Файл қосу


Кедергіден жүгіру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК 042-18-35.1.      |
|            |            |17 /01-2013         |
|ПОӘК          |            |               |
|Оқытушыларға арналған  |№ 2 басылым       |               |
|пәннің  бағдарламасы  |от ____ 09. 2013 г.   |               |
|«Таңдап алынған спорт  |            |               |
|түрінен кәсіптік    |            |               |
|жаттықтырушылық қызметін|            |               |
|жетілдіру»       |            |               |


    ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


   «Таңдап алған спорт түріндегі спорттық педагогикалық шеберлік жас
                 негіздері»

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін

         ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей, 2013


1.ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы Уразбаев М.Т. «____»___________ 20___ж.,

аға оқытушы    «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың
   лауазымы          теориясы мен әдістемесі» кафедрасы2.  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен
әдістемесі кафедрасының отырысында
  «____»___________ 20___ж. №____хаттама

Кафедра менгерушісі _______Прохоров Б.Н.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының
отырысында
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы ____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға
мақұлданған және ұсынылған
«____»___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗІЛГЕН
                  Мазмұны


1. Қолдану саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны
5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы
8. Әдебиеттер  1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған
«Таңдап алған спорт түріндегі спорттық педагогикалық  шеберлік  жас
негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің  кұрамына  енгізілген
оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.

  2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
   «Таңдап алған спорт түріндегі спорттық педагогикалық  шеберлік  жас
негіздері» пәнінің оқытушыға  арналған  бағдарламасы  келесі  құжаттар
талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша
оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:
   - ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»
   23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;
   5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының Типтік оқу жоспары,
   ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;
   - СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
     - ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы
және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:
   Таңдап алған спорт түріндегі спорттық педагогикалық  шеберлік  жас
негіздері пәні - оқу жоспарындағы таңдау компонентіне жататын курс.
   ««Таңдап алған спорт түріндегі спорттық педагогикалық  шеберлік  жас
негіздері» курсы спорттық педагогикалық пәндердің арасында болашақ дене
мәдениеті мұғалімдері мен спорт түрлерінен  жаттықтырушылар  даярлауда
студенттердің таңдауы бойынша пән болып табылады.
   Күрес жаттығуларының көп түрлілігі және олардың орындалу әдістері
пәнінің негізгі мазмұны болғандықтан адам ағзасына қозғалыс мүмкіндіктерін
ескере отырып  ағза  қызметтеріне  жағымды  әсер  ету  мүмкіндіктерін
қалыптастырады.


3.2.Пәнді оқып-білудің мақсаты:
  - Студенттерге жеңіл атлетиканың дене тәрбиесінің орны мен  негізі
   туралы білім беру
  - Жеңіл  атлетикалық  жаттығулардың  әдістемесін  және  жаттығу
   әдістеменің негізін оқыту


3.3.Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
   Жеңіл атлетика түрлерінен ілім, тарих және әдістемелер саласында
қажетті білімдермен қарулану. Өз мамандығын  талапқа  сай  меңгерген,
теориялық, практикалық даярлығы бар, жоғары мәдениетті, нақты интеллегент
маман даярлау.

3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:
   Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды білу керек:
  • пәннің маңызын,мақсатын және оның өзінің болашақ мамандығына пайдалана
   білу керек
  • Жеңіл атлетика жаттығуларының ілімдері мен әдістерін.
  • Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жас ерекшеліктері мен қозғалыс
   әрекеттерінің мүмкіндіктерін.
  • Жеңіл атлетика саласындағы құрал-жабдықтардың құрылысы мен қолдану
   ерекшеліктерін.
  • Спорттық құрал-жабдықтарды қолданудың ерекшеліктерін.
  • Жеңіл атлетика саласындағы жарыстардың ережелерін.
  • Оқу бағдарламасын игеру
  • Оқытудың техникалық саласын оқу процессінде қолдана білу.
  • Дене мәдениеті және спорт саласындағы игерген білімін педагогикалық
   салада қолдана білуі қажет.
  • Оқытушылық іс-әрекетпен айналысу.
  • Педагогикалық іс-әрекеттерін дұрыс жоспарлау.
  • Денсаулықтарында ауытқулары бар балалармен тәрбие және оқу жұмыстарын
   ұйымдастыра білу.
  • Оқушылардың дене даярлығы деңгейін бағалай алуы.

