Файл қосу


Ядролардың ыдырауыЭЛЕКТИВТІ ПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

           5В060400 - «Физика» мамандығы үшін

               «НЕЙТРОНДЫҚ ФИЗИКА»


       ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырушы __________ 2013 ж. Ботатаев В.У., Физика кафедрасының  аға
оқытушысы

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Физика» кафедрасының отырысында
№ _1_ хаттама                2013 ж.
Кафедра меңгерушісі _________ С.С. Маусымбаев

3. МАҚҰЛДАНДЫ
3.1 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
№ ____ хаттама  ______________2013 ж.
Төрайымы ___________ К.А. Батырова

4. БЕКІТІЛДІ
4.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып  және
баспаға ұсынылды
№ _____ хаттама _______________ 2013 ж.
ОӘК төрайымы ____________ Г.К. Искакова

5 Алғаш еңгізілген


                  Мазмұны


   |1|Қолдану аймағы.                            |  |
|2|Нормативтік сілтеме                          |  |
|3|Жалпы мағлұматтар                           |  |
|4|Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы мазмұны        |  |
|5|Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі          |  |
|6|Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы                  |  |
|7|Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы          |  |
|8|Әдебиет                                |  |               1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ   «Нейтрондық физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В060400 - «Физика»
 мамандығы студенттеріне арналған.  Студенттерді  курстың  мазмұнымен,
өзектілігі мен қажеттілігін, курс саясатымен және бұл пәнді оқу барысында
алатын білімдері мен дағдылануын таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді
оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.              2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ   «Нейтрондық физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқутушы  үшін
дайындалған және келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы
пәннің  оқу  процесін  ұйымдастыру  тәртібімен  тағайындалған  және
құрастырылған:
  – 5В060400 - «Физика» мамандығы үшін 22.09.2008 ж. университеттің
   ғылыми кеңесімен бекітілген элективті пәндердін каталогы;
  – 6. 09. 2010 ж. кафедрада бекітілген пәннің оқу бағдарламасы,
  – «Пәндердің оқу-эдістемелік кешендерін дайындауға  және  өндеуге
   арналған жалпы талаптар» СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007  университеттің
   Стандарты,
  – «Пәндірдің оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұны» ДП 042-
   08.05.09.13 Қужатталған процедура.

              3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР


     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
     Атом ядросының құрамы. Протондар  және  нейтрондар,  олардың
қасиеттері. Нейтрондардың көздері және детекторлары. Нейтрондар әсерінен
өтетің ядролық реакциалар.  Нейтрондар  әсерінен  ядролардың  ыдырауы.
Нейтрондар  энергияларының  әр  түрлі  диапазондардағы  реакциялардың
ерекшеліктері. Ядролық реакторлар. Реактордың нейтрондық өрісінің және
торының параметрлері. Нейтрондардың диффузия ұзындығын, термализация және
өмір сүру уақыттарың анықтау. Қолданылған отынның нуклидті құрамын, жану
терендігін және қайта өндіру коэффициентің талдау әдістері.
   3.2 Курстын мақсаты: реакторлардағы физикалық құбылыстар туралы,
оларды теориялық түсіну және тәжирибелік бақылау әдістері, нейтрондық
физиканың физикалық шамаларының масштабтары туралы көріністер алу.
   3.3 Курстың міндеті:нейтрондарды зерттеу тарихының мағналы кезендері
және олардың ядролық энергетикадағы пайдаланылу туралы түсінік беру.
     3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:
   білуге:
   - нейтрондардың затпен әсерлесуінің негізгі  турлерің,  олардың
    ерекшеліктерін, бақылау және тәжирибелік зерттеу әдістерін;
   - нуклондардың қасиеттерің анықтаудың басты әдістерін, олардың зат
    пен әсерлесуінің негізгі заңдарын және олардың  математикалық
    өрнектелуін;
   - нейтрондардың негізгі ғылыми – техникалық қолданылуын.
   игеріп алуға: негізгі ядролық құбылыстар туралы білімдерді, олардың
өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық
өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың  және  өлшеу
нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық
физика заңдарымен  сәйкестігін  табу,  негізгі  физикалық  приборларды
пайдалануды;
   менгеріп алуға: ядролық физиканың негізгі  ұғымдарды,  физикалық
шамаларды, ядролық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін, олардың
казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі;
   жасауға білу:
   - нақты есептердің мазмұнының ядролық физиканын жалпы заңдарымен
    дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс
    бағалау;
   - атом ядролардың және элементар бөлшектердің касиеттерін, ядролық
    сәулеленуінің зат пен әсерлесуінің қарастырғанда кванттық ұғымдар
    мен релятивистік көріністерді сапалы пайдалану.

