |    |   |истории. Учеб.   |
|   |         |   |   |    |   |Пасобие. М., 1998. |
|   |         |   |   |    |   |Медушевская О.М.  |
|   |         |   |   |    |   |Современное     |
|   |         |   |   |    |   |зарубежное     |
|   |         |   |   |    |   |источниковедение.  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1983.      |
|5  |Қазақ зиялыларының|2  |1   |3    |3   |Атабаев Қ. Қазақстан|
|   |деректану     |   |   |    |   |тарихының      |
|   |шылық және    |   |   |    |   |деректанулық    |
|   |тарихнамаға    |   |   |    |   |негіздері. Алматы. |
|   |көзқарастары   |   |   |    |   |2002.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ.М.,    |
|   |         |   |   |    |   |Қадыртаева М.А.   |
|   |         |   |   |    |   |Деректанудың    |
|   |         |   |   |    |   |теориялық      |
|   |         |   |   |    |   |мәселелері. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |1999.        |
|   |         |   |   |    |   |Источниковедение  |
|   |         |   |   |    |   |истории СССР //Под |
|   |         |   |   |    |   |ред. Ковальченко  |
|   |         |   |   |    |   |И.Д. М , 1981 С.12.|
|   |         |   |   |    |   |Источниковедение:Тео|
|   |         |   |   |    |   |рия. История. Метод.|
|   |         |   |   |    |   |Источники Россиской |
|   |         |   |   |    |   |истории. Учеб.   |
|   |         |   |   |    |   |Пасобие. М., 1998. |
|6  |Қазақ ғалымдары  |2  |1   |3    |3   |Мухамед Хайдар   |
|   |ның Кеңес өкіметі |   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |жылдарын     |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|   |дағы деректану  |   |   |    |   |Бернгейм Э. Введение|
|   |шылық және    |   |   |    |   |в историческую   |
|   |тарихнамалық   |   |   |    |   |науку. СПб., 1908  |
|   |қызметі      |   |   |    |   |Ключевский В.О.   |
|   |         |   |   |    |   |Соч. В девяти   |
|   |         |   |   |    |   |томах. Т. VII.   |
|   |         |   |   |    |   |Специальные курсы  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1989. С.7    |
|7  |Деректің пайда  |2  |1   |3    |3   |Бернгейм Э. Введение|
|   |болуын және    |   |   |    |   |в историческую   |
|   |тарихнаманы сынау |   |   |    |   |науку. СПб., 1908  |
|   |         |   |   |    |   |Ключевский В.О.   |
|   |         |   |   |    |   |Соч. В девяти   |
|   |         |   |   |    |   |томах. Т. VII.   |
|   |         |   |   |    |   |Специальные курсы  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1989. С.7.   |
|8  |Ежелгі жазба   |2  |1   |3    |3   |Сыздьқова Р.,    |
|   |тарихи деректер  |   |   |    |   |Қойгелдиев М.    |
|   |және тарихнама  |   |   |    |   |Қадырғали би    |
|   |         |   |   |    |   |Қосымұлы және оның |
|   |         |   |   |    |   |жылнамалар жинағы. |
|   |         |   |   |    |   |Алматы, 1991.    |
|   |         |   |   |    |   |Қозыбаев М.Ғұмырнама|
|   |         |   |   |    |   |жанрын  зерттеу  |
|   |         |   |   |    |   |мәселелері //Қазақ |
|   |         |   |   |    |   |тарихы 1997, N4.  |
|9  |Жылнама      |2  |1   |3    |3   |Мухамед Хайдар   |
|   |лар және жылнама |   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |тану       |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|   |         |   |   |    |   |Мухамед Хайдар   |
|   |         |   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |         |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|   |         |   |   |    |   |Ахмет Иасауи. Диуани|
|   |         |   |   |    |   |хикмет. (Ақыл    |
|   |         |   |   |    |   |кітабы.) Алматы.  |
|   |         |   |   |    |   |1993.        |
|10  |Орта ғасырлық   |2  |1   |3    |3   |Мухамед Хайдар   |
|   |жазба ескерткіштер|   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |         |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|   |         |   |   |    |   |Мухамед Хайдар   |
|   |         |   |   |    |   |Дулати. Тарих-и   |
|   |         |   |   |    |   |Рашиди.А.,1999   |
|   |         |   |   |    |   |Ахмет Иасауи. Диуани|
|   |         |   |   |    |   |хикмет. (Ақыл    |
|   |         |   |   |    |   |кітабы.) Алматы.  |