3.5 Курстың пререквизиттері:
Мамандыққа кіріспе, Адам анатомиясы.
3.6 Курстың постреквизиттері:
   физиология, биомеханика, спорт педагогикасы және педагогикасы

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
                                   1кесте
|Курс  |Семестр  |Кредит  |Дәрістер  |Тәжіриб  |СОБӨЖ  |Бақылау формасы|
|    |     |     |Сағат саны |сабақтар |     |        |
|    |     |     |      |сағат саны|     |        |
|  2  |   4  |     |30     |15    |22,5   |емтихан    |
|    |     |3    |      |     |     |        |


4. ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

                                   2 кесте

|Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны             |Сағат саны |
|1                                |2      |
|МИКРОМОДУЛЬ 1. Кіріспе. Жеңіл атлетика тарихы                 |
|Дәріс сабақтары                                |
|№ 1 Жеңіл атетика пәніне кіріспе және жеңіл атлетика ілімінен жалпы|1     |
|сұрақтары.                             |     |
|Жеңіл атлетикаға кіріспе, мамандыққа кіріспе .           |     |
|Жеңіл атлетика курсының мазмұны және міндеті.            |     |
|Оқу пәнінің ілімдік, ғылыми қолданбалы пәндермен байланысы.     |     |
|№ 2 Жеңіл атлетиканың даму тарихы                  |1     |
|1. Ежелгі Грециядағы жеңіл атлетиканың дамуы            |     |
|2. Ежелгі Грециядағы Олимпиада                   |     |
|МИКРОМОДУЛЬ 2. Жеңіл атлетика түрлері                     |
|Дәріс сабақтары                                |
|Секіру техникасына үйрету                      |1     |
|1. Биіктікке секірудің техникасы                  |     |
|2. Секірушілердің жылдамдық – күштілік дайындығы          |     |
|Лақтыру техникасына үйрету                     |1     |
|1. Секіру түрлері бойынша арнайы дене дайындығы         |     |
|2. "Фосбюри флоп" әдісімен секірушілердің негізгі дене сапаларын |     |
|дамыту                               |     |
|Ұзындыққа секіру техникасына үйрету                 |1     |
|1. Серпілмелік жағдайында итерілу күштері              |     |
|2. "Фосбюри флоп" тәсілімен секірушінің тік аяқпен сермелу     |     |
|Жүгіру техникасына үйрету                      |1     |
|1. Үш дүркін секіру техникасының негізгі ерекшеліктері      |     |
|2. Секірушінің секірген кездегі іс - әрекеті           |     |
|Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету             |1     |
|1. Қысқа қашықтыққа жүгіру түрлері                 |     |
|2. Б.д.д жеңіл атлетиканың ерекшеліктері              |     |
|Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету         |1     |
|1. Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасы            |     |
|2. Спортшының техника шеберліктері                 |     |
|Аласа старт                             |1     |
|1. Аласа старттың алғашқы қимылы                  |     |
|2. Аласа старттағы тыныс алу ережесі               |     |
|Кедергіден жүгіру                         |1     |
|1. Кедергімен жүгіру түрлері және ерекшеліктері          |     |
|2. Кедергіден жүгірудегі сөрелік жылдамдықтың техникасы      |     |
|Жеңіл атлетика сабағына және жаттығу тапсырмасы           |1     |
|1. Жеңіл атлетикада жаттығу әдістемесінің негізі         |     |
|2. Жеңіл атлетиканың түрлері                    |     |
|Биіктікке секіру техникасына үйрету                 |1     |
|1. Биіктікке секірудің техникалық кезеңдері            |     |
|2. Фосбюри Флоп секіру әәдістері                  |     |
|Найза лақтыру техникасына үйрету                  |1     |
|1. Найза лақтырудың пайда болуы                   |     |
|2. Найза лақтыру техникасымен методикасы              |     |
|Эстафеталық жүгіру                         |1     |
|1. Эстафеталық жүгірудегі таяқща ұстау техникасы          |     |
|2. Эстафета жүгіру түрлері                     |     |
|Граната лақтыру техникасына анализ және оқыту әдістемесі      |1     |
|1. Гранатаны лақтыру тәсілі                     |     |
|2. Жаттығу барысындағы қателер                   |     |
|Биіктікке секіру әдісінің даму тарихына қысқаша шолу        |1     |
|1. Биіктікке секірудің даму тарихы                 |     |
|2. Аттап өту әдісін жетілдіру                    |     |
|Қазіргі уақытта биіктікке секірудің негізі             |1     |
|1. Биіктікке секіру тактикасы                    |     |
|2. Секірудегі көрсеткіштер                     |     |
|110 м. Қашықтыққа кедергіден секіру                 |1     |
|1. Кедергі қойылған 110м. дистанциянда жүгіріп өту         |     |
|2. Сөре және сөрелік қозғалыс техникасын үйрету           |     |
|Жүгіру арқылы кедергіден өту.                   |1     |
|1. Серпу мен серпіліс аяғының жұмыс ерекшелігі          |     |
|2. Жүгіру арқылы кедергіден өту.                  |     |
|100 м. Қашықтықта кедергіден жүгіру техникасы            |1     |
|1. Сөре және сөрелік қозғалыс                   |     |
|2. Кедергіден жүгіруде тепе - теңдікті, тұрақты тік қозғалыста тұру |     |