   3.5. Курстык пререквизиттері:
  • Жалпы физика курсының, «механика», «молекулалық физика», «электр және
   магнетизм», «оптика», «атомдық физика» бөлімдері;
  • Теориялық физиканың «кванттық механика», «статистикалық  физика»
   бөлімдері;
  • Математикалық анализ.

   3.6 Курстың постреквизиттері:
  • Специализацияның барлық пәндері.


  Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі  |Курс                              |Семестр   |
|I.                               |      |
|Дәріс сабақтары                        |      |
|Модуль I.                           |      |
|Кіріспе.                            |1      |
|Нейтронның ашылу тарихы                    |1      |
|Нейтрондардың изотопты көздері.                |1      |
|Модуль II                           |      |
|Нейтрондар детекторлары.                    |1      |
|Нейтрондар ядроларымен әсерлесу түрлері.            |1      |
|Нейтрондардың затпен әсерлесуін зерттеуге арналған негізгі   |1      |
|тәжірибелер.                          |      |
|Жылулық, баяу және жылдам нейтрондар.             |1      |
|Модуль III                           |      |
|Атом ядроларының ыдырау.                    |1      |
|Ыдырау энергиясын қолдану.                   |1      |
|Нейтрондық спектроскопия.                   |1      |
|Ядроға енбей жағдайдағы нейтрондардың серпінді потенциалдық  |1      |
|шашырау.                            |      |
|Модуль IV                           |      |
|Нейтрондардың ядроға енген жағдайдағы олардың ядродаға серпінді|1      |
|шашырау.                            |      |
|Нуклон-нуклондық әсерлесулер.                 |1      |
|Ядролық қабыршақтар.                      |1      |
|Нуклондардың құрылымы. π-мезондар.               |1      |
|II.                              |      |
|Тәжірибелік сабақтар                     |      |
|№ 1 Масса ақауы мен байланыс энергиясы. Мына типті есептер   |1      |
|шығару [8.2.1]40.4,12,17,19,21,24,26,27            |      |
|№ 2 Нейтрон спины мен магнит моменті. Мына типті есептер шығару|1      |
|[8.1.7]11.1-6,9,11,14                     |      |
|№ 3 Нейтрондық көздер. Мына типті есептер шығару [8.1.7]11.  |1      |
|25-27,30,31,35-40                       |      |
|№ 4 Нейтрондық көздер және олардың сипаттамалары. Мына типті |1      |
|есептер шығару [8.1.7]11. 25-27,30               |      |
|№ 5 Нейтрондар әсерінен өтетін реакциялар. Мына типті есептер |1      |
|шығару [8.1.7]11. 30-39                    |      |
|№ 6 Баяулаудың ұзындығын,уақытын және диффузиялық ұзындығын  |1      |
|анықтау. Мына типті есептер шығару [8.1.7]11. 40-45      |      |