|   |         |   |   |    |   |1993.        |
|11  |Заң актілері  — |2  |1   |3    |3   |Источниковедение  |
|   |тарихи дерек   |   |   |    |   |истории СССР //Под |
|   |көзі.       |   |   |    |   |ред. Ковальченко  |
|   |         |   |   |    |   |И.Д. М , 1981 С.12.|
|   |         |   |   |    |   |Источниковедение:Тео|
|   |         |   |   |    |   |рия. История. Метод.|
|   |         |   |   |    |   |Источники Россиской |
|   |         |   |   |    |   |истории. Учеб.   |
|   |         |   |   |    |   |Пасобие. М., 1998. |
|   |         |   |   |    |   |Медушевская О.М.  |
|   |         |   |   |    |   |Современное     |
|   |         |   |   |    |   |зарубежное     |
|   |         |   |   |    |   |источниковедение.  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1983.      |
|12  |Іс-қағаздық    |2  |1   |3    |3   |Источниковедение:Тео|
|   |құжаттар     |   |   |    |   |рия. История. Метод.|
|   |         |   |   |    |   |Источники Россиской |
|   |         |   |   |    |   |истории. Учеб.   |
|   |         |   |   |    |   |Пасобие. М., 1998. |
|   |         |   |   |    |   |Медушевская О.М.  |
|   |         |   |   |    |   |Современное     |
|   |         |   |   |    |   |зарубежное     |
|   |         |   |   |    |   |источниковедение.  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1983.      |
|13  |Мерзімді     |2  |1   |3    |3   |Источниковедение  |
|   |басылымдар    |   |   |    |   |истории СССР //Под |
|   |         |   |   |    |   |ред. Ковальченко  |
|   |         |   |   |    |   |И.Д. М , 1981 С.12.|
|   |         |   |   |    |   |Медушевская О.М.  |
|   |         |   |   |    |   |Современное     |
|   |         |   |   |    |   |зарубежное     |
|   |         |   |   |    |   |источниковедение.  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1983.      |
|14  |Жеке адамдық   |2  |1   |3    |3   |Бернгейм Э. Введение|
|   |құжаттар тарихи  |   |   |    |   |в историческую   |
|   |дерек ретінде   |   |   |    |   |науку. СПб., 1908  |
|   |         |   |   |    |   |Ключевский В.О.   |
|   |         |   |   |    |   |Соч. В девяти   |
|   |         |   |   |    |   |томах. Т. VII.   |
|   |         |   |   |    |   |Специальные курсы  |
|   |         |   |   |    |   |М., 1989. С.7.   |
|15  |Статистика    |2  |1   |3    |3   |АтабаевҚ.Қазақстан |
|   |лык деректер және |   |   |    |   |тарихының      |
|   |тарихнама.    |   |   |    |   |деректанулық    |
|   |         |   |   |    |   |негіздері. Алматы. |
|   |         |   |   |    |   |2002.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ.М.,    |
|   |         |   |   |    |   |Қадыртаева М.А.   |
|   |         |   |   |    |   |Деректанудың    |
|   |         |   |   |    |   |теориялық      |
|   |         |   |   |    |   |мәселелері. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |1999.        |
|   |         |   |   |    |   |Атабаев Қ. Қазақ  |
|   |         |   |   |    |   |баспасөзі -     |
|   |         |   |   |    |   |Қазақстан тарихының |
|   |         |   |   |    |   |дерек көзі. Алматы, |
|   |         |   |   |    |   |2000.        |

3. ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
  Деректану – тарихи ғылымдардың тарихын зерттеуші ғылыми пән. Деректану
тарихпен қатар, келешек тарихшы мамандардың теориялық-методологиялық және
арнайы дайындығымен қаматамасыз ететін іргелі пәндер санатына қосылады.
Деректанудың іргелілігі ең алдымен тарих ғылымының өзіндік ерекшелігінен
туындайды: тарих обьектісі-«қоғамның өткенін»- тарихшы тікелей зерттей
алмайды, ол тек тарих ғылымының тікелей зертеу обьектісі болып табылатын
тарихи деректер арқылы танылады.
  Оқу барысында студенттердің тарихнамалық  және  деректік  базаның
кеңеюіне, ғылыми айналымға жаңа деректер тобының молынан  таратылуына
байланысты, нақты тарихи оқиғаның, құбылыстың немесе процестің әр түрлі
деректерде әртүрлі бейнелетіндігі, сондықтан оларды бір-бірімен салыстырып,
сыннан өткізу қажеттігіне көз  жеткіздірте  білуді  меңгеруі  тиісті.
Деректану пәнінде тарихнамалық белгілі бір проблемаларға арналған тарихи
еңбектер жиынтығын талдауға үйрету үрдісі қалыптастырылған.