|техникасы                              |     |
|Әйелдердің кедергіден жүгіріп өтудегі кейбір ерекшеліктері   |1     |
|1. Кедергімен жүгіру түрлері және ерекшеліктері          |     |
|2. Кедергіден жүгірудегі сөрелік жылдамдықтың техникасы      |     |
|Спорттық жүріс техникасына үйрету                  |1     |
|1. Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері              |     |
|2. Спорттық жүрістің әдістері                    |     |
|Жүгіру техникасына үйрету                      |1     |
|1. Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасы            |     |
|2. Спортшының техника шеберліктері                 |     |
|Спорттық жүріс техникасының негізі                 |1     |
|1. Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері              |     |
|2. Спорттық жүрістің әдістері                    |     |
|Секіру техникасының негізі                     |1     |
|1. Секіру түрлері бойынша арнайы дене дайындығы         |     |
|2. "Фосбюри флоп" әдісімен секірушілердің негізгі дене сапаларын |     |
|дамыту                               |     |
|Спорттық жүріс техникасының негізі жасау және оқыту әдістері    |1     |
|Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері               |     |
|2. Спорттық жүрістің әдістері                    |     |
|Тәжірибелік сабақтар                              |
|Секіру техникасына үйрету                      |1     |
|Лақтыру техникасына үйрету                     |1     |
|Ұзындыққа секіру техникасына үйрету                 |1     |
|Жүгіру техникасына үйрету                      |1     |
|Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету             |1     |
|Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету         |1     |
|Кедергіден жүгіру                         |1     |
|Найза лақтыру техникасына үйрету                  |1     |
|Биіктікке секіру әдісінің даму тарихына қысқаша шолу        |1     |
|110 м. Қашықтыққа кедергіден секіру                 |1     |
|Жүгіру арқылы кедергіден өту.                   |1     |
|100 м. Қашықтықта кедергіден жүгіру техникасы            |1     |
|Спорттық жүріс техникасына үйрету                  |1     |
|Жүгіру техникасына үйрету                      |1     |
|Секіру техникасының негізі                     |1     |
|МИКРОМОДУЛЬ 3  Жеңіл атлетика техникасын оқыту мен әдістемесі         |
|Дәріс сабақтар                                 |
|Спорттық жүріс техникасының негізі жасау және оқыту әдістері    |1     |
|1. Спорттық жүрістің техникалық кезеңдері              |     |
|2. Спорттық жүрістің әдістері                    |     |
|Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасының оқыту әдістемесі.       |1     |
|1. Қысқа қашықтыққа жүгіру түрлері                 |     |
|2. Б.д.д жеңіл атлетиканың ерекшеліктері              |     |
|Секіру техникасының негізін жасау және оқыту әдістемесі       |1     |
|1. Биіктікке секірудің техникасы                  |     |
|2. Секірушілердің жылдамдық – күштілік дайындығы          |     |
|Батпан (ядро) лақтыру техникасына анализ жасау және оқыту әдістемесі|1     |
|1. Ядро лақтыру тәсілі                       |     |
|2. Жаттығу барысындағы қателер                   |     |
|Жеңіл атлетика сабағын жоспарлау                  |1     |
|Сабақ мақсаты                            |     |
|Сабақ құрылымы                           |     |
  5. Студенттердің өздік жұмыстарының тізімі
   1. Жеңіл атлетикадағы ғылыми зертеулер
   2. Жеңіл атлетиканың даму тарихы
   3. Секірудегі дене және қызыметтік дайындық негіздері
   4. Лақтыру барысындағы дене және қызметтік дайындық негіздері
   5. Ұзындыққа секіру техникасына үйрету
   6. Үш дүркін секірудегі оқыту әдістемесі
   7. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету
   8. Орта және ұзақ қашықтыққа жүгіру техникасына үйрету
   9. Аласа старт.
  10. Кедергімен жүгірудегі техникасын талдау
  11. Жеңіл атлетика сабағына және жаттығу тапсырмасы
  12. Биіктікке секіру техникасын талдау
  13. Найзаны лақтыру техникасы мен үйрету ңдістемесі тарихи деректер
  14. Эстафеталық жүгіру
  15. Граната лақтыру техникасына анализ және оқыту әдістемесі
  16. Биіктікке секіру әдісінің даму тарихына қысқаша шолу
  17. Қазіргі уақытта биіктікке секірудің негізі
  18. 110 м. Қашықтыққа кедергіден секіру
  19. Кедергі мен жүгірудің оқыту әдістемесі
  20. 100 м. Қашықтықта кедергіден жүгіру техникасы
  21. Жаттығу  принциптеріндегі сабақтарда әйелдермен  жұмыс  істеу
    ерекшеліктері
  22. Ұзындыққа секірудің техникасын жетілдіру
  23. Жүгіру техникасындағы рекордтар
  24. Спорттық жүріс техникасының негізі
  25. Секіру техникасының негізі
  26. Спорттық жүріс техникасының негізі жасау және оқыту әдістері
  27. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасының оқыту әдістемесі
  28. Биіктікке, ұзындыққа секірушілердің дайындығының техникасын талдау
  29. Батпан (ядро) лақтырудың оқытудың әдістемесі
  30. Жеңіл атлетика сабақ және жаттығу сабақтары