|№ 7 Брейт-Вигнер формуласы және әсерлесу қимасын есептеу. Мына |1      |
|типті есептер шығару [8.1.7]15.1,9,17,25,28          |      |
|№ 8 Атом ядроларының ыдырауы. Мына типті есептер шығару    |1      |
|[8.1.7]15.1,9,17,25,28                     |      |
|№ 9 Тізбектелген ядролық процесс. Мына типті есептер шығару  |1      |
|[8.1.7]15.30,33,37,43,45                    |      |
|№ 10 Нейтрондық спектроскопия. Мына типті есептер шығару    |1      |
|[8.1.7]15.30,33,37,43,45                    |      |
|№ 11 Нейтрондардың ядролар мен серпінді әсерлесуі. Мына типті |1      |
|есептер шығару [8.1.7]15.46,49,53,57,59            |      |
|№ 12 Нейтрондардың серпінді резонанстық шашырауы.       |1      |
|№ 13 Дейтон теориясы. Мына типті есептер шығару        |1      |
|[8.1.7]15.46,49,53,57,59                    |      |
|№ 14 Қабыршақты моделі бойынша ядроның құрылысы.        |1      |
|№ 15 Элементар бөлшектердің өзара ауысудағы сақталу зандары. |1      |
|Мына типті есептер шығару [8.1.7]16.42-44,           |      |
|23.1,6,11,16,21,26,29                     |      |
|III.                              |      |
|Зертханалық сабақтар                     |      |
|Зерт.сабақ 1 Зарядталған бөлшектердің электр және магнит    |1      |
|өрістеріндегі қозғалысы                    |      |
|Зерт.сабақ 2 Көп бөлшекті бөлшектердің құрылымдық қасиеттерінің|1      |
|үлгілерін жасау                        |      |
|Зерт.сабақ 3 Дозиметрияның және радиоактивті сәулеленудан   |1      |
|қорғанудың кейбір сұрақтарын зерттеу              |      |
|Зерт.сабақ 4 Альфа-бөлшектердің еркін жүру ұзындығы бойынша  |2      |
|изотоптардың ыдырау тұрақтысын анықтау             |      |
|Зерт.сабақ 5 Нейтрондар әсерінен жеңіл ядролардың ыдырау    |2      |
|реакцияларының компьютерлік үлгілерін жасау          |      |
|Зерт.сабақ 6 Отдача ядролар бойынша ядролық реакциялардың   |2      |
|үлгілерін жасау                        |      |
|Зерт.сабақ 7 Гамма-кванттардың затпен әсерлесуінің ұлгісін   |2      |
|жасау                             |      |
|Зерт.сабақ 8 Монте-Карло әдісімен тығыз орталарының тене-тең  |2      |
|қасиеттерін үлгісін жасау                   |      |
|Зерт.сабақ 9 Ғарыштың сәулердің қасиеттерін зерттеу      |1      |
|Зерт.сабақ 10 Барлық жасалған жұмысар бойынша қорытынды жасау |1      |
        5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Нейтронның ашылу тарихы
  2. Ядроның нейтрондық радиусы
3. Нейтрондармен әсерлесу реакциялары
4. Ядролардың ыдырауы
5. Нейтрондық оптика
6. Нейтронның β-ыдырауы
7. Нейтрондардың затпен әсерлесуі
8. Нейтрондардың серпімсіз шашырауы
9. Нейтрондардың серпімді шашырауы
10. Жылдам нейтрондардың шашырауы