  Тарих ғылымдарының даму тарихы-  қоғамдық  ойдың,  бүкіл  рухани
мәдениетінің бір бөлігі болып табылады. Тарих ғылымдарының даму тарихын
оқып білу, адамның ой-өрісін кеңейтеді, әр кезеңдегі тарих ғылымдарының
даму дәрежесін анықтап, әр түрлі проблемалардың зерттелуін талдау жасауға
бейімдейді
4. ПӘННІҢ ФОРМАТЫ
  Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір
алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді  талдау.  Әрбір  сабаққа
студенттер жоспардағы негізгі және  қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес
дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып
отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл
алмайды.
   Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау  жұмысы жүргізіледі, ол
өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не
болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы
10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл
* 5 сұрақ 10 балл)
   Негізгі ұғымдар әрбір дәріс  барысында түсіндіріледі. Сабақтарға
қатысу және негізгі ұғымдарды,  анықтамаларымен,  түсініктерімен  жазу
студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір  себептермен  сабаққа
қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы
дәрісті сабақттан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-
салдары болса да)
    Әрбір  сабақта  студент  қаралатын  материалдарды  талқылауға
белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде
бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.
  Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу  қажет.  Барлық
тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық
тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты  кеш
тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін  ұлғайтылады;
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест  алыдын  ала  ескертілмей  өткізіледі.  Аудиториялық
сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі.  Оқу
үрдісінде, қарым-қатынаста компетентті болыңыз; топта және оқытушылармен
ашық, сыпайы, шыншыл болыңыз; оқу процесіне белсенді қатысу, топпен жұмыс
істей білуіңіз керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз.
  5. ПӘННІҢ САЯСАТЫ
  Курсты толықтай игеру мақсатында студенттер  қойылған  талаптарды
орындаулары тиіс. Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу.
Егер студент белгілі бір себептер мен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен
материалдар бойынша жауап беру тиіс. Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған
студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және  барлық  курс  бойынша
«қанағаттанғысыз» бағасы қойылады. Бақылау жұмысын студент міндетті түрде
орындап, белгіленген уақытта тапсыру тиіс.
  Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты
уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере
отырып қойылады.
  Студенттрге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім атындағы Семей
мемлекеттік университетінің комппьютерлік аудиторияларында жұмыс істеуіне
рұқсат  беріледі.  Студенттер  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік
университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес
кітаптарды үйге алуына болады.
  Емтихан: қорытынды емтихан  билеттік  жүйеге  негізделіп,  ауызша
жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан тұрады.


  6. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
«Теориялық деректану мен тарихнама» пән бойынша баллдардың реттелуі
                                   Кесте 2
|Апта    |Бақылау түрі         |Жалпы балл   |Ескерту     |
|1      |2              |3       |4        |
|      |1-7 апта дәрісханалық    |30       |        |
|      |сабақтарға қатысу      |        |        |
|2      |Семинар           |20       |        |
|3      |Семинар           |20       |        |
|4      |Семинар/ БОӨЖ        |20/50     |        |
|5      |Семинар           |20       |        |
|6      |Семинар/ БОӨЖ        |20/50     |        |
|7      |Межелік бақылау І      |70       |        |
|1-7 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл |300      |        |
|      |8-15 апта дәрісханалық    |30       |        |
|      |сабақтарға қатысу      |        |        |
|8      |Семинар           |10       |        |
|9      |Семинар           |20       |        |
|10     |Семинар/БОӨЖ         |20/45     |        |
|11     |Семинар           |20       |        |
|12     |Семинар           |10       |        |
|13     |Семинар           |10       |        |
|14     |Семинар/ БОӨЖ        |10/55     |        |
|15     |Межелік бақылау ІІ      |70       |        |
|1-7 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл |300      |        |
|Емтихан үшін жалпы балл          |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша жалпы балл   |1000      |        |


     7. ӘДЕБИЕТ
  7.1 Ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі:
  7.1.1 Бекмаханов Е. XIX ғ. 20-40-жьлдарындағы Қазақстан. Алматы, 1992.


  7.1.2. Сыздьқова Р., Қойгелдиев М.  Қадырғали би Қосымұлы және оның
  жылнамалар жинағы. Алматы, 1991.
  7.1.3.Қозыбаев М.Ғұмырнама  жанрын  зерттеу  мәселелері //Қазақ тарихы
  1997, N4.
  7.1.4.Атабаев Қ. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. Алматы.
  2002.