  6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Тақырыбы             |Көрнекті    |Өз бетімен оқып|Бақылау нысанасы |
|                 |құралдар,   |үйренуге    |         |
|                 |ТОҚ,      |арналған    |         |
|                 |(стенд)    |сұрақтар    |         |
|Дәрістер     |Тәжірибелік  |        |        |         |
|         |сабақтар   |        |        |         |
|1         |2       |3       |4       |5        |
|Жеңіл атлетикадағы|Секіру    |Дәріс     |Жеңіл атлетика |Әңгімелесу,   |
|ғылыми зертеулер |техникасына  |материалдары  |тарихы бойынша|өздік жұмыс   |
|         |үйрету    |бойынша    |зерттеу    |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|жұмыстары   |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Жеңіл атлетиканың |Лақтыру    |Дәріс     |Қазақстандық  |Әңгімелесу,   |
|даму тарихы    |техникасына  |материалдары  |белгілі жеңіл |өздік жұмыс   |
|         |үйрету    |бойынша    |атлеттер    |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Секірудегі дене  |Ұзындыққа   |Дәріс     |Секірудегі дене|Әңгімелесу,   |
|және қызыметтік  |секіру    |материалдары  |дайындығы   |өздік жұмыс   |
|дайындық негіздері|техникасына  |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |үйрету    |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Лақтыру      |Жүгіру    |Дәріс     |Лақтыру    |Әңгімелесу,   |
|барысындағы дене |техникасына  |материалдары  |барысындағы  |өздік жұмыс   |
|және қызметтік  |үйрету    |бойынша    |дене дайындығы |тапсырмаларының |
|дайындық негіздері|       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Ұзындыққа секіру |Қысқа     |Дәріс     |Ұзындыққа   |Әңгімелесу,   |
|техникасына үйрету|қашықтыққа  |материалдары  |секіруді    |өздік жұмыс   |
|         |жүгіру    |бойынша    |үйретудің   |тапсырмаларының |
|         |техникасына  |презентациялар,|жолдары    |түрлерін жазбаша|
|         |үйрету    |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Жүгіру техникасына|Орта және ұзақ|Дәріс     |Жүгіруді    |Әңгімелесу,   |
|үйрету      |қашықтыққа  |материалдары  |үйретудің   |өздік жұмыс   |
|         |жүгіру    |бойынша    |жолдары    |тапсырмаларының |
|         |техникасына  |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |үйрету    |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Қысқа қашықтыққа |Кедергіден  |Дәріс     |Қысқа     |Әңгімелесу,   |
|жүгіру техникасына|жүгіру    |материалдары  |қашықтыққа   |өздік жұмыс   |
|үйрету      |       |бойынша    |жүгіруді үйрету|тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|жолдары    |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Орта және ұзақ  |Найза лақтыру |Дәріс     |Орта және ұзақ |Әңгімелесу,   |
|қашықтыққа жүгіру |техникасына  |материалдары  |қашықтыққа   |өздік жұмыс   |
|техникасына үйрету|үйрету    |бойынша    |жүгіру әдістері|тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Аласа старт    |Биіктікке   |Дәріс     |Аласа старттан |Әңгімелесу,   |
|         |секіру    |материалдары  |жүгіруді үйрету|өздік жұмыс   |
|         |әдісінің даму |бойынша    |жолдары    |тапсырмаларының |
|         |тарихына   |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |қысқаша шолу |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Кедергіден жүгіру|110 м.    |Дәріс     |Кедергіден   |Әңгімелесу,   |
|         |Қашықтыққа  |материалдары  |жүгіру жолдары |өздік жұмыс   |
|         |кедергіден  |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |секіру    |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Жеңіл атлетика  |Жүгіру арқылы |Дәріс     |Жеңіл атлетика |Әңгімелесу,   |
|сабағына және   |кедергіден  |материалдары  |сабағының   |өздік жұмыс   |