     6. «НЕЙТРОНДЫҚ ФИЗИКА» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


   Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыбы                       |Көркемдік |Өздік  |Бақылау |
|                           |құралдар, |оқуға  |түрі   |
|                           |ОТҚ,   |арналған|     |
|                           |плакаттар,|сұрақтар|     |
|                           |лаборатори|    |     |
|                           |ялық стенд|    |     |
|Дәріс сабағы     |Тәжірибелік   |Зертханалық |     |    |     |
|           |сабақтар    |сабақтар   |     |    |     |
|1           |2        |3      |4     |5    |6    |
|Кіріспе. Атом     |Тәж.сабақ № 1  |Зерт.сабақ 1 |плакаттар |    |Конспект |
|ядросының және    |Масса ақауы мен |Зарядталған |     |    |Ауызша  |
|элементар бөлшектер  |байланыс    |бөлшектердің |     |    |сұрау  |
|физикасының даму   |энергиясы. Мына |электр және |     |    |     |
|тарихының негізгі   |типті есептер  |магнит    |     |    |     |
|кезендері.      |шығару     |өрістеріндегі|     |    |     |
|Микроәлемдегі     |[8.2.1]40.4,12,1|қозғарысы  |     |    |     |
|құбылыстарының    |7,19,21,24,26,27|       |     |    |     |
|масштабтары. Ядроны |        |       |     |    |     |
|әсерлесетін протондар |        |       |     |    |     |
|мен нейтрондар жүйесі |        |       |     |    |     |
|ретінде қарастыру.  |        |       |     |    |     |
|Ядроның массалық саны |        |       |     |    |     |
|мен заряды.      |        |       |     |    |     |
|Изотроптар,      |        |       |     |    |     |
|изобаралар. Ядроның  |        |       |     |    |     |
|байланыс энергиясы.  |        |       |     |    |     |
|Түрақты және     |        |       |     |    |     |
|радиоактивті ядролар. |        |       |     |    |     |
|Нейтронның ашылу   |Тәж.сабақ № 2  |Зерт.сабақ 2 |плакаттар |    |Конспект |
|тарихы Боте,     |Нейтрон спины  |Көп бөлшекті |     |    |Ауызша  |
|Жолио-Кюри,Чедвик   |мен магнит   |бөлшектердің |     |    |сұрау  |
|тәжірибелері. Нейтрон |моменті. Мына  |құрылымдық  |     |    |     |
|массасынының, спины  |типті есептер  |қасиеттерінің|     |    |     |
|мен зарядының     |шығару     |үлгілерін  |     |    |     |
|анықталуы.      |[8.1.7]11.1-6,9,|жасау    |     |    |     |
|Масс-спектрометрия.  |11,14      |       |     |    |     |
|Нейтрондардың изотопты|Тәж.сабақ № 3  |Зерт.сабақ 3 |плакаттар |СӨЖ№1  |Тест.  |
|көздері. Альфа – және |Нейтрондық   |Дозиметрияның|     |    |Конспект |
|гамма көздері. α-  |көздер. Мына  |және     |     |    |     |
|нейтрондық көздердің |типті есептер  |радиоактивті |     |    |     |
|негізгі сипаттамалары:|шығару     |сәулеленудан |     |    |     |
|полоний, радий,    |[8.1.7]11.   |қорғанудың  |     |    |     |
|плутоний және актиний |25-27,30,31,35-4|кейбір    |     |    |     |
|негізіндегі.     |0        |сұрақтарын  |     |    |     |
|Фотонейтрондық көздер.|        |зерттеу   |     |    |     |
|Нейтрондар      |Тәж.сабақ № 4  |Зерт.сабақ 4 |плакаттар |СӨЖ№2  |Конспект |
|детекторлары.     |Нейтрондық   |Альфа-бөлшект|     |    |Ауызша  |
|Нейтрондарды     |көздер және   |ердің еркін |     |    |сұрау  |
|энергиялар бойынша  |олардың     |жүру ұзындығы|     |    |     |
|топтастыру: баяу,   |сипаттамалары. |бойынша   |     |    |     |
|жылулық, резонансты, |Мына типті   |изотоптардың |     |    |     |
|жылдам. Нейтрондар  |есептер шығару |ыдырау    |     |    |     |
|детекторларының жұмыс |[8.1.7]11.   |тұрақтысын  |     |    |     |
|принципі. Нейтрондық |25-27,30    |анықтау   |     |    |     |