  7.1.5.Атабаев Қ.М., Қадыртаева М.А. Деректанудың теориялық мәселелері.
  Алматы, 1999.
  7.1.6.Атабаев Қ. Қазақ баспасөзі - Қазақстан тарихының дерек көзі.
  Алматы, 2000.
  7. 1.7.Мухамед Хайдар Дулати. Тарих-и Рашиди.А.,1999
  7.1.8.Бернгейм  Э.  Введение  в  историческую  науку.  СПб.,  1908
              7.1.9.Ключевский В.О. Соч. В девяти томах. Т.
  VII. Специальные курсы М., 1989. С.7.
  7.1.10.Источниковедение истории СССР //Под ред. Ковальченко И.Д. М , 1981
  С.12.
  7.1.11.Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Россиской
  истории. Учеб. Пасобие. М., 1998.
  7.1.12.Медушевская О.М. Современное зарубежное источниковедение. М.,
  1983.
  7.1.13.Пушкарев Л Н. Типологическая классификация русских пись-менных
      источников по отечественной истории. М., 1969. С. 474-478.
  7.2 Қосымша әдебиеттер:
   7.2.1. Ә. Қоңыратбаев. Қазақ эпосы және тюркология. Алматы. 1989.
   7.2.2. Ә. Қоңыратбаев. Көне мәдениет жазбалары. Алматы. 1992.
   7.2. 3. Ахмет Иасауи. Диуани хикмет. (Ақыл кітабы.) Алматы. 1993.
   7.2.4. Народно - освободительное движение казахов  в  1836-1838
г.г.Алматы. 1993.
   7.2.5.Национально освободительное борьба  казахского  народа  под
      предводительством Кенесары Касымова. Алматы. 1996.
   7.2.6. Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1-2.
Алматы. 1960
   7.2.7. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Алматы. 1998.

   7.2.8. С. Сейфуллин. Тар жол тайғақ кешу. Алматы. 1960, 1996.
   7.2.9. С. Брайнин., Ш. Шафиро. Алашорда тарихы бойынша очерктер.
Алматы. 1936.
   7.2.10. Н. Мартыненко. Алашорда документтер жинағы. Алматы. 1994.
   7.2.11. Татищев В.Н. История Российская. Т.І.-М-Л., 1982.
   7.2.12.  Шлецер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке.
Ч.І. СПб ,1908.
   7.2.13. Байтұрсынов А. Шығармалары. Алматы, 1989. 216-6.
   7.2.14. Сүлейменов О. АзиЯ. Алматы, 1992.
   7.2.15. Уәлиханов Ш. Тандамалы. Алматы, 1985.
   7.2.16. Лихачев Д.С. Текстология. М-Л. 1962.
   7.2.17. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т.І. Кн.І. С.47-48, 50, 68,
69, 75.
   7.2.18. Кононов А.Н.  Махмуд Кашгарский и его  "Дивану лугат ат-
тюрк"//Сов.тюркология. 1972, N1, с.3-17.
   7.2.19. Кононов А.Н  Поэма Юсуфа Балагунского  "Благодатное  зна-
ние"  В кн.  Юсуф Баласагунский.  Благодатное знание  М.,1983, с495-
517.
   7.2.20. Кляшторный С.Г  Древнетюрские рунические  памятники  как
источник по истории Средней Азии М.,1964
   7.2.21. Комеков Б Е. Государство кимаков ІХ-ХІ вв ІІо арабским источ-
никам. Алма-Ата,1972
   7.2.22. Лихачев Д.С. Текстология. Л.Д983.
   7.2.23. Малов  С.Е.  Памятники  древнетюркской  письменности.  М-
Л.Д951.
   7.2.24. Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М-Л.1952.
   7.2.25. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV — начало
 XVI вв. Вопросы политической и социально-экономи-ческой истории. Алма-
Ата,1977.
   7.2.26. Пронштейн А.П.   Методика исторического источниковедения.
Росов- на -Дону. 1976.
   7.2.27. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по
отечественной истории. М.,1975.
   7.2.28. Қазак, фольклорының тарихилығы. Алматы: Ғылым, 1993. 328-6.
  7.2.29. Марғүлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар. Алматы: Жазушы, 1985. 368
  7.2.30. Бердібай Р. Эпос - ел қазынасы. Алматы: Рауан, 1995. 352-6.
  7.2.31. Бердібай Р. Эпос мұраты. Алматы: Білім, 1997. 320-6
  7.2.32. Дулати Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. Алматы. Санат, 1999.
656-с
  7.2.33. Ходжа Қожа-Ахмет. Ереуіл атқа ер салмай. Астана. Елорда. 2002.
Пәндер