|жаттығу тапсырмасы|өту.     |бойынша    |жоспары    |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Биіктікке секіру |100 м.    |Дәріс     |Биіктікке   |Әңгімелесу,   |
|техникасына үйрету|Қашықтықта  |материалдары  |секіру жолдары |өздік жұмыс   |
|         |кедергіден  |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |жүгіру    |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |техникасы   |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Найза лақтыру   |Спорттық жүріс|Дәріс     |Найза лақтыру |Әңгімелесу,   |
|техникасына үйрету|техникасына  |материалдары  |әдістері    |өздік жұмыс   |
|         |үйрету    |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Эстафеталық жүгіру|Жүгіру    |Дәріс     |Эстафеталық  |Әңгімелесу,   |
|         |техникасына  |материалдары  |жүгірудің   |өздік жұмыс   |
|         |үйрету    |бойынша    |әдістері    |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Граната лақтыру  |Секіру    |Дәріс     |Граната лақтыру|Әңгімелесу,   |
|техникасына анализ|техникасының |материалдары  |әдістері    |өздік жұмыс   |
|және оқыту    |негізі    |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|әдістемесі    |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Биіктікке секіру |       |Дәріс     |Биіктікке   |Әңгімелесу,   |
|әдісінің даму   |       |материалдары  |секірудің   |өздік жұмыс   |
|тарихына қысқаша |       |бойынша    |тарихы     |тапсырмаларының |
|шолу       |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Қазіргі уақытта  |       |Дәріс     |Биіктікке   |Әңгімелесу,   |
|биіктікке     |       |материалдары  |секіру әдістері|өздік жұмыс   |
|секірудің негізі |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|110 м. Қашықтыққа |       |Дәріс     |Қашықтыққа   |Әңгімелесу,   |
|кедергіден секіру |       |материалдары  |кедергіден   |өздік жұмыс   |
|         |       |бойынша    |секіруді үйрету|тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|әдістемесі   |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Жүгіру арқылы   |       |Дәріс     |Кедергіден өту |Әңгімелесу,   |
|кедергіден өту.  |       |материалдары  |әдістері    |өздік жұмыс   |
|         |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|100 м. Қашықтықта |       |Дәріс     |Кедергіден   |Әңгімелесу,   |
|кедергіден жүгіру |       |материалдары  |жүгіру әдістері|өздік жұмыс   |
|техникасы     |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Әйелдердің    |       |Дәріс     |Әйелдердің   |Әңгімелесу,   |
|кедергіден    |       |материалдары  |кедергіден   |өздік жұмыс   |
|жүгіріп өтудегі |       |бойынша    |жүгіріп    |тапсырмаларының |
|кейбір      |       |презентациялар,|өтудегі    |түрлерін жазбаша|
|ерекшеліктері   |       |дидактикалық  |ерекшеліктеріне|орындау     |
|         |       |материалдар  |талдау     |         |
|Спорттық жүріс  |       |Дәріс     |Спорттық    |Әңгімелесу,   |
|техникасына үйрету|       |материалдары  |жүрістің    |өздік жұмыс   |
|         |       |бойынша    |ерекшелігі   |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Жүгіру техникасына|       |Дәріс     |Жүгіру     |Әңгімелесу,   |
|үйрету      |       |материалдары  |техникасы   |өздік жұмыс   |
|         |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Спорттық жүріс  |       |Дәріс     |Спорттық    |Әңгімелесу,   |
|техникасының   |       |материалдары  |жүрістің    |өздік жұмыс   |
|негізі      |       |бойынша    |әдістері    |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Секіру      |       |Дәріс     |Секіру     |Әңгімелесу,   |
|техникасының   |       |материалдары  |техникасы   |өздік жұмыс   |
|негізі      |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Спорттық жүріс  |       |Дәріс     |Спорттық    |Әңгімелесу,   |