|спектроскопия.    |        |       |     |    |     |
|Нейтрондар ядроларымен|Тәж.сабақ № 5  |Зерт.сабақ 4 |плакаттар |СӨЖ№3  |Конспект |
|әсерлесу түрлері.   |Нейтрондар   |Альфа-бөлшект|     |    |Ауызша  |
|Нейтронны х      |әсерінен өтетін |ердің еркін |     |    |сұрау  |
|радиациялық ұсталуы. |реакциялар. Мына|жүру ұзындығы|     |    |     |
|Протондар және    |типті есептер  |бойынша   |     |    |     |
|α-бөлшектер пайда болу|шығару     |изотоптардың |     |    |     |
|реакциялар. Ыдырау  |[8.1.7]11. 30-39|ыдырау    |     |    |     |
|реакциялар. Екі және |        |тұрақтысын  |     |    |     |
|одан көп нейтрондар  |        |анықтау   |     |    |     |
|пайда болу реакциялар.|        |       |     |    |     |
|Нейтрондардың затпен |Тәж.сабақ № 6  |Зерт.сабақ 5 |плакаттар |СӨЖ№4  |Конспект |
|әсерлесуін зерттеуге |Баяулаудың   |Нейтрондар  |     |    |Бақылау |
|арналған негізгі   |ұзындығын,уақыты|әсерінен   |     |    |жұмыс  |
|тәжірибелер.     |н және     |жеңіл    |     |    |     |
|Нейтрондардың     |диффузиялық   |ядролардың  |     |    |     |
|баяулауы. Диффузиялық |ұзындығын    |ыдырау    |     |    |     |
|ұзындық.       |анықтау. Мына  |реакцияларыны|     |    |     |
|           |типті есептер  |ң      |     |    |     |
|           |шығару     |компьютерлік |     |    |     |
|           |[8.1.7]11. 40-45|үлгілерін  |     |    |     |
|           |        |жасау    |     |    |     |
|Жылулық, баяу және  |Тәж.сабақ № 7  |Зерт.сабақ 5 |плакаттар |СӨЖ№5  |Конспект |
|жылдам нейтрондар.  |Брейт-Вигнер  |Нейтрондар  |     |    |Коллоквиу|
|Олардың затпен    |формуласы және |әсерінен   |     |    |м    |
|әсерлесуінің     |әсерлесу қимасын|жеңіл    |     |    |     |
|ерекшеліктері.    |есептеу. Мына  |ядролардың  |     |    |     |
|Әсерлесуінің қимасы. |типті есептер  |ыдырау    |     |    |     |
|Брейт-Вигнер     |шығару     |реакцияларыны|     |    |     |
|формуласы.      |[8.1.7]15.1,9,17|ң      |     |    |     |
|           |,25,28     |компьютерлік |     |    |     |
|           |        |үлгілерін  |     |    |     |
|           |        |жасау    |     |    |     |
|Атом ядроларының   |Тәж.сабақ № 8  |Зерт.сабақ 6 |плакаттар |    |Конспект |
|ыдырау. Ыдырау туралы |Атом ядроларының|Отдача    |     |    |Ауызша  |
|негізгі тәжірибелік  |ыдырауы. Мына  |ядролар   |     |    |сұрау  |
|мағлуматтар. Ыдыраудың|типті есептер  |бойынша   |     |    |     |
|элементар теориясы.  |шығару     |ядролық   |     |    |     |
|Ыдырау параметрлері. |[8.1.7]15.1,9,17|реакциялардың|     |    |     |
|Спонтандық ыдырау.  |,25,28     |үлгілерін  |     |    |     |
|Тізбектелген     |        |жасау    |     |    |     |
|реакция.ядролық    |        |       |     |    |     |
|реакторлар. Ядролық  |        |       |     |    |     |
|энергетика.      |        |       |     |    |     |
|Ыдырау энергиясын   |Тәж.сабақ № 9  |Зерт.сабақ 6 |плакаттар |    |Конспект |
|қолдану. Бір ыдырау  |Тізбектелген  |Отдача    |     |    |Ауызша  |
|актісіне екіншілік  |ядролық процесс.|ядролар   |     |    |сұрау  |
|нейтрондардың орташа |Мына типті   |бойынша   |     |    |     |
|саны. Кешігетін    |есептер шығару |ядролық   |     |    |     |
|нейтрондар. Ыдырау  |[8.1.7]15.30,33,|реакциялардың|     |    |     |
|қимасы және      |37,43,45    |үлгілерін  |     |    |     |
|тізбектелген ядролық |        |жасау    |     |    |     |
|процесінің практикалық|        |       |     |    |     |
|орындалуы.      |        |       |     |    |     |
| Нейтрондық     |Тәж.сабақ № 10 |Зерт.сабақ 7 |плакаттар |    |Тест.  |
|спектроскопия.    |Нейтрондық   |Гамма-квантта|     |    |Конспект |
|Механикалық селектор |спектроскопия. |рдың затпен |     |    |     |
|әдісі. Үздікті жұмыс |Мына типті   |әсерлесуінің |     |    |     |
|істейтің әдісі. Баяу |есептер шығару |ұлгісін жасау|     |    |     |
|нейтрондардан     |[8.1.7]15.30,33,|       |     |    |     |
|кристаллдағы     |37,43,45    |       |     |    |     |
|дифракциясы.     |        |       |     |    |     |
| Ядроға енбей     |Тәж.сабақ № 11 |Зерт.сабақ 7 |плакаттар |СӨЖ№6  |Конспект |
|жағдайдағы      |Нейтрондардың  |Гамма-квантта|     |    |Ауызша  |
|нейтрондардың серпінді|ядролар мен   |рдың затпен |     |    |сұрау  |
|потенциалдық шашырау. |серпінді    |әсерлесуінің |     |    |     |
|Серпінді әсерлесулер |әсерлесуі. Мына |ұлгісін жасау|     |    |     |
|теориясы.       |типті есептер  |       |     |    |     |
|           |шығару     |       |     |    |     |
|           |[8.1.7]15.46,49,|       |     |    |     |
|           |53,57,59    |       |     |    |     |
| Нейтрондардың ядроға |Тәж.сабақ № 12 |Зерт.сабақ 8 |плакаттар |СӨЖ№7  |Конспект |
|енген жағдайдағы   |Нейтрондардың  |Монте-Карло |     |    |Ауызша  |
|олардың ядродаға   |серпінді    |әдісімен   |     |    |сұрау  |
|серпінді шашырау.   |резонанстық   |тығыз    |     |    |     |
|Серпінді резонанстық |шашырауы.    |орталарының |     |    |     |
|шашырауы Борндық   |        |тене-тең   |     |    |     |
|жуықтау        |        |қасиеттерін |     |    |     |
|           |        |үлгісін жасау|     |    |     |
| Нуклон-нуклондық   |Тәж.сабақ № 13 |Зерт.сабақ 8 |плакаттар |СӨЖ№8  |Тест.  |
|әсерлесулер.     |Дейтон теориясы.|Монте-Карло |     |    |Конспект |
|Нейтрондардың     |Мына типті   |әдісімен   |     |    |     |
|протондардағы шашырау.|есептер шығару |тығыз    |     |    |     |
|Ядролық күштердің  |[8.1.7]15.46,49,|орталарының |     |    |     |
|спиндік тәуелділігі. |53,57,59    |тене-тең   |     |    |     |
|Тепе-тең бөлшектер  |        |қасиеттерін |     |    |     |
|шашырауының      |        |үлгісін жасау|     |    |     |
|ерекшеліктері. Ядролық|        |       |     |    |     |
|күштердің зарядтық  |        |       |     |    |     |
|тәуелсіздігі. Ядролық |        |       |     |    |     |
|күштердің алмасу   |        |       |     |    |     |
|табиғаты.       |        |       |     |    |     |
| Ядролық қабыршақтар. |Тәж.сабақ № 14 |Зерт.сабақ 9 |плакаттар |СӨЖ№9  |Конспект |
|Ядроның        |Қабыршақты   |Ғарыштың   |     |    |Бақылау |
|протондық-нейтрондық |моделі бойынша |сәулердің  |     |    |жұмыс  |
|моделінен шығатын   |ядроның     |қасиеттерін |     |    |     |
|қассиеттері.     |құрылысы.    |зерттеу   |     |    |     |
|Қабыршақты моделінен |        |       |     |    |     |
|шығатын ядролардың  |        |       |     |    |     |
|қасиеттері.      |        |       |     |    |     |
| Нуклондардың     |Тәж.сабақ № 15 |Зерт.сабақ 10|плакаттар |СӨЖ   |Конспект |
|құрылымы. π-мезондар. |Элементар    |Барлық    |     |№10   |Коллоквиу|
|Кварктар. Ұлы     |бөлшектердің  |жасалған   |     |    |м    |
|қосылудың идеялары.  |өзара ауысудағы |жұмысар   |     |    |     |
|Глюокдар. Нуклондардын|сақталу зандары.|бойынша   |     |    |     |
|кварктық құрылымы және|Мына типті   |қорытынды  |     |    |     |
|олардың қасиеттерін  |есептер шығару |жасау    |     |    |     |
|алу.         |[8.1.7]16.42-44,|       |     |    |     |
|           |23.1,6,11,16,21,|       |     |    |     |
|           |26,29      |       |     |    |     |