|техникасының   |       |материалдары  |жүрісті үйрету |өздік жұмыс   |
|негізі жасау және |       |бойынша    |әдістемесі   |тапсырмаларының |
|оқыту әдістері  |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Спорттық жүріс  |       |Дәріс     |Спорттық    |Әңгімелесу,   |
|техникасының   |       |материалдары  |жүрістің дамуы |өздік жұмыс   |
|негізі жасау және |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|оқыту әдістері  |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Қысқа қашықтыққа |       |Дәріс     |Қысқа     |Әңгімелесу,   |
|жүгіру      |       |материалдары  |қашықтыққа   |өздік жұмыс   |
|техникасының оқыту|       |бойынша    |жүгіру     |тапсырмаларының |
|әдістемесі.    |       |презентациялар,|техникасы   |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Секіру      |       |Дәріс     |Секіруді үйрету|Әңгімелесу,   |
|техникасының   |       |материалдары  |әдістемесі   |өздік жұмыс   |
|негізін жасау және|       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|оқыту әдістемесі |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Батпан (ядро)   |       |Дәріс     |Ядроны лақтыру |Әңгімелесу,   |
|лақтыру      |       |материалдары  |әдістемесі   |өздік жұмыс   |
|техникасына анализ|       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|жасау және оқыту |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|әдістемесі    |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
|Жеңіл атлетика  |       |Дәріс     |Сабақ жоспары |Әңгімелесу,   |
|сабағын жоспарлау |       |материалдары  |        |өздік жұмыс   |
|         |       |бойынша    |        |тапсырмаларының |
|         |       |презентациялар,|        |түрлерін жазбаша|
|         |       |дидактикалық  |        |орындау     |
|         |       |материалдар  |        |         |
  7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|№  |Әдебиеттер аты           |Баспа саны |Студенттер|Пайызы |
|   |                  |      |саны   |    |
| 1  |Дене  тәрбиесі ілімі мен     |10     |21    |47   |
|   |әдістемесі. Э.Ж.Тілеуов, оқу құралы.|      |     |    |
|   |Шымкент – 2003 ж          |      |     |    |
|2.  |Дене шынықтыру және спорттың   |18     |21    |86   |
|   |теориясы мен әдістемесі.      |      |     |    |
|   |П.ғ.қ.Р.Р.Аманбаев, типтік оқу   |      |     |    |
|   |бағдарламасы. Алматы – 2001 ж    |      |     |    |
|3  |Теория и методика физического   |20     |21    |95   |
|   |воспитания. ( под ред. Л.П.Матвеева |      |     |    |
|   |и А.Д.Новикова – М: ФИС, 1976 гл.  |      |     |    |
|   |І-ІІ ).               |      |     |    |
|4  |Матеев Л.П.Теория физической    |20     |21    |95   |
|   |культуры – М.ФИС.1991 г       |      |     |    |
|5  |Теория спорта / Под ред.      |15     |21    |71   |
|   |В.Н.Платонова – К: Вищашк., 1987 г |      |     |    |
|6  |Методические указания по изучению |18     |21    |86   |
|   |теории физической  культуры.   |      |     |    |
|   |Р.Р.Аманбаев, И.А.Моргина – Алма – |      |     |    |
|   |Ата 1985 г             |      |     |    |
|7  |Президентские тесты РК. Алматы   |25     |21    |119   |
|   |1997г                |      |     |    |
|8  |Дене тәрбиелеу мәдениеті және спорт|15     |21    |71   |
|   |ілімі мен методикасының      |      |     |    |
|   |түсініктері. Р.Р.Аманбаев,     |      |     |    |
|   |Б.К.Қаражанов, М.К.Қалдыбаев –   |      |     |    |
|   |Алматы 1992 ж            |      |     |    |
|9  |Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін  |35     |21    |166   |
|   |оқып үйрену жөніндегі әдістік   |      |     |    |
|   |нұсқаулар.             |      |     |    |


  8.
Пәндер