   7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ-ДАНДЫРУ КАРТАСЫ

   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы


|Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың    |Экзем-пл|Студен|Қамтамасыз-|
|атаулары                    |яр саны |ттер |дандыру  |
|                        |    |саны |пайызы   |
|1                        |2    |3   |4     |
|Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т. V.-М.:|1    |5   |20     |
|Физматлит. 2006 г. 439             |    |   |      |
|Сивухин Д.В. Общий курс физики,т.5. Атомная и  |1    |5   |20     |
|ядерная физика: ч.2, учебное          |    |   |      |
|пособие.-М.:ВШ,1986.-416 с.           |    |   |      |
|Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в|20   |5   |100    |
|2-х томах.-М.: Наука,1984, т.2-438 с.      |    |   |      |
|Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная|1    |5   |20     |
|физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под |    |   |      |
|ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.      |    |   |      |
|Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.:     |36   |5   |100    |
|Наука,1988                   |    |   |      |
|Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н.     |2    |5   |40     |
|Практикум по физике, М.: ВШ, 1965        |    |   |      |
|Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник  |1    |5   |20     |
|задач: Учебное пособие.-СПб: изд.        |    |   |      |
|«Лань»,2002.-288 с.               |    |   |      |
|Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.М.:   |3    |5   |60     |
|Наука,1972г., 283 с.              |    |   |      |
|Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные     |1    |5   |20     |
|законы.-М.: Вш,1988 г.             |    |   |      |
|Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей   |1    |5   |20     |
|физике. Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с. |    |   |      |
|Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.:  |1    |5   |20     |
|МУ.1968.-311с.                 |    |   |      |
|Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ.,|10   |5   |100    |
|1989.-608 с.                  |    |   |      |
|Лавренюк, А.Ф. Основы математического      |1    |5   |20     |
|моделирования нейтронно-физических процессов в |    |   |      |
|нейросетевом базисе.- Томск., 1998       |    |   |      |
|Лавренюк, А.Ф. Введение в нейтронику.- Томск,  |1    |5   |20     |
|1994                      |    |   |      |  8. ӘДЕБИЕТ
8.1 Негізгі
1. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика, т. V.-М.: Физматлит. 2006 г. 439
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики,т.5. Атомная и ядерная физика: ч.2,
 учебное пособие.-М.:ВШ,1986.-416 с.
3. Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.:
 Наука,1984, т.2-438 с.
4. Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и
 элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.
5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988
6. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ,
 1965
7. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-
 СПб: изд. «Лань»,2002.-288 с.
8. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.М.: Наука,1972г., 283 с.
9. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.
10. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.:
 Наука.1982.-272 с
11. Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.: МУ.1968.-311с.
12. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.
13. Лавренюк, А.Ф. Основы математического моделирования нейтронно-
 физических процессов в нейросетевом базисе.- Томск., 1998
14. Лавренюк, А.Ф. Введение в нейтронику.- Томск, 1994


8.2 Қосымша:
1. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику.-М.: Наука,1988.-
  328 с.
2. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.1,Физика атомного ядра.-
  М.: Энергоатомиздат, 1993г.,616 с.
3. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.2,Физика элементарных
  частиц.-М.: Энергоатомиздат, 1993г.,293 с.
4. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.
5. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,1967
6. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968
7. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963
8. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-
  М.: Наука,1973
9. Ракобольская И.В. Ядерная физика,М.: Изд.МГУ,1971 г.,293 с.
10. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику,-М.: Госатомиздат 1963 г.
11. Айзенберг И.В., Грайнер В. Модели ядер. Коллективные и одночастичные
  явления. М.: Атомиздат,1975, 454 с.
12. Айзенберг И.В., Грайнер В. Механизмы возбуждения ядра. М.:
  Атомиздат,1976, 487 с.
13. Атмачиди П.И.,Гайнова Л.Е. и др. Физика. Методические указания к
  выполнению контролных работ для студентов-заочников инженерно-технических
  специальностей. Семипалатинск, УОП СТИММП, 1966
14. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц-М.: УРСС,2002 г.
15. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5
16. Жумагулов А.Ж., Гайнова Л.Е. и др. Физика. Тесты. Атомная и ядерная
  физика. Семипалатинск,1996
17. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для
  изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979
18. Байчакалова А.Б. Методическая разработка по программированному контролю
  по общему курсу физики. Алма-Ата,1987
19. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8
20. Джумагулова К.Н., Гайнова Л.Е. и др. Лабораторный практикум по ядерной
  физике – Курчатов,201 г.
21. Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики,-М.: Вш,1988

